MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
122
lượt xem
65
download

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: thủ tục khắc phục và phòng ngừa', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA

  1. THUÛ TUÏC KHAÉC PHUÏC PHOØNG NGÖØA 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo vieäc thöïc hieän toát caùc yeâu caàu cuûa caùc Heä thoáng quaûn lyù vaø Qui ñònh cuûa Coâng ty ñoàng thôøi ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cuûa caùc Beân quan taâm. 2. Phaïm vi: Taát caû caùc yeâu caàu cuûa caùc Beân quan taâm vaø toaøn theå CBCNV cuûa Coâng ty. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Theo caùc ñònh nghóa cuûa caùc boä tieâu chuaån quaûn lyù töông öùng maø coâng ty aùp duïng . 3.2 Ngöôøi phaùt hieän: Caùc beân quan taâm vaø/hoaëc caùc boä coâng nhaân vieân Coâng ty. 3.3 Moät soá töø vieát taét: - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - Traùch nhieäm xaõ hoäi : TNXH 4. Noäi dung: Phoøng TCHC Trang: 1
  2. LÖU ÑOÀ HAØNH ÑOÄNG KHAÉC PHUÏC Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Tröôûng caùc boä Phieáu CAR phaän Yeâu caàu haønh ñoäng khaéc Phieáu CAR ÑDLÑ/Tröôûng phuïc caùc boä phaän Phieáu CAR Xaùc ñònh söï khoâng Tröôûng boä phaän phuø hôïp coù söï khoâng phuø Phieáu CAR hôïp Xem Tröôûng boä phaän Phieáu CAR coù söï khoâng phuø Tìm nguyeân nhaân hôïp Phieáu CAR Tröôûng boä phaän coù söï khoâng phuø Xem Phieáu CAR, soå theo hôïp doõi CAR TGÑ/ÑDLÑ Ñeà nghò giaûi phaùp Phieáu CAR, soå theo doõi CAR Tröôûng boä phaän Xem Soå theo doõi CAR coù söï khoâng phuø hôïp Thöïc hieän giaûi phaùp Tröôûng boä phaän phaùt hieän ÑDLÑ Giaùm ÑDLÑ Laäp hoà sô haønh ñoäng khaéc phuïc Löu Hoà Keát thuùc LÖU ÑOÀ HAØNH ÑOÄNG PHOØNG NGÖØA Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Phoøng TCHC Trang: 2
  3. Tröôûng caùc boä Phieáu CAR phaän Phieáu CAR ÑDLÑ/Tröôûng caùc boä phaän Phieáu CAR Tröôûng boä phaän coù nhu Phieáu CAR Tröôûng boä phaän coù nhu Phieáu CAR Tröôûng boä phaän coù nhu Phieáu CAR TGÑ/ÑDLÑ Phieáu CAR, soå Tröôûng boä theo doõi CAR phaän coù nhu Tröôûng boä Phieáu CAR, soå phaän phaùt hieän theo doõi CAR ÑDLÑ Soå theo doõi CAR ÑDLÑ Yeâu caàu haønh ñoäng phoøng ngöøa Xaùc ñònh söï khoâng phuø hôïp tieàm aån vaø nguyeân nhaân Xem Ñaùnh giaù nhu caàu HÑPN Xem 4.2 Cam keát cuûa Coâng ty: Ñeà nghò giaûi phaùp 4.1.1 Coâng ty camkeát saünsaøngñaùpöùng yeâucaàucuûacaùc Beân quantaâmvaø toaøntheåCBCNV cuûaCoângty veàsöï phuøhôïp vaø/haykhoângphuøhôïp vôùi Chính saùch, Qui ñònh cuûa Coâng ty vaø/hoaëc theo yeâu caàu cuûa caùc tieâu Xem chuaånmaøCoângty aùpduïng. Thöïc hieän giaûi phaùp 4.1.2 Coâng ty khoâng kyû luaät vaø/hoaëc phaân bieät ñoái xöû ñoái vôùi baát kyø CBCNV naøo cung caápthoângtin lieân quanñeánvieäctheodoõi thöïc hieäncaùc tieâuchuaån. Giaùm Laäp hoà sô haønh ñoäng phoøng  4.1.3 Khi phaùthieänbaátkyø söï khoângphuø hôïp naøo ñöôïc xaùc ñònh laø traùi vôùi Chính saùch, Qui ñònh cuûa Coâng ty vaø/hoaëc caùc tieâu chuaånmaø Coâng ty Löu Hoà aùp duïng, Coâng ty seõ thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc söûa chöõa ngay Phoøng TCHC Trang: 3 Keát thuùc
  4. ñoàng thôøi cung caáp caùc nguoàn löïc ñaày ñuû phuø hôïp theo baûn chaát vaø möùc ñoä nghieâm troïng cuûa söï khoâng phuø 4.2 Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa: a> Ñoái vôùi söï khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2000: 4.2.1.1 Haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñöôïc khôûi xöôùng bôûi Tröôûng caùc Boä phaänhoaëccaápcao hônñeångaênchaënhoaëclaømgiaûmthieåusöï taùi dieãnlaäp ñi laäp laïi nhöõngvaán ñeà khoângphuø hôïp vaø nhöõngkhieáunaïi hôïp lyù cuûa khaùch haøng lieân quan ñeán saûn phaåm, dòch vuï, quaù trình, coâng vieäc, baùn thaønhphaåmnguyeânphuï lieäu. 4.2.1.2 Haønh ñoängkhaéc phuïc phoøngngöøañöôïc khôûi xöôûngbôûi caùc Tröôûng Boä phaänhoaëccaápcao hôn ñeångaênngöøahoaëclaømgiaûmthieåucaùc khaûnaêng xaûy ra caùc vaán ñeà khoâng phuø hôïp, tieàm taøng hoaëc nhöõng yù kieán cuûa khaùchhaøngcoù lieânquanñeánsaûnphaåm,dòchvuï, quaùtrình, coângvieäc,baùn thaønhphaåm,nguyeânphuï lieäu thoângquavieäc xemxeùt, phaântích caùcnguoàn thoângtin thíchhôïp sau: * Caùc quaùtrình vaø thaotaùcaûnhhöôûngñeánchaátlöôïng saûnphaåm. * Caùc söï nhaânnhöôïng,keátquaûñaùnhgiaù, hoàsô chaátlöôïng. * Caùc yù kieánvaø khieáunaïi cuûakhaùchhaøng. 4.2.1.3 Nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp phaùt hieän ra trong quaù trình ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä (theo Thuû tuïc ñaùnhgiaù noäi boä) traùchnhieämcuûa ñaùnhgiaù vieân laø phaùt haønh yeâu caàu khaéc phuïc, phoøng ngöøa cuûa boä phaän ñaùnh giaù. 4.2.1.4 Caùc phieáu CAR sau khi phaùt haønh ñöôïc chuyeån ñeán boä phaän chòu traùch nhieämthöïc hieänvaø chuyeånñeánÑaïi dieänlaõnhñaïo ñeåcaäpnhaätvaøophieáu theodoõi haønhñoängkhaécphuïc phoøngngöøa,Ñaïi dieänlaõnhñaïo theodoõi söï tieántrieånñoái vôùi haønhñoängkhaécphuïc phoøngngöøa. 4.2.1.5 Tröôûngboä phaänchòu traùchnhieämphaântích nguyeânnhaân,ñöara bieänphaùp khaéc phuïc phoøng ngöøa, chæ ñònh nhaân vieân thöïc hieän, ngaøy phaûi hoaøn thaønhnhaèmgiaûi quyeátcaùc vaán ñeà phaûi ñoái ñaàuñang toàn taïi hoaëc tieàm aån. Caùc bieänphaùpñoù ñöôïc pheâduyeätbôûi caápcoù thaåmquyeàntheobaûng thaåmquyeànquyeátñònhhaønhñoängkhaécphuïc phoøngngöøa. 4.2.1.6 Ñaïi dieänlaõnh ñaïo chæñònh nhaânvieânhoaëcñaùnhgiaù vieângiaùmsaùtvieäc thöïc hieänhaønhñoängkhaécphuïc phoøngngöøa. - Neáukeátquaûgiaùmsaùtlaø thoaûmaõnthì ngöôøi giaùmsaùtseõ ghi nhaänkeát quaû vaøo phieáu CAR vaø baùo caùo cho Ñaïi dieän laõnh ñaïo ñeå keát thuùc haønhñoängkhaécphuïc phoøngngöøa. Phoøng TCHC Trang: 4
  5. - Neáu keát quaû giaùm saùt khoâng thoaû maõn thì ngöôøi giaù msaùt seõ ghi nhaän keát quaû vaøo phieáu CAR vaø thoâng baùo cho Ñaïi dieän laõn hñaïo ñeå phaùt haønh CAR môùi vaø laäp laïi böôùc 4.2.1.4 ñeán 4.2.1.6 trong Thuû tuïc naøy. b> Ñoái vôùi söï khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Heä thoáng quaûn lyù Traùch nhieäm xaõ hoäi SA 8000: 4.2.2.1 Khi phaùt hieän coù baát kyø söï khoâng phuø hôïp naøo, ngöôøi phaùt hieän ghi yù kieán cuûa mình vaøo phieáu car (bieåu maãu maõ soá: 0028) göûi ñeán ÑDLÑ giaûi quyeát. 4.2.2.2 ÑDLÑ seõ xem xeùt theo yeâu caàu cuûa ngöôøi phaùt hieän. Sau khi xem xeùt, ÑDLÑ seõ ghi yù kieán cuûa mình vaøo phieáu vaø chuyeån cho caùc Boä phaän lieân quan giaûi quyeát. 4.2.2.3 Caùc Boä phaän thoâng baùo keát quûa thöïc hieän cho ÑDLÑ, ÑDLÑ seõ kieåm tra vieäc thöïc hieän cuûa caùc Boä phaän vaø thoâng baùo laïi keát quûa cho ngöôøi phaùt hieän. 4.2.2.4 Caùc thoâng tin veà haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñaõ thöïc hieän ñöôïc chuyeå nñeán cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. 4.3 Baûng thaåm quyeàn quyeát ñònh haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa cho ISO: Stt Vaán ñeà lieân quan Traùch nhieäm/thaåm quyeàn Pheâ duyeät Tìm nguyeân Thöïc hieän nhaân 1 Chaát löôïng saûn phaåm Ban Toång Boä phaän KCS Boä phaän kyõ Giaùm ñoác thuaät 2 Quaù trình saûn xuaát Ban Toång Boä phaän saûn Boä phaän saûn Giaùm ñoác xuaát xuaát 3 Kieåm tra thöû nghieäm vaø Ban Toång Boä phaän baûo Nhaân vieân baûo thieát bò ño Giaùm ñoác trì trì 4 Mua haøng Ban Toång Tröôûng phoøng Nhaân vieân Giaùm ñoác KD Phoøng KD 5 Thieát bò, Ban Toång Boä phaän baûo Nhaân vieân baûo Giaùm ñoác trì trì 6 Baûo quaûn haøng hoaù, kho Ban Toång Kho Thuû kho baõi, giao haøng Giaùm ñoác 7 Ñaøo taïo Ba Toång Giaùm Tröôûng phoøng Nhaân vieân ñoác TCHC Phoøng TCHC 4.4 Phaân loaïi söï khoâng phuø hôïp: - NCM laø söï khoâng phuø hôïp lôùn (Nonconformance Major) (khoâng theo yeâu caàu tieâu chuaån, khoâng thöïc hieän theo taøi lieäu mang tính chaát heä thoáng). Phoøng TCHC Trang: 5
  6. - NCm laø söï khoâng phuø hôïp nhoû (Nonconformance minor) (ñaõ thöïc hieän theo heä thoáng taøi lieäu nhöng chöa ñaày ñuû). - OBS laø nhöõng löu yù/khuyeán caùo (Observation) (coù nhöõng löu yù ñeå coâng vieäc thöïc hieän toát hôn). 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löông, Soå tay traùch nhieäm xaõ hoäi 6. Phuï luïc: Phieáu CAR maõ soá: 0028 Phieáu theo doõi CAR maõ soá: 0140 Phoøng TCHC Trang: 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản