MẪU ISO9001-2000: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
619
lượt xem
64
download

MẪU ISO9001-2000: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: quyết định bổ nhiệm lãnh đạo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO

  1. CTY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ : Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---oOo--- TP.HCM, ngày tháng năm TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY − Căn cứ Giấy phép Thành lập công ty số − Cắn cứ chức năng quyền hạn của Ban Tổng Giám Đốc − Căn cứ mục tiêu chiến lược cửa Công ty, − Theo đề nghị của Phòng Tổ Chức Hành Chánh, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU 1 : Cử ông làm đại diện lãnh đạo phụ trách chương trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 của Công ty. ĐIỀU 2 : Đại diện Lãnh đạo có trách nhiệm và quyền hạn như sau : - Đảm bảo Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được xây dựng , áp dụng và duy trì. - Báo cáo với Ban Lãnh đạo Công ty về kết quả hoạt động của hệ thống chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến khác. - Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được các yêu cầu của khách hàng. - Phối hợp với các Bộ phạân khác trong Công ty hoặc các đơn vị ngòai Công ty về các vấn đề liên quan đến hệ thống chất lượng của Công ty. - Có đầy đủ quyền hành về mặt tổ chức để đình chỉ hoặc lọai bỏ bất cứ công việc hoặc dịch vụ nào không phù hợp với yêu cầu của hệ thống chất lựong và điều phối để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng. ĐIỀU 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NƠI NHẬN − Cá nhân (như trên) − Các Bộ phận − Phòng TCHC (lưu)
Đồng bộ tài khoản