MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
270
lượt xem
130
download

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục đích: Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát tất cả các sản phẩm không phù hợp đối với yêu cầu của khách hàng và chính sách chất lượng của công ty, phòng ngừa việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp một cách vô tình, đồng thời đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

  1. THUÛ TUÏC KIEÅM SOAÙT SAÛN PHAÅM KHOÂNG PHUØ HÔÏP 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy ñöôïc laäp ra nhaèm kieåm soaùt taát caû caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp ñoái vôùi yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø chính saùch chaát löôïng cuûa coâng ty, phoøng ngöøa vieäc söû duïng nhöõng saûn phaåm khoâng phuø hôïp moät caùch voâ tình, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng bieän phaùp xöû lyù thích hôïp. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp phaùt hieän ra trong quaù trình saûn xuaát bao goàm nguyeân phuï lieäu, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng trong Thuû tuïc naøy phuø hôïp vôùi tieâu hcuaån ISO 9001:2000. 3.10 Caùc töø vieát taét: - Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ                          Trang: 1
  2. 4. Noäi dung: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Yeâu caàu kieåm soaùt  SPKPH KCS Phaân loaïi ñaùnh daáu SPKPH Baûn thoáng keâ Toå tröôûng KCS loãi, taøi lieäu kyõ thuaät, HDCV cho Ñaùnh giaù möùc ñoä nghieâm troïng KCS Tröôûng Boä phaän caáp treân Laäp phieáu NCR Taøi lieäu kyõ Cho ra quyeát  thuaät, Phieáu NCR ñònh söûa  KCS Toå tröôûng KCS HDCV cho KCS Söûa chöõa Boä phaän KCS, KT, Thuû tuïc khaéc Saûn xuaát Loaïi boû phuïc phoøng ngöøa Boä phaän KCS Chuyeån coâng ñoaïn kyõ thuaät Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa Tröôûng Boä phaän Xem xeùt nhu caàu khaéc phuïc KCS HDCV cho KCS Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa Boä phaän KCS HDCV cho KCS Laäp phieáu CAR Thuû tuïc khaéc Boä phaän KCS phuïc phoøng ngöøa Nhaân vieân KCS Chuyeån beân lieân quan Caäp nhaät hoà sô Löu Giaûi thích Qui trình: a> Phaân loaïi saûn phaåm khoâng phuø hôïp: Keát thuùc Caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp ñöôïc phaân loaïi ñaùnh giaù theo caùc tieâu chí: loaïi saûn phaåm khoâng phuø hôïp, loaïi loãi, möùc ñoä nghieâm troïng, ñöôïc ñeå ôû caùc khu vöïc khaùc nhau vaø ñaùnh daáu rieâng. Kyù hieäu ñaùnh daáu phaûi roõ raøng, deã phaân bieät b> Ñaùnh giaù möùc ñoä nghieâm troïng vaø caùch xöû lyù:                          Trang: 2
  3. - Caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp ñöôïc ñaùnh giaù theo möùc ñoä nghieâm troïng nhö sau: möùc ñoä nghieâm troïng theo thöù töï caùc daïng loãi vaø möùc ñoä nghieâm troïng trong cuøng moät daïng loãi. - Ñoái vôùi caùc loãi maø caùc Boä phaän, coâng nhaân saûn xuaát, KCS phaùt hieän söûa chöõa tröïc tieáp ñöôïc thì xöû lyù baèng caùc nguoàn löïc taïi choã. - Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khoâng theå xöû lyù ngay ñöôïc thì phaûi baùo ngay cho caùc Boä phaän, caù nhaân coù traùch nhieäm giaûi quyeát, cuï theå; 1. Ñoái vôùi nguyeân phuï lieäu thì ngöng kieåm, hoaëc ñeå rieâng caùc nguyeân phuï lieäu khoâng phuø hôïp vaø vaãn tieáp tuïc kieåm neáu vieäc kieåm khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa nguyeân phuï lieäu) vaø baùo caùo vôùi khaùch haøng chôø khaùch coù yù kieán giaûi quyeát. Ñoàng thôøi phaùt haønh phieáu NCR vaø chuyeån cho Boä phaän vaät tö (trong tröôøng hôïp Coâng ty mua haøng), khaùch haøng (trong tröôøng hôïp khaùch cung caáp nguyeân phuï lieäu) ñeå xem xeùt, tieán haønh xöû lyù. 2. Ñoái vôùi baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm thì KCS baùo ngay cho nhaân vieân kyõ thuaät phuï traùch xöû lyù. Ñoàng thôøi nhaân vieân KCS ghi nhaän chi tieát vaøo phieáu NCR. Tröôøng hôïp nhaän vieân kyõ thuaät phuï traùch khoâng theå xöû lyù ñöôïc thì baùo ngay cho Tröôûng boä phaän KCS, Tröôûng Boä phaän KCS thoâng baùo cho tröôûng Boä phaän kyõ thuaät, khaùch haøng giaûi quyeát. c> Chuyeån coâng ñoaïn kyõ thuaät: - Sau khi coù yù kieán giaûi quyeát cuûa nhaân vieân kyõ thuaät phuï traùch, Tröôûng boä phaän kyõ thuaät, khaùch haøng, Boä phaän saûn xuaát tieán haønh xöû lyù theo höôùng daãn. - Nhöõng saûn phaåm khoâng phuø hôïp ñöôïc laøm laïi seõ ñöôïc KCS kieåm tra ñeå ñaûm baûo nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp ñaõ ñöôïc loaïi tröø. d> Xem xeùt nhu caàu khaéc phuïc, thöïc hieän: - Trong tröôøng hôïp phaùt hieän thaáy caàn phaûi thöïc hieän bieän phaùp khaéc phuïc phoøng ngöøa trong quaù trình xem xeùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp thì Tröôûng Boä phaän KCS yeâu caàu thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa theo Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa. - Phieáu Car ñöôïc Tröôûng boä phaän KCS laäp vaø chuyeån cho caùc Boä phaän lieân quan thöïc hieän. e> Löu hoà sô: - Boä phaän KCS löu toaøn boä hoà sô lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc saûn phaåm khoâng phuø hôïp bao goàm caùc phieáu NCR, baûn toång hôïp loãi, baùo caùo loãi cuûa töøng Boä phaän trong moät ñôn haøng. - Taát caû nhöõng saûn phaåm khoâng phuø hôïp xöû lyù theo muïc b (1&2) ñöôïc ghi cheùp vaø caäp nhaät theo soå theo doõi NCR ñeå giaùm saùt vieäc thöïc hieän ñoái vôùi caùc phieáu NCR ñaõ neâu.                          Trang: 3
  4. - Soå theo doõi NCR ñöôïc laõnh ñaïo xem xeùt thöôøng xuyeân ñeå phaùt hieän ra xu höôùng xaûy ra nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp vaø yeâu caàu haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa (neáu caàn). 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng Höôùng daãn coâng vieäc cuûa KCS 6. Phuï luïc: Phieáu NCR maõ soá: 0116 Phieáu theo doõi NCR maõ soá: 0118                          Trang: 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản