intTypePromotion=3

Máy Khoan, khoét, doa và tarô

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
787
lượt xem
281
download

Máy Khoan, khoét, doa và tarô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoan là nguyên công chu n b cho c t ren, ti n ren, ti n tinh, … ren, ren, tinh, - Có kh năng t o l có ư ng kính t 0,1~80mm i v i l 20mm, t o l thô ban u b ng úc hay gia công áp l c 1. Chuy n ng t o hình - Khoan b ng máy khoan: dao quay và t nh ti n, chi ti t ng yên khoan: - Khoan trên máy tiện: chi ti t quay, mũi khoan t nh ti n tiệ - Khoan trên máy phay v n năng: mũi khoan quay, chi ti t

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy Khoan, khoét, doa và tarô

 1. General Mechanical Engineering 4.105 V. Khoan, khoét, doa và tarô (drilling, boring, reaming and taping) Khoan, khoé Khoan, khoét, doa là các phương pháp gia công l nhưng kh năng công Khoan, khoé phá ngh khác nhau do ó ph m vi s d ng cũng khác nhau khá khá A. Khoan (drilling) - Khoan là phương pháp t o l t phôi phá c trên các máy khoan, máy khoan, ti n, máy phay v n năng, … năng, - Khoan là nguyên công chu n b cho c t ren, ti n ren, ti n tinh, … ren, ren, tinh, - Có kh năng t o l có ư ng kính t 0,1~80mm - i v i l >20mm, t o l thô ban u b ng úc hay gia công áp l c 1. Chuy n ng t o hình - Khoan b ng máy khoan: dao quay và t nh ti n, chi ti t khoan: ng yên tiệ - Khoan trên máy tiện: chi ti t quay, mũi khoan t nh ti n - Khoan trên máy phay v n năng: mũi khoan quay, chi ti t t nh ti n năng: HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.106 2. D ng c c t (mũi khoan) khoan) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 1
 2. General Mechanical Engineering 4.107 3. Máy - Máy khoan bàn HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.108 - Máy khoan c n HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 2
 3. General Mechanical Engineering 4.109 4. c i m công ngh c a khoan - Khoan t chính xác th p vì chí + K t c u c a mũi khoan chưa hoàn thi n, ph n lõi nh nên mũi hoà khoan có c ng v ng kém + Lư i khoan mài l i thư ng không m b o chính xác c a 2 chí lư i c t → l khoan thư ng b cong hay loe r ng - ối với lỗ lớn, l c c t l n → khoan từ kích thước nhỏ ến lớn thướ nhỏ - ối với các lỗ úc, dập sẵn, không dùng khoan ể gia công phá vì phá mũi khoan có sức bền kém, không chịu nỗi lớp vỏ cứng của lỗ, dể bị chị lệch theo hướng của lỗ ( úc, dập) sẵn trên phôi hướ - Nâng cao chính xác b ng cách chí + Dùng b c d n hư ng tăng c ng v ng c a mũi khoan + Dùng mũi khoan tâm t o l m i trư c khi khoan HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.110 B. Khoét (boring) Khoé Khoét là phương pháp gia công m r ng l nh m Khoé phá - Nâng cao chính xác và ch t lư ng b m t l chí - Chu n b cho doa t chính xác và chí bóng b m t cao hơn 1. Chuy n ng t o hình: như i v i khoan nh: 2. D ng c c t (dao khoét) khoé - Dao khoét có nhiều lưỡi cắt hơn khoan → ộ cứng vững cao hơn khoé nhiề lưỡ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 3
 4. General Mechanical Engineering 4.111 3. Máy Có th khoét trên máy khoan, máy ti n, máy phay ho c máy doa khoé khoan, Thi t b khoét tay khoé Khoét r ng l trên máy khoan Khoé Máy khoét c m tay khoé HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.112 4. Kh năng công ngh c a khoét khoé - Có kh năng gia công ư c l tr , l b c, l côn và m t u vuông góc v i tâm tùy theo k t c u c a dao khoét khoé khoét r ng l khoé khoét l b c khoé khoét l côn khoé khoét m t khoé u - Dao khoét có khoé c ng v ng cao hơn khoan → khoét ảm bảo ộ khoé chính xác, ộ nhẵn bóng cao hơn khoan chí nhẵ - Khoét sửa ược sai lệch về vị trí tương quan của lỗ do khoan, úc Khoé ượ trí khoan, hoặc gia công áp lực ể lại → các lỗ úc, dập sẵn nên dùng dao hoặ khoét ể gia công hơn là dùng dao khoan khoé - Có khả năng cắt với lượng chạy dao lớn → năng suất cao khả lượ chạ suấ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 4
 5. General Mechanical Engineering 4.113 C. Doa (reaming) - Doa là phương pháp gia công tinh các l phá ã ư c khoan, khoét ho c ti n khoan, khoé - Lư ng dư cho gia công + doa thô: 0,25~0,50mm thô: + doa tinh: 0,05~0,15mm tinh: 1. Chuy n ng t o hình: như i v i khoan nh: 2. D ng c c t (dao doa) doa) - Dao doa có c ng v ng cao, lư i c t thư ng phân b không cao, i x ng nên gi m rung ng trong quá trình c t quá trì - Dao doa ắt tiền, i cùng bộ với dao khoan và khoét tiề khoé Dao doa có lư i c t th ng Dao doa có lư i c t xo n HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.114 3. Máy Có th khoét trên máy khoan, máy ti n, máy phay ho c máy doa khoé khoan, Doa b ng tay HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 5
 6. General Mechanical Engineering 4.115 4. Kh năng công ngh c a doa - Có 2 phươngv pháp doa: doa cư ng b c và doa tùy phá doa: ng - Doa cư ng b c + Dao doa ư c l p c ng vào tr c máy + Thư ng x y ra hi n tư ng lay r ng l do có l ch tâm gi a tr c dao và tr c máy có hi n tư ng l o dao v t li u gia công không ng nh t dao b mòn - Doa tùy ng + Tr c dao n i v i máy b ng kh p tùy ng → gi a tr c dao và tr c máy có chuy n ng l c theo 2 phương + Dao doa ư c nh hư ng b ng b m t l c a chi ti t → kh c ph c ư c nh hư ng sai l ch c a tr c chính chí không ng tâm gi a tr c dao và tr c chính chí HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.116 D. Tarô (taping) Tarô là phương pháp gia công ren tiêu chu n có ư ng kính trung bình và phá nh . Có th tarô ren trong và ren ngoài ngoà Tarô ren trong Tarô ren ngoài ngoà 1. Chuy n ng t o hình: như nh: i v i khoan 2. D ng c c t (dao tarô) tarô) Dao tarô trong (tape) Dao tarô ngoài (die) ngoà HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 6
 7. General Mechanical Engineering 4.117 3. Máy - D ng c tarô tay T-handle tape wrench Tape wrench / Die stocks Tarô b ng tay HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.118 - D ng c tarô máy Hand operated tapper Automatic tapping machine HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 7
 8. General Mechanical Engineering 4.119 4. c i m công ngh c a tarô thể trụ hoặ - Có thể gia công ren trụ và ren côn, thông hoặc không thông côn, + c t ren l thông có th th c hi n b ng tay hay máy + c t ren l không thông ch có th th c hi n b ng tay - Khi tarô, nhi u lư i dao tham gia c t cùng lúc nên t a nhi t nhi u và tarô thoát phoi khó khăn thoá khó - Vận tốc tarô thấp, dao yếu dễ gãy thấ - B tarô g m 2~3 cái có ư ng kính khác nhau nh m gi m moment khá xo n, tránh gãy tarô và tăng trá bóng b m t ren - Năng su t tarô th p HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.120 VI. Chu t (broaching) Chu t là phương pháp gia công dùng nhi u lư i c t cùng lúc phá 1. Chuy n ng t o hình Chuyển ộng ơn giản, thường là chuyển ộng tịnh tiến của dao chuốt / Chuyể giả thườ chuyể tiế chuố chi tiết. Có thể có phối hợp với chuyển ộng quay tiế thể ph ố chuyể 2. D ng c c t (dao chu t) - Các thành ph n cơ b n c a m t dao chu t l tròn thà HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 8
 9. General Mechanical Engineering 4.121 - Các d ng dao chu t hexagonal radial spline key way broach key way self- rotary cut rotary cut rotary cut supporting broach puller end-spline helical-spline multiple-spline round burnishing broach broach involute broach broach round pull broach spline push broach pine-tree broach indexable carbide carbide insert surface broach broach spline punch two-tooth punch broach strip broach pot broach broach HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.122 3. Máy Máy chu t ngang HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 9
 10. General Mechanical Engineering 4.123 Máy chu t ng HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.124 Máy chu t liên t c HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 10
 11. General Mechanical Engineering 4.125 4. Kh năng công ngh c a chu t - Có kh năng chu t l : l tròn, l a giác và lăng tr , l có rãnh th ng tròn, giá ho c xo n, l then hoa, bánh răng trong, … hoa, trong, - Có kh năng chu t m t ph ng: m t ph ng, rãnh, … ng: ng, rãnh, HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.126 - Ưu i m + ộ chính xác cao, chất lượng bề mặt gia công tốt vì vận tốc cắt chí cao, chấ lượ thấp, biến dạng dẻo không nhiều thấ biế nhiề + Có thể thay thế cho cả gia công thô và gia công tinh. Nếu dùng th ể th ế tinh. chuốt lỗ, chuốt có thể thay thế cho cả khoan rộng, khoét và doa chuố chu ố thể thế ng, khoé + Chuyển ộng ơn giản, vận tốc cắt thấp nhưng năng suất cao Chuyể giả thấ suấ + V n t c c t th p nhưng năng su t cao do nhi u lư i c t cùng tham gia c t cùng lúc + Có thể gia công ược nhiều loại lỗ khác nhau như tròn, vuông, ịnh thể ượ nhiề loạ khá tròn, vuông, hình, lỗ thẳng và tiết diện không ổi nh, thẳ tiế diệ + Có thể gia công lỗ không thông, và lỗ xoắn thể thông, xoắ - Như c i m + Dao ắt tiền, khó chế tạo tiề khó chế + L c chu t l n → yêu c u máy có công su t l n, c ng v ng cao + Chu t không sửa ược sai lệch vị trí tương quan ượ trí HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản