Mẫu phiếu đề nghị đào tạo huấn luyện (Training proposal form)

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
546
lượt xem
168
download

Mẫu phiếu đề nghị đào tạo huấn luyện (Training proposal form)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu đề nghị đào tạo huấn luyện (Training proposal form)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu đề nghị đào tạo huấn luyện (Training proposal form)

  1. (Form No.) BM.09.02 15/03/2004 PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐÀO TẠO-HUẤN LUYỆN (TRAINING PROPOSAL FORM) (Trưởng bộ phận ghi phiếu này khi có nhu cầu đào tạo – Chief of each BM.08.01 Department fills this form when having a need or plan of training)) 15/05/2004  Công ty................... Phòng Nhân Sự (HR Dept) Ngày (Date) _____ tháng _____ năm 200___ A- NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Trưởng bộ phận) – SUGGESTER (Chief of Dept.) Họ và tên (Full-name): ........................................................... Bộ phận (Dept): ..................... Ký tên (Signature): Đề nghị khóa học (Suggest the course): ..................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đơn vị tổ chức (Organized by): ............................................................................................................................................ Thời gian (Time): từ (from) ______/______/______ đến (to) ______/______/______ Số người tham dự (Amount of attenders): Stt Họ và tên Chức vụ Yêu cầu đạt được sau khi đào tạo Ký tên (NO.) (Full-name) (Job title) (Target achieved after training) (Signature) B- PHẦN DÀNH CHO TỔ ĐÀO TẠO (To the Training Group) (Nếu đồng ý  Ban TGĐ duyệt. Không đồng ý thì ghi rõ lý do  trả phiếu lại cho bộ phận đề nghị) (If agreeing, pass to the Board of General Manager to approve. Otherwise, return the form to suggested department) Học phí/ người (Course fees):................................. Ý KIẾN (Opinions):....................................................................... Tổng cộng (Total):.................................................. ........................................................................................................ Viết bằng chữ (Wrote in characters):..................... ........................................................................................................ ................................................................................ ........................................................................................................ C- Ý KIẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Opinion of the Board of General Manager) KÝ DUYỆT (Signature of Approval) ............................................................................................................................................
  2. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ghi chú: Sau khi Trưởng bộ phận ghi xong, người được đề nghị đi đào tạo đồng ý và ký tên sau đó chuyển phiếu này về Tổ Đào tạo (kèm theo Bản cam kết đào tạo) Notes: After filling in and signing, this form will be send to Training Group (Attached to Training Commitment Form)
Đồng bộ tài khoản