MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
355
lượt xem
175
download

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục đích: Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và khách hàng, đảm bảo thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

  1. THUÛ TUÏC LAÄP KEÁ HOAÏCH & TRIEÅN KHAI SAÛN XUAÁT 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo vieäc trieån khai ñuùng theo hôïp ñoàng ñaõ kyù keát giöõa Coâng ty vaø khaùch haøng, ñaûm baûo thoaû maõn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho vieäc laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát trong toaøn Coâng ty bao goàm boä phaän: 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ trong thuû tuïc naøy ñöôïc söû duïng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Caùc töø vieát taét: - Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ 4. Noäi dung: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Trieån khai saûn Trang: 1 / 4 xuaát Chuaån bòhoaïch moùc, Laäp keá maùy phuï Nhaäp nguyeân saûn Caân ñoái hoaïch hoaïch Laäp keá nguyeân phuï toång xuaát xuaát haøng loaït Saûn toång, keá vaät tö, kyõthaønh lieäu, baùn thuaät thaùng.. lieäu phaåm con
  2. Boä phaän Keá Keá hoaïch saûn hoaïch xuaát thaùng Baùo caùo nhaäp BP Xuaát nhaäp nguyeân phuï khaåu, Boä phaän lieäu vaät tö, kho, Boä phaän Keá hoaïch Boä phaän keá Baûng caân ñoái hoaïch nguyeân phuï lieäu Keá hoaïch saûn Boä phaän keá xuaát, Löu ñoà hoaïch, boä phaän saûn xuaát, keá saûn xuaát hoaïch phaân boå Phieáu xuaát kho Boä phaän KT, saûn nguyeân phuï xuaát lieäu, qui trình kyõ thuaät Baùo caùo saûn Xöôûng saûn xuaát, xuaát haøng boä phaän kyõ ngaøy thuaät Baùo caùo kieåm Boä phaän KCS haøng Thoáng keâ 1. Keá hoaïch saûn xuaát thaùng: Treân cô sôû lòch saûn xuaát ñaõ ñöôïc khaùch haøng chaápnhaän, Boä phaänkeá hoaïchsaûnxuaátthaùng.Keá hoaïchsaûnxuaátthaùngchuyeåncho boäphaänsaûn Trang: 2 / 4
  3. xuaát, boä phaän chuaån bò saûn xuaát, boä phaän kyõ thuaät…. Keá hoaïc xuaát thaùng khoâng baét buoäc ñoái vôùi deät, nhuoäm, theâu. 2. Nhaäp nguyeân phuï lieäu baùn thaùnh phaåm: - Döïa theohôïp ñoàngbaùnhaøngcho khaùchhaøng,tuyø theocaùctröôønghôïp nguyeânphuï lieäu,baùnthaønhphaåmdo khaùchhaøngcungcaáphay Coângty mua thì boä phaäncoù traùch nhieämtöông öùng nhö: boä phaänvaät tö, xuaát nhaäpkhaåu, kinh doanhseõ laøm caùc thuû tuïc, vaø nhaäpnguyeânphuï lieäu veàkho Coângty.. - Kho seõ nhaäp,kieåmtra soá löông nguyeânphuï lieäu, baùnthaønhphaåm,boä phaänchaátlöôïng kieåmtrachaátlöôïng nguyeânphuï lieäu,baùnthaønhphaåm theo qui ñònh cuûa Coâng ty vaø baùo caùo cho boä phaänkeá hoaïch ñeå caân ñoái saûnxuaát. 3. Caân ñoái nguyeân phuï lieäu: - Boä phaän coù traùch nhieäm laøm ñònh möùc chuyeån ñònh möùccho boäphaänkeáhoaïch. - Döïa treânñònhmöùcsaûnxuaát,ñònhmöùctieâuhao vaø baùo caùo nhaäp kho, boä phaän keá hoaïch laäp baûng caân ñoái nguyeânphuï lieäucho saûnxuaát. - Vieäc quyeát ñònh cho saûn xuaát tuyø thuoäc vaøo baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu, baùn thaønh phaåm ñaõ ñoàng boä chöa? Coù dö phaàn traêm tieâu hao chöa… hoaëc theo yeâu caàucuûakhaùchhaøng. 4. Laäp keá hoaïch vaø phaân boå: - Sau khi ñaõ caân ñoái ñuû nguyeân phuï lieäu thì ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh cho saûn xuaát tröø tröôøng hôïp khaùch haøng vaø coâng ty coù thoaûthuaänkhaùcthì thöïc hieäntheothoaûthuaänñoù. - Tröôøng hôïp caàn phaûi phaân nhoû keá hoaïch saûn xuaát theo nhieàu laàn khaùchnhauhoaëccoù nhieàuñôn vò cuøngsaûnxuaátthì boäphaänsaûnxuaát laäpleänhphaânboåtheothôøi gian, theoboäphaänv.v. 5. Döï truø vaät tö, nhaân söï: - Leänh chuaånbò saûn xuaát ñöôïc chuyeånñeáncaùc boä phaänñeå chuaånbò vaät tö, maùy moùc, kyõ thuaät höôùng daãn (leänh chuaån bò saûn xuaát coù theåtruøngvôùi keáhoaïchphaânboåhoaëckeáhoaïchsaûnxuaát). Trang: 3 / 4
  4. - Tröôøng hôïp vaät tö, maùy moùc, nhaân söï khoâng ñaûm baûo thì boä p lieân quan phaûi baùo nay bo boä phaän keá hoaïch ñeå giaûi quyeát. 6. Thöïc hieän saûn xuaát haøng loaït: - Ñoái vôùi deät thì tieán haønh deät vaûi theo keá hoaïch, ñoái vôùi nhuoämthì tieánhaønhnhuoämvaûi, ñoái vôùi may thì tieánhaønhcaét, may, hoaønthaønh saûnphaåm. - Töøng ngaøy caùc Boä phaänlaäp baùo caùo saûn xuaát cuûa töøng Boä phaän cuûamình, toånghôïp chuyeånleân Boä phaäncaáptreân,caùc Boä phaännaøy laïi toång hôïp chuyeån leân Ban Toång Giaùm Ñoác. Haøng thaùng caùc Boä phaäntoång hôïp toång hôïp soá lieäu thoáng keâ vaø chuyeånleân Ban Toång GiaùmÑoác xemxeùt. 7. Kieåm tra: - Boä phaän KCS kieåm tra taát caû caùc coâng ñoaïn töø kieåm nguyeânphuï lieäuñaàuvaøogoàmsôïi, vaûi moäc,nguyeânphuï lieäumayñeánquaùtrìnhxuaáthaøng. - Caùc soá lieäu baùo caùo haøng ngaøy veà chaát löôïng ñöôïc toång hôïp chuyeån cho Boä phaän kyõ thuaät, Boä phaän Keá hoaïch, laõnh ñaïo Boä phaän saûn xuaát ñeå xöû lyù kòp thôøi ñaûm baûo theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng theo Thuû tuïc khaùc phuïc phoøng ngöøa, Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm khoângphuøhôïp. 8. Caäp nhaät hoà sô: Toaønboäcaùcloaïi hoàsô trongquaùtrìnhsaûnxuaátcuûamoãi ñônhaøngphaûi ñöôïc caùcBoä phaänlieânquanlöu giöõ roõ raøng,caånthaäntheoThuû tuïc kieåm soaùthoàsô. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soåtay chaátlöôïng 6. Phuï luïc: Trang: 4 / 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản