intTypePromotion=3

Mô hình hoá mưa - dòng chảy ( Phần cơ sở - Nxb ĐH Quốc Gia Hà Nội ) - Phụ lục B

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
70
lượt xem
13
download

Mô hình hoá mưa - dòng chảy ( Phần cơ sở - Nxb ĐH Quốc Gia Hà Nội ) - Phụ lục B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải thích các thuật ngữ Actual evapotranspiration (Bốc thoát hơi thực): Cường độ bốc hơi từ bề mặt hoặc lớp phủ thực vật vào khí quyển dưới điều kiện khí tượng thịnh hành và có sẵn nước (mục 3.3, hộp 3.1) Aerodynamic resistance (Sức cản khí động lực): Thông số tỷ lệ cho dòng nhiệt thấy được và tiềm tàng trong phương trình Penman - Monteith (mục 3.3, hộp 3.1) Areisotropic (Dị hướng): Tính từ mô tả cho môi trường rỗng, trong đó độ dẫn thuỷ lực là thực sự lớn hơn trong hướng dòng chảy chắc chắn (cũng xem isotropic)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình hoá mưa - dòng chảy ( Phần cơ sở - Nxb ĐH Quốc Gia Hà Nội ) - Phụ lục B

 1. Phô lôc B Gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ Actual evapotranspiration (Bèc tho¸t h¬i thùc): C­êng ®é bèc h¬i tõ bÒ mÆt hoÆc líp phñ thùc vËt vµo khÝ quyÓn d­íi ®iÒu kiÖn khÝ t­îng thÞnh hµnh vµ cã s½n n­íc (môc 3.3, hép 3.1) Aerodynamic resistance (Søc c¶n khÝ ®éng lùc): Th«ng sè tû lÖ cho dßng nhiÖt thÊy ®­îc vµ tiÒm tµng trong ph­¬ng tr×nh Penman - Monteith (môc 3.3, hép 3.1) Areisotropic (DÞ h­íng): TÝnh tõ m« t¶ cho m«i tr­êng rçng, trong ®ã ®é dÉn thuû lùc lµ thùc sù lín h¬n trong h­íng dßng ch¶y ch¾c ch¾n (còng xem isotropic) (hép 5.1) Ateendent condition (§iÒu kiÖn tr­íc): Tr¹ng th¸i ­ít cña l­u vùc tr­íc mét sù kiÖn hoÆc mét thêi kú m« pháng (môc 1.4) Aquiclude (Líp c¸ch n­íc): Líp ®Êt ®¸ hoÆc kh«ng thÊm n­íc (môc 5.11) Atmospheric demant (Nhu cÇu khÝ quyÓn): C­êng ®é bèc tho¸t h¬i tiÒm n¨ng cho ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn xem xÐt nh­ nhiÖt ®é, ®é Èm, tèc ®é giã mµ kh«ng cã giíi h¹n v× sù s½n cã cña n­íc (môc 3.3) Autocorrelater errors (Sai sè tù t­¬ng quan): Chuçi thêi gian cña sè d­ m« h×nh kh«ng ®éc lËp ë mçi b­íc thêi gian, nghÜa lµ biÓu thÞ t­¬ng quan thèng kª ë mét hay nhiÒu b­íc thêi gian riªng biÖt (xem Heteroseelastic) Automatic optimization (Tèi ­u ho¸ tù ®éng): HiÖu chØnh c¸c th«ng sè m« h×nh b»ng mét thuËt to¸n m¸y tÝnh ®Ó cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu ho¸ gi¸ trÞ hµm môc tiªu (môc 7.1) Base flow (Dßng ch¶y c¬ së): PhÇn cña thuû ®å dßng ch¶y sÏ tiÕp tôc nÕu kh«ng cã m­a tiÕp theo. §«i khi lÊy t­¬ng ®­¬ng tæng dßng ch¶y s¸t mÆt ®ãng gãp vµo dßng ch¶y s«ng, nh­ng c¸c ®o ®¹c dÊu vÕt m«i tr­êng cho r»ng ®©y kh«ng ph¶i lµ thuËt ng÷ tèt v× dßng ch¶y s¸t mÆt cã thÓ lµ l­îng ®ãng gãp ­u thÕ ®Õn thuû ®å tõ nhiÒu trËn m­a (môc 2.2) Baseflow separation (Ph©n t¸ch dßng ch¶y c¬ së): Mét thñ tôc kÕt hîp víi thuû ®å ®¬n vÞ ®Ó ph©n t¸ch thuû ®å thµnh dßng ch¶y do m­a vµ dßng ch¶y c¬ së. NhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau s½n cã, hÇu hÕt kh«ng cã c¬ së ch¾c ch¾n (môc 2.2) Basic function (C¸c hµm c¬ b¶n): C¸c hµm néi suy sö dông biÓu thÞ cho sù thay ®æi cña biÕn dù b¸o bªn trong mçi phÇn tö cña phÐp gi¶i phÇn tö h÷u h¹n (hép 5.3) Bayes equation (Ph­¬ng tr×nh Bayes): Ph­¬ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n x¸c suÊt sau 325
 2. khi nhËn ®­îc mét x¸c suÊt tr­íc vµ mét hµm h÷u hiÖu. §­îc dïng trong ph­¬ng ph¸p GLUE ®Ó tÝnh to¸n träng sè h÷u hiÖu m« h×nh sau tõ träng sè chñ quan tr­íc ®ã vµ mét ®é ®o h÷u hiÖu cho ®¸nh gi¸ m« h×nh (môc 7.7 vµ hép 7.2) Behavioural Simulation (M« pháng hµnh vi): Mét m« pháng ®­a ®Õn sù t¸i t¹o chÊp nhËn ®­îc cña bÊt kú quan tr¾c s½n cã cho ®¸nh gi¸ m« h×nh. M« pháng kh«ng chÊp nhËn ®­îc lµ kh«ng cã hµnh vi (môc 7.2.1; 7.7) Big leaf model (M« h×nh l¸ c©y lín): BiÓu thÞ cña líp phñ thùc vËt trong dù b¸o bèc tho¸t h¬i nÕu nã lµ mét bÒ mÆt ®ång nhÊt (hép 3.1) Black box model (M« h×nh hép ®en): Mét m« h×nh liªn hÖ chØ ®Çu vµo vµ ®Çu ra dù b¸o b»ng mét hµm hoÆc c¸c hµm to¸n häc mµ kh«ng cã mét cè g¾ng nµo ®Ó m« t¶ qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn ph¶n øng bªn trong hÖ thèng (môc 1.1; 4.1) Blind validation (KiÓm chøng mï): §¸nh gi¸ m« h×nh b»ng gi¸ trÞ th«ng sè ®· ­íc l­îng tr­íc khi cã bÊt cø ®Çu ra nµo (môc 5.4) Boundary condition (§iÒu kiÖn biªn): Sù rµng buéc vµ gi¸ trÞ c¸c biÕn yªu cÇu ®Ó ch¹y m« h×nh cho mét khu vùc vµ mét thêi kú cô thÓ. Cã thÓ bao gåm c¸c biÕn ®Çu vµo nh­ m­a vµ nhiÖt ®é, hoÆc c¸c rµng buéc nh­ x¸c ®Þnh ®Çu n­íc cè ®Þnh (®iÒu kiÖn biªn Dirichlet), biªn kh«ng thÊm (®iÒu kiÖn biªn Neumann), hoÆc c­êng suÊt dßng x¸c ®Þnh (®iÒu kiÖn biªn Cauchy) (môc 1.3; hép 5.1) Calibration (HiÖu chØnh): Qu¸ tr×nh hiÖu chØnh gi¸ trÞ cña th«ng sè ®Ó thu ®­îc sù phï hîp tèt h¬n gi÷a c¸c biÕn quan tr¾c vµ dù b¸o. Cã thÓ lµm b»ng tay hoÆc dïng thuËt to¸n hiÖu chØnh tù ®éng (môc 1.8; ch­¬ng 7) Canopy resistance (Søc c¶n líp phñ): Søc c¶n ¶nh h­ëng ®Õn sù vËn chuyÓn h¬i n­íc tõ khÝ khæng cña l¸ c©y vµo khÝ quyÓn (môc 3.3) Capillary potential (TiÒm n¨ng mao dÉn): ¸p suÊt liªn quan ®Õn ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ®ã n­íc trong ®Êt ®­îc gi÷ trong c¸c kh«ng gian trèng cña ®Êt. Trong ®Êt kh«ng b·o hoµ, tiÒm n¨ng mao dÉn lÊy gi¸ trÞ ©m t­¬ng ®­¬ng ¸p suÊt cña h¹t n­íc xuyªn qua bÒ mÆt cong n­íc- khÝ trong lç hæng cña ®Êt. Celerity or wave speed (§é nhanh hay tèc ®é sãng): Tèc ®é mµ nhiÔu lo¹n ¸p suÊt lan truyÒn qua khu vùc dßng ch¶y. PhÇn quan träng cña thµnh phÇn n­íc cò lín cña dßng ch¶y do m­a trong nhiÒu l­u vùc. Cã thÓ rÊt kh¸c nhau víi c¸c qu¸ tr×nh kh¸c nhau vµ l­u vùc Èm ­ít (môc 1.5; 5.5; hép 5.7) Complementary approach (TiÕp cËn phô): Mét ph­¬ng ph¸p dù b¸o c­êng ®é bèc h¬i thùc dùa trªn ý kiÕn cho r»ng c­êng ®é bèc h¬i thùc (vµ do ®ã ®é Èm xung quanh) lín h¬n th× ®é ®o bèc h¬i tõ bÒ mÆt tù do hoÆc thïng ®o bèc h¬i sÏ nhá h¬n (môc 3.3) Conceptual model (M« h×nh nhËn thøc-quan niÖm): M« h×nh thuû v¨n x¸c ®Þnh trong d¹ng c¸c ph­¬ng tr×nh to¸n häc. §¬n gi¶n ho¸ cña m« h×nh gi¸c quan (môc 1.3) Contributing area (DiÖn tÝch ®ãng gãp): Mét thuËt ng÷ trong sù ®a d¹ng cña c¸c con ®­êng trong thuû v¨n. HÇu hÕt ®Òu liªn quan ®Õn phÇn cña l­u vùc ®ãng gãp dßng ch¶y mÆt hay s¸t mÆt do m­a cho thuû ®å (môc 1.4) 326
 3. Data assismilation (§ång nhÊt sè liÖu): Qu¸ tr×nh sö dông sè liÖu quan tr¾c ®Ó cËp nhËt dù b¸o m« h×nh (xem Real-time forecasting and updating) (môc 5.6) Degree- day method (Ph­¬ng ph¸p ®é-ngµy): Ph­¬ng ph¸p dù b¸o tuyÕt tan nh­ lµ tû lÖ víi ®é chªnh lÖch gi÷a nhiÖt ®é trung b×nh ngµy vµ gi¸ trÞ ng­ìng (môc 3.4) Depression storage (L­îng tr÷ h¹ thÊp): N­íc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng thÊm cña ®Êt duy tr× trong c¸c lç hæng bÒ mÆt tr­íc khi x¶y ra dßng ch¶y trµn xu«i dèc cã ý nghÜa. Cã thÓ thÊm muén h¬n vµo ®Êt sau khi m­a kÕt thóc (môc 1.4). Deterministic model (M« h×nh tÊt ®Þnh): M« h×nh víi mét bé ®iÒu kiÖn biªn ban ®Çu sÏ cho duy nhÊt mét ®Çu ra hoÆc mét dù b¸o (môc 1.7) Diffusivity (KhuÕch t¸n): S¶n phÈm cña ®é dÉn thuû lùc kh«ng b·o hßa vµ gradient cña ®­êng cong liªn hÖ tiÒm n¨ng mao dÉn víi l­îng Èm ®Êt (môc 5.1.1, hép 5.1) Distributed model (M« h×nh ph©n bè): M« h×nh mµ gi¸ trÞ dù b¸o cña biÕn tr¹ng th¸i kh¸c nhau trong kh«ng gian (th­êng lµ c¶ thêi gian) (môc 1.7) Dotty plots (§å thÞ ®iÓm): Mét c¸ch biÓu thÞ kÕt qu¶ cña m« pháng Monte-Carlo trong ®ã mét hµm môc tiªu tõ mçi m« pháng ®­îc vÏ ®èi chiÕu víi gi¸ trÞ chän ngÉu nhiªn cña mçi th«ng sè. Do ®ã ®å thÞ ®iÓm biÓu thÞ phÐp chiÕu cña c¸c ®iÓm mÉu trªn bÒ mÆt ph¶n øng vµo trong trôc th«ng sè ®¬n (xem Objective function, Response surface) (môc 1.8; 7.7) Double mass curve (§­êng cong khèi kÐp): §å thÞ cña thÓ tÝch luü tÝch liªn kÕt víi hai tr¹m ®o (m­a hoÆc l­u l­îng) (môc 3.2) Dynamic contributing area (DiÖn tÝch ®ãng gãp ®éng lùc): DiÖn tÝch t¹o dßng ch¶y mÆt cã khuynh h­íng më réng suèt trËn m­a (môc 1.4) Eddy correlation method (Ph­¬ng ph¸p t­¬ng quan xo¸y): Kü thuËt ®o bèc tho¸t h¬i thùc vµ dßng nhiÖt thÊy ®­îc b»ng tÝch luü sù dao ®éng nhanh cña ®é Èm vµ nhiÖt ®é, kÕt hîp víi xo¸y rèi trong líp biªn thÊp h¬n (môc 3.3.3) Effective rainfall (M­a hiÖu qu¶): Mét phÇn cña ®Çu vµo m­a r¬i ®Õn l­u vùc, t­¬ng ®­¬ng víi phÇn dßng ch¶y do m­a cña thuû ®å (nh­ng còng l­u ý r»ng dßng ch¶y do m­a cã thÓ kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ l­îng n­íc m­a) (môc 1.3; 2.2) Effective storage capacity (Kh¶ n¨ng tr÷ hiÖu qu¶): HiÖu sè gi÷a ®é Èm ®Êt hiÖn thêi trong ®Êt kh«ng thÊm trªn mùc n­íc ngÇm vµ b·o hoµ (môc 1.5) Ephemeral stream (Dßng phï du-t¹m thêi): Dßng th­êng bÞ kh« gi÷a c¸c thêi kú m­a (môc 1.4) Equifimality (T­¬ng ®­¬ng): Kh¸i niÖm cho r»ng cã thÓ cã nhiÒu m« h×nh cña l­u vùc lµ t­¬ng thÝch chÊp nhËn ®­îc víi c¸c quan tr¾c s½n cã (môc 1.8; 7.7; 7.9) ESMA model (M« h×nh ESMA): xem Explicit soil moisture accouting model Evaluation (§¸nh gi¸): xem Validation Explicit solution (PhÐp gi¶i hiÖn): TÝnh to¸n ®éc lËp cña biÕn dù b¸o ë b­íc thêi gian nµy khi cho gi¸ trÞ cña biÕn ë b­íc thêi gian tr­íc (xem Implicit solution) 327
 4. Explicit soil moisture accouting model (hoÆc ESMA: ®«i khi gäi lµ m« h×nh quan niÖm)(M« h×nh gi¶i thÝch ®é Èm ®Êt hiÖn): M« h×nh thuû v¨n t¹o nªn d·y c¸c phÇn tö l­îng tr÷ víi c¸c ph­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n ®Ó ®iÒu khiÓn sù chuyÓn ®æi gi÷a c¸c phÇn tö. HÇu hÕt ¸p dông cho m« h×nh tËp trung, nh­ng mét sè m« h×nh sö dông thµnh phÇn ESMA ®Ó biÓu thÞ cho ®¬n vÞ ph¶n øng thuû v¨n ph©n bè (môc 2.4). Field capacity (L­îng tr÷ n­íc thùc ®Þa): BiÕn x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c th­êng biÓu thÞ nh­ l­îng n­íc cña ®Êt khi nã cho phÐp tho¸t n­íc tõ b·o hoµ ®Õn khi sù tho¸t n­íc nhanh ngõng l¹i (xem Soil moisture deficit) (hép 6.2) Finite difference (Sai ph©n h÷u h¹n): BiÓu hiÖn gÇn ®óng cña vi ph©n kh«ng gian hoÆc thêi gian trong d¹ng cña c¸c biÕn, ph©n chia bëi c¸c kho¶ng gi¸n ®o¹n trong kh«ng gian vµ thêi gian (hép 5.3) Finite-element method (Ph­¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n): BiÓu thÞ gÇn ®óng cña vi ph©n thêi gian vµ kh«ng gian trong d¹ng cña tÝch ph©n cña hµm néi suy ®¬n gi¶n chøa c¸c biÕn x¸c ®Þnh ë nót cña sù gi¸n ®o¹n kh«ng ®Òu cña miÒn dßng ch¶y vµo c¸c phÇn tö (hép 5.8) Fuzzy logic (Logic mê): HÖ thèng c¸c quy t¾c l«gic chøa c¸c biÕn liªn kÕt víi ®é ®o mê liªn tôc (th«ng th­êng trong kho¶ng 0 ®Õn 1) thay cho ®é nhÞ ph©n (®óng/sai, 0 hoÆc 1) cña l«gic truyÒn thèng. Quy t¾c lµ s½n cã cho c¸c to¸n tö nh­ céng hoÆc nh©n cña ®é ®o mê vµ cho nhãm c¸c biÕn nhãm trong tËp hîp mê. Quy t¾c ®ã cã thÓ sö dông ®Ó ph¶n chiÕu c¸c kiÕn thøc kh«ng ®Çy ®ñ vÒ c¸c biÕn sÏ ph¶n øng nh­ thÕ nµo trong c¸c hoµn c¶nh kh¸c nhau (môc 1.7; 5.2.2) Gain (Lîi Ých): Mét hÖ sè ¸p dông cho mét hµm chuyÓn ®æi tõ thang ®é vµo ®Õn thang ®é ra trong ph©n tÝch hÖ thèng tuyÕn tÝnh, cã thÓ lµm thÝch nghi trong dù b¸o thêi gian thùc (hép 8.1) Geomorphological unit hydrograph (§­êng ®¬n vÞ ®Þa m¹o): §­êng ®¬n vÞ rót ra tõ quan hÖ cÊu tróc cña ®Þa m¹o l­u vùc, ®Æc biÖt cÊu tróc nh¸nh cña m¹ng s«ng (môc 2.3; 4.7; 2) Global optinium (Tèi ­u toµn côc): Mét bé gi¸ trÞ th«ng sè ®­a ®Õn sù phï hîp tèt nhÊt cã thÓ cho mét tËp hîp quan tr¾c (môc 1.8, 7.2) Head (§Çu n­íc): BiÓu thøc cña ¸p suÊt nh­ lµ nguån n¨ng l­îng trªn mét ®¬n vÞ träng l­îng th­êng sö dông trong thuû v¨n thuû lùc,v× nã cã ®¬n vÞ ®é dµi ( PhÇn 5.11). Heteroscedasitic error (Sai sè hçn hîp): Chuçi thêi gian cña sè d­ m« h×nh thÓ hiÖn sù thay ®æi ph­¬ng sai trªn mét thêi kú m« pháng (xem Autocorrelated error) ( môc 7.3, hép 7.1) Hortonian model (M« h×nh Horton): S¶n sinh dßng ch¶y bëi c¬ chÕ m­a v­ît thÊm. §­îc ®Æt tªn Robert E.Horton (xem Partial area model) (môc 1.4) Hydrological responee unit (§¬n vÞ ph¶n øng thuû v¨n): Mét phÇn mÆt ®Êt x¸c ®Þnh trong d¹ng c¸c ®Æc tr­ng cña ®Êt, thùc vËt vµ ®Þa h×nh cña nã (môc 1.7, 2.3, 3.8, 6.1 6.3) Hysteresis (TrÔ): ThuËt ng÷ ®Ó chØ ra r»ng quan hÖ gi÷a l­îng n­íc trong ®Êt vµ 328
 5. tiÒm n¨ng mao dÉn hoÆc ®é dÉn thuû lùc lµ kh¸c nhau khi ®Êt ®ang ­ít so víi khi ®Êt ®ang kh« (môc 5.1.1; hép 5.1) Implicit solution (PhÐp gi¶i Èn): Gi¶i ®ång thêi c¸c biÕn dù b¸o ë mét b­íc thêi gian sau khi cho gi¸ trÞ c¸c b­íc thêi gian tr­íc, th­êng dïng phÐp lÆp (xem Explicit solution)(môc 5.1.1; hép 5.3) Imcommensurate (V« ­íc): Sö dông ®Ó ph¶n ¸nh biÕn hoÆc th«ng sè víi cïng mét tªn nh­ng cã l­îng kh¸c nhau v× sù biÕn ®æi cña quy m« (môc 1.8) Infiltration capacity (Kh¶ n¨ng thÊm): C­êng ®é giíi h¹n ë ®ã mÆt ®Êt cã thÓ hÊp thô m­a, nã phô thuéc vµo c¸c nh©n tè nh­ l­îng Èm tr­íc, thÓ tÝch n­íc thÊm, sù cã mÆt cña c¸c lç hæng to hoÆc líp vá bÒ mÆt (môc 1.4; hép 5.2) Infiltration excess runoff (Dßng ch¶y v­ît thÊm): Dßng ch¶y t¹o thµnh do c­êng ®é m­a v­ît qu¸ kh¶ n¨ng thÊm cña bÒ mÆt ®Êt. Cã thÓ dïng ë quy m« c¸c ®iÓm côc bé trong l­u vùc (khi dßng ch¶y mÆt cã thÓ thÊm xu«i dèc tiÕp theo) hoÆc ë quy m« l­u vùc ®Ó thÓ hiÖn r»ng mét phÇn cña thuû ®å m­a t¹o thµnh bëi c¬ chÕ m­a v­ît thÊm (môc 1.4). Initial condition (§iÒu kiÖn ban ®Çu): Gi¸ trÞ cña biÕn l­îng tr÷ hoÆc ¸p suÊt yªu cÇu ®Ó ban ®Çu ho¸ mét m« h×nh ë lóc b¾t ®Çu mét thêi kú m« pháng (môc 5.1) Interception (Gi÷ l¹i): M­a ®­îc gi÷ l¹i trong líp phñ thùc vËt, sau ®ã bèc h¬i ng­îc trë l¹i khÝ quyÓn (môc 3.3.2; hép 3.2) Inverse method (Ph­¬ng ph¸p nghÞch): HiÖu chØnh m« h×nh b»ng c¸ch hiÖu chØnh th«ng sè ®Ó gi¶m sù kh¸c nhau gi÷a c¸c biÕn quan tr¾c vµ dù b¸o (môc 5.1.1) Isotropic (§ång h­íng): TÝnh tõ m« t¶ cho m«i tr­êng rçng trong ®ã ®é dÉn thuû lùc lµ nh­ nhau trong tÊt c¶ c¸c h­íng dßng ch¶y (xem Anisotropic) (hép 5.1) Land surface parametrization (Th«ng sè ho¸ mÆt ®Êt): M« h×nh thuû v¨n dïng ®Ó tÝnh dßng n­íc vµ n¨ng l­îng tõ mÆt ®Êt ®Õn khÝ quyÓn trong m« h×nh hoµn l­u khÝ quyÓn (môc 2.4) Lead time (Thêi gian dù kiÕn): Thêi gian yªu cÇu cho dù b¸o ®i tr­íc thêi ®iÓm hiÖn thêi trong dù b¸o thêi gian thùc (môc 8.1) Learning set (Bé luyÖn): Bé sè liÖu quan tr¾c sö dông ®Ó hiÖu chØnh trong m« h×nh m¹ng thÇn kinh (môc 4.3) Likelihoot measure (§é h÷u hiÖu-§é ®o ®óng ®¾n-): §é ®o ®Þnh l­îng cña sù chÊp nhËn ®­îc cña mét m« h×nh hoÆc bé th«ng sè riªng trong t¸i t¹o l¹i ph¶n øng thuû v¨n ®· ®­îc m« h×nh ho¸ (môc 7.7; hép 7.1; 7.2) Linearity (TuyÕn tÝnh): M« h×nh lµ tuyÕn tÝnh nÕu ®Çu ra tû lÖ trùc tiÕp víi ®Çu vµo (môc 2.2; hép 2.1; 4.1) Linear storate (L­îng tr÷ tuyÕn tÝnh): Thµnh phÇn m« h×nh trong ®ã ®Çu ra tû lÖ trùc tiÕp víi gi¸ trÞ l­îng tr÷ hiÖn thêi. Khèi c¬ b¶n cña m« h×nh hµm chuyÓn ®æi tuyÕn tÝnh chung vµ hå chøa bËc thang Nash (môc 2.3; hép 1.4) Local optinium (Tèi ­u côc bé): §Ønh côc bé trong bÒ mÆt ph¶n øng th«ng sè ë ®ã mét bé th«ng sè nhËn ®­îc phï hîp víi quan tr¾c h¬n tÊt c¶ c¸c bé xung quanh nã, 329
 6. nh­ng kh«ng tèt nh­ tèi ­u toµn côc (môc 7.2) Lumped model (M« h×nh tËp trung): M« h×nh coi toµn bé l­u vùc nh­ mét ®¬n vÞ tÝnh to¸n ®¬n vµ dù b¸o chØ nh÷ng gi¸ trÞ trung b×nh trªn toµn l­u vùc (môc 1.5, 1.7) Macropores (Lç hæng to): Lç hæng lín trong ®Êt cã thÓ thµnh ®­êng ®i quan träng cho sù thÊm hoÆc ph©n phèi l¹i cña n­íc b»ng c¸ch ®i qua khu«n ®Êt nh­ dßng ­u tiªn. Cã thÓ do ®Êt bÞ nøt vµ h×nh thµnh c¸i hom giá, kªnh rÔ vµ hang ®éng vËt (môc 1.4) Monte - Carlo simulation (M« pháng Monte - Carlo): M« pháng liªn quan ®Õn ch¹y nhiÒu lÇn mét m« h×nh sö dông bé th«ng sè hoÆc ®iÒu kiÖn biªn chän ngÉu nhiªn kh¸c nhau (môc 7.5; 7.6; 7.7) Network width function (Hµm ®é réng m¹ng): §å thÞ sè ®o¹n s«ng trong m¹ng s«ng ë c¸c kho¶ng c¸ch tÝnh tõ cöa ra l­u vùc. Cã thÓ dïng nh­ c¬ së cho c¶ thuËt to¸n diÔn to¸n tuyÕn tÝnh vµ phi tuyÕn (môc 4.3; 4.7.1) Nomogram (To¸n ®å): Mét ph­¬ng ph¸p kinh nghiÖm cho ­íc l­îng dßng ch¶y b»ng mét d·y ®å thÞ (môc 2.1) Nonlinear (Phi tuyÕn): M« h×nh lµ phi tuyÕn nÕu ®Çu ra kh«ng tû lÖ trùc tiÕp víi ®Çu vµo nh­ng cã thÓ kh¸c nhau víi c­êng ®é hoÆc thÓ tÝch cña ®Çu vµo hoÆc víi ®iÒu kiÖn tr­íc (hép 2.1) Nonparametric method (Ph­¬ng ph¸p kh«ng th«ng sè): Mét ph­¬ng ph¸p ­íc l­îng c¸c ph©n bè mµ kh«ng cã bÊt kú gi¶ thiÕt nµo vÒ d¹ng to¸n häc cña ph©n bè (môc 7.2.1) Nonstationarity (Kh«ng dõng): M« h×nh trong ®ã c¸c th«ng sè thay ®æi theo thêi gian (hép 2.1) Objective functions (Hµm môc tiªu): §é ®o cña viÖc m« pháng phï hîp tèt víi c¸c quan tr¾c s½n cã (môc 1.8; 7.3; hép 7.1) Optimization (Tèi ­u ho¸): Qu¸ tr×nh t×m bé th«ng sè ®­a ®Õn sù phï hîp tèt nhÊt cña m« h×nh víi sè liÖu cã s½n. Cã thÓ lµm b»ng tay hoÆc b»ng thuËt to¸n tèi ­u ho¸ (môc 1.8; 7.4) Overland flow (Dßng ch¶y trµn): Dßng ch¶y xu«i dèc cña n­íc trªn mÆt ®Êt khi v­ît kh¶ n¨ng thÊm hay kh¶ n¨ng tr÷ chç tròng cña bÒ mÆt (môc 1.4) Parameter (Th«ng sè): H»ng sè cÇn x¸c ®Þnh tr­íc khi ch¹y m« pháng m« h×nh (môc 1.5; 1.8) Parameter space (Kh«ng gian th«ng sè): Kh«ng gian x¸c ®Þnh bëi ph¹m vi c¸c th«ng sè m« h×nh cã thÓ víi mçi chiÒu cho mçi th«ng sè (môc 1.8; 7.2) Parsimony (Chi li): Kh¸i niÖm ®«i khi biÕt nh­ dao c¹o Occam mµ mét m« h×nh kh«ng phøc t¹p h¬n cÇn thiÕt ®Ó dù b¸o c¸c quan tr¾c ®ñ chÝnh x¸c (hép 4.1) Partial area model (M« h×nh diÖn tÝch riªng phÇn): S¶n sinh dßng ch¶y (bëi c¬ chÕ v­ît thÊm) chØ trªn mét phÇn cña s­ên dèc (diÖn tÝch riªng phÇn) trong l­u vùc (môc 1.4) 330
 7. Pedo transfer function (Hµm chuyÓn ®æi thæ nh­ìng): Hµm dù b¸o c¸c th«ng sè thuû lùc ®Êt tõ c¸c kiÕn thøc cña kÕt cÊu ®Êt vµ c¸c biÕn kh¸c dÔ ®o ®¹c h¬n (môc 3.8; 5.1.1; hép 5.5) Perceptual model (M« h×nh gi¸c quan): M« t¶ ®Þnh tÝnh cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn ph¶n øng thuû v¨n cña mét vïng (môc 1.3; 1.4) Phreetophytes : Lo¹i c©y mµ dÔ cña nã bßn rót n­íc tõ mùc n­íc ngÇm (môc 1.4) Potential evapotranspiration (Bèc tho¸t h¬i tiÒm n¨ng): C­êng ®é bèc tho¸t h¬i tõ bÒ mÆt hoÆc líp phñ thùc vËt kh«ng h¹n chÕ vÒ l­îng n­íc s½n cã (xem Atmospheric demand) (môc 3.3; hép 3.1) Preferential flow (Dßng ch¶y ­u tiªn): Sù tËp trung côc bé dßng ch¶y trong ®Êt cã thÓ lµ ¶nh h­ëng cña c¸c lç hæng lín, sù biÕn ®æi côc bé trong thuéc tÝnh thuû lùc hoÆc ®µu nhän bÒ mÆt ­ít chuyÓn ®éng vµo profile ®Êt. Cã thÓ t¹o ra sù thÊm nhanh vµ s©u cña n­íc b»ng c¸ch ®i qua nhiÒu khu«n ®Êt (môc 1.4) Principle of superposition (Nguyªn t¾c xÕp chång): Thªm vµo ph¶n øng cña m« h×nh tuyÕn tÝnh ®Ó t¹o nªn mét ph¶n øng tæng céng (môc 2.2; hép 2.1) Procedural model (M« h×nh thñ tôc): M« h×nh biÓu thÞ nh­ ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Cã thÓ lµ phÐp gi¶i chÝnh x¸c hay gÇn ®óng cña ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh m« h×nh quan niÖm cña hÖ thèng (môc 1.3) Raster digital elevation model (M« h×nh ®é cao sè ho¸ Raster): TËp hîp l­íi cña gi¸ trÞ cao tr×nh t¹i c¸c kh«ng gian ®Òu (môc 3.7) Rational method (Ph­¬ng ph¸p tû lÖ): Ph­¬ng ph¸p kinh nghiÖm sö dông lÇn ®Çu trong thÕ kû 19 cho dù b¸o l­u l­îng ®Ønh dùa trªn diÖn tÝch l­u vùc vµ ®é ®o m­a trung b×nh (môc 2.1) Real time forceasting and updating (Dù b¸o thêi gian thùc vµ cËp nhËt): Dù b¸o dßng ch¶y thùc hiÖn suèt mét trËn m­a, th­êng ®Ó dù b¸o kh¶ n¨ng cña lò lôt víi sù cËp nhËt thÝch øng cña th«ng sè m« h×nh dùa trªn sai sè gi÷a c¸c biÕn quan tr¾c vµ dù b¸o (xem Lead time) (môc 4.8; 8.4; hép 8.1) Reliability analysis (Ph©n tÝch ®é tin cËy): §¸nh gi¸ tÝnh bÊt ®Þnh trong dù b¸o m« h×nh b¾t nguån tõ tÝnh bÊt ®Þnh trong c¸c gi¸ trÞ th«ng sè, th­êng b»ng gi¶ thiÕt h×nh d¹ng ch¾c ch¾n cho mÆt ph¶n øng (xem Response surface) (môc 7.1; 7.5) Responce surface (BÒ mÆt ph¶n øng): BÒ mÆt x¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ biÕn ®æi cña hµm môc tiªu v× nã thay ®æi víi sù biÕn ®æi gi¸ trÞ th«ng sè. Cã thÓ cho nh­ lµ bÒ mÆt "låi" vµ "lâm" trong kh«ng gian nhiÒu chiÒu x¸c ®Þnh bëi c¸c th«ng sè, ë ®ã “låi” thÓ hiÖn sù phï hîp tèt víi quan tr¾c, cßn "lâm" thÓ hiÖn sù phï hîp tåi víi quan tr¾c (xem parameter space) (môc 1.8; 7.2) Riparian area (DiÖn tÝch ven s«ng): PhÇn l­u vùc kÕ cËn dßng s«ng vµ th­êng lµ nguån quan träng nhÊt cña dßng ch¶y mÆt vµ s¸t mÆt (môc 1.4) Runoff (Dßng ch¶y): (xem Overland flow, Storm runoff, Surface runoff, Subsurface stormflow) Runoff coefficient (HÖ sè dßng ch¶y): Tû lÖ cña l­îng m­a xuÊt hiÖn trong 331
 8. thuû ®å dßng ch¶y do m­a. Gi¸ trÞ sÏ phô thuéc vµo thµnh phÇn dßng ch¶y m­a cña thuû ®å ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo? (môc 2.2) Runoff routing (DiÔn to¸n dßng ch¶y): ChuyÓn ®éng dßng ch¶y mÆt, s¸t mÆt do m­a ®Õn ®iÓm quan t©m, th­êng lµ cöa ra cña l­u vùc, quan t©m tíi tèc ®é dßng ch¶y mÆt, s¸t mÆt vµ s«ng (môc 1.6; 4.4; 5.5; 5.6; 6.1) Saturation excess runoff (Dßng ch¶y v­ît b·o hoµ): Dßng ch¶y t¹o ra bëi m­a vµo trong ®Êt b·o hoµ, thËm chÝ khi c­êng ®é m­a cã thÓ kh«ng v­ît c­êng ®é thÊm th«ng th­êng cña ®Êt. Cã thÓ dïng c¶ ë quy m« ®iÓm côc bé bªn trong l­u vùc (khi dßng ch¶y mÆt cã thÓ thÊm tiÕp xu«i dèc) hoÆc ë quy m« l­u vùc ®Ó thÓ hiÖn phÇn cña thuû ®å m­a t¹o bëi c¬ chÕ v­ît b·o hoµ (môc 1.4) Similar media (Ph­¬ng tiÖn t­¬ng tù): Ph­¬ng ph¸p thu phãng cña ®Æc tr­ng ®é Èm ®Êt cña ®Êt kh«ng ®ång nhÊt b»ng gi¶ thiÕt vÒ cÊu tróc cña ph­¬ng tiÖn (vÝ dô h×nh häc cña khu«n ®Êt lµ gièng nhau, chØ kh¸c nhau ë thang ®é dµi cña khu«n mÉu kh¸c nhau) (môc 5.4) Slope - area method (Ph­¬ng ph¸p diÖn tÝch-®é dèc): Ph­¬ng ph¸p ®o l­u l­îng ®Ønh sau trËn lò khi dïng mét ph­¬ng tr×nh dßng ch¶y ®Òu b»ng c¸ch ­íc l­îng diÖn tÝch mÆt c¾t ngang, ®é dèc mÆt n­íc vµ hÖ sè nh¸m t¹i mét vÞ trÝ (môc 3.2) Snow course (TuyÕn kh¶o s¸t): §­êng c¾t ngang ë ®ã tiÕn hµnh ®o ®¹c ®Òu ®Æn c­êng ®é vµ ®é s©u tuyÕt (môc 3.1) Soil moistur characteristic (§Æc tr­ng ®é Èm ®Êt): §­êng cong hoÆc hµm sè liªn hÖ ®é Èm ®Êt víi ®é dÉn thuû lùc kh«ng b·o hoµ vµ tiÒm n¨ng mao dÉn (môc 5.1.1; hép 5.2) Soil moistur deficit (§é hôt Èm ®Êt): BiÕn tr¹ng th¸i dïng trong nhiÒu m« h×nh thuû v¨n nh­ mét biÓu thøc cña l­îng tr÷ n­íc trong ®Êt. SMD b»ng 0 khi ®Êt ë kh¶ n¨ng thùc ®Þa vµ lín h¬n khi ®Êt kh«. Nã th­êng biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ ®é s©u cña n­íc (môc 1.4; 3.1) Specific moisture capacity (Kh¶ n¨ng ®é Èm riªng): Gradient cña ®­êng cong liªn hÖ ®é Èm ®Êt kh«ng b·o hoµ víi tiÒm n¨ng mao dÉn (môc 5.1.1; hép 5.2) State variable (BiÕn tr¹ng th¸i): BiÕn trong m« h×nh lµ mét phÇn cña phÐp gi¶i ph­¬ng tr×nh m« h×nh vµ thay ®æi suèt thêi gian m« pháng nh­ng kh«ng lµ mét dßng hoÆc sù trao ®æi cña khèi. Cã thÓ bao gåm biÕn l­îng tr÷ vµ ¸p suÊt, phô thuéc vµo ®Þnh nghÜa m« h×nh (môc 5.8) Stemflow (Dßng th©n c©y): M­a xuyªn vµo ®Êt qua c¸c nh¸nh c©y (môc 1.4, hép 3.2). Stochastic (NgÉu nhiªn): M« h×nh lµ ngÉu nhiªn nÕu cho mét bé ®iÒu kiÖn biªn vµ ban ®Çu, cã thÓ cã mét kho¶ng cña ®Çu ra, th­êng víi mçi ®Çu ra liªn hÖ víi mét x¸c suÊt ®· ­íc l­îng (môc 1.7). Storm profile (Tr¾c diÖn m­a): Chuçi c­êng ®é m­a trong suèt trËn m­a (môc 3.1) Storm runoff (Dßng ch¶y do m­a): Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa m©u thuÉn nhau vÒ dßng ch¶y m­a. ë ®©y lµ phÇn cña thuû ®å s«ng do m­a v­ît qu¸ vµ ë bªn trªn mét l­u l­îng ®· xÈy ra mµ kh«ng cã m­a vµ cã thÓ bao gåm c¶ qu¸ tr×nh dßng ch¶y mÆt, s¸t mÆt, c¶ ®ãng gãp cña n­íc m­a vµ n­íc cò (môc 1.4; 1.5; 1.6) Streamline (§­êng dßng): Mét ®­êng song song víi h­íng dßng ch¶y (xem 332
 9. Stream tube)(môc 3.7) Stream tube (èng dßng): PhÇn cña khu vùc dßng ch¶y ®ãng kÝn gi÷a hai ®­êng dßng x¸c ®Þnh (môc 3.7) Sublimation (Th¨ng hoa): Tæn thÊt trùc tiÕp n­íc tõ khèi tuyÕt vµo kh«ng khÝ do bèc h¬i (môc 3.1). Subsurface stormflow (Dßng ch¶y m­a s¸t mÆt): §ãng gãp vµo thuû ®å s«ng bëi qu¸ tr×nh dßng s¸t mÆt duy nhÊt (môc 1.4). Surface runoff (Dßng ch¶y mÆt): §ãng gãp vµo thuû ®å s«ng tõ dßng ch¶y trµn (môc 1.4) Tessenlation (Kh¶m): Gi¸n ®o¹n ho¸ kh«ng gian thµnh l­íi kh«ng gian hoÆc m¹ng phÇn tö (môc 3.7) Throughfall (Xuyªn): M­a r¬i ®i vµo ®Êt trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tõ l¸ c©y (môc 1.4; hép 3.2) Through flow (Dßng ch¶y xuyªn): Th­êng dïng cho dßng ch¶y s¸t mÆt xu«i dèc gÇn bÒ mÆt dèc trong tr¾c diÖn ®Êt (môc 1.4) Time compression assumption (Gi¶ thiÕt nÐn thêi gian): Xö lý l­îng n­íc thÊm suèt trËn m­a v× nÕu nã ®· thÊm ë kh¶ n¨ng thÊm cña ®Êt ®Ó tÝnh to¸n mét thêi gian tÝch ®äng t­¬ng ®­¬ng (hép 5.2) Time to ponding (Thêi gian tÝch ®äng): Thêi gian lÊy trong suèt trËn m­a ®Ó lµm cho bÒ mÆt ®Êt thµnh b·o hoµ (hép 5.2) Transfer function (Hµm chuyÓn ®æi): BiÓu thÞ ®Çu ra tõ hÖ thèng do mét ®¬n vÞ ®Çu vµo (môc 3.7) Triangular irregular network (M¹ng tam gi¸c kh«ng ®Òu): Mét c¸ch biÓu thÞ ®Þa h×nh b»ng m¹ng c¸c tam gi¸c gi÷a c¸c ®iÓm cao tr×nh ®· biÕt (môc 3.7) Uniform flow (Dßng ch¶y ®Òu): Dßng ch¶y kªnh hë hoÆc dßng ch¶y trµn trong ®ã ®é dèc bÒ mÆt b»ng ®é dèc ®¸y ®Ó tæn thÊt n¨ng l­îng do øng suÊt tiÕp ma s¸t, ®­îc tÝnh chÝnh x¸c bëi phÇn n¨ng l­îng tiÒm n¨ng thu ®­îc nh­ n­íc chuyÓn ®éng theo däc s­ên dèc (môc 5.2.2; hép 5.6) Unit hydrograph (§­êng ®¬n vÞ): Ph¶n øng dßng ch¶y m­a tõ mét ®¬n vÞ l­îng m­a hiÖu qu¶ (môc 2.2; 2.3; 4.8) Validation (KiÓm chøng): Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ m« h×nh ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng chóng lµ ®¹i biÓu chÊp nhËn ®­îc cña hÖ thèng. C¸c nhµ khoa häc cã mét vµi ý kiÕn víi kh¸i niÖm kiÓm chøng (môc 1.8) vµ tèt h¬n lµ sö dông "®¸nh gi¸" hoÆc "kh¼ng ®Þnh" thay cho kiÓm chøng (nã cã gèc Latinh lµ ®é ®o møc ®é thËt cña m« h×nh (môc 1.8; 5.3; 10.5) Vector digital elevation model (M« h×nh cao tr×nh sè vecto): Mét tËp hîp ®iÓm cao tr×nh kh«ng gian kh«ng ®Òu b»ng ®Þnh nghÜa c¸c ®­êng ®ång møc cao tr×nh (môc 3.7) Wave speed (Tèc ®é sãng): Xem Celerity 333
 10. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Abbott M. B. and Refsgaard J. C (1996) Distributed Hydrological Modelling. Kluwer Academic, Dordrecht 2. Abbot M. B., Bathurst J. C., Cunge J. A., CYConnell P. E. and Rasmussen J. (1986a) An introduction to the European Hydrological System - Systeme Hydrologique Europeen. SHE. 1. History, and philosophy of a physically-based. distributed modelling system. Jounal of Hydrology 87: 45-59, 3. Abbot M. 8., Bathurst J. C, Cunge J.A., CYConnell P.E. and Rasmussen J. 1986b)An introduction to the European Hydrological System- Systeme Hydrologique Europeen. SHE 2. Structure of a physical-Bases, distributed modelling system. Journal of Hydrology 87: 61-77 4. Abdullah F. A. and Lettenmaier D. P. (1997) Application of regional parameter estimation schemes to simulate the water balance of a large continental river. Journal of Hydrology 197: 258-285. 5. Abdullah F. A., Lettenmaier D. P. Wood E. F. and Smith J. (1996) .Aplication of a microscale hydrologic model to the water balance of the Arkansas-Red River basin. Jounal of Geophysical Research 101: 7449-7460. 6. Abeliuk R. and Wheater H. S (1990) Parameter identification of solute transport models for unsaturated soils. Journal of Hydrology 117: 199-224. 7. Ahsan M. and O'Connor K. M. (1994) A simple non-lineer rainfall-runoff model with a variable gain ractor. Journal of Hydrology 155: 151-183. 8. Al-Khudhairy D. H. A, Thompson J. R.. Gavin H. and Hamm N. A S. (1999) Hydrological modelling of a drained grazing marsh under agricultural land use and the simulation of restoration management scenarios. Hydrological Science Journal 44: 943-971. 9. Al-Wagdany A. S. and Rao A. R. (1998) Carrelation of the velocity parameter of three geomorphological instantaneous unit hydrograph modals. Hydrological Processes 12: 651-659. 10. Ambrofse B., Perrin J. L and Reutenauer D. (1995) Mutticriterion validation of a semidistributed conceptual model of the water cycle in the Fecht catchment (Vosges Massif. France). Water Resources Research 31: 1467-1481. 11. Ambrofse B., Freer J. and Beven K. J. (1996a) Application af a generalised TOPMODEL to the small Ringelbach catchment. Vosges, France. Water Resources 32: 2147 -2159. 12. Amernan C.R.(1965) The use of unit-source watershed data for runoff prediction. Water Resources Research 1: 499-507. 334
 11. 13. Amorocho J. and Brandstetter A. (1971) Determination of nonlinear functional response functions in rainfall-runof processes. Water Resources Research 7: 108 - 1101. 14. Anderson E. A. (1968) Development and testing of snowpack energy balance equations. Water Resources Research 3: 19-38. 15. Anderson M. C. and Burt T. F. (eds) (1990) Process Studies in Hillslope Hydrology. John Wiley. Chichester. 16. Andrieu H.. French M N., Thauvin V. and Krajewski W. F. (1996) Adaptation and application of 4 quantitative forecasting model in a mountainous region. Journal of Hydrology 184: 234-254. 17. Arnaud-Fassetra G.. Ballais J.-L, Beghin E., Jorda M.. Meffre J.W, Provensal M., Roditis J.-C and Suanez S. (1993) La crue de I'Ouveze µ Vaison-la-romaine (22 september 1992). Ses effets mophodynamiques, sa place dans la fonctionnement d'un geosysteme anthropise. Revue de Geomophologie Dynamique 42: 34-4S. 18. Arnell N.W.1989) Changing frequency of extreme hydrological events in northern and western europe. In Roald L N. K. and Hassel K. A. (eds) FRIENDS in Hydrology. IAHS Publication No. 187, Wallingford, pp. 237-249. 19. Arnell N.W.1996) Global Warming River Flows end Water Resources. John Wiley, Chichester. 20. Arnell N.W. 1999) A simple water balance model for the simulation of streamflow over a large geographic domain. Journal of Hydrology 217: 314-335. 21. Arnell N.W and Reynard N. S. (1996) The effects of climate change due to global warming on river flows in Great Britain. Journal of Hydrolop 183: 397-424. 22. Arnold J. G. and Williams J. R. (1995) SWRBB - A Watershed Scale Model for Soil and Water Resources Management. Water Resource Publications, Highlands Ranch, CO, pp. 847 -908. 23. Arnold J. G., Srinavasan R., Muttiah R. S. and Williams J. R (1998) Large area hydrologic modeling and assessment. Part l. Model development. Journal of the American Water Resources .Asociation 34:,73-89. 24. Aronica G.. Hankin B. G. and Beven K.J. (1998) Uncertainty and equifinality in calibrating distribued roughness coefficients in a flood propagation model with limited data. Advances in Water Resources 22: 349-365. 25. Avissar R. 1998) Which type of soil-vegetation-atmosphere transfer scheme is needed for general circulation models: a proposal for a higher-order scheme. Journal of Hydrology 212/213: 136-154. 26. Avissar R. and Pielke R. (1989) A parameterization of hetetogeneous land surfaces for atmospheric numeric models and its impact on regional meteorology. Monthly Weather Review 117: 2113-2136. 335
 12. 27. Bales J. ard Betson R.' (1982) The curve number as a hydrologic index. In Singh V. P.(ed.) Rainfall-Runoff Relationship. Water Resource Publications, Highlands Ranch, CO, pp. 371 -386. 28. Band L. E. Peterson D. L., Running S. W., Coughlan J. C., Lammers R., Dungan J. and Nemani R,1991) Forest ecosystem processes at the watershed scale: basis for distributed simulation. Ecological Modelling 56: 171-196. 29. Band L.E. Paterson P., Nemani R. and RunningS. W. (1993) Forest ecosystem processes at the watershed scale: incorporating hillslope Hydrology. Agric. Forest Meteorology 63: 93-126. 30. Bardossy A.. Bronstert A. and Merz B. (1995) 1-dimensional, 2-dimensional and 3- dimensional modelling of water-movement in the unsaturated soil matrix using a fuzzy approach. Advances in Water Resources 18(4): 237-251, 31. Barling R. D.. Moorel. D. and Grayson R. B, (1994) A quasi-dynamic wetness index for characterizing the spatial distribution of zones of surface saturation and soil water content. Water Resources Rearch 30(4): 1029-1044, 32. Bastiaanssen W. G. M., Hoekman D. H. and Roebeling D. (1994) A Methodology for the Assessmenfor Surface Resistance and Soil Water Storage Variability at Mesoscale Based on Remote Sensing .Measurements, IAHS Publication No. 2, Wallingford, UK. 33. Bastiaanssen W. G. M., Menenti M., Feddes R. A. and Holtslag A. A. M. (1998) A remote sensing surface energy balance algorithrn for land (SEBAL), 1, Formulation. Journal of Hydrology 212/213: 198-212, 34. Bates P. D. Ardersion M. G., Baird L., Walling D. E. and Simm D. (1992) Modelling fioodplain flows using a two-dimensional finite element model. Earth Surface Processes and Landioms 17: 575-588. 36. Bates P. D. Ardersion M. G. and Hervouet J.-M. (1995) An initial comparison of 2- dimensional finite element codes for river flood simulation. Proceesing of the Institution of Civil Engineers., Water Maritime. Energy 112: 238-248. 37. Bates P. D., Horritt M., Smith C. and Mason D. (1997) Integrating remote sensing. observations of flood hydrology and hydraulic modelling. Hydrological Prosesses 11: 1777 -1795. 38. Bathurst J. C. (1986a) Physically-based distributed modelling of an upland catchment using the System Hydrologique Europeen. Journal of Hydrology 87: 79- 102. 39. Bathurst I. C. (1986b) Sensitivity analysis of the Systeme Hydrologique Europeen for an upland catchment. Journal of Hydrology 87: 103-123. 40. Bathurst I. C. and Cooley K. R. (1996) Use of the SHE hydrological modelling system to investigate basin response to snowmelt at Reynolds Creek, Idaho. Journal of Hydrology 175: 181-21 l. 336
 13. 41. Bathurst I. C.. Wicks J. M. and O'Connell P. E. (1995) The SHE/SHESED basin scale water ftlow and sediment transport modelling system. In Singh V. P. (ed.) Computer Mode/s of Watershed Hydrology. Water Resource Publications, Highlands Ranch, CO, pp. 563-594. 42. Bazemore D. E., Eshleman K. N. and Hollenheck K. (1994) The role of soil water in stormflow generation in a forested headwater catchment synthesis of natural tracer and hydrometric evidence. Journal of Hydrology 162: 47-75. 43. Beasley D. B.. Huggins L. F. and Monke E. J. (1980) Answers: a model for watershed planning.Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 23: 938-944. 44. Beck M. B. (1987) Water quality modeling: a review of the analisis of uncertainty. Water Resources Research 23: 1393-1442. 45. Beck M. B. and Halton E. (1991) Uncertainty, identifiability and the propagation of prediction errors: a case study of Lake Ontario. Journal of Forecasting 10: 135- 161. 46. Becker A. and Braun P. (1999) Disaggregation, aggregation and spatial scaling in hydrological modelling. Journal of Hydrology 217: 239-252. 47. Bell V. A. and Moore R. J. (1998) A grid-based distributed flood forecasting model for use with ,weather radar data. 1. Formulation. 2. Case studies. Hydrology and Earth System Science 2: 265-198 48. Bergkamp G. (1998) A hierarchical view of the interactions of runoff and infiltration with vegetation and microtopography in semiarid shrublands. Catena 33: 201-220. 49. Bergstron S. (1975) The developmenfor a snow routine for the HBV-2 model. Nordic Hydrology 6: 73-92. 50. Bernier P. (1985) Variable source areas and stormflow generation: an update of the concept and simulation effort. Journal of Hydrology 79: 195-213. 51. Berod D. D., Singh V. P. and Musy A. (1999) A geomorphologic kinematic-wave (GKW) .model for estimation of floods from small alpine watersheds. Hydrological Procerses 13:1391- 1416. 52. Betson R. P. (1964) What is watershed runoff? Journal of Geophysical Research 69:1541-1551. 53. Beven K.J.,(1977), Hillslope hydrographs by the finite element method. Earth Surtace Processes 2: 13-28. 54. Beven K.J., (1978) The hydrological response of headwater and slideslopes areas. Hydrologycal Sciences Bulletin 23: 419-437,. 55. Beven K.J..(1979a), A sensitivity analysis of the Penman-Monteith actual evapotranspiration estimate.. Journal of Hydrology 44: 169-190. 56. Beven K.J. (1979b) On the generalised kinematic routing method. Water Recources Rcsearch 15: 1238-1242. 337
 14. 57. Beven K. (1981) Kinematic subsurface stormflow. Water Recources Rcsearch 17(5):1449-1424 58. Beven K. J. (1982) On suhsurtace stormflow: an analysis of response times. Hydrological Sciences Journey 27(4): 505 -521. 59. Beven K. J. (1984) Infiltration into a Class of vertically non-uniform soils. Hydrological Sciences Journey 29: 425-434. 60. Beven K. J. (1986a). Runoff production and flood frequency in catchments of order ran .,alternative approach. In Gupta V.K., Podriguez-Iturbe 1. and Wood F.F (eds) Scale Problems in Hydrology. Reidel, Dordrecht, pp 107-131. 61. Beven K. J. (1986b) Hillslope runoff processes and flood frequency cheracteristics. In Abrahams A. D (ed) Hillslope proceess. Allen and Unwin, Boston. pp. 187-202 62. Beven K. J. (1987) Towards the use of catchmemt geomorphology in flood frequency predictions. Earth Surface Processand Landforms 12: 69-82. 63. Beven K. J. (1989) Changing ideas in hydrology: the case of physically-Based models. Journal of Hydrology 105: 157-172. 64. Beven K. J. (1991a) Hydrograph separation? In Proceeding of the BHS 3rd National Hydrology Symposium. Southampton, 1991. 65. Beven K. J. (1991b) Spatially distrihuted modelling: conceptual approach to runoff prediction. In Bowles D. and O'Connell P. E.(eds) Recent Advances in the Modelling of Hydrologic Systems. Kluwer Academic, Dordrecht. pp. 373-387. 66. Beven K. J. (1993) Prophecy, reality and uncertainty in distributed hydrological modelling. Advances in Water Resources 16: 41-51. 67. Beven K. J. (1995) Linking parameters across scales: suh-grid parameterisations and scale dependent hydrological models. Hydrological Processes 9: 507-525. 68. Beven K. J. (1996a) The limits of splitting: hydrology. Science of the Total Envirnnment 183;89-97. 69. Beven K. (1996b) A discussion of distributed modelling, In Refsgaard J.C. and Abbott M. B.(eds), Distributed hydrological modelling. Kluwer, Dordrecht, pp. 255- 278. 70. Beven K.J (1996c) Response to comments on A discussion of distributed modelling . In Retsgaard J.-C. and Abbott M. B. (eds) Distributed hydrological modelling. Kluwer, Dordrecht,' pp. 289-295. 71. Beven K.J (1997a) TOPMODEL: a critique. Hydrological Precesses 11(9): 1069- 1086. 72. Beven K.J (1997b) Distributed hydrological modelling: Applications of the TOPMODEL concept. John Wiley, Chichester. 73. Beven K.J (2000) On uniqueness of place and process representations in hydrological modelling. Hydrology and Earth System Science 4(2): 203-212. 74. Beven K.J. and Binley A. M. (1992) The future of distributed models-model calibration and uncertainty prediction. HydrologicaI Proesses 6(3): 279-298. 338
 15. 75. Beven K.J. and Clarke R. T. (1986) On the variation of intiltration into a homogeneous soil matrix containing a population of macropores. Water Resources Research 22: 383-388. 76. Beven K. J. and Franks S. (1999) Functional similarity in landscape scale VAT modelling. Hydrology and Earth System Science 3(1): 85-94. 77. Beven K. J. and Freer J. (2000) Dynamic TOPMODEL. Hydrological Proesses (inpress). 78. Beven K. and Germann P. (1981) Water flow in soil macropores. II. A combined flow model. Journal of Soil Science 32: 15-29. 79. Beven K. J. and Germann P. F. (1982) .Macropores and water flow in soils. Water Resources Research 18 (5): 303-325. 80. Beven K. J. and Kirkby M. J. (1979) A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrologycal Science Bulletin 24(1): 43-69. 81. Beven K. J. and Wood E. F. (1983) Catchment geomorphology and the dynamics of runoff contributing areas. Journal of Hydrology 65: 139-158. 82. Beven K. J. and Wood E. F. (1993) Flow routing and the hydrological response of channel networks. In Beven K. J. and Kirkby M. J. (eds) Channel,Network Hydrology. John Wiley, Chichester, pp. 99-128. 83. Beven K. J., Warren R. and Zaoui J. (1980) SHE: towards a methodology for physically-based distributed forecasting in hydrology. IAHS Publication No. 129, Wallingford. UK, pp. 133-137. 84. Beven K. J., Kirkby M. I., Schoffield N. and Tagg A. (1984) Testing a physically- based flood forecasting model (TOPMODEL) for three UK catchments. Journal of Hydrology 69: 119-143. 85. Beven K. J., Calder A. and Morris E. M. (1987) The Institute of Hydrology distrihuted model. Technical Report Report No. 98. Institute of Hydrology, Wallingford, UK. 86. Beven K. J. Wood E. F. and Sivapalan M (1998) On hydrological heterogeneity catchment mophology and catchment response . Journal of Hydrology 100: 353- 375. 87. Beven K. J.. Lamh R.. Quinn P., Romanvicz R. and Freer I. (1995) Topmodel In Singh VP. (d.) Computer Model of Watersheld Hydrology. Water Resources Publication. Highlands Ranch, CO, pp. 627-668 88. Binley A. M. and Beven K. J. (1992) Three dimensional modelling of hillslope hydrology. Hydrologica/ Processe 6: 347-359. 89. Binley A M., Beven K. J. and Elgy J. (1989) A physically-bases model of heterogeneous hillslope. II. Effective hydraulic conductivities. Water Resources Research 25.6): 1227-1233, 339
 16. 90. Binley A. M., Beven K. J., Calder A. and Watts L. G, (1991) Changing responses in hydrology assessing the uncertainty in physically based model predictions. Water Resources Research 27(6) 1253-1261 91. Blackie J. R. and Eeles C. W. O. (1985) Lumped catchment models. In Anderson.M. G. and Burt T, P. (eds) Hydrological Forecasting. John Wiley, Chichester, pp, 311-346. 92. Blazkova S. and Beven K. (1997) Flood frequency prediction for data limited catchments in the Czech Republic using a stochastic rainfall model and topmodel. Journal of Hydrology 195: 256-278. 93. Bloschl G., Kirnbauer R and Gutnecht D. (1991) Distributed snowmelt simulations in an alpine catchment 1. Model evaluation on the basis of snow cover patterns. Water Recources Research 27. 3171-3179. 94. Boorman D. B., Hollis J.M and Lilly A. (1995) Hydrology of soil types: a hydrologically-based classification of the soils of the United Kingdom. Technical Report 126, Institute of Hydrology, Wallingford, UK. 95. Borah D. K., Prasad S. N. and Alonso C. V. (1980) Kinematic wave routing incorporating shock fitting. Water Recources Research 16: 529-541. 96. Bouchet R.J. (1963) Evapotranspiration Reelle et Potentielle. Signification Climatique. IAHS Publication No. 62, Wallingford, UK, pp. 134-142. 97. Box G. E. P. and Cox D. R. (1964) An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society B26: 211-243; Discussion 244 -252. 98. Box G. E. P. and Jenkins G. M. (1970) Time Series Analysis. Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco. 99. Box G, E. P. and Tiao G. C. (1992) Bavesian Inierence in Statistical Analysis. Wiley Interscience, New York. 100. Bradley A. A., Cooper P. J Potter K. W. and Price T. (1995) Floodplain mapping using continuous hydrologic and hydraulic simulation models. Journal of Hy drological Engineering ASCE 1: 63-68. 101. Brakensiek D. L, and Rawls W. J. (1994) Soil containing rock tragments: effects on infilltration.Catena 23: 99-110. 102. Bras R. E. [1990) Hydrology. Addison-Wesley. Reading MA. 103. Braun L. N. and Lang H. (1986) Simulations of snowmelt runoff in lowland and lower alpine regions of Switzerland ln Modelling Snowmelt-Induced Processes. IAHS Publication No. 155. Wallingtord, UK, pp. 125-140. 104. Bronstert A. (1999) Capabilities anJ limitations of distributed hillslope hydrological modelling Hydrological Processes13: 21-48. 105. Bronstert A. and Plate E.(1997) Modelling of runoff generation and soil moisture dynamics for hillslopes and microcatchments. Journal of Hydrology 198: 177-195. 340
 17. 106. Brooks R. H. and Corey A. T. (1964) Hydraulic properties of porous media. Technical Report Hydrology Paper No. 3, Cotorado State University, Fort Collins, CO. 107. Bruneau P., Gascuel-Odoux C., Robin P., Merot Ph. and Beven K. J. (1995) The sensitivity to space and time resolution of a hydrological model using digital elevation data. Hnbefogical Processes 9: 69-81. 108. Brutsaert W. and Sugito M.(1992) Application of self-preservation in the diumal evolution of the. surface budget to determine daily evaporation. Journal of Geophysical Research 97(D17): 18877-18882. 109. Bultot F., Coppens A Dupries G. L., Gellens D. and Meulenberghs F. (1988) Repercussions of a CO2. doubling on the water cycle and on the water balance-a case study for Belgium. Journal of Hydrology 99: 319-347. 110. Bultot F., Gellens D., Spreafico M. and Schadler B. (1992) Repercussions of a CO2 doubling on the water balance-a case study in Switzerland. Journal of Hydrology 137: 199-208. 111. Burges S. J.. Wigmosta M. S. and Meena J. M. (1998) Hydrological effects of land-use change in a zero-order catchment. Journal of Hydrological Engineering ASCE 3: 86-97. 112. Bumash R. (1995) The NWS river forecast system — catchment modeling. In Singh V. P. (ed.) Computer. Models of Watershed Hydrology. Water Resource Publications, Highlands Ranch, CO, pp. 311-366. 113. Calder I. R (1977) A model of transpiration and interception loss from a spruce forest in Plynlimon., Central Wales. Journal of Hydrology 33: 247-265. 114. Calder I.(1986) A stochastic model of rainfall interception. Journal of Hydrology 89: 65-71. 115. Calder I. R. (1990) Evaporation in the Uplands. John Wiley, Chichester. 116. Calder I.R (1996) Dependence of rainfall interception on drop size:1. Developmenfor the two-layer stochastic model. Journal of Hydrology ll6: 363-378. 117. Calder I. R.. Harding R. J, and Rosier P. T. W. (1983) An objective assessmenfor soil moisture deficit models. Journal of Hydrology 60: 329-355. 118. Calder I. R Hall R. L, Rosier P. T. W., Bastable H. G. and Prasanna K. T. (1996) Dependence of rainfall. interrception of drop size: 2. Experimental determination of the wetting functions and two-layerstochastic model parameters for five tropical tree species. Journal of Hydrology 185: 379-388. 119. Calder A. (1988). Calibration, sensitivity and validation of a physically-based rainfall-runoff model. Journal of Hydrology 103: 103-115. 120. Calder A. (1993) Flood generation modelling. Institution of Wat. Environ. Management J:7:614-620. 121. Calder A. and Cammeraat L. H. (1993) Testing a phisically-based runoff model against field observations. on a Luxembourg hillslope. Catena 20: 273-288. 341
 18. 122. Calder A. and Lamb R.(l996) Flood frequency estimation using continuous rainfall-runoff modelling. Pays. Chem. Earth 20: 479-483. 123. Calder A. and Wood W. L. (1995) The Institute of Hydrology distributed model. In Singh V. P.(ed.) Computer Mordels of Matershed Hydrology. Water Resource Publications, Highlands Ranch, CO. pp. 595-626. 124. Cameron D. (2000) Estimating flood frequency by continuous simulation. PhD thesis. Lancaster University Lancaster. 125. Cameron C. S. Beven K. J.. Tawn J.. Blazkova S. and Naden P. (1999) Flood frequency estimation b. continuous simulation for a gauged upland catchment (with uncertainty). Journal of Hydrology 219: 169-187. 126. Campolo M., Andeussi P. and Soldati A. (1999) River flood forecasting with a neural network model Water Resources Research 35: 1191-1197. 127. Cappus P. (1960) Bassin versant experimental d'Alrancer etudes des lois I'ecoulement. Application ou calcul et a la prevision des debits. La Houille Blanche A: 493-520. 128. Carsel R. F. Maclkey L. A.. Lorber M.N. and Bakin L. B. (1985) The pesticide root zone model (PRZM). a procedure for evaluating pesticide leaching threats to groundwater, Ecological Modeling 30: 49-69. 129. Cerda A. (1998) Change in overland flow and infiltration after a rangeland fire in a Mediterrean sarub and Hydrological Processes 12; 1031-1042. 130. Chagnon S. A.E, (1996) T he Great Flood of (1993). Westview Press. Boulder, CO. 131. Chapman C. (1996b) Common unitgraphs for sets of runoff event. Part 2. 132. Comparisions and inferences fof raintaff loss models. Hydrological Processes 10:, 83-792. 133. Charbenean R. I.(1984) Kinemtic models for soil moisture and solute transport Water Resources Research 20: 699-706. 134. Chaubey I, Haan C. T., Grumwald S. and Salisbury J. M, (1999) Uncertainty in the model parameters due to spatial variability of rainfall. Journal of Hydrology 220: 48-61. 135. Chehbouni A.. Kerr Y. H., Watts C., Hartogenesis O.. Goodrich D. etal. (1999) Estimation of area-average sensible heat flux using a large-aperture scintillometer during the semi-arid land-surface-atmosphere (SALSA) experiment. Water Resources Research 35: 2505-2511. 136. Chiew F. H. S.. Stewardson M. J. and McMahon T. A. (1993) Comparison of six rainfafl-runoff modelling approaches. Journal of Hydrology 147: 1-36. 137. Chow V. T. (1964) Handbook of Applied Hydrology. McGraw-Hill, New York. 138. Chow V. T. and Kulandaiswamy V. C. (1971) General hydrologic systems model. Journal of the Hydraulics Division, ASCE 97(HY6): 791-804. 139. Chutha P. and Dooge J. C. I. (1990) The shape parameters of the geomorphologic unit hydrograph. Journal of Hydrology 117: 81-97. 342
 19. 140. Ciarapica L. (1998) TOPKAPI — un Modello AffIussi-Deflussi Distribuito Applicahile Dalla Scala Di Versante Alla Scala Di Bacino. PhD thesis, Universita di Bologna, Italy. 141. Clapp R. B. and Hornberger G. M. (1978) Empirical equations for some hydraulic properties. Water Resources Research 14: 601 -604. 142. Clapp R. B., Homberger G. M. and Coshy B.J. (1983) Estimating spatial variation in soil moisture with a simple dynamic model. Water Resources Research 19: 739-745. 143. Clapp R B., Timmins S. P. and Huston M. A. (1992) Visualising the surface hydrodynamics of a forested watershed. In Russell T. F. etal. (ed.) Proceedings of the IX International Conference on Computational Methods in Water Resources, V.2 Mathematical Models of Water Resources. Elsevier, New York, pp. 765-772. 144. Clark C. O. (1945) Storage and unit hydrograph. Transactions of the American Society of Civil Engineers 110: 1416-1446. 145. Ciarke R. T. (1973) A review of some mathematical models used in hydrology. with observations on their calibration and use. Journal of Hydrology 19: 1-20. 146. Clarke R. T. (1998) Stochastic processes for Water Scientists: Developments and Applications.John Wiley Chichester. 147. Clausnitzer V.. Hopmans J. H. and Nielsen D. L (1992) Simultaneous scaling of soil water retention and hydraulic conductivity curves. Water Resources Research 28: 19-31. 148. Cluckie I. D. (1993) Hydrological Forecasting: Real Time, In Young P.C. (ed.) Encyclopaedia of Emironmental Systems. Pergamon Press, Oxford, pp. 291-298. 149. Colbeck S. C. (1974) Water flow through snow overlying an impermeable boundary. Water Resources Research 10(1) 119-123. 150. Connolly R. D., Silbum D. M. and Ciesiolka C. A. A. (1999) Distributed parameter hydrology model (Answers) applied to a range of catchment scales using rainfall simulator data. III. Application to a spatially complex catchment. Journal of Hydrology 193: 183-203. 151. Conway D. and Jones P. D. (1998) The use of weather tspes and air flow indices for GCM downscaling. Journal of Hydrology 212/213: 348-361. 152. Cooley K. R.(1990) Effects of CO-induced climatic changes on snowpack and streamflow. Hydrological Science Journal 35: 511-522. 153. Cooper. M, and Wood E. F. 1982 Parameter estimation of multiple input-output time series models: application to rainfall-runoff processes. Water Resources Research 18: 1352-1364. 154. Cordova J. R. and Rodriguez-Iturbe I. (1983) Geomorphoclimatic estimation of extreme flood probabilities. Journal of Hydrology, 65: 159-173. 343
 20. 155. Corradini C.. Melone F. and Smith R. E. (1997) A unified model for infiltration and redistributation during complex rainfall patterns. Journal of Hydrology. 192: 104-124. 156. Corradini C., Morbidelli R. and Melon F. (1998) On the interaction between infiltration and Hortonian runoff. Journal of Hydrology 204: 52-67. 157. Cosby B.J., Hornberger G. M.. Claipp R. B. and Ginn T. R. (1984) A statistical exploration of the relationship of soil moisture characteristics to the physical properties Water Resources Research 20: 682-690. 158. Cowpertwait P. S. P., O'Connell P. E.. Metcalt A. V. and Mawrlslev I. (1996) Stochastic point process modelling of' rainfall.I. Singer-site fitting and validation, II. Regionalisation and disaggregation. Journal of Hydrology 171: 17-65. 159. Cox D. R. and Hinkley D. V. (1974) Theoretical Statistics. Chapman and Hall, London. 160. Cox P.M.. Huntingtingford C. and Harding R.J. (1998) A canopy conductance and photosynthesis model for Se in a GCM land surface scheme. Journal of Hydrology 212/213: 79-94. 161. Crago R. D. and Brutsaert W. (1996) Daytime evaporation and the seif- preservation of the evaporation fraction and the Bowen ratio. Journal of Hydrology 178: 241-255. 162.Crawford N. H. and Linsley R. K. (1966) Digital simulation in hydrology: Stanford Watershed model IV. Technical Report 39. Departmenfor Civil Engineering. Stanford University, CA. 162. Cunge J. (1969) On the suhjecfor a flood routing method (Muskingum method, Journal of Hydrologic Research 7: 205-230. 163. Daluz Vieira J. (1983) Conditions governing the use of appioximations for the St. Venant equations for shallon surface Water flow. Journal of Hydrology 60: 43-58. 164. Darcy H. (1856) Les Fontaines de la Ville de Dijon. Dalmont, Paris. 165. Datin R. (1998) Outils Operatinnnels pour la prevision des crues rapides: traitements des incertitudes et integration des previsions meterologique. Developpements de TOPMODEL pour le prise en compte de la variabilite spatiale de la pluie. PhD thesis, INP Grenoble. 166. Davie T. (1996) Modelling the influence of afforestation on hillslope storm runoff. In Anderson M. and Brooks S. M (eds) Advances in Hillslope Proesses, V. John Wiley, Chichester, pp. 149-184. 167. Davis L (1991) Handbook of Genetic Algorithms. Van Nostrand Reinhold, New York. 168. Dawdy D. R. and O'Donnell T. (1965) Mathematical models of catchment behaviour. Journal of the Hydraulics Division. Proceedings of the American Society of Civil Engineers 91(HY4): 123-127. 344

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản