MẪU ISO9001-2000: PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
209
lượt xem
50
download

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu thông tin khách hàng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  1. PHIEÁU THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG Teân khaùch haøng: Ñòa chæ: Ngöôøi lieân laïc: Ñieän thoaïi: Fax: Noäi dung Yeâu caàu Mieâu taû maët haøng Qui caùch kyõ thuaät Soá löôïng Nguyeân phuï lieäu Thôøi gian giao haøng Phöông thöùc thanh toaùn Caùc yeâu caàu khaùc Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản