MẪU ISO9001-2000: PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
210
lượt xem
60
download

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu tổng hợp ý kiến của khách háng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

  1. PHIEÁU TOÅNG HÔÏP YÙ KIEÁN CUÛA KHAÙCH HAÙNG Stt Loaïi yù kieán Teân Noäi dung yù kieán Ngaøy Ghi chuù khaùch coù yù haøng kieán 1 Giaù caû 2 Chaát löôïng saûn phaåm 3 Thanh toaùn 4 Giaûi quyeát coâng nôï 5 Chính saùch öu ñaõi hoã trôï 6 Tinh thaàn thaùi ñoä phuïc vuï cuûa CBCNV 7 Giao nhaän (thôøi gian, ñòa ñieåm, soá löôïng) 8 Tính chính xaùc veà soá lieäu khi laøm vieäc vôùi khaùch haøng 9 Thoâng tin cuûa Coâng ty khoâng kòp thôøi 10 Goùp yù veà chaát löôïng saûn phaåm 11 Hình thöùc saïch ñeïp cuûa saûn phaåm Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi toång hôïp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản