MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
331
lượt xem
190
download

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục đích: Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình công nghệ sản xuất. Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất và gây tác động đến môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

  1. THUÛ TUÏC BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy quy ñònh laäp keá hoaïch vaø kieåm tra vieäc baûo trì thieát bò, maùy moùc trong quaù trình thöïc hieän qui trình coâng ngheä saûn xuaát. Vieäc baûo trì nhaèm haïn cheá, phoøng ngöøa nhöõng söï coá ruûi ro do maùy moùc thieát bò gaây neân laøm aûnh höôûng ñeán keá hoaïch vaø tieán ñoä saûn xuaát vaø gaây taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho moïi hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän söû duïng thieát bò maùy moùc coù aûnh höôûûng ñeán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø moâi tröôøng trong Coâng ty. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Baûo trì thieát bò maùy moùc: Haønh ñoäng ñöôïc tieán haønh theo ñònh kyø baèng caùc phöông tieän ñeå ñaûm baûo söï vaän haønh caùc thieát bò maùy moùc ñöôïc lieân tuïc. 3.2 Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong thuû tuïc naøy phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø ISO 14001: 1996 3.3 Caùc töø vieát taét: TBMM: Thieát bò maùy moùc: 4. Noäi dung: 1
  2. Yeâu caàu BTTB Laäp DM thieát bò Laäp keá hoaïch khaûo saùt Ngöôøi thöïc hieän Quy trình Taøi lieäu – Bieåu maåu Tieán haønh khaûo saùt Toå tröôûng baûo trì Danh muïc thieát bò maùy moùc Laäp lòch keá hoaïch baûo trì Tröôûng boä phaän caáp treân Toå tröôûng baûo trì Baûng keá hoaïch khaûo saùt Döï truø vaät tö Boä phaän baûo trì Höôùng daãn coâng vieäc baûo trì Toå tröôûng baûo trì Lòch baûo trì Tröôûng boä phaän caáp treân Thöïc hieän Toå tröôûng baûo trì Baûng döï truø Tröôûng boä phaän caáp treân Toång Giaùm ñoác Caäp nhaät hoà sô Nhaân vieân baûo trì Löu HS Boä phaän baûo trì Boä phaän coù nhu caàu baûo trì Toå tröôûng baûo trì Boä phaän baûo trì Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô Thuyeát minh Noäi dung: I/ Nhu caàu baûo trì thieát bò: Do vieäc baûo trì thieát bò maùy moùc raát quan troïng trong quaù trình thöïc hieän qui trình coâng ngheä saûn xuaát, neân nhu caàu baûo trì ñöôïc ñaët ra nhaèm haïn cheá, phoøng ngöøa nhöõng söï coá ruûi ro do 2
  3. maùy moùc thieát bò gaây neân laøm aûnh höôûng ñeán keá hoaïch vaø tieán ñoä saûn xuaát. II/ Laäp Danh muïc: Taát caû caùc thieát bò maùy moùc hieän ñang söû duïng phuø hôïp ñoái vôùi caùc yeâu caàu saûn xuaát, Boä phaän söûa chöõa baûo trì phoái hôïp cuøng Tröôûng boä phaän söû duïng laäp danh muïc töøng loaïi thieát bò rieâng bieät ñeå theo doõi vaø ñeå chuaån bò thay theá hoaëc söûa chöõa, trình Tröôûng phoøng kyõ thuaät pheâ duyeät. III/ Laäp keá hoaïch khaûo saùt: Caên cöù nhöõng maùy moùc thieát bò ñang söû duïng, vaø tuøy theo tính naêng vaø coâng naêng cuaû thieát bò chuyeân duøng, Boä phaän baûo trì seõ leân keá hoaïch khaûo saùt, töø ñoù xaùc ñònh loaïi maùy moùc naøo phuïc vuï cho yeâu caàu saûn phaåm thieát thöïc vaø ñöa ra qui ñònh thôøi gian baûo döôõng ñònh kyø hoaëc thöôøng xuyeân tuøy vaøo möùc ñoä söû duïng haøng ngaøy. IV/ Tieán haønh khaûo saùt: Caên cöù vaøo keá hoaïch khaûo saùt, Boä phaän baûo trì seõ tieán haønh khaûo saùt thöïc teá nhöõng maùy moùc thieát bò vaø ghi nhaän roõ:  Thôøi gian ñaõ söû duïng;  Thôøi gian baûo trì tröôùc ñoù;  Tình traïng hö hoûng tröôùc ñoù;  Hieän traïng cuûa maùy moùc thieát bò;  Caàn söûa chöõa hay thay theá hoaëc baûo döôõng. V/ Laäp lòch keá hoaïch baûo trì: - Sau khi khaûo saùt vaø giaùm ñònh, boä phaän baûo trì xem xeùt thôøi gian söû duïng cuûa töøng loaïi maùy naøo phuïc vuï nhieàu hay ít maø tieán haønh laäp lòch baûo trì cuï theå cho töøng loaïi TBMM. - Sau khi ñaõ xaùc ñònh coâng duïng vaø tính chaát quan troïng thôøi gian phuïc vuï trong saûn xuaát, boä phaän baûo trì leân keá hoaïch baûo trì hay söûa chöõa cuûa töøng loaïi TBMM theo qui ñònh cuûa nhaø thieát keá. VII/ Döï truø vaät tö: Khi ñaõ laäp keá hoaïch baûo döôõng hay söûa chöõa, boä phaän baûo trì kieåm tra xaùc ñònh nguyeân nhaân daãn ñeán hö hoûng cuûa thieát bò, laäp baûng ñeà nghò döï truø vaät tö ñeå cung caáp caùc phuï kieän cuûa loaïi thieát bò caàn söûa chöõa vôùi thôøi gian caàn cung caáp. 3
  4. Song song coù söï giaùm saùt vaø kieåm tra cuûa tröôûng boä phaän nôi söû duïng TBMM. VIII/ Thöïc hieän : Khi ñaõ leân döï truø vaät tö vaø ñöôïc cung caáp, Boä phaän baûo trì tieán haønh söûa chöõa döïa treân baûn keá hoaïch ñöôïc laäp vaø duyeät söûa chöõa. Khi ñaõ baûo trì xong, Boä phaän baûo trì phoái hôïp vôùi Tröôûng boä phaän söû duïng laäp bieân baûn nghieäm thu vaø ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa TBMM ñuôïc ñöa vaøo vaän haønh, trong ñoù phaûi ghi nhaän cuï theå veà tình traïng maùy moùc ñaõ ñöôïc thay theá. IX/ Caäp nhaät hoà sô: Khi söûa chöõa baûo trì xong, boä phaän baûo trì laäp hoà sô cuûa töøng loaïi maùy moùc naøo söûa chöõa nhöõng phuï kieän gì vaø trong thôøi gian söû duïng bao laâu ñoàng thôøiø laäp baûn lyù lòch cuûa töøng loaïi maùy moùc ñoù vaø ñöa vaøo löu tröõ. 5. Taøi lieäu tham khaûo:  Soå tay chaát löôïng vaø moâi tröôøng Löu yù: - Caùc chi tieát vaø chaát thaûi ra do quaù trình baûo trì phaûi phaân loaïi vaø ñeå ñuùng choã theo qui ñònh,khoâng ñöôïc ñoát hay vöùt böøa baõi: o Gieû dính daàu môõ: Boû vaøo thuøng chöùa rieâng chôø huûy o Khi söûa chöõa traùnh ñeå daàu môõ chaûy ra saøn, söû duïng gieû lau saïch caùc veát daàu loang o Chi tieát maùy hoûng: Boû vaøo thuøng chöùa chôø xöû lyù o Daàu môõ thay ra: Boû vaøo thuøng chöùa daàu thaûi o Saûn phaåm loãi hay hö hoûng: Boû vaøo thuøng chôø xöû lyù 6. Phu luïc:  Theû baûo trì thieát bò (Bieåu maãu maõ soá: 0074)  Caùc söï coá thöôøng gaëp, caùch söû lyù (Bieåu maãu maõ soá: 0075)  Danh muïc thieát bò (Bieåu maãu maõ soá: 0076) 4
  5.  Lòch baûo trì TBMM (Bieåu maãu maõ soá: 0078)  Phieáu lyù lòch maùy (Bieåu maãu maõ soá: 0080) 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản