intTypePromotion=1

MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
164
lượt xem
46
download

MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

 1. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH
 2. Chương 5: MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TSTC MÔ HÌNH CAPM 1. MÔ HÌNH APT 2. SO SÁNH CAPM VÀ APT 3. 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hình định giá tài sản tài chính 1
 3. 1. MÔ HÌNH CAPM Lyù thuyeát veà moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán Nhöõng giaû thuyeát veà taâm lyù cuûa caùc NĐT Nhöõ Giaû thuyeát 1: NĐT khi ra quyeát ñònh cuûa mình ñeàu döïa vào vieäc phaân tích 2 yeáu toá: vào - Thu nhaäp kyø voïng - Ñoä sai leäch cuûa thu nhaäp Giaû thuyeát naøy goïi laø moâ hình hai tham soá 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hình định giá tài sản tài chính 2
 4.  Nguyeân taéc trong vieäc löïa choïn caùc Nguyeâ phöông aùn ñaàu tö laø: Neáu möùc ñoä ruûi ro caøng cao thì TN caøng lôùn ñeå buø ñaép cho caùc ruûi ro phaûi gaùnh chòu. NĐT nhö vaäy laø nhöõng NĐT chòu. thaän troïng. Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 3 01/12/2010
 5. Giaû thuyeát 2: NĐT tìm caùch giaûm thieåu ruûi ro  baèng caùch keát hôïp nhieàu CK khaùc nhau trong taäp baè hôïp danh muïc ñaàu tö. hôï Giaû thuyeát 3: Caùc quyeát ñònh ñaàu tö ñöôïc ñöa ra Giaû  vaø keát thuùc trong khoaûn thôøi gian nhaát ñònh (6 thaùng, 1, 2 naêm…) Giaû thuyeát naøy chæ laø söï caàn thieát cho vieäc ñôn giaûn hoaù trong khi tính toaùn vaø phaân tích phaâ Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 4 01/12/2010
 6. Giaû thuyeát kyø voïng ñoàng nhaát: Caùc NĐT coù  chung caùc kyø voïng veà caùc thoâng soá ñaàu tö chung vaøo söû duïng ñeå taïo laäp DMĐT höõu hieäu vaø Markowitz. Ñoù laø caùc thoâng soá: Möùc thu Markowitz. nhaäp, ñoä sai leäch cuûa TN. Giaû thuyeát naøy ñöôïc goïi laø giaû thuyeát kyø voïng ñoàng nhaát. ñöôï Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 5 01/12/2010
 7. Nhöõng giaû thuyeát veà thò tröôøng voán:  Giaû thuyeát 1: Thò tröôøng voán laø thò Giaû  tröôøng caïnh tranh. Coù nghóa laø thò tröôøng coù nhieàu ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua. Giaù caû treân thò tröôøng chòu söï quyeát ñònh bôûi moái quan heä cung caàu quyeá Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 6 01/12/2010
 8. Giaû thuyeát 2: Khoâng toàn taïi caùc loaïi phí giao Giaû  dòch treân thò tröôøng hay baát kyø söï caûn trôû naøo trong moâi tröôøng cung caàu cuûa moät loaïi taøi saûn. trong Giaû thuyeát 3: Treân thò tröôøng toàn taïi loaïi taøi saûn Giaû  khoâng coù ruûi ro Laõi suaát vay = Laõi suaát cho vay = Laõi suaát khoâng Laõ  ruûi ro ruû Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 7 01/12/2010
 9. Danh muïc ñaàu tö thò tröôøng  Moät DMĐT coù theå bao goàm taát caû caùc CK  ñang ñöôïc giao dòch treân thò tröøông. Chuùng ñang coù theå laø coå phieáu, traùi phieáu, hay BĐS… coù Tuy nhieân, moät DMĐT thò tröôøng laø moät DMĐT bao goàm taát caû nhöõng taøi saûn coù nguy cô ruûi ro treân thò tröôøng vaø moãi taøi saûn nguy trong danh muïc naøy chieám moät tyû leä ñuùng baèng giaù trò thò tröôøng cuûa taøi saûn ñoù trong toång giaù trò cuûa toaøn boä thò tröôøng. toå  Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 8 01/12/2010
 10. Tyû leä cuûa moãi CP trong DMĐT thò  tröôøng ñöôïc xaùc ñònh: = Toång giaù trò thò Toå tröôøng cuûa coå phieáu ñoù/ Toång giaù trò thò tröôøng cuûa taát caû caùc CP ñang ñöôïc giao dòch treân thò tröôøng. dòch Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 9 01/12/2010
 11. Ñeå tính ruûi ro cuûa DMÑT phaûi tính phöông sai: Ñeå  Ta coù coâng thöùc ñöôøng CML: Ta  E(Rp) = Rf + [E(Rm) – Rf] std(Rp) E(Rp) [E(Rm)  Std(Rm) Std(Rm)  Trong ñoù: + std(Rp): Ñoä sai leäch chuaån cuûa DMÑT  + std(Rm): Ñoä leäch chuaån thò tröôøng std(Rm):  YÙ nghóa cuûa ñöôøng thò tröôøng voán ( CML):  Töû soá theå hieän phaàn thu nhaäp kyø voïng > thu nhaäp an Töû  toaøn cuûa thò tröôøng toaø Maãu soá theå hieän möùc ñoä ruûi ro cuûa DMÑT thò tröôøng  Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 10 01/12/2010
 12. CAPITAL MARKET LINE CAPITAL (r) CML (r) Ñöôøng hieäu quaû Markowitz Ñöôø M PB Rf PA σ Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 11 01/12/2010
 13. Coâng thöùc tính ñöôøng TTCK Coâ  Ñoà thò cuûa ñöôøng TTCK bieåu hieän moái quan heä giöõa ruûi ro vaø Ñoà  thu nhaäp ñoái vôùi moãi CK rieâng reõ goïi laø ñöôøng TTCK (SML) thu Ta coù: Ta  E(Ri) = Rf + ßi[E(Rm) – Rf] E(Ri)  ÖÙng duïng trong kinh doanh  Mua CK (Neáu ñieåm naèm treân SML) – Giaù CK < Giaù trò thöïc  Baùn CK ( Neáu ñieåm naèm döôùi SML) – Giaù CK > Giaù trò thöïc Baù  Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 12 01/12/2010
 14. BIEÅU DIEÃN ÑÖÔØNG SML BIEÅ E(r) SML SML E(ri) i E(ri) M E(rM) E(rM) Rf Rf 0 βM = 1,0 βi β Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 13 01/12/2010
 15. RUÛI RO TRONG ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN Ruûi ro heä thoáng:  Ruûi ro phaùp luaät  Ruûi ro thò tröôøng  Ruûi ro laõi suaát  Ruûi ro lạm phaùt  Ruûi ro khoâng heä thoáng  Ruûi ro veà voán  Ruûi ro veà tính thanh khoaûn  Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 14 01/12/2010
 16. HEÄ SOÁ BETA  - Nhöõng CK khoâng coù RR thì coù heä soá beta baèng 0  σiM =0, do vaäy β = 0 iM  E(R) = Rf + 0 [E(RM) – Rf] = Rf - DMĐT thò tröôøng coù heä soá beta baèng 1:  Heä soá β cuûa DMTT ñöôïc xaùc ñònh nhö sau  βM = σMM / σ2M = σ2M / σ2M = 1 MM  Do vaäy E(RM) = Rf + 1[(E(RM) – Rf] = E(Rf) - Beta cuûa moät DMĐT tính theo coâng thöùc: βp = w1β1 + w2p2 + w3p3 + ..+ wnβn Trong ñoù: wi laø tyû troïng cuûa chöùng khoaùn I trong Trong DM DM Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 15 01/12/2010
 17. Re = Rf + ß(Rm – Rf)  Re: lãi suất yêu cầu của vốn CSH  Rm: Lợi nhuận bình quân của thị trường  Rf: lãi suất phi rủi ro  ß: hệ số beta hệ Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 16 01/12/2010
 18. Vnindex: 395,66 (04/6/2008) Vnindex: 444,79 (04/6/2009) LN BQ của thị trường tăng 12,41% LS TPCP 8,5%  Hệ số beta 0,99 Do đó Do Re = Rf + ß(Rm – Rf) Re Re = 8,5% + 0,99(12,41% – 8,5%) Re 8,5%) Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 17 01/12/2010
 19. Năm 2008 2009 2010 2011 2012 -∞ g (%) 10,1 10,1 10,1 6% Div 2.500 2.753 3.030 3.336 4.286 Re Re 12,37% 12,37% Hiện giá 2.450 2.400 2.351 47.420 Giá 57.121 Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hìn 18 01/12/2010
 20. 2. MÔ HÌNH APT Vào thập niên 70 của thế kỷ 20 S.A Ross đã triển Vào khai mô hình APT trong việc mua bán CK khai Lý thuyết APT cho rằng: tỷ suất sinh lời của CK là Lý hàm tuyến tính của tập hợp các yếu tố có khả năng xảy ra rủi ro đến tỷ suất lợi nhuận của CK năng Thành phần của mô hình: thông tin được công bố, Thành sự đột biến, tỷ suất sinh lời mong đợi sự 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 5: Mô hình định giá tài sản tài chính 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản