MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
260
lượt xem
118
download

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục đích: Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨNG

  1. THUÛ TUÏC ÑAÙNH GIAÙ VAØ KIEÅM SOAÙT NHAØ CUNG ÖÙN G 1. Muïc ñích: Ñaùnh giaù vaø löïa choïn ñöôïc nhaø cung öùng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Coâng ty vaø thoûa maõn yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 2. Phaïm vi: Aùp duïng cho caùc nhaø cung öùng cung caáp dòch vuï, haøng hoaù cho coâng ty coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ trong thuû tuïc naøy ñöôïc söû duïng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø ISO 14001: 1996 3.2 Caùc töø vieát taét: Yeâu caàu ñaùnh  giaù nhaø cung öùng - Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - Nhaø cung öùng : NCU Thu thaäp thoâng tin 4. Noäi dung: Danh saùch NCU ban ñaàu Laäp tieâu chí ñaùnh giaù Tieán haønh ñaùnh giaù Löïa choïn NCU chính thöùc Trình TGÑ pheâ duyeät Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu                          Trang: 1
  2. Nhaân vieân Bieãu maãu danh Nhaân vieân saùch nhaø cung öùng ban ñaàu Tröôûng phoøng Tieâu chuaån ñaùnh giaù nhaø cung öùng Tröôûng phoøng, Nhaân vieân Tröôûng phoøng, Nhaân vieân Tröôûng phoøng Danh saùch nhaø cung öùng chính thöùc Toång Giaùm Ñoác Nhaân vieân 4.1 Caùc böôùc ñaùnh giaù: a> Thu thaäp thoâng tin veà nhaø cung öùng: Do coù nhieàu nhaø cung öùng cuøng cung caáp moät hoaëc nhieàu chuûng loaïi saûn phaåm gioáng nhau, neân ñeå coù quyeát ñònh chính xaùc trong moái quan heä hôïp taùc, Coâng ty thu thaäp caùc thoâng tin töø nhaø cung öùng thoâng qua: - Heä thoáng quaûng caùo treân baùo chí, truyeàn thanh, truyeàn hình. - Catalogue chaøo haøng cuûa nhaø cung öùng. - Tröïc tieáp lieân heä taïi cô sôû nhaø cung öùng. - Söï giôùi thieäu cuûa caùc ñôn vò khaùc coù lieân quan….                          Trang: 2
  3. b> Laäp danh saùch nhaø cung öùng ban ñaàu: Caùc nhaø cung öùng ñöôïc caäp nhaät vaøo danh saùch nhaø cung öùng ban ñaàu, ngöôøi ñaùnh giaù phaûi thu thaäp ñaày ñuû thoâng tin theo bieåu maãu maõ soá: 0082 c> Laäp tieâu chí ñaùnh giaù: Ñeå ñaùnh giaù nhaø cung öùng, Coâng ty xem xeùt caùc vaán ñeà lieân quan ñeán nhaø cung öùng nhö sau:  Quùa trình quan heä vôùi Coâng ty .  Saûn phaåm ñöôïc mua ñaûm baûo veà chaát löôïng vaø moâi tröôøng  Giaù caû saûn phaåm mua vaøo hôïp lyù.  Söï phaûn hoài ñoái vôùi nhöõng söï coá phaùt sinh.  Thôøi gian giao haøng.  Phöông thöùc thanh toaùn.  Khaû naêng cung caáp veà soá löôïng. Möùc ñoä quan troïng cuûa vaán ñeà ñöôïc xaùc ñònh theo thöù töï töø 1 ñeán 7. d> Tieán haønh ñaùnh giaù NCU theo tieâu chí ñaõ choïn. - Sau khi xem xeùt vaø ñaùnh giaù tieàm naêng cuûa töøng nhaø cung öùng, Ngöôøi ñuôïc phaân coâng ñaùnh giaù seõ tieán haønh phaân loaïi choïn loïc nhaø cung öùng döïa vaøo tieâu chuaån ñaùnh giaù nhaø cung öùng, caùc chuaån möïc löïa choïn, ñaùnh giaù vaø ñaùnh giaù laïi. - Thaêm quan nhaø xöôûng vaø ñaùnh giaù tröïc tieáp sô sôû vaät chaát, giaáy pheùp thaønh laäp, kinh doanh vaø khaû naêng cuûa nhaø cung öùng. e> Laäp danh saùch nhaø cung öùng chính thöùc: Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc choïn phaûi laäp theo thöù töï töø keát quaû ñaùnh giaù theo bieåu maãu maõ soá: f> Trình Toång Giaùm Ñoác duyeät danh saùch NCU chính thöùc: Toång Giaùm Ñoác seõ xem xeùt tieâu chuaån ñaùnh giaù nhaø cung öùng, neáu khoâng ñoàng yù thì thöïc hieän ñaùnh giaù laïi, neáu ñoàng yù seõ pheâ duyeät cho laäp danh saùch caùc nhaø cung öùng ñöôïc choïn löïa. g> Löu hoà sô: Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc choïn ñuôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân vaø phaûi duy trì hoà sô caùc keát quaû ñaùnh giaù vaø moïi haønh ñoäng caàn thieát phaùt sinh töø vieäc ñaùnh giaù. 4.2 Ñaùnh giaù laïi nhaø cung öùng: - Trong thôøi gian moät naêm hoaëc ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa Toång Giaùm Ñoác, ÑDLÑ, Coâng ty tieán haønh ñaùnh giaù laïi nhaø cung öùng coù teân trong danh saùch                          Trang: 3
  4. nhaø cung öùng chính thöùc vaø vaãn ñang cung caáp haøng hoaù vaø dòch vuï cho Coâng ty. - Trình töï ñaùnh giaù ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï muïc 4.1 ôû treân. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng vaø Soå tay moâi tröôøng. 6. Phuï luïc: - Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc choïn maõ soá: 0082 - Tieâu chuaån nhaø cung öùng maõ soá: 0084 - Danh saùch nhaø cung öùng chính thöùc maõ soá: 0083                          Trang: 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản