Mẫu số:B02-3H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
5
download

Mẫu số:B02-3H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số:B02-3H

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B02 ­3H Đơn vị: ………… QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ, VỐN SỬA CHỮA LỚN SỬ DỤNG TRONG KỲ Tháng:……............ M Tổng  Số vốn đã  Số vốn được sử dụng Số vốn đã được sử dụng Khối lượng xây dựng và sửa chữa  Giá trị khối lượng công trình hoàn  ã  dự  thực hiện luỹ  lớn hoàn thành thành đủ điều kiện cấp phát số toán  kế đến cuối  S Tên  được  năm trước công  duyệt T Tổn Trong  Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu  Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu  Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu  Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu  trình  g số đó  năm năm năm năm T và  NSN hạn Tổn Trong  Tổn Trong  Tổn Trong  Tổn Trong đó Tổn Trong  Tổn Trong  Tổn Trong  Tổn Trong  N g  g số đó  g số đó  g số đó g số g số đó g số đó g số đó g số đó mục  NSN NSN XL TB XL TB XL TB XL TB XL TB XL TB công  N N trình A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Số đề nghị quyết toán (viết bằng chữ)  : ........................................................................................................................
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký , họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản