MẪU ISO9001-2000: SỔ GIÁM SÁT NHÀ CUNG ỨNG KHI GIAO HÀNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
138
lượt xem
61
download

MẪU ISO9001-2000: SỔ GIÁM SÁT NHÀ CUNG ỨNG KHI GIAO HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: sổ giám sát nhà cung ứng khi giao hàng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: SỔ GIÁM SÁT NHÀ CUNG ỨNG KHI GIAO HÀNG

  1. SOÅ GIAÙM SAÙT NHAØ CUNG ÖÙNG KHI GIAO HAØNG Teân nhaø cung öùng : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Maët haøng cung caáp : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… STT Hôïp Ngaøy Vaán ñeà phaùt Caùch xöû Keát Ghi ñoàng soá nhaän sinh lyù quaû chuù haøng                                     Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản