intTypePromotion=4

Mẫu kế hoạch quá trình sửa

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
17
download

Mẫu kế hoạch quá trình sửa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mẫu kế hoạch quá trình sửa

  1. M AÃ U KEÁ HOAÏ C H KIEÅ M SOAÙ T QUÙ A TRÌNH Stt Coâng ñoaïn Ñieåm kieåm soaùt Thieát bò söû duïng Taàn soá Taøi lieäu höôùng daãn Ngöôøi thöïc hieän Hoà sô Ñaëc tính/ Möùc qui ñònh Ño löôøng Coâng thoâng soá ngheä Trang: 1 / 1
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản