intTypePromotion=1

Mẹo Lập Trình p 10

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
141
lượt xem
21
download

Mẹo Lập Trình p 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Part 10 Trong mẹo lập trinh hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chương trình tự động tính tổng của một cột trong DataGrid, và hiển thị tổng trong footer của DataGrid. Bạn sẽ dùng một Web Form (calcTotals.aspx) và một đoạn code sau lớp tập tin này (calcTotals.aspx.cs) Sau đây là code calcTotals.aspx

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẹo Lập Trình p 10

  1. Part 10 Description of File Đằng sau WEB Form Code namespace UploadSample { public class Main : System.Web.UI.Page { protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile UP_FILE; protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtDescription; protected System.Web.UI.WebControls.Label txtMessage; protected System.Int32 FileLength = 0; protected void Button_Submit(System.Object sender, System.EventArgs e) { System.Web.HttpPostedFile UpFile = UP_FILE.PostedFile; FileLength = UpFile.ContentLength; try { if (FileLength == 0) { txtMessage.Text = ''* You must pick a file to upload''; } else { System.Byte[] FileByteArray = new System.Byte[FileLength]; System.IO.Stream StreamObject = UpFile.InputStream; StreamObject.Read(FileByteArray,0,FileLength); System.Data.OleDb.OleDbConnection Con = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(''Provider=SQLOLEDB;Data Source=localhost;'' + ''Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=northwind''); System.String SqlCmd = ''INSERT INTO Images (Image, ContentType, ImageDescription, ByteSize) VALUES (?, ?, ?, ?)''; System.Data.OleDb.OleDbCommand OleDbCmdObj = new 66
  2. Copyright © http://vndownloads.net System.Data.OleDb.OleDbCommand(SqlCmd, Con); OleDbCmdObj.Parameters.Add(''@Image'', System.Data.OleDb.OleDbType.Binary, FileLength).Value = FileByteArray; OleDbCmdObj.Parameters.Add(''@ContentType'', System.Data.OleDb.OleDbType.VarChar,50).Value = UpFile.ContentType; OleDbCmdObj.Parameters.Add(''@ImageDescription'', System.Data.OleDb.OleDbType.VarChar,100).Value = txtDescription.Text; OleDbCmdObj.Parameters.Add(''@ByteSize'', System.Data.OleDb.OleDbType.VarChar,100).Value = UpFile.ContentLength; Con.Open(); OleDbCmdObj.ExecuteNonQuery(); Con.Close(); txtMessage.Text = ''* Your image has been uploaded''; } } catch (System.Exception ex) { txtMessage.Text = ex.Message.ToString(); } } } } Bởi vì giới hạn của kiểu data type Image là 2,147,483,647 và hầu hết mọi người sẽ không upload một tập tin có kích thước lớn như vậy vào trong một database nhưng bởi vì không có OleDbType.Image chúng ta phải sử dụng OleDbType.Binary với giới hạn là 8000 Byte và chúng ta set kích thước trong ví dụ này: OleDbCmdObj.Parameters.Add(''@Image'', System.Data.OleDb.OleDbType.Binary, FileLength).Value = FileByteArray; Thêm một trường tổng vào trong một DataGrid (ASP.NET) Trong mẹo lập trinh hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chương trình tự động tính tổng của một cột trong DataGrid, và hiển thị tổng trong footer của DataGrid. Bạn sẽ dùng một Web Form (calcTotals.aspx) và một đoạn code sau lớp tập tin này (calcTotals.aspx.cs) Sau đây là code calcTotals.aspx:
  3. Copyright © http://vndownloads.net FooterStyle-ForeColor=''White'' FooterStyle-BackColor=''Blue'' OnItemDataBound=''MyDataGrid_ItemDataBound'' ShowFooter=''True''> Trong Web Form bạn dùng dấu @ để trang sử dụng code trong phần khai báo. thuộc tính SRC chỉ code sẽ được biên dịch sử dụng bộ biên dịch JIT. Code trong lớp sẽ xử lý 2 sự kiện Page_Load event và OnItemDataBound và một phương thức Private là CalcTotal using System; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data; using System.Data.SqlClient; namespace myApp { public class calcTotals : Page { protected DataGrid MyGrid; private double runningTotal = 0; } } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { SqlConnection myConnection = new SqlConnection(''server=Localhost;database=pubs;uid=sa;pwd=;''); SqlCommand myCommand = new SqlCommand(''SELECT title, price FROM Titles WHERE price > 0'', myConnection); try { myConnection.Open(); MyGrid.DataSource = myCommand.ExecuteReader(); MyGrid.DataBind(); myConnection.Close(); } catch(Exception ex) { HttpContext.Current.Response.Write(ex.ToString()); } } private void CalcTotal(string _price) { 68
  4. Copyright © http://vndownloads.net try { runningTotal += Double.Parse(_price); } catch { } } Sự kiện MyGrid_ItemDataBound public void MyDataGrid_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e) { if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem) { CalcTotal( e.Item.Cells[1].Text ); e.Item.Cells[1].Text = string.Format(''{0:c}'', Convert.ToDouble(e.Item.Cells[1].Text)); } else if(e.Item.ItemType == ListItemType.Footer ) { e.Item.Cells[0].Text=''Total''; e.Item.Cells[1].Text = string.Format(''{0:c}'', runningTotal); } } Truy cập thông tin của DataGrid (.NET) Chúng tôi có một DataGrid gọi là dgAges, một Label gọi lblName, và một Label gọi lblAge. Nó có một cột Select, một cột Bound (Name), và một cột Template (Age)  yrs. old   Current Selection: Name:  Age:  Điều đầu tiên bạn nghĩ là sử dụng thuộc tính Text của cell để lấy đoạn text trong đó. Nó chỉ làm việc với cột Bound 69
  5. Copyright © http://vndownloads.net Protected Sub SelectionChanged() lblName.Text = dgAges.SelectedItem.Cells(1).Text 'Cột Template ..nó sẽ không làm việc lblAge.Text = dgAges.SelectedItem.Cells(2).Text End Sub Bởi vì .NET coi nội dung của BoundColumn là dạng text và nội dung của TemplateColumn là một DataBoundLiteralControl. Trong .NET luôn xem nội dung của các cột Template như là một tập hợp các control server. Để set thuộc tính text của lblAge bạn phải dùng thuộc tính Text của DataBoundLiteralControl. Mỗi cell có một tập hợp các Control mà chúng ta có thể tham chiếu tới. Protected Sub SelectionChanged() 'Bound Column... Đúng lblName.Text = dgAges.SelectedItem.Cells(1).Text 'Template Column... Đúng lblAge.Text = CType(dgAges.SelectedItem.Cells(2).Controls(0), DataBoundLiteralControl).Text End Sub Đừng thất vọng nếu bạn nghĩ làm sao có thể biết đó là DataBoundLiteralControl. Điều quan trọng là bạn hiểu cách nó làm việc. Bây giờ chúng ta đã biết .NET đưa nội dung của của các cột Template vào các tập hợp collection trong mỗi cell. Lưu ý không phải bao giờ Template column cũng có một DataBoundLiteralControl. Nếu bạn có một control trong temple (TextBox là EditItemTemplate). Cách làm tốt hơn. Chúng tôi làm theo một cách hơi khác. Đầu tiên sử dụng một label trong cột Template, vì thế chúng tôi biết cái gì trong một DataBoundLiteralControl:  yrs. old   Current Selection: Name:  Age:  Xin lưu ý các điểm sau: Chúng tôi biết loại control trong cột Template bởi vì chúng tôi đặt
  6. Copyright © http://vndownloads.net ... Protected Sub SelectionChanged() lblName.Text = dgAges.SelectedItem.Cells(1).Text lblAge.Text = CType(dgAges.SelectedItem.FindControl(''AgeText''), Label).Text End Sub ... Xây dựng một trang Master/Detail DataGrid trong ASP.NET (C# và VB.NET) Bạn làm thế nào để xây dựng một trang Master|Detail ?. Ví dụ bạn có một DataGrid của các khách hàng và mỗi cột trên mỗi dòng có một DataGrid được nhúng vào với các thông tin của người khách hàng đó. Thách thức thật sự ở đây, làm thế nào để bind a DataGrid mà không được tạo cho đến khi run-time. Chúng ta không thể set thuộc tính DataSource của DataGrid hoặc sử dụng phương thức DataBind bởi vì DataGrid không tồn tại ở design-time. Sau đây là cách chúng tôi thực hiện. Chúng ta sẽ xây dựng một trang Master|Detail sử dụng bảng Customers và Orders của CSDL NorthWind Đầu tiên chúng ta xây dựng một form Web. Chúng ta sẽ dùng một DataGrid với BoundColumns và TemplateColumns. Chúng bao gồm 3 cột. Cột đầu tiên là một BoundColumn với thuộc tính Visible được set là False (để ẩn nó đi). Cột này được bound đến trường CustomerID trong data source. Chúng ta sẽ dùng sau này để bind Orders DataGrid. Cột thứ hai là một HyperLinkColumn, còn bound đến CustomerID field và set đường link đến The second column is a HyperLinkColumn, also bound to the CustomerID field, and set to link to the OrderDetailDataGrid.aspx. Cột thứ 3 và thứ 4 là TemplateColumns để thiết kế layout Sau đây là Web Form code: Parent Directory
  7. Copyright © http://vndownloads.net HeaderText=''ID'' ItemStyle-VerticalAlign=''Top'' /> , Lets start by retreiving the data for both the customers and orders in the Page_Load() event handler. Nhận dữ liệu từ customers and orders trong sự kiện Page_Load() using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Drawing; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Configuration; namespace MasterDetail { public class CustomerOrderDataGrid : System.Web.UI.Page { protected DataGrid CustomerDataGrid; private DataSet ds = new DataSet(); private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { string sqlStmt = ''SELECT * FROM Customers; SELECT * FROM Orders''; string conString = ''server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=;''; SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(sqlStmt, conString); sda.Fill(ds); ds.Tables[0].TableName = ''Customers''; 72
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2