Mô hình điều khiển

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
120
lượt xem
34
download

Mô hình điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu những quá trình điều khiển và thông tin trong các máy móc sinh vật . Trong điều khiển học , đối tượng điều khiển là các thiết bị , các hệ thống kỹ thuật, các cơ chế sinh vật... NÓ nghiên cứu quá trình điều khiển các đối tượng kỹ thuật được gọi là điều khiển kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình điều khiển

 1. TR NG I H C BÁCH KHOA KHOA I N B MÔN T NG HÓA Tr n ình Khôi Qu c Email : tdkquoc@dng.vnn.vn
 2. M CL C Ph n m u 1 Khái ni m ........................................................................................................................... 4 2 Các nguyên t c i u khi n t ng .................................................................................... 5 2.1 Nguyên t c gi n nh .............................................................................................. 5 2.2 Nguyên t c i u khi n theo ch ng trình .................................................................. 5 3 Phân lo i h th ng KT .................................................................................................. 5 3.1 Phân lo i theo c i m c a tín hi u ra...................................................................... 5 3.2 Phân lo i theo s vòng kín ......................................................................................... 5 3.3 Phân lo i theo kh n ng quan sát tín hi u .................................................................. 6 3.4 Phân lo i theo mô t toán h c .................................................................................... 6 4 Biêu i u khi n t ng trong m t nhà máy ................................................................. 7 5 Phép bi n i Laplace ........................................................................................................ 7 Ch ng 1: MÔ T TOÁN H C C A CÁC PH N T VÀ C A H! TH"NG I#U KHI$N T% &NG 1 Khái ni m chung ................................................................................................................ 9 2 Hàm truy n t ................................................................................................................... 9 2.1 nh ngh'a : ................................................................................................................ 9 2.2 Ph ng pháp tìm hàm truy n t ............................................................................... 9 2.3 M t s ví d( v cách tìm hàm truy n t ................................................................. 10 2.4 Hàm truy n t c a m t s thi t b i n hình .......................................................... 12 3 is s kh i.............................................................................................................. 12 3.1 M c n i ti p.............................................................................................................. 12 3.2 M c song song.......................................................................................................... 12 3.3 M c ph n h i ............................................................................................................ 12 3.4 Chuy n tín hi u vào t) tr *c ra sau m t kh i .......................................................... 13 3.5 Chuy n tín hi u ra t) sau ra tr *c m t kh i............................................................. 13 4 Ph ng trình tr ng thái..................................................................................................... 15 4.1 *Ph ng trình tr ng thái t ng quát........................................................................... 15 4.2 Xây d ng ph ng trình tr ng thái t) hàm truy n t............................................... 17 4.3 Chuy n i t) ph ng trình tr ng thái sang hàm truy n.......................................... 19 Ch ng 2: +C TÍNH &NG H C C A CÁC KHÂU VÀ C A H! TH"NG TRONG MI#N T N S" 1 Khái ni m chung .............................................................................................................. 23 2 Ph n ,ng c a m t khâu .................................................................................................... 23 2.1 Tín hi u tác ng vào m t khâu (các tín hi u ti n nh).......................................... 23 2.2 Ph n ,ng c a m t khâu ............................................................................................ 23 3 c tính t n s c a m t khâu ........................................................................................... 24 3.1 Hàm truy n t t n s ............................................................................................... 24 3.2 c tính t n s .......................................................................................................... 25 4 c tính ng h c c a m t s khâu c b n...................................................................... 26 4.1 Khâu t- l .................................................................................................................. 26 4.2 Khâu quán tính b.c 1................................................................................................ 26 4.3 Khâu dao ng b.c 2 ................................................................................................ 28 4.4 Khâu không n nh b.c 1........................................................................................ 30 4.5 Khâu vi phân lý t ng.............................................................................................. 31 4.6 Khâu vi phân b.c 1................................................................................................... 31 4.7 Khâu tích phân lý t ng........................................................................................... 32 4.8 Khâu ch.m tr/ .......................................................................................................... 32 2
 3. Ch ng 3: TÍNH 0N 1 C A H! TH"NG I#U KHI$N T2 &NG NH 1 Khái ni m chung .............................................................................................................. 34 2 Tiêu chu3n n nh i s ................................................................................................ 35 2.1 i u ki n c n h th ng n nh ........................................................................... 35 2.2 Tiêu chu3n Routh ..................................................................................................... 35 2.3 Tiêu chu3n n nh Hurwitz..................................................................................... 36 3 Tiêu chu3n n nh t n s ................................................................................................ 36 3.1 Tiêu chu3n Nyquist theo c tính t n s biên pha.................................................... 36 3.2 Tiêu chu3n Nyquist theo c tính t n s logarit....................................................... 36 3.3 Tiêu chu3n n nh Mikhailov ................................................................................. 37 Ch ng 4: CH4T L 5NG C A QUÁ TRÌNH I#U KHI$N 1 Khái ni m chung .............................................................................................................. 38 1.1 Ch xác l.p .......................................................................................................... 38 1.2 Quá trình quá ....................................................................................................... 38 2 ánh giá ch6t l 7ng ch xác l.p .............................................................................. 38 2.1 Khi u(t) = U0.1(t)...................................................................................................... 39 2.2 Khi u(t) = U0.t........................................................................................................... 39 3 ánh giá ch6t l 7ng quá trình quá ........................................................................... 39 3.1 Phân tích thành các bi u th,c n gi n.................................................................... 39 3.2 Ph ng pháp s Tustin............................................................................................. 39 3.3 Gi i ph ng trình tr ng thái ..................................................................................... 39 3.4 S8 d(ng các hàm c a MATAB ................................................................................ 39 4 ánh giá thông qua d tr n nh.............................................................................. 40 4.1 d tr biên ..................................................................................................... 40 4.2 d tr v pha....................................................................................................... 40 4.3 M i liên h gi a các d tr và ch6t l 7ng i u khi n......................................... 40 Ch ng 5: NÂNG CAO CH4T L 5NG VÀ T0NG H5P H! TH"NG 1 Khái ni m chung 41 2 Các b i u khi n – Hi u ch-nh h th ng ........................................................................ 41 2.1 Khái ni m ................................................................................................................. 41 2.2 B i u khi n t- l P ................................................................................................. 41 2.3 B bù s*m pha Lead................................................................................................. 41 2.4 B bù tr/ pha Leg ..................................................................................................... 42 2.5 B bù tr/-s*m pha Leg -Lead................................................................................... 43 2.6 B i u khi n PI (Proportional Integral Controller) ................................................ 44 2.7 B i u khi n PD (Proportional Derivative Controller) .......................................... 44 2.8 B i u khi n PID (Proportional Integral Derivative Controller)............................ 45 Ch ng 6: CONTROL SYSTEM TOOLBOX & SIMULINK TRONG MATLAB 1 Control System Toolbox .................................................................................................. 47 1.1 nh ngh'a m t h th ng tuy n tính......................................................................... 47 1.2 Bi n i s t ng ng..................................................................................... 49 1.3 Phân tích h th ng .................................................................................................... 50 1.4 Ví d( t ng h7p.......................................................................................................... 52 2 SIMULINK ...................................................................................................................... 54 2.1 Kh i ng Simulink ................................................................................................. 54 2.2 T om ts n gi n............................................................................................ 55 2.3 M t s kh i th 9ng dùng ......................................................................................... 56 2.4 Ví d(......................................................................................................................... 57 2.5 LTI Viewer............................................................................................................... 58 3
 4. Ph n m u i u khi n h c là khoa h c nghiên c u nh ng quá trình i u khi n và thông tin trong các máy móc sinh v t. Trong i u khi n h c, i t ng i u khi n là các thi t b , các h th ng k thu t, các c c sinh v t… i u khi n h c nghiên c u quá trình i u khi n các i t ng k thu t c g i là i u khi n h c k thu t. Trong ó « i u khi n t ng » là c s lý thuy t c a i u khi n h c k thuât. Khi nghiên c u các qui lu t i u khi n c a các h th ng k thu t khác nhau, ng i ta s d ng các mô hình toán thay th cho các i t ng kh o sát. Cách làm này cho phép chúng ta m r ng ph m vi nghiên c u và t ng quát bài toán i u khi n trên nhi u i t ng có mô t toán h c gi ng nhau. Tài li u này nh m gi i thi u m t s ki n th c c b n v i u khi n t ng h tuy n tính liên t c. Nó có th dùng làm tài li u h c t p cho sinh viên k thu t các ngành không chuyên v i u khi n c ng nh làm tài li u tham kh o cho sinh viên ngành i n. 1 Khái ni m M t h th ng KT 7c xây d ng t) 3 b ph.n ch y u theo s sau : f u e y C O z M Trong ó: - O : i t 7ng i u khi n - C : b i u khi n, hi u ch-nh - M : c c6u o l 9ng Các lo i tín hi u có trong h th ng g m : - u : tín hi u ch o (còn g i là tín hi u vào, tín hi u i u khi n) - y : tín hi u ra - f : các tác ng t) bên ngoài - z : tín hi u ph n h i - e : sai l ch i u khi n Ví d v m t h th ng i u khi n l n gi n Qi h Q0 4
 5. Ph n m u 2 Các nguyên t c i u khi n t ng 2.1 Nguyên t c gi n nh Nguyên t c này gi tín hi u ra b:ng m t h:ng s trong quá trình i u khi n, y = const. Có 3 ph ng pháp th c hi n nguyên t c gi n nh g m : - Ph ng pháp bù tác ng bên ngoài (a) - Ph ng pháp i u khi n theo sai l ch - Ph ng pháp h;n h7p f M f u y y e u e C O C O a) M b) f M1 u e y C O M2 c) 2.2 Nguyên t c i u khi n theo ch ng trình Là gi cho tín hi u ra y = y(t) theo m t ch ng trình ã 7c nh s
 6. Ph n m u 3.3 Phân lo i theo kh n ng quan sát tín hi u 3.3.1 H th ng liên t c Quan sát 7c t6t c các tr ng thái c a h th ng theo th9i gian. Mô t toán h c : ph ng trình i s , ph ng trình vi phân, hàm truy n 3.3.2 H th ng không liên t c Quan sát 7c m t ph n các tr ng thái c a h th ng. Nguyên nhân: - Do không th t 7c t6t c các c m bi n. - Do không c n thi t ph i t các c m bi n. Trong h th ng không liên t(c, ng 9i ta chia làm 2 lo i: a) H th ng gián o n (S. discret) Là h th ng mà ta có th quan sát các tr ng thái c a h th ng theo chu k= (T). V b n ch6t, h th ng này là m t d ng c a h th ng liên t(c. b) H th ng v i các s ki n gián o n (S à événement discret) - c tr ng b i các s ki n không chu k= - Quan tâm n các s ki n/ tác ng Ví d v h th ng liên t c, gián o n, h th ng v i các s ki n gián o n B ng chuy n 1 Piston 3 2 Piston 1 B ng B ng chuy n 3 chuy n 2 3.4 Phân lo i theo mô t toán h c - H tuy n tính: c tính t'nh c a t6t c các phân t8 có trong h th ng là tuy n tính. c i m c b n: x p ch ng. - H phi tuy n: có ít nh6t m t c tính t'nh c a m t ph n t8 là m t hàm phi tuy n. - H th ng tuy n tính hóa: tuy n tính hóa t)ng ph n c a h phi tuy n v*i m t s i u ki n cho tr *c 7c h tuy n tính g n úng. 6
 7. Ph n m u 4 Biêu i u khi n t ng trong m t nhà máy Qu n lý nhà máy Niv 4 Qu n lý s n xu t, Niv 3 l p k ho ch sx. i u khi n, giám sát, Niv 2 b o d >ng B i u khi n, i u ch-nh, PLC Niv 1 C m bi n, c c u ch p hành Niv 0 5 Phép bi n i Laplace Gi s8 có hàm f(t) liên t(c, kh tích. nh Laplace c a f(t) qua phép bi n i laplace, ký hi u là F(p) 7c tính theo nh ngh'a: ∞ F ( p) = f (t )e− pt dt 0 - p: bi n laplace - f(t): hàm g c - F(p): hàm nh M t s tính ch t c a phép bi n i laplace 1. Tính tuy n tính L {af1 (t ) + bf 2 (t )} = aF1 ( p) + bF2 ( p ) 2. nh laplace c a o hàm hàm g c L { f ' (t )} = pF ( p ) − f (0) N u các i u ki n u b:ng 0 thì: L { f ( n ) (t )} = p n F ( p ) 3. nh laplace c a tích phân hàm g c 7
 8. Ph n m u t F ( p) L f (τ )dτ = 0 p 4. nh laplace c a hàm g c có tr/ L { f (t − τ )} = e− pτ F ( p) 5. Hàm nh có tr/ L {e− at f (t )} = F ( p + a ) 6. Giá tr u c a hàm g c f (0) = lim pF ( p) p →∞ 7. Giá tr cu i c a hàm g c f (∞) = lim pF ( p ) p →0 NH LAPLACE VÀ NH Z C A M T S HÀM THÔNG D NG f(t) F(p) F(z) δ(t) 1 1 1 1 z p z −1 t 1 Tz ( z − 1) 2 p2 1 1 T 2 z ( z + 1) 2t 2 p3 2 ( z − 1) 3 e-at 1 z p+a z − e − aT 1-e-at a (1 − e ) z − aT a ( p + a) ( z − 1) ( z − e ) − aT sinat a z sin aT p + a2 2 z − 2 z cos aT + 1 2 cosat p z 2 − z cos aT p + a2 2 z 2 − 2 z cos aT + 1 8
 9. Ch ng 1 Mô t toán h c MÔ T TOÁN H C C A CÁC PH N T VÀ C A H TH NG I U KHI N T NG 1 Khái ni m chung - phân tích m t h th ng, ta ph i bi t nguyên t c làm vi c c a các ph n t8 trong s , b n ch6t v.t lý, các quan h v.t lý, … - Các tính ch6t c a các ph n t8/h th ng 7c bi u di/n qua các ph ng trình ng h c, th 9ng là ph ng trình vi phân. - thu.n l7i h n trong vi c phân tích, gi i quy t các bào toán, ng 9i ta mô t toán h c b:ng hàm truy n t (transfer fuction), ph ng trình tr ng thái, v.v 2 Hàm truy n t 2.1 nh ngh a : Hàm truy n t c a m t khâu (hay h th ng) là t s gi a tín hi u ra v i tín hi u vào bi u di n theo toán t laplace, ký hi u là W(p), v i các i u ki n ban u tri t tiêu. U(p) Y(p) W(p) Y ( p) trong ó W ( p) = U ( p) v*i y(0) = y’(0) = … = y(n-1)(0) = 0 u(0) = u’(0) = … = u(m-1)(0) = 0 2.2 Ph ng pháp tìm hàm truy n t T) ph ng trình vi phân t ng quát c a m t khâu (h th ng) có d ng d n y (t ) dy (t ) d mu (t ) du (t ) an n + ... + a1 + a0 y (t ) = bm m + ... + b1 + b0u (t ) dt dt dt dt bi n i laplace v*i các i u ki n ban u b:ng 0 và theo nh ngh'a, ta có d ng t ng quát c a hàm truy n t b p m + ... + b1 p + b0 M ( p) W ( p) = m n = an p + ... + a1 p + a0 N ( p) N(p) : a th,c d c tính Ví d cách tìm hàm truy n t t ph ng trình vi phân Ý ngh a - Quan sát hàm truy n t, nh.n bi t c6u trúc h th ng - Xác nh tín hi u ra theo th9i gian (bi n i laplace ng 7c) - Xác nh các giá tr u, giá tr xác l.p c a h th ng - Xác nh 7c h s khu ch i t'nh c a h th ng - … Ví d 9
 10. Ch ng 1 Mô t toán h c 2.3 M t s ví d v cách tìm hàm truy n t Nguyên t c chung : - Thành l.p ph ng trình vi phân - S8 d(ng phép bi n i laplace Ví d 1 : Khu ch i l c b:ng cánh tay òn F1 F2 a b Xét ph ng trình cân b:ng v mômen : F1(t)*a = F2(t)*b F1(p)*a = F2(p)*b F ( p) a W(p)= 2 = F1 ( p ) b Ví d 2 : ng c i n m t chi u kich t) c l.p i u J B Gi s8 t) thông Φ = const, J là mômen quán tính qui v tr(c ng c , B là h s ma sát tr(c. Thành l.p hàm truy n t c a ng c v*i: u: tín hi u vào là i n áp ph n ,ng ω: tín hi u ra là góc quay c a tr(c ng c . Gi i: Ph ng trình quan h v i n áp ph n ,ng: di u = Ri + L + eu dt eu = K e Φω Suy ra di u = Ri + L + K e Φω (1.1) dt Ph ng trình quan h v momen trên tr(c ng c : dω K i Φi = J + Bω (1.2) dt Thay (1.2) vào (1.1), ta 7c: R dω L d 2ω dω u= J + Bω + J 2 +B + K e Φω Ki Φ dt Ki Φ dt dt 10
 11. Ch ng 1 Mô t toán h c LJ d 2ω RJ + LB dω RB u= + + + KeΦ ω K i Φ dt 2 K i Φ dt Ki Φ V.y ( ) U ( p ) = a2 p 2 + a2 p + a0 ω ( p ) LJ RJ + LB RB v*i a2 = ; a1 = ; a0 = + KeΦ Ki Φ Ki Φ Ki Φ Hàm truy n t c a ng c i n m t chi u là: ω ( p) 1 W ( p) = = U ( p ) a2 p + a2 p + a0 2 Ví d 3: Tìm hàm truy n t c a m ch i n t8 dùng K TT, gi thi t khu ch i thu.t toán là lý t ng. R1 R1 +Vcc V0 Vi R2 -Vcc C Ta có: Vi − V − dV − dV − =C Vi = V − + R2C (1) R2 dt dt Xét dòng i n qua V+ Vi − V + V + − V0 = Vi = 2V + + V0 (2) R1 R1 M t khác, do gi thi t K TT là lý t ng nên V- = V+. T) (1) và (2) dV dV V ( p ) R2Cp − 1 R2C 0 + V0 = R2C i − Vi W ( p) = 0 = dt dt Vi ( p ) R2Cp + 1 Ví d 4: u(t) h γ r y(t) Trong ó: 11
 12. Ch ng 1 Mô t toán h c u(t): l u l 7ng ch6t l?ng vào; y(t) là l u l 7ng ch6t l?ng ra; A là di n tích áy c a b ch6t l?ng G i p(t) là áp su6t c a ch6t l?ng t i áy b , bi t các quan h sau: p (t ) y (t ) = (r là h s ) r p (t ) = γ h(t ) Tìm hàm truy n t c a b ch6t l?ng. Gi i Theo các quan h trong gi thi t, ta có: p (t ) γ y (t ) = = h (1.3) r r gia t ng chi u cao c t ch6t l?ng là: dh u (t ) − y (t ) = (1.4) dt A T) (1.3) và (1.4), suy ra: dy γ u (t ) − y (t ) dy = rA + y (t ) = γ u (t ) dt r A dt Hàm truy n t c a b ch6t l?ng trên là: Y ( p) γ K W ( p) = = = U ( p) rAp + 1 Tp + 1 2.4 Hàm truy n t c a m t s thi t b i n hình - Các thi t b o l 9ng và bi n i tín hi u: W(p) = K K - ng c i n m t chi u: W(p)= T1T2 p + T2 p + 1 2 K - ng c không ng b 3 pha W(p)= Tp + 1 K - Lò nhi t W(p)= Tp + 1 - B ng t i W(p)=Ke- pτ 3 is s kh i is s kh i là bi n im ts ph,c t p v d ng n gi n nh6t thu.n ti n cho vi c tính toán. 3.1 M c n i ti p W(p)=W1.W2 ...Wn 3.2 M c song song W(p)=W1 ± W2 ± ... ± Wn 3.3 M c ph n h i U(p) Y(p) W1 W1 - W(p)= 1 ± WW2 + 1 W2 12
 13. Ch ng 1 Mô t toán h c 3.4 Chuy n tín hi u vào t tr c ra sau m t kh i U1(p) Y(p) U1(p) Y(p) W W ± ± ⇔ U2(p) W U2(p) 3.5 Chuy n tín hi u ra t sau ra tr c m t kh i U(p) Y(p) U(p) Y(p) W W ⇔ Y(p) W Y(p) Ví d 1: I#U KHI$N M2C CH4T L@NG TRONG B$ CHAA Cho m t h th ng i u khi n t ng m c ch6t l?ng trong b ch,a nh hình vB, bi t r:ng: X P LI LIC Qa Qi LV LT : chuy n i m,c ch6t l?ng LIC : B hi u ch-nh M LY : chuy n i dòng i n/áp su6t H0 h LV : van di u ch-nh t ng VT : van i u khi n b:ng tay Qo LT VT - Hàm truy n c a b chuy n i m c ch6t l?ng/dòng i n 1 GLT ( p ) = v*i Tc=1 Tc p + 1 - Ph ng trình vi phân bi u di/n qaun h gi a l u l 7ng và cao c t ch6t l?ng là: dh(t ) θ + h(t ) = Qi (t ) + Qa (t ) v*i θ=25 dt - Hàm truy n c a c b chuy n i dòng i n sang áp su6t và van t ng là: 13
 14. Ch ng 1 Mô t toán h c Qe ( p ) 1 GV ( p ) = = = v*i Tv=4 N ( p ) TV p + 1 Yêu c u : 1. Thành l.p s i u khi n c a h th ng. 2. Tìm các hàm truy n t WHU ( p ), WHQa ( p ), WHQ0 ( p ) 3. Gi s8 ch a có b i u khi n C(p) = 1. Tìm giá tr xác l.p c a c t n *c ngõ ra n u u(t)= 5.1(t) và Qa = 2.1(t). S Qa U ε X Qi H Y C(p) GV(p) G(p) GLT(p) Qo Ví d( 2 : Cho mô hình c a m t b i u hòa nhi t ch6t l?ng nh hình vB T Trong ó : - Ti : nhi t ch6t l?ng vào b Qe - T : nhi t ch6t l?ng trong b - Ta : nhi t môi tr 9ng T Ta Ti Bi t r:ng : - Nhi t l 7ng ch6t l?ng mang vào b : Qi = VHTi v*i H là h s nhi t ; V là l u l 7ng ch6t l?ng vào b . - Nhi t l 7ng i n tr cung c6p cho b Qe(t) - Nhi t l 7ng ch6t l?ng mang ra kh?i b Q0 = VHT 1 - Nhi t l 7ng t n th6t qua thành b do chênh l ch v*i môi tr 9ng Qs = (T − Ta ) R dT Bi t nhi t l 7ng ch6t l?ng nh.n 7c sB làm t ng nhi t ch6t l?ng theo bi u th,c Ql = C dt Hãy thành l.p mô hình i u khi n c a b trao i nhi t trên. Gi i Ph ng trình cân b:ng nhi t c a b ch6t l?ng Ql = Qi + Qe − Q0 − Qa Hay 14
 15. Ch ng 1 Mô t toán h c dT T − Ta C = VHTi + Qe − VHT − dt R dT 1 1 ⇔ C + + VH T = VHTi + Qe + Ta dt R R ⇔ ( a1 p + a0 ) T ( p) = b0Ti ( p) + Qe ( p) + c0Ta ( p) 1 ⇔ T ( p) = [b0Ti ( p) + Qe ( p) + c0Ta ( p)] a1 p + a0 Mô hình i u khi n là : Qe Ti T 1 b0 a1 p + a0 c0 Ta 4 Ph ng trình tr ng thái 4.1 *Ph ng trình tr ng thái t ng quát 4.1.1 Khái ni m - i v*i m t h th ng, ngoài tín hi u vào và tín hi u ra c n ph i xác nh, ôi khi ta c n quan sát các tr ng thái khác. Ví d( i v*i ng c i n là dòng i n, gia t c ng c , t n hao, v.v… - Các tr ng thái này có gì khác v*i tín hi u ra ? N u là tín hi u ra thì ph i o l 9ng 7c b:ng các b c m bi n, còn bi n tr ng thái thì ho c o 7c, ho c xác nh 7c thông qua các i l 7ng khác. - T) ó ng 9i ta xây d ng m t mô hình toán cho phép ta có th xác nh 7c các bi n tr ng thái. 4.1.2 D ng t ng quát c a ph ng trình tr ng thái Xét h th ng có m tín hi u vào và r tín hi u ra. u1(t) y1(t) um(t) H th ng yr(t) H th ng có : u1 - m tín hi u vào: u1(t), u2(t), …, um(t), vi t U = ... , U ∈ m um 15
 16. Ch ng 1 Mô t toán h c y1 - r tín hi u ra: y1(t), y2(t), …, yr(t), vi t Y = ... , Y ∈ r yr x1 - X = ... , X ∈ n n bi n tr ng thái : x1(t), x2(t), …, xn(t), vi t xn Ph ng trình tr ng thái d ng t ng quát c a h th ng 7c bi u di/n d *i d ng : X = AX + BU Y = CX + DU V*i A ∈ nxn , B ∈ nxm , C ∈ rxn , D ∈ rxm A, B, C, D g i là các ma tr.n tr ng thái, n u không ph( thu c vào th9i gian g i là h th ng d)ng. Nh n xét : - Ph ng trình tr ng thái mô t toán h c c a h th ng v m t th9i gian d *i d ng các ph ng trình vi phân. - H th ng 7c bi u di/n d *i d ng các ph ng trình vi phân b.c nh6t. 4.1.3 Ví d thành l p ph ng trình tr ng thái Ví d 1 Xây d ng ph ng trình tr ng thái c a m t h th ng cho d *i d ng ph ng trình vi phân nh sau : d 2 y dy 2 2 + + 5y = u dt dt Gi i H có m t tín hi u vào và m t tín hi u ra. x1 = y t dy x2 = =y dt T) ph ng trình trên, ta có : 2 x2 + x2 + 5 x1 = u Nh v.y : x1 = y = x2 5 1 1 x2 = − x1 − x2 + u 2 2 2 0 1 0 x1 x1 = 5 1 + 1 u x2 − − x2 ⇔ 2 2 2 x y = [ 0 1] 1 x2 X = AX + BU t A, B, C, D là các ma tr.n t ng ,ng, suy ra Y = CX + DU 16
 17. Ch ng 1 Mô t toán h c Ví d 2 Cho m ch i n có s nh hình vB sau, hãy thành l.p ph ng trình tr ng thái cho m ch i n này v*i u1 là tín hi u vào, u2 là tín hi u ra. R L ui C u0 Gi i Gi s8 m ch h t i và các i u ki n u b:ng 0. G i i là dòng i n ch y trong m ch, ta có : t di 1 ui = Ri + L + idt dt C 0 t 1 u0 = idt C0 t các bi n tr ng thái là : x1 = i, x2 = u0 , ta có : R 1 1 x1 = − x1 − x2 + ui ui = Rx1 + Lx1 + x2 L L L hay và x2 = u0 Cx2 = x1 1 x2 = x1 C V.y : R 1 − − 1 x1 L L x1 = + L ui x2 1 x2 0 0 C x1 u0 = [ 0 1] x2 H?i : Tr 9ng h7p t x1 = u0 , x2 = i , ph ng trình tr ng thái c a m ch i n sB có d ng nh th nào ? Nh n xét - V*i cùng h th ng sB có nhi u ph ng trình tr ng thái khác nhau. - Hàm truy n t c a h th ng là duy nh6t. 4.2 Xây d ng ph ng trình tr ng thái t hàm truy n t 4.2.1 Khai tri n thành các th a s n gi n N u hàm truy n t 7c bi u di/n d *i d ng tích các th)a s nh sau : n Y ( p) 1 W ( p) = = K∏ U ( p) i =1 ( p − pi ) 17
 18. Ch ng 1 Mô t toán h c U x1 x2 xn Y K 1 1 p − p1 p − p2 p − pn t các bi n trung gian nh hình vB, ta có : x1 = p1 x1 + Ku x2 = p2 x2 + x1 và y = xn ... xn = pn xn + xn −1 Suy ra ph ng trình tr ng thái là : x1 p1 K x2 1 p2 0 = + u xn 0 1 pn 0 y = [0 0 1][ x1 xn ] T x2 4.2.2 Khai tri n thành t ng các phân th c n gi n N u hàm truy n t 7c khai tri n d *i d ng : n Ki Y ( p) n Ki W ( p) = = Y ( p) = U ( p) i =1 p − pi U ( p) i =1 p − pi S c6u trúc nh sau : X1 Y1 1 K1 p − p1 U X2 Y2 Y 1 K2 p − p2 Xn Yn 1 Kn p − pn Nh v.y : pX i = pi X i + U xi = pi xi + u 18
 19. Ch ng 1 Mô t toán h c x1 p1 1 x2 p2 1 = + u Hay 1 xn 0 pn 1 y = [ K1 K n ][ x1 xn ] T K2 x2 4.2.3 S d ng mô hình tích phân c b n Tr 9ng h7p hàm truy n t có d ng Y ( p) K W ( p) = = U ( p ) an p + ... + a1 p + a0 n t x1 = y, x2 = x1 = y, x3 = x2 = y,..., xn = y ( n −1) , xn = y ( n ) Suy ra : x1 = x2 x2 = x3 ... a1 a K xn = − x1 − ... − n−1 xn + u an an an 4.3 Chuy n i t ph ng trình tr ng thái sang hàm truy n W ( p) = C ( pI − A) −1 B + D M&T S" BÀI TCP CH DNG 1 Bài t p 1 I#U KHI$N L U L 5NG CH4T L@NG TRONG "NG DEN Cho s i u khi n m c l u l 7ng c a m t 9ng ng dFn ch6t l?ng nh hình vB X FY FIC FE : o l u l 7ng Y FT : chuy n i l u l 7ng/ dòng i n FT FIC : b i u khi n l u l 7ng LV FY : chuy n i dòng i n/áp su6t FE Bi t hàm truy n c a c c6u chuy n i t) dòng i n sang áp su6t + van LV + 9ng ng + b Y ( p) e− p chuy n i t) l u l 7ng sang dòng i n là H ( p) = = X ( p) 2.2 p + 1 Hãy thành l.p mô hình i u khi n c a h th ng. Bài t p 2 I#U CHGNH NHI!T & C A MÁY LO I KHÍ CHO NHI HDI N *c tr *c khi 7c a vào lò h i c n ph i qua máy lo i khí nh:m lo i b*t khí CO2 và O2 trong n *c. Các lo i khí này kém tan, chính vì v.y sB làm áp su6t h i th6p, nhi t 19
 20. Ch ng 1 Mô t toán h c cao. N *c trong máy lo i khí này có áp su6t th6p và nhi t bão hòa kho ng 104°C. S di u ch-nh nhi t c a máy lo i khí nh sau : H i I Qe TY Y LV N *c TIC TE X T LT Qv n n i TV h i TE : u dò nhi t TV : van t ng i u ch-nh nhi t TY : chuy n i i n áp/dòng i n LT : b chuy n i m,c TIC : b i u ch-nh nhi t LV : van i u ch-nh m,c Hàm truy n c a van i u ch-nh TV + n i h i + b o TE là Y ( p) 2e −4 p T ( p) = = X ( p) 8 p + 1 B chuy n i i n áp/dòng i n TY có nhi m v( chuy n i tín hi u i n áp ( vài micro volt) t- l v*i nhi t thành tín hi u dòng i n I (4-20mA) a n b i u ch-nh TIC. Hàm truy n c a b chuy n i TY là : I ( p) 1 C ( p) = = Y ( p) 0.3 p + 1 Hãy thành l.p mô hình i u khi n c a h th ng. Bài t p 3 I#U CHGNH NHI!T & C A B& TRAO 0I NHI!T S c a m t b trao i nhi t nh hình vB, trong ó θ1>T1. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản