MẪU ISO9001-2000:PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
382
lượt xem
83
download

MẪU ISO9001-2000:PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000:phiếu lý lịch máy', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000:PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

  1. PHIEÁU LYÙ LÒCH MAÙY Teân thieát bò:……………………………………… Maõ soá:…………………………Nôi söû duïng: …………………………..……………… Nöôùc saûn xuaát:……………………………….. Coâng suaát ………………………..Ngaøy ñöa vaøo söû duïng:……………………… Model:.................................................................................................................... Thoâng soá kyõ thuaät:............................................................................................. Maõ soá taøi saûn:....................................................................................................  Phuï tuøng keøm theo: Stt Teân phuï tuøng Quy caùch Soá löôïng Ghi chuù Ngaøy Trong keá Ngoaøi Ngöôøi Ngöôøi Noäi dung baûo trì Ghi Stt Thaùng hoaïch keá thöïc kieåm tra söûa chöõa chuù naêm hoaïch hieän
Đồng bộ tài khoản