Mau thu tuc di hoc o nuoc ngoai dien hoc bong

Chia sẻ: Khanhvi Khanhvi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
5
download

Mau thu tuc di hoc o nuoc ngoai dien hoc bong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mau thu tuc di hoc o nuoc ngoai dien hoc bong', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mau thu tuc di hoc o nuoc ngoai dien hoc bong

  1. hå s¬ l µm thñ tôc ®i häc cña LHS 322 *********** Hä vµ tªn thÝ sinh: Đơn vị công tác: Tróng tuyÓn kú thi n¨m: BËc ®µo t¹o: Ngµnh häc: Níc: Hå s¬ gåm: 1 2 §¬n xin ®i häc x 2 2 B¶n cam kÕt (cã DÊu c¬ quan) x 2 S¬ yÕu lý lÞch cã ¶nh, dÊu gi¸p lai t¹i ¶nh, nhËn x xÐt cña 3 Phêng. §èi víi TiÕn sÜ yªu cÇu nép s¬ yÕu lÝ lÞch khoa häc theo mÉu cña 322. 4 Th mêi cña Tr êng b¹n (sao dÞch c«ng chøng 3 b¶n) x 5 Q§ biªn chÕ hoÆc b¶n sao hîp ®ång c«ng chøng x 6 Chøng chØ Ngo¹i ng÷ TOEF …. x H×nh thøc nhËn: Trùc tiÕp N¬i nhËn: V¨n phßng §Ò ¸n 322, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, 49 §¹i Cå ViÖt. www.vosp.org Tel: 04-8683248 Fax: 04-8683247

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản