Mẫu quyết định công nhận giám hộ

Chia sẻ: Do Minh Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
140
lượt xem
5
download

Mẫu quyết định công nhận giám hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN Xã, phường: ………… Huyện/Quận: ………… Tỉnh/Thành phố: ……. Số:…… QĐ-UB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/HT-1999-Đ4 Số: …………….. Độc lập-Tự do-Hạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận giám hộ

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/HT-1999-Đ4 Xã, phường: ………… Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: …………….. Huyện/Quận: Quyển số: …….... ………… Tỉnh/Thành phố: ……. ……….., ngày……. tháng…… năm………. Số:…… QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIÁM HỘ (DÙNG CHO VIỆC GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ GIÁM HỘ CỬ) ỦY BAN NHÂN DÂN……………….. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày…… tháng…… năm……; Căn cứ Nghị định 83/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch; Sau khi xem xét (1): ........................................................................................ .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận : Ông Bà Họ và tên: ............................................ .......................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ .......................................... Dân tộc: ............................................ .......................................... Quốc tịch ............................................ .......................................... Nơi thường trú/Tạm trú ............................................ .......................................... (2) ............................................ .......................................... Giấy CMND/ Giấy tờ ............................................ .......................................... hợp lệ thay thế (3) ............................................ .......................................... Số: ............................................ .......................................... Nơi cấp: ............................................ .......................................... Ngày cấp: ............................................ ..........................................
  2. Là người giám hộ cho người có tên dưới đây: Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính:........... Ngày, tháng, năm sinh: …………………………..................................................... Nơi sinh: ................................................................................................................... Dân tộc: …………………………. Quốc tịch: ........................................................ Nơi thường trú/ Tạm trú (2): ................................................................................... .................................................................................................................................... Lý do giám hộ: .......................................................................................................... .................................................................................................................................... Điều 2. Người giám hộ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật và các yêu cầu đặc biệt đã chấp thuận trong Giấy cử người giám hộ (nếu có) Điều 3. Ghi nhận tài sản riêng của người được giám hộ theo kê khai (nếu có) gồm: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cán bộ hộ tịch T/M ỦY BAN NHÂN DÂN ………. (Ký và ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú:
  3. (1) Ghi rõ Đơn yêu cầu đăng ký việc cử giám hộ đương nhiên (trong trường hợp giám hộ đương nhiên) Giấy cử người giám hộ và Giấy chấp thuận việc làm giám hộ (trong trường hợp giám hộ cử). (2) Ghi chú theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú”. (3) Ghi rõ loại Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu,…)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản