Mê tan

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
110
lượt xem
13
download

Mê tan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đốt cháy khí mêtan trong không khí Úp trên ngọn lửa một phễu thủy tinh khô - hiện tượng phản ứng xảy ra?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mê tan

  1. Bμi 36:Metan Gi¸o viªn: Tr−êng: THCS
  2. Néi dung I. Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ II. CÊu t¹o ph©n tö III. TÝnh chÊt ho¸ häc IV. øng dông
  3. I. Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ Metan cã nhiÒu trong c¸c má khÝ, má dÇu, má than, trong bïn ao, trong khÝ bioga. Metan lµ chÊt khÝ, kh«ng mµu, kh«ng mïi, nhÑ h¬n kh«ng khÝ (d=16/29), rÊt Ýt tan trong n−íc.
  4. II. CÊu t¹o ph©n tö H C«ng thøc cÊu t¹o cña metan: C H H H NhËn xÐt: gi÷a nguyªn tö C vµ H chØ cã 1 liªn kÕt. Nh÷ng liªn kÕt nh− vËy gäi lµ liªn kÕt ®¬n Trong ph©n tö metan cã 4 liªn kÕt ®¬n
  5. M« h×nh ph©n tö metan D¹ng rçng D¹ng ®Æc
  6. III. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. T¸c dông víi oxi CH4 (k) + 2O2 (k) CO2 (k) + 2H2O(h)
  7. III. TÝnh chÊt ho¸ häc 2. T¸c dông víi clo H H ¸nh s¸ng H - C – H + Cl- Cl H – C – Cl + HCl H H Metyl clorua ¸nh s¸ng CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl Ph¶n øng thÕ
  8. IV. øng dông Lµm nhiªn liÖu trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Lµ nguyªn liÖu ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro: nhiÖt Metan + n−íc cacbon ®ioxit + hi®ro xóc t¸c §iÒu chÕ bét than vµ nhiÒu chÊt kh¸c.
Đồng bộ tài khoản