MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC XEM XÉT HỢP ĐỒNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
188
lượt xem
95
download

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC XEM XÉT HỢP ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục đích: Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC XEM XÉT HỢP ĐỒNG

  1. THUÛ TUÏC XEM XEÙT HÔÏP ÑOÀNG 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy quy ñònh laäp keá hoaïch vaø xem xeùt vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu hieän taïi vaø töông lai nhaèm thoaû maõn nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng cuõng nhö caùc beân quan taâm khaùc. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho vieäc xem xeùt moïi hôïp ñoàng maø Coâng ty tham gia kyù keát. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 File thoâng tin khaùch haøng: - Caùc goùp yù cuûa khaùch haøng veà maãu chaøo haøng, maãu saûn xuaát… - Söï thay ñoåi veà soá löôïng (taêng, giaûm) - Thoâng tin veà leänh xuaát haøng. - Caùc thoâng tin veà söï cho pheùp cuûa khaùch haøng trong quaù trình saûn xuaát… 3.3 Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng: Laø söï caûm nhaän cuûa khaùch haøng veà möùc ñoä ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 3.4 Khieáu naïi cuûa khaùch haøng: laø moät chæsoá chung veà söï thoaû maõn thaáp cuûa khaùch haøng, nhöng vieäc khoâng coù khieáu naïi khoâng coù nghóa laø coù söï thoaû maõn cao cuûa khaùch haøng. 3.5 Caùc töø vieát taét: 4. Noäi dung: Phoøng KHKD Trang:1
  2. Ngöôøi thöïc hieän Trình töï coâng vieäc Taøi lieäu caàn duøng Y/C khaùch haøng - File thoâng tin - Khaùch haøng Tieáp nhaän yeâu khaùch haøng caàu - Nhaân vieân - File xem xeùt Kieåm tra naêng löïc hôïp ñoàng - Tröôûng phoøng - TGÑ - Boä phaän laøm maãu Trieån khai maãu - Fax, mail.. - Nhaân vieân Trao ñoåi khaùch - Tröôûng phoøng haøng - TGÑ O. - Döï thaûo hôïp - Phoøng KHKD ñoàng Chieát tính giaù - Tröôûng Döï thaûo hôïp ñoàng thaønh phoøng, TGÑ Baùo giaù Ñaøm phaùn hôïp ñoàng Phuï kieän hôïp - TGÑ ñoàng Hôïp ñoàng ñaõ - Phoøng KHKD Kyù keát hôïp ñoàng - Baûng trieån - Xí nghieäp saûn khai hôïp ñoàng xuaát - Cô sôû gia Thoâng baùo vaø coâng beân thöïc hieän Ñieàu chænh - Baûn thanh lyù - Phoøng KHKD nguyeân phuï lieäu, hôïp - Nhaân vieân - TT kieåm soaùt Thanh lyù hôïp ñoàng kieåm soaùt hoà hoà sô Löu Keát thuùc Phoøng KHKD Trang:2
  3. Thuyeát minh noäi dung: a> Caäp nhaät yeâu caàu cuûa khaùch haøng: Caùc thoângtin khaùchhaøngcung caáp bao goàmthoângtin kyõ thuaätveà saûn phaåm vaø nguyeân phuï lieäu, soá löôïng ñôn haøng, thôøi gian giao haøng, yeâucaàubaùogiaù. b> Kieåm tra naêng löïc: - Phaântích maãubao goàmthaønhphaàncaùcloaïi nguyeânphuï lieäu, yeâucaàuveà kyõ thuaät, qui caùch … nguyeân phuï lieäu, caùc yeâu caàu kyõ thuaät, loaïi saûn phaåm. - Xaùc ñònh naêng löïc saûn xuaát bao goàm thôøi gian saûn xuaát, boä phaän saûn xuaát. Vieäc xaùc ñònh naênglöïc chuû yeáu laø döïa treân nhöõng hôïp ñoàng ñaõ kyù, maëthaøngmaøkhaùchhaøngyeâucaàuCoângty coù saûnxuaátñöôïc khoâng v.v. - Tính ñònhmöùccuûacaùcloaïi nguyeânphuï lieäutaïo neânsaûnphaåm. - Xaùc ñònh ñôn vò cung caáp nguyeân phuï lieäu laø ñôn vò trong nöôùc, nöôùc ngoaøi; yeâucaàucuûakhaùchhaøngveàñônvò cungcaáp. - Xaùc ñònh thôøi gian giao haøng bao goàmthôøi gian coù nguyeânphuï lieäu, thôøi giandeät,nhuoäm,may,theâu. - Chieát tính giaù thaønh: Baûng chieát tính giaù thaønh ñöôïc nhaân vieân xem xeùt veà nguyeânlieäu, phuï lieäu, giaù gia coâng deät nhuoäm,may, in theâu, möùc laõi suaátvaø phaûi ñöôïc Ban ToångGiaùmÑoác duyeät. c> Trieån khai maãu: - Treâncô sôû nguyeânphuï lieäudo khaùchhaøngcungcaáphoaëcnguyeânphuï lieäu maø khaùch haøng yeâu caàu, Coâng ty tieán haønh laøm maãutheo yeâu caàu cuûa khaùch. - Maãu ñoái ñöôïc Boä phaän kyõ thuaät kieåm tra chaát löôïng tröôùc khi giao cho khaùchhaøng. - Sau khi chuyeångiao maãu,tröôønghôïp khaùchhaøngkhoângñoàngyù vôùi maãu ñaõlaømthì Boä phaänkyõ thuaättieánhaønhlaømlaïi maãu. d> Baùo giaù: - Vieäc baùo giaù coù theåbaèngÑieän thoaïi, Fax, Mail caùc yeáu toá maø Coâng ty khoâng ñaùp öùng ñöôïc theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng cuõng phaûi ñöôïc lieät keâroõ trongphieáubaùogiaù. - Tröôønghôïp theoyeâucaàucuûakhaùchhaøngmaøCoângty phaûi baùogiaùtröôùc khi trieånkhai maãuthì thöïc hieäntheoyeâucaàucuûakhaùch. e> Döï thaûo hôïp ñoàng: Phoøng KHKD Trang:3
  4. - Döï thaûo hôïp ñoàng do moät trong hai beân laäp vaø chuyeån cho - Trong caû hai tröôøng hôïp thì Döï thaûo hôïp ñoàng phaûi ñöôïc chuyeån cho Tröôûng phoøng KHKD xem xeùt trình Toång Giaùm Ñoác cho yù kieán. f> Ñaøm phaùn hôïp ñoàng: - Neáu khaùch haøng khoâng chaáp nhaän baûn baùo giaù do giaù cao, khoâng ñaùp öùng ñöôïc thôøi gian giao haøng, khoângthoángnhaátñöôïc hình thöùc thanhtoaùn thì Tröôûngphoøngxemxeùt laïi vaø chuyeånBan Toång GiaùmÑoác xemxeùtvaø pheâduyeät. - Neáu khaùchhaøngchaápnhaän,Phoøng KHKD raø soaùt laïi toaøn boä keá hoaïch töø khaâumuanguyeânphuï lieäuñeánkeáhoaïchsaûnxuaát. g> Kyù hôïp ñoàng: Hai beâncoù theåthoángnhaátkyù hôïp ñoàngbaèngFax hoaëcmôøi khaùchhaøng kyù hôïp ñoàngtröïc tieáptaïi Coângty. h> Thoâng baùo vaø thöïc hieän hôïp ñoàng: - Caên cöù noäi dung hôïp ñoàng ñaõ kyù keát Phoøng KHKD trieån khai hôïp ñoàng theo keá hoaïch ñöôïc Ban Toång Giaùm Ñoác duyeättheo thöù töï muasôïi -> deät vaûi ->nhuoäm->muaphuï lieäumay->maytheâu ->xuaáthaøng. - Tröôøng hôïp phaùt sinh söï thay ñoåi thì hai beân seõ thaûo luaän vaø laøm phuï kieänhôïp ñoàngñieàuchænhnoäi dunghôïp ñoàng. i> Thanh lyù hôïp ñoàng: - Ngay sau khi xuaát haøng, hai beân tieán haønh laøm baûn thanh lyù nguyeânphuï lieäu (trong tröôøng hôïp khaùch haøng cung caáp nguyeânphuï lieäu cho Coâng ty saûnxuaát. - Bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng giöõa hai beân goàm caùc phaàn: noäi dung hôïp ñoàngmaø hai beânñaõ thöïc hieän, phaànphaùtsinh ngoaøi hôïp ñoàng, phaànkeát luaän. Caùc vaánñeàchính cuûabaûnthanhlyù goàm:soá löôïng haøngxuaát, chaát löôïng haøng,phaànthanhlyù nguyeânphuï lieäu,phaànquyeáttoaùnv.v. j> Löu hoà sô: Toaøn boä hoà sô lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän ñôn haøng phaûi ñöïôc löu giöõ trong moät file saïch seõ, ngoaøi bìa ghi chuù roõ raøng teân khaùch haøng, maõ haøng,maëthaøng,soálöôïng thôøi giansaûnxuaát 5. Taøi lieäu tham khaûo:  Soåtay chaátlöôïng 6. Phuï luïc:  Phieáuñaømphaùnñônhaøng Phoøng KHKD Trang:4
  5.  Phieáu thoâng tin vôùi khaùch haøng maõ soá: 0233 Phoøng KHKD Trang:5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản