MẪU ISO9001-2000: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
300
lượt xem
108
download

MẪU ISO9001-2000: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

  1. TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG ÖÙNG Teân nhaø cung öùng : Maët haøng cung caáp : Ngöôøi lieân laïc : Ñòa chæ : Ñieän thoaïi : Fax STT Haïng muïc ñaùnh giaù Haïng muïc ñöôïc ñaùnh Ñieåm giaù 1 Quùa trình quan heä vôùi 2 Cty. 3 Chaát löôïng. 4 Giaù caû. 5 Phaûn hoài xöû lyù söï coá 6 phaùt sinh. 7 Thôøi gian giao haøng. Phöông thöùc thanh toaùn. Khaû naêng cung öùng veà soá löôïng. Toång soá ñieåm (A): Thang ñieåm : 1 - Quaù keùm ; 2 - Keùm ; 3 - Trung bình ; 4 - Khaù ; 5 - Toát - Chaáp nhaän : A > 60% Toång soá ñieåm toái ña cuûa caùc haïng muïc ñöôïc ñaùnh giaù vaø khoâng coù ñieåm
Đồng bộ tài khoản