Mẫu số: 02/GTGT

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
207
lượt xem
13
download

Mẫu số: 02/GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 02/GTGT

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/GTGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ [01] Kỳ tính thuế: tháng ............năm ..…... Serial No. [02] Người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] Tên Dự án đầu tư: [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Giá trị HHDV STT Chỉ tiêu Thuế GTGT (chưa có thuế GTGT) I Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang [10] II Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 1 Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([11]= [13]+[15]; [12]= [14]+[16]) [11] [12] a Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước. [13] [14] b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [15] [16] 2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước a Điều chỉnh tăng [17] [18] b Điều chỉnh giảm [19] [20] 3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([21]= [12]+[18]-[20]) [21] Thuế GTGT chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư III ([22] = [10]+[21]) [22] 1 Thuế GTGT đề nghị hoàn [23] 2 Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ [24] 3 Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([25] = [22]-[23] - [24]) [25] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản