intTypePromotion=1
ADSENSE

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

565
lượt xem
259
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy nâng và vận chuyển, Chương III. Máy làm đất... ... Tìm thêm: máy xây dựng, kỹ thuật thi công, máy nâng chuyển, xây dựng, máy làm đất, máy đóng cọc, máy phục vụ công tác bê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4

 1. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 3.10.1- Tênh äøn âënh cuía cáön truûc Så âäö kiãøm tra äøn âënh cuía cáön truûc kiãøu cáön a) äøn âënh khi coï taíi; b) äøn âënh khi khäng taíi Hãû säú äøn âënh khi coï taíi âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: M − M W − ∑ M qt k01= G ≥ 1.15 MQ trong âoï: MG= G[(b+c)cosα - hsinα] - momen giæî do troüng læåüng baín thán cáön truûc ( kãø caí âäúi troüng), G coï troüng tám laì c, h MQ= Q(A-b)- mämen láût do troüng læåüng váût náng Q våïi táöm våïi lån nháút cuía cáön truûc A. MW= W1a + W2L- momen láût do gioï våïi W1 laì læûc gioï låïn nháút åí traûng thaïi laìm viãûc taïc duûng lãn cáön truûc vaì W2 laì læûc gioï låïn nháút åí trang thaïi laìm viãûc taïc duûng lãn váût náng qui vãö âáöu cáön. ∑Mtg = Mh + Mdc + Mlt- momen láût do caïc læûc: quaïn tênh cuía læûc náng khi phanh trong quaï trçnh haû váût; quaïn tênh cuía cáön truûc vaì váût náng khi phanh cå cáúu di chuyãøn; quan tênh li tám cuía váût náng khi quay Qv Mh= . h (A-b) g t1 vh- täúc âäü haû váût t1- thåìi gian phanh váût náng trong quaï trçnh haû G vdc Qv Mdc= . . h + . dc .L g t2 g t2 vdc- täúc âäü di chuyãøn cuía cáön truûc t2- thåìi gian phanh cuía cå cáúu di chuyãøn( læûc quaïn tênh cuía váût náng Q khi phanh cå cáúu di chuyãøn âæåüc qui vãö âáöu cáön nãn coï caïnh tay âoìn laì L) 31
 2. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Khi quay cáön truûc, xuáút hiãûn læûc li tám quaïn tênh cuía váût náng π .n Q F= . w2. r ; w = ; r = A + Htgβ 30 g n- täúc âäü quay cuía cáön truûc (vg/ph) β- goïc nghiãng cuía caïp khi quay do taïc dung cuía læûc li tám vaì tgβ = Error! Taûo ra momen Mlt=F. L (qui vãö âáöu cáön) Hãû säú äøn âënh k01 phaíi âæåüc xaïc âënh khi cáön coï táöm våïi låïn nháút vaì åí hai vë trê: cáön nàòm vuäng goïc våïi canh láût vaì cáön nàòm taûo goïc 450 so våïi caûnh láût Hãû säú äøn âënh ténh khi coï taíi G (b + c) M K02= G = ≥ 1.4 Q ( a − b) MQ Hãû säú äøn âënh cuía cáön truûc trong traûng thaïi khäng laìm viãûc [ ] G (b − c ' ) cos α − h ' sin α M K03= G = ≥ 1.15 W0 a ' MW 2.3 Maïy váûn chuyãøn 2.3.1 Âàûc âiãøm chung Trong xáy dæûng ngæåìi ta sæí duûng caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn trãn bäü, âæåìng thuíy. Pháön låïn caïc thiãút bë vaì váût liãûu âæåüc váûn chuyãøn bàòng âæåìng bäü: ätä, maïy keïo, xe læía... viãûc læûa choün phæång tiãûn váûn chuyãøn phuû thuäüc vaìo âàûc âiãøm, khäúi læåüng váût liãûu, cæû ly vaì thåìi gian váûn chuyãøn. Hån 80% khäúi læåüng âáút âaï, váût liãûu xáy dæûng, kãút cáúu xáy dæûng, thiãút bë maïy moïc âãöu duìng ätä, maïy keïo âáöu keïo laìm phæång tiãûn váûn chuyãøn. Chi phê váûn chuyãøn cho caïc phæång tiãûn naìy chiãúm tåïi 15% giaï thaình xáy làõp, do tênh linh âäüng cuía caïc phæång tiãûn. Phán loaûi caïc thiãút bë váûn chuyãøn: − Phæång tiãûn váûn taíi coï cäng duûng chung: ätä váûn taíi, âáöu keïo, råmooc duìng váûn chuyãøn haìng hoaï thäng duûng. − Phæång tiãûn váûn chuyãøn chuyãn duìng: caïc thiãút bë duìng váûn chuyãøn âæåìng äúng, panen, daìn theïp, caïc thiãút bë siãu nàûng. − Phæång tiãûn váûn chuyãøn trãn säng hay trãn biãøn ráút hiãûu quaí nãúu taûi cäng trçnh coï bãún bäúc xãúp haìng hoïa, váût liãûu lãn ätä. − Váûn chuyãøn, làõp raïp bàòng âæåìng haìng khäng chè thæûc hiãûn trong nhæîng træåìng håüp âàûc biãût taûi vuìng nuïi non hiãøm tråí khäng thãø sæí duûng caïc phæång tiãûn khaïc. Trong træåìng håüp naìy thæåïng duìng maïy bay træûc thàng. − Maïy váûn chuyãøn liãn tuûc vaì thiãút bë váûn chuyãøn bàòng khäng khê neïn. 2.3.2 Ätä váûn chuyãøn, maïy keïo, âáöu keïo 32
 3. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.3.2a Ätä taíi. Xe ätä taíi gäöm âäüng cå, thuìng xe, khung xe(satxi). Thán xe ätä coï váúu taûo khaïc nhau âãø phuì håüp våïi loaûi haìng hoïa. Trong ngaình xáy dæûng sæí duûng nhiãöu loaûi xe váûn taíi coï taíi troüng tæì 3-30 táún. Nhiãöu haîng chãú taûo xe näøi tiãún nhæ Catepillar(Myî), Komatsu (Nháût), Volvo ( Thuûy Âiãøn),... saín xuáút nhiãöu loaûi xe coï taíi troüng tåïi 100 táún, cäng suáút âäüng cå tåïi 700 kW va âáöu keïo âãún 200 táún. Maïy keïo baïnh läúp coï täúc âäü linh hoaût vaì coï täúc âäü låïn nháút laì 40 km/h, aïp læûc lãn âáút låïn (0,2-0,35 Mpa). Do âoï noï khoï di chuyãøn trãn âæåìng taûm våïi taíi låïn. Trong træåìng håüp naìy ngæåìi ta duìng xe baïnh xêch. Ä tä váûn taíi a) thuìng xe âãø håí b) xe coï khaí nàng thäng qua låïn c) âáöu keïo 2.3.2b Maïy keïo xêch vaì maïy keïo baïnh läúp Caïc loaûi naìy duìng keïo haìng nàûng hoàûc âæåìng taûm thåìi. Caïc loaûi maïy keïo naìy coï thãø duìng nhæ mäüt âáöu keïo råmooc hay maïy cå såí cuía caïc maïy xáy dæûng ( maïy caûp, maïy uíi, maïy âaìo, cáön truûc...). maïy keïo xêch coï aïp læûc riãng lãn âáút nhoí ( 0,1 Mpa), hiãûu xuáút keïo vaì sæïc baïm cao nãn coï khaí nàng keïo nàûng hån baïnh läúp. Täúc âäü di chuyãøn täúi âa khäng quaï 12 km/h. 2.3.2c Âáöu keïo Âáöu keïo duìng laìm maïy cå såí cho maïy xáy dæûng hay duìng laìm råmooc. Âáöu keïo coï täúc âäü cao vaì sæïc keïo låïn ( 50km/h). 2.3.3 Caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn chuyãn duìng − Ä tä tæû âäø Hçnh Ä tä tæû âäø 33
 4. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn − Ä tä coï råmooc Hçnh Ätä råmooc − Såmi råmooc chåí bitum loíng Hçnh Xe chåí bitum loíng − Xe chåí âæåìng äúng Hçnh Xe chåí âæåìng äúng 34
 5. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn − Xe chåí panen Hçnh Xe chåí panen − Xe chåí congtenå − Xe chåí haìng nàûng Hçnh 2. Xe chåí cängtenå 35
 6. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.3.4 Tênh toaïn læûc keïo ä tä váûn taíi Tênh toaïn læûc keïo cuía ä tä váûn taíi nháöm xaïc âënh chãú âäü laìm viãûc täúi æu, tuìy theo âiãöu kiãûn âæåìng saï, âãø phaït huy cäng suáút vaì nàng suáút täúi âa. Âiãöu kiãûn cáön vaì âuí âãø ä tä taíi âi chuyãøn: ∑P < Pk < Pb ∑ P täøng læûc caín di chuyãøn cuía ä tä taíi Trong âoï: Pk læûc keïo tiãúp tuyãún cuía ä tä taíi Pb læûc baïm cuía baïnh xe vaì màût âæåìng (Pb = Gb.ϕ). Gb: Pháön troüng læåüng xe taïc âäüng lãn baïnh chuí âäüng ( troüng læåüng baïm); ϕ hãû säú baïm. Læûc caín di chuyãøn cuía xe taíi: ∑P = P ± Pi + Pw + Pj f Trong âoï: Pf: læûc caín làn do biãún daûng cuía läúp xe vaì cuía âæåìng vaì ma saït giæîa läúp xe vaì màût âæåìng. Pi: læûc caín däúc Pw: læûc caín khäng khê Pj: læûc caín quaïn tênh do coï gia täúc Trong tæåìng håüp ä tä chuyãøn âäüng âãöu ( khäng coï gia täúc) Pj = 0. Do ä tä chaûy trãn cäng træåìng vaì trãn âæåìng våïi váûn täúc khäng låïn (≤50km/h) nãn pháön læûc caín Pw coï thãø boí qua. Læûc keïo tiãúp tuyãún taûo ra cho baïnh xe mäüt læûc Pk âæåüc tênh næ sau: N Pk = 3600 ∗ η v Trong âoï: N cäng suáút danh nghéaa cuía ä tä, kW v váûn täúc cuía ä tä, km/h 0,85 - 0,95 hiãûu suáút cuía hãû truyãön âäüng tæì âäüng cå tåïi η caïc baïnh xe chuí âäüng Hãû säú caín làn f vaì hãû säú baïm ϕ Baïnh läúp Baïnh xêch Loaûi Aïp suáút cao Aïp suáút tháúp âæåìng f ϕ f F ϕ ϕ Atphan 0.015-0.02 0.7-0.8 0.2 0.7-0.8 bãtäng Âæåìng âáút Nãûn khä 0.02-0.06 0.6-0.7 0.025-0.035 0.4-0.6 0.06-0.07 0.8-1.0 36
 7. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn æåït báøn 0.13-0.25 0.1-0.3 0.15-0.2 0.15-0.25 0.12-0.15 0.5-0.6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0.3 0.3-0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0.4-0.6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Caït Æåït 0.1-0.4 0.3-0.6 0.06-0.15 0.4-0.5 0.05-0.1 0.6-0.7 0.25- Khä 0.4-0.5 0.2-0.3 0.2-0.4 0.15-0.2 0.4-0.5 0.3 Láöy 0.25 0.1 0.3 0.15 bãtäng 0.015-0.02 0.7-0.8 0.02 0.7-0.8 0.06 0.5-0.6 Âàûc tênh kyî thuáût cuía xe ä tä tæû âäø Euclid* Thäng säú GAZ MAZ- KrAZ KaMAZ Capter Komatsu BelAZ -256b* HD205-3* 549 -53B 503A R32 5511 pilliar Cäng 84 132 176 295 132 336 220 suáút(kw) Khäúi læåüng( 3750 7100 10850 23600 9000 31000 19100 26925 kg) Dung têch 3.0 5.0 6.0 21.0 5.0 17.5 15.5 26 thuìng xe(m3) Taíi troüng( 3.5 4.5 11 32 6.9 36 20 40 táún) Täúc âäü( 80 75 65 57 50 75 50 55 km/h) 2.3.5 Maïy váûn chuyãøn liãn tuûc 2.3.5a Bàng taíi: bàng taíi âæåüc sæí duûng räüng raîi âãø váûn chuyãøn váût liãûu theo phæång ngang hoàûc nghiãng. Chuïng coï nàng suáút cao( tåïi haìng nghçn táún/h) vaì coï thãø váûn chuyãøn âi xa tåïi haìng cáy säú. Trong xáy dæûng thæåìng duìng loaûi bàng taíi cäú âënh vaì bàng taíi di âäüng. Bàng taíi di âäüng váûn chuyãøn váût liãûu åí cæû li 10-15m vaì dåí váût liãûu åí cæû li 2- 4m. Bàng taíi cäú âënh coï khung bãû laìm tæìng âoaûn 2-3m làõp raït laûi våïi nhau, bàng taíi naìy thæåìng daìi 50-100m vaì coï thãø tàng giaím chiãöu daìi bàòng caïch thãm båït caïc âoaûn khung theo tênh toaïn Bàng laì bäü pháûn mang váût liãûu vaì laì bäü pháûn keïo. Hay duìng nháút laì loaûi bàng vaíi cao su, gäöm caïc låïp vaíi bãön xen keî caïc låïp cao su vaì boüc xung quanh 37
 8. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn bàòng låïp cao su. Låïp vaíi bãön laì loaûi chuyãn duìng laìm âai, låïp cao su boüc ngoaìi phêa trãn dáöy hån phêa dæåïi Chiãöu räüng bàng taíi cuîng nhæ säú låïp cao su cuía bàng taíi âãöu laì nhæîng säú liãûu tiãu chuáøn hoaï. B = 0,4 - 1,6m. Säú låïp vaíi âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: S max i= B.K Våïi: B - chiãöu räüng bàng, m; K - taíi troüng phaï hoíng cho pheïp cuía mäüt låïp vaíi coï chiãöu räüng 1m, N; Smax - læûc keïo bàng låïn nháút åí nhaïnh cuäún vaìo âáùn âäüng. Læûc keïo: P=T-t T - læûc càn trãn nhaïnh cuäún t - læûc càn trãn nhaïnh nhaí Trong bàng taíi, læûc âáùn âäüng âæåüc truyãön tæì tang dáùn qua bàng nhåì ma saït. Vç váûy âãø bàng khoíi bë træåüt trãn tang dáùn phaíi âaím baío theo yãu cáöu cuía cäng thæïc Åle. T = t.e f .α Våïi: f - hãû säú ma saït giæîa bàng vaì tang dáùn; α - goïc äm cuía bàng trãn tang. 1 Váûy P = T( 1- α . f ) e 38
 9. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Nàng suáút bàng taíi xaïc âënh theo cäng thæïc: Q = 3600F.v.γ (t/h) F- diãûn têch màût càõt cuía váût liãûu trãn bàng (m2) v- täúc âäü váûn chuyãøn váût liãûu (m/s) γ- khäúi læåüng riãng cuía váût liãûu ( kg/m3) 0,8 B × 0,4 B × tgϕ 1 b × h1 c = 0,04 B 2 × c F1 = c= 2 2 b2 − a2 b+a tg 20 0 F2 = h2 = 2 2 c- hãû säú tênh theo goïc nghiãng cuía bàng taíi β β= 0 - 10, c=1 β= 10-15, c= 0.95 β= 15-20, c= 0.9 β > 20, c= 0.85 Âäúi våïi váût thãø khäúi 3600 × v Q= l l - khoaíng caïch giæîa caïc khäúi (m) 2.3.5b Xêch táúm taíi Hçnh Bàng taíi coï cå cáúu bàòng xêch a) xêch taíi táúm;b) bàng gaût 39
 10. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.3.5c Vêt taíi Vêt taíi a)cáúu taûo chung;b)caïnh vêt liãön; c)caïnh vêt håí;d,e)caïnh vêch khäng liãn tuûc Vêt taíi duìng váûn chuyãøn váût liãûu råìi tåi xäúp, deío nhæ xi màng, caït bäüt... theo phæång ngang hoàûc phæång nghiãng tåïi 200, cæû ly 30-40m, nàng suáút 20 - 40 m3/h. Vêt taíi coï æu âiãøm laì kãút cáúu âån giaín, kêch thæåïc nhoí goün váût liãûu âæåüc che kênh khäng tháút thoaït vaì gáy ä nhiãøm mäi træåìng. Tuyì theo tênh cháút vaì kêch thæåïc cuía váût liãûu maì sæí duûng caïc loaûi caûnh vêt coï hçnh daûng khaïc nhau. Nàng suáút cuía vêch taíi âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc N = 3600 F. v. γ ( m3/h) π .D 2 F= . ψ. c , laì diãûn têch trung bçnh cuía tiãút diãûn doìng váût liãûu 4 trong äúng maïng (m2) D- âæåìng kênh ngoaìi cuía caïnh vêt (m) ψ - hãû säú laìm âáöy cuía tiãút diãûn maïng, phuû thuäüc vaìo tênh cháút cuía váût liãûu: Våïi váût liãûu xäúp( xi màng, caït khä) ψ = 0.3 âãún 0.45 Våïi váût liãûu cuûc nhoí( soíi, xè) ψ = 0.3 âãún 0.45 Våïi váût liãûu dênh áøm, dung dëch ψ = 0.3 âãún 0.45 Hãû säú tênh âãún sæû laìm giaím sæû âáöy cuía tiãt diãûn maïng khi bàng âàût nghiãng. Hãû säú c thay âäøi tuyì theo goïc nghiãng β 0o 5o 10o 15o 20o β c 1.0 0.9 0.8 0.7 0.65 v- täúc âäü chuyãøn âäüng cuía váût liãûu trãn bàng vêt S .n v= (m/s) 60 40
 11. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn S- bæåïc vêt (m) n- säú voìng quay cuía vêt ( vg/ph) 2.3.5d Gáöu taíi Gáöu taíi Âæåüc sæí duûng räüng raîi trong caïc xê nghiãûp saín xuáút bã täng vaì bã täng nhæûa cuîng nhæ duìng åí caïc xê nghiãûp xáy dæûng âæåìng sàõt âãø váûn chuyãøn caïc loaûi haìng xäúp nhæ xi màng, caït soíi, âáút xäúp vuûn, caïc loaûi haìng cuûc vuûn, . . . theo phæång thàóng âæïng hay nghiãng mäüt goïc nhoí hån 600. Bàng gáöu coï kêch thæåïc nhoí goün, coï chiãöu cao náng tæång âäúi låïn( âãún 50m) Nàng suáút coï thãø âaût tæì 5 âãún 140m3/h 41
 12. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Trong quaï trçnh laìm viãûc gáöu vaì thiãút bë keïo gáöu coï thãø gàûp phaíi læûc caín phaït sinh ráút låïn do quaï trçnh xuïc, naûp váût liãûu vaìo gáöu, læûc naìy låïn seí laìm hæ hoíng gáöu, laìm âæït thiãút bë keïo, do âoï váûn täúc di chuyãøn cuía gáöu chè nãn nhoí dæåïi 1m/s Nàng suáút gáöu âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc q N = 3,6 . v. γ. kâ (t/h) T v- váûn täúc váûn chuyãøn váût liãûu (m/s) γ- troüng læåüng riãng cuía váût liãûu ( KG/m2) T- bæåïc gáöu( khoaíng caïch giæîa caïc gáöu) (m) q- dung têch gáöu kâ- hãû säú âáöy gáöu( kâ= 0.6 âãún 0.85) 2.3.5e Maïy váûn chuyãøn bàòng khäng khê neïn Xe chåí xi màng råìi 42
 13. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.3.5f Maïy bäúc xuïc Xe náng haìng Xe náng haìng 2.7.1- Maïy xuïc láût Maïy xuïc láût âäø vãö phêa træåïc 43
 14. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Maïy xuïc láût quay næîa voìng Thang náng( váûn thàng) 44
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2