MẪU ISO9001-2000: THẺ BẢO TRÌ THIẾT BỊ MACHINERY MAINTENANCE CARD

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
29
download

MẪU ISO9001-2000: THẺ BẢO TRÌ THIẾT BỊ MACHINERY MAINTENANCE CARD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: thẻ bảo trì thiết bị machinery maintenance card', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THẺ BẢO TRÌ THIẾT BỊ MACHINERY MAINTENANCE CARD

  1. THEÛ BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ MACHINERY MAINTENANCE CARD Soá maùy (machine#):…………………………………………………………………… Ngaøy mua(Puchased date):……………………………………………………………… Nhaõn hieäu:…………………………………………………………………………….. Ngaøy Loãi (Fault) Thôøi gian (time) Chöõ kyù (Date) Ñaõ baùo Ñaõ söûa (Mechanic sign) caùo (Fixed) (Reported)                      Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản