Máy quang phổ và các loại máy quang phổ

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
256
lượt xem
75
download

Máy quang phổ và các loại máy quang phổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Máy quang phổ và các loại máy quang phổ " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập vật lý một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy quang phổ và các loại máy quang phổ

 1. Máy quang ph - Các lo i quang ph Bài 3 Máy quang ph Các lo i quang ph Ebook ðư c Download t i: http://ebook.top1.vn ho c http://maichoi.vuicaida.com
 2. Máy quang ph - Các lo i quang ph N i dung 1. Máy quang ph 2. Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p
 3. Máy quang ph - Các lo i quang ph 1. Máy quang ph a. ð nh nghĩa Là d ng c dùng ñ phân tích m t chùm sáng có nhi u thành ph n thành nh ng chùm ñơn s c khác nhau. Nói cách khác, máy quang ph ñư c dùng ñ nh n bi t thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do m t ngu n sáng phát ra.
 4. Máy quang ph - Các lo i quang ph 1. Máy quang ph (tt) b. C u t o: Có 3 b ph n chính F S P L1 L2 M • ng chu n tr c: Có nhi m v t o ra m t chùm sáng song song. Nó g m khe h p F ñ t t i tiêu ñi m c a th u kính h i t L1. • B ph n tán s c: G m m t lăng kính P có tác d ng tán s c chùm sáng song song chi u ñ n t th u kính L1 thành nhi u chùm sáng ñơn s c song song. • Bu ng nh: G m th u kính h i t L2 ñ t ch n chùm sáng ñã b tán s c b i lăng kính P và m t t m kính nh M (ho c kính m ) ñ t t i tiêu di n c a th u kính L2.
 5. Máy quang ph - Các lo i quang ph 1. Máy quang ph (tt) c . Nguyên t c ho t ñ ng Ánh sáng t ngu n S c n kh o sát ñư c r i vào khe F c a máy quang ph , sau khi qua th u kính L1 s tr thành chùm tia song song và ñư c lăng kính P tách thành các chùm sáng ñơn s c song song. M i chùm sáng song song ñơn s c ló ra kh i lăng kính P s ñư c th u kính L2 h i t thành m t v ch màu trên màn M t i tiêu di n c a nó. M i v ch màu là m t nh ñơn s c c a khe F và t p h p c a chúng chính là quang ph c a ngu n S. Quang ph này có th ñư c ch p l i nh kính nh (ho c quan sát trên kính m ).
 6. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph a. Quang ph liên t c ð nh nghĩa: là quang ph g m nhi u d i sáng có màu khác nhau n i ti p nhau m t cách liên t c. Các ngu n phát: M i v t r n, l ng và khí có kh i lư ng riêng l n khi b nung nóng s phát quang ph liên t c. Tính ch t và ng d ng: • Tính ch t quan tr ng c a quang ph liên t c là nó không ph thu c vào thành ph n c u t o c a v t phát sáng mà ch ph thu c vào nhi t ñ c a v t. • Th c nghi m cho th y r ng, khi ñư c nung nóng ñ n 5000C, các v t b t ñ u phát sáng vùng ñ . Khi nhi t ñ càng tăng, quang ph càng m r ng v phía ánh sáng có bư c sóng ng n và t i nhi t ñ c 2500K, các v t s cho m t quang ph liên t c ñ y ñ t ñ ñ n tím. Tính ch t này c a quang ph liên t c ñư c ng d ng ñ ño nhi t ñ c a các v t phát sáng do b nung nóng như: nhi t ñ c a dây tóc bóng ñèn ñi n, c a ngu n h quang, c a lò cao…
 7. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph (tt) b. Quang ph v ch phát x : • ð nh nghĩa: là quang ph g m nh ng v ch màu riêng l , ngăn cách nhau b ng nh ng kho ng t i. • Ngu n phát quang ph v ch: Các ch t khí (hay hơi) có kh i lư ng riêng nh khi b kích thích phát sáng s cho quang ph v ch. Có th kích thích cho m t ch t khí phát sáng b ng nhi u cách khác nhau: ñ t nóng, phóng tia l a ñi n qua kh i khí ñó… • Tính ch t và ng d ng: Th c nghi m cho th y r ng m i nguyên t hoá h c tr ng thái khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p cho m t quang ph v ch riêng ñ c trưng cho nguyên t y; quang ph ñó g m m t s v ch xác ñ nh, nh ng v trí xác ñ nh và có màu xác ñ nh. • Ví d : Hơi Natri khi phát sáng s cho quang ph g m 2 v ch vàng sát nhau v i bư c sóng λ1 = 0,589µm và λ2 = 0,5896µm. Khí Hiñro phát sáng cho quang ph g m 4 v ch (trong vùng nhìn th y) là: ñ (Hα) có λα = 0,6589µm, lam (Hβ) có λβ = 0,4861µm, chàm (Hγ) có λγ = 0,4340µm và tím (Hδ) có λδ = 0,410µm.
 8. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph (tt) c. Quang ph v ch h p th Cách t o: • Nguyên t c t o ra quang ph h p th ñư c bi u di n trên hình v . Ánh sáng tr ng phát ra t ñèn D ñư c r i vào khe F c a máy quang ph và trên t m kính M c a bu ng nh ta thu ñư c m t quang ph liên t c. F D P L1 L2 M N
 9. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph (tt) c. Quang ph v ch h p th (tt) ð t gi a ngu n sáng D và khe F c a máy quang ph m t ng thu tinh N ch a hơi Natri nung nóng. Khi ñó trong quang ph liên t c xu t hi n m t v ch t i (nói ñúng ra là hai v ch t i sát nhau) t i ñúng v trí c a v ch vàng trong quang ph phát x c a hơi Natri. ðó là quang ph h p th c a Natri. N u thay hơi Natri b ng hơi Kali ho c Hiñro thì trong quang ph liên t c xu t hi n các v ch t i ñúng v trí các v ch màu trong quang ph phát x c a Kali ho c Hiñro tương ng. ðó là các quang ph h p th c a Kali ho c Hiñro. Như v y có th nói: quang ph h p th c a m t ch t khí (ho c hơi) nào ñó là quang ph liên t c b thi u nh ng v ch màu do b khí (ho c hơi) ñó h p th
 10. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph (tt) c. Quang ph v ch h p th (tt) ði u ki n ñ thu quang ph v ch h p th : nhi t ñ c a ñám khí hay hơi h p th ph i th p hơn nhi t ñ c a ngu n phát quang ph liên t c. Hi n t ng ñ o s c: Trong thí nghi m v quang ph h p th trên ñây, khi ñám khí (hay hơi) gây ra quang ph h p th ñư c ñ t nóng t i nhi t ñ mà chúng có th phát sáng nhưng nhi t ñ này v n còn th p hơn nhi t ñ ngu n phát quang ph liên t c thì ta thu ñư c quang ph h p th c a ñám khí (hay hơi) ñó. Tuy nhiên, khi t t ngu n phát quang ph liên t c thì trên kính M c a máy quang ph s m t n n quang ph liên t c ñ ng th i nh ng v ch t i quang ph liên t c s tr thành ñúng các v ch màu trong quang ph phát x c a chính nguyên t t o nên ñám khí (hay hơi). Hi n tư ng này ñư c g i là hi n tư ng ñ o s c.
 11. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph (tt) c. Quang ph v ch h p th (tt) K t lu n: • m t nhi t ñ xác ñ nh, m t ñám khí (hay hơi) có kh năng phát ra nh ng b c x ñơn s c nào thì cũng có kh năng h p th nh ng b c x ñơn s c ñó. K t lu n này chính là n i dung c a ñ nh lu t Ki c-s p. • Quang ph v ch h p th c a m i nguyên t cũng có tính ch t ñ c trưng riêng c a nguyên t ñó. Vì v y cũng có th d a vào quang ph v ch h p th ñ nh n bi t s có m t c a m t nguyên t nào ñó.
 12. Máy quang ph - Các lo i quang ph 2. Các lo i quang ph (tt) d. Phép phân tích quang ph và ti n l i c a nó: ð nh nghĩa: Phân tích quang ph là phép phân tích thành ph n c u t o c a các ch t (hay h p ch t) d a vào vi c nghiên c u quang ph c a ánh sáng do ch t y phát ra ho c h p th . Ti n l i c a phép phân tích quang ph : • Khi phân tích ñ nh tính t c là ch c n bi t s có m t c a các thành ph n khác nhau trong m u, thì phép phân tích quang ph s ñơn gi n và cho k t qu nhanh chóng. • Khi phân tích ñ nh lư ng t c là c n bi t c n ng ñ các thành ph n trong m u, thì phép phân tích quang ph r t nh y, nó cho phép phát hi n ñư c nh ng ch t có n ng ñ r t nh . • Nh phân tích quang ph mà có th bi t thành ph n c u t o và nhi t ñ c a nh ng v t r t xa như: m t tr i, các sao…
 13. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p Câu 1: Nguyên t c ho t ñ ng c a máy quang ph d a trên: A. Hi n tư ng ph n x ánh sáng. B. Hi n tư ng khúc x ánh sáng. C. Hi n tư ng tán s c ánh sáng. D. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng.
 14. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 1: Nguyên t c ho t ñ ng c a máy quang ph d a trên: A. Hi n tư ng ph n x ánh sáng. B. Hi n tư ng khúc x ánh sáng. C. Hi n tư ng tán s c ánh sáng. D. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng.
 15. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 2: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v máy quang ph ? A. Máy quang ph là d ng c dùng ñ phân tích m t chùm sáng có nhi u thành ph n thành nh ng thành ph n ñơn s c khác nhau. B. Nguyên t c ho t ñ ng c a máy quang ph d a trên hi n tư ng tán s c ánh sáng. C. Máy quang ph là d ng c dùng ñ nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do m t ngu n sáng phát ra. D. B ph n làm tán s c ánh sáng trong máy quang ph là th u kính.
 16. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 2: Phát bi u nào sau ñây sai khi nói v máy quang ph ? A. Máy quang ph là d ng c dùng ñ phân tích mét chùm sáng có nhi u thành ph n thành nh ng thành ph n ñơn s c khác nhau. B. Nguyên t c ho t ñ ng c a máy quang ph d a trên hi n tư ng tán s c ánh sáng. C. Máy quang ph là d ng c dùng ñ nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do m t ngu n sáng phát ra. D. B ph n làm tán s c ánh sáng trong máy quang ph là th u kính.
 17. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 3: Quang ph liên t c c a m t v t A. Ph thu c b n ch t c a v t. B. Ph thu c nhi t ñ c a v t. C. Ph thu c c b n ch t và nhi t ñ c a v t. D. Không ph thu c b n ch t và nhi t ñ c a v t.
 18. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 3: Quang ph liên t c c a m t v t A. Ph thu c b n ch t c a v t. B. Ph thu c nhi t ñ c a v t. C. Ph thu c c b n ch t và nhi t ñ c a v t. D. Không ph thu c b n ch t và nhi t ñ c a v t.
 19. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 4: Tính ch t quan tr ng c a quang ph v ch là: A. Như nhau v i các nguyên t khác nhau. B. Khác nhau v i các nguyên t khác nhau. C. Như nhau v i các ch t khí khác nhau có cùng nhi t ñ . D. Khác nhau v i m t ch t khí các nhi t ñ khác nhau.
 20. Máy quang ph - Các lo i quang ph 3. Câu h i và bài t p (tt) Câu 4: Tính ch t quan tr ng c a quang ph v ch là: A. Như nhau v i các nguyên t khác nhau. B. Khác nhau v i các nguyên t khác nhau. C. Như nhau v i các ch t khí khác nhau có cùng nhi t ñ . D. Khác nhau v i m t ch t khí các nhi t ñ khác nhau.
Đồng bộ tài khoản