MẪU ISO9001-2000: SỔ THEO DÕI CAR

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
145
lượt xem
36
download

MẪU ISO9001-2000: SỔ THEO DÕI CAR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: sổ theo dõi car', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: SỔ THEO DÕI CAR

  1. SOÅ THEO DOÕI CAR Boä phaän: Stt CAR Phaùt Moâ taû toùm taét söï Hình Ngaøy Ngöôøi Keát quaû Ghi chuù soá haønh khoâng phuø hôïp thöùc xöû phaûi giaùm soá CAR lyù hoaøn saùt môùi thaønh Thoaû Khoâng maõn thoaû maõn Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi laäp                          Trang: 1
Đồng bộ tài khoản