intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao sức khỏe của người dân ở nông thôn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao (TDTT) đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao sức khỏe của người dân ở nông thôn là diễn đạt về cách thức hoạt động bộ máy quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động hướng dẫn tập luyện TDTT tại các vùng nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao sức khỏe của người dân ở nông thôn

  1. 4 LYÙ LUAÄN THEÅ DUÏC THEÅ THAO Moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän theå duïc theå thao ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ôû noâng thoân TS. Traàn Hieáu; ThS. Nguyeãn Thò Thuùy Haø Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän theå duïc theå thao (TDTT) ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng Model of organizing and guiding Sport exercise cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ôû noâng thoân laø dieãn to meet the entertainment needs and health ñaït veà caùch thöùc hoaït ñoäng boä maùy quaûn lyù, ñieàu improvement of people in the rural areas is an haønh, toå chöùc hoaït ñoäng höôùng daãn taäp luyeän expression of how to operate and organize of TDTT taïi caùc vuøng noâng thoân. training Sport activities in the rural areas. Töø khoaù: moâ hình, toå chöùc, höôùng daãn, noâng Keywords: model, organization, guide, coun- thoân, theå duïc theå thao. tryside, sports. Trong nhöõng naêm qua, cuøng vôùi nhöõng thaønh töïu cuûa khoûe, ñôøi soáng tinh thaàn cuûa ngöôøi daân ôû caùc vuøng noâng coâng cuoäc ñoåi môùi, phong traøo TDTT quaàn chuùng ñaõ coù thoân Vieät Nam. böôùc phaùt trieån vaø tieán boä roõ reät. Nhu caàu taäp luyeän - Phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi treân ñòa TDTT cuûa nhaân daân töø caùc hoäi vieân noâng daân ñeán taàng baøn daân cö vuøng noâng thoân, caùc vaên baûn phaùp quy cuûa lôùp trí thöùc, töø thaønh thò ñeán noâng thoân; soá ngöôøi taäp Nhaø nöôùc ñaõ quy ñònh, caùc chuû tröông ñöôøng loái, chính luyeän TDTT thöôøng xuyeân vaø tyû leä gia ñình theå thao saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà phaùt trieån TDTT vuøng haøng naêm ñeàu taêng. noâng thoân. Xaây döïng noâng thoân môùi ñaõ trôû thaønh phong traøo - Quy moâ xaây döïng moâ hình laø ñòa baøn vuøng noâng roäng khaép trong caû nöôùc, nhôø ñoù nhieàu vuøng noâng thoân thoân; laø nôi ngöôøi daân laøm noâng nghieäp laø chuû yeáu. ñaõ ñoåi môùi, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi daân 1.2. Caùc böôùc thöïc hieän xaây döïng moâ hình ñaõ taêng. Vieät Nam laø moät trong nhöõng quoác gia coù tyû leä xoùa ñoùi, giaûm ngheøo vôùi toác ñoä khaù nhanh treân theá giôùi. - Ñaùnh giaù ñuùng tình hình thöïc teá: ñôøi soáng, caùc Trung bình moãi naêm khoaûng 2% daân soá thoaùt khoûi hoä phong tuïc taäp quaùn, neáp sinh hoaït… cuûa ngöôøi daân ngheøo. Muïc tieâu ñeán naêm 2020 coù 50% soá xaõ ñaït chuaån noâng thoân. noâng thoân môùi. - Xaùc ñònh caùc ñieàu kieän xaây döïng moâ hình: soá löôïng Xuaát phaùt töø nhöõng yeâu caàu thöïc tieãn cuûa cuoäc vaän moân phoå caäp, soá ngöôøi tham gia taäp luyeän, ñieàu kieän cô ñoäng “Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù ôû sôû vaät chaát, saân baõi, duïng cuï. cô sôû”, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu taäp luyeän vui chôi giaûi trí - Laøm vieäc vôùi caùc caáp uûy ñaûng, chính quyeàn, caùc toå vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân vuøng noâng thoân. chöùc thaønh vieân treân ñòa baøn yeâu caàu phoái hôïp chæ ñaïo Nhieäm vuï ñaët ra caàn xaây döïng moâ hình toå chöùc höôùng vaø thöïc hieän, phaùt ñoäng phong traøo thi ñua “göông ñieån daãn taäp luyeän TDTT cho ngöôøi daân caùc vuøng noâng thoân hình”: thoáng nhaát muïc ñích, yeâu caàu, noäi dung; thaønh Vieät Nam. laäp toå chöùc chæ ñaïo xaây döïng moâ hình cuûa xaõ, toå chöùc 1. Xaây döïng moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän vaän ñoäng ôû khu daân cö thoân, xoùm. TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe 1.3. Trieån khai xaây döïng moâ hình. cuûa ngöôøi daân ôû noâng thoân - Thaønh laäp Ban quaûn lyù caáp xaõ ñeå chæ ñaïo hoaït 1.1. Nguyeân taéc xaây döïng moâ hình ñoäng cuûa moâ hình. Caên cöù tình hình thöïc teá cuûa ñòa - Xaây döïng moâ hình phaûi ñaûm baûo thoáng nhaát veà toå phöông, Ban quaûn lyù coù theå ñöôïc loàng gheùp trong Ban chöùc quaûn lyù, laõnh ñaïo, phoái hôïp giöõa caùc caáp töø Trung quaûn lyù xaây döïng noâng thoân môùi. Ban quaûn lyù coù töø 3- öông ñeán cô sôû. 5 thaønh vieân do 01 laõnh ñaïo UÛy ban nhaân daân xaõ laø - Phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu cô baûn cuûa vieäc thöïc tröôûng ban; phoù tröôûng ban vaø caùc thaønh vieân nhaát thieát hieän nhieäm vuï phaùt trieån TDTT quaàn chuùng ñaùp öùng phaûi laø caùn boä quaûn lyù (phuï traùch) vaên hoùa, theå thao xaõ. nhu caàu phaùt trieån beàn vöõng vaø nhieäm vuï naâng cao söùc - Tuyeân truyeàn vaän ñoäng ngöôøi daân tham gia taäp SOÁ 4/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. luyeän TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc THEÅ DUÏC THEÅ THAO LYÙ LUAÄN moân, cô sôû vaät chaát, taøi chính, ñoái ngoaïi, tuyeân truyeàn. 5 khoûe cho ngöôøi daân. Caân ñoái caùc hoaït ñoäng trong chöông trình, ñoàng thôøi - Taäp huaán coäng taùc vieân caáp xaõ, caáp thoân (xoùm), phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc, taïo ra caùc ñieàu kieän caàn phuï traùch caùc Caâu laïc boä TDTT treân ñòa baøn. thieát ñeå duy trì vaø phaùt trieån laâu daøi hoaït ñoäng cuûa - Toå chöùc caùc lôùp, nhoùm höôùng daãn taäp luyeän caùc chöông trình. moân TDTT. - Nhieäm vuï cuûa ban ñieàu phoái vuøng: - Toå chöùc xaây döïng moâ hình ñieåm. + Xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån phong traøo TDTT - Toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän caùc moân theå thao theo cho caùc vuøng noâng thoân. chöông trình vaø taøi lieäu höôùng daãn taäp luyeän TDTT cho + Chæ ñaïo soaïn thaûo caùc chöông trình vaø taøi lieäu ngöôøi daân vuøng noâng thoân. höôùng daãn taäp luyeän TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí 1.4. Moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT vaø naâng cao söùc khoûe cho ngöôøi daân noâng thoân, phuø ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa hôïp vôùi ñieàu kieän töï nhieân, ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi ngöôøi daân ôû noâng thoân. töøng vuøng. Caên cöù vaøo caùc tieâu chí caàn thieát ñeå xaây döïng moâ + Ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn, chæ ñaïo thöïc hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT ñaùp öùng nhu hieän nhieäm vuï toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT cho caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân vuøng ngöôøi daân caùc vuøng noâng thoân. noâng thoân. Sau khi toå chöùc toïa ñaøm vôùi caùc chuyeân gia, + Quy hoaïch vaø ñeà xuaát xaây döïng cô sôû vaät chaát, ñeà taøi ñeà xuaát moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän daønh ñaát cho caùc hoaït ñoäng TDTT trong caùc vuøng noâng TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe thoân ñaëc bieät caùc vuøng khoù khaên, vuøng saâu vuøng xa, haûi cuûa ngöôøi daân vuøng noâng thoân (sô ñoà 1). ñaûo, mieàn nuùi. Töø moâ hình treân, xaùc ñònh chöùc naêng vaø nhieäm vuï + Toå chöùc, quaûn lyù chæ ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng cuûa cuûa caùc ban trong moâ hình nhö sau: caùc lôùp, nhoùm vaø ñoäi TDTT ôû cô sôû trong chöông trình * Ban ñieàu phoái vuøng: hoaït ñoäng. - Thaønh phaàn: goàm 1 chuû nhieäm (laø laõnh ñaïo Toång + Coù keá hoaïch xaây döïng ñaøo taïo boài döôõng ñoäi cuïc Theå duïc theå thao, 2 phoù chuû nhieäm (laø laõnh ñaïo Sôû nguõ höôùng daãn vieân, coäng taùc vieân TDTT taïi caùc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch tænh), Sôû Vaên hoùa vaø vuøng noâng thoân. Theå thao. * Ban quaûn lyù caáp huyeän: - Chöùc naêng: Ban quaûn lyù coù nhieäm vuï: + Phuï traùch chung vaø chòu traùch nhieäm toaøn boä keá + Xaây döïng keá hoaïch trieån khai thöïc hieän moâ hình hoaïch, noäi dung chöông trình, taøi lieäu höôùng daãn taäp treân quy moâ toaøn huyeän. luyeän TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc + Xaây döïng keá hoaïch höôùng daãn taäp luyeän TDTT khoûe cho ngöôøi daân vuøng noâng thoân. cho töøng ñòa baøn cuï theå; thöïc hieän toå chöùc thi ñua phong + Ban ñieàu phoái vuøng coù chöùc naêng ñieàu haønh toaøn traøo ñieåm vaø caùc giaûi thi ñaáu caùc moân trong chöông trình boä caùc hoaït ñoäng, noäi dung, toå chöùc keá hoaïch, chuyeân höôùng daãn. Ban ñieàu phoái vuøng Ban quaûn lyù caáp huyeän Ban quaûn lyù moâ hình caáp xaõ Toå tuyeân truyeàn Toå phuï traùch chuyeân moân Toå phuï traùch cô sôû vaät chaát (saân baõi, vaän ñoäng (höôùng daãn, toå chöùc taäp luyeän) trang thieát bò, duïng cuï taäp luyeän) Lôùp, nhoùm, caâu laïc boä TDTT cô sôû Sô ñoà 1. Moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ôû noâng thoân KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 4/2019
  3. 6 LYÙ LUAÄN THEÅ DUÏC THEÅ THAO + Chæ ñaïo, ñoân ñoác, kieåm tra ñaùnh giaù möùc ñoä thöïc Thöôøng xuyeân duy trì toå chöùc caùc hình thöùc giao löu, hieän phaùt trieån moâ hình treân toaøn huyeän. thi ñaáu giöõa caùc ñòa baøn treân phaïm vi xaõ. * Ban quaûn lyù moâ hình toå chöùc caáp xaõ: Xaây döïng keá hoaïch toå chöùc thi ñaáu caùc giaûi thöôøng Ban quaûn lyù coù nhieäm vuï: nieân haøng naêm. + Xaây döïng keá hoaïch trieån khai thöïc hieän moâ hình * Caùc lôùp, caùc nhoùm taäp luyeän, caùc ñoäi, caùc caâu laïc treân quy moâ toaøn xaõ. boä theå thao cô sôû: + Thaønh laäp caùc toå chuyeân moân ñaûm baûo thöïc - Thaønh phaàn: laø ngöôøi daân sinh soáng taïi ñòa phöông; hieän trieån khai moâ hình höôùng daãn taäp luyeän TDTT - Nhieäm vuï: tham gia ñaày ñuû caùc buoåi taäp luyeän, duy taïi ñòa phöông. trì taäp luyeän thöôøng xuyeân; vaän ñoäng caùc quaàn chuùng + Xaây döïng keá hoaïch höôùng daãn taäp luyeän TDTT khaùc cuøng tham gia taäp luyeän. cho töøng ñòa baøn cuï theå; thöïc hieän toå chöùc thi ñua phong 1.5. Kieåm tra, sô keát thöïc hieän moâ hình höôùng daãn traøo ñieåm vaø caùc giaûi thi ñaáu caáp cô sôû caùc moân trong taäp luyeän TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao chöông trình höôùng daãn. söùc khoûe cuûa ngöôøi daân vuøng noâng thoân. + Baùo caùo soá lieäu cuï theå, ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng - Trung taâm vaên hoùa theå thao thöïc hieän toång keát baùo cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå. caùo tình hình trieån khai thöïc hieän moâ hình. - Thaønh phaàn: - Phoøng Vaên hoùa, theå thao huyeän thöïc hieän toång keát + Toå tuyeân truyeàn vaän ñoäng: goàm 1 toå tröôûng, 1 phoù baùo caùo leân caáp tình. vaø 3-5 thaønh vieân coù trình ñoä chuyeân moân, hieåu bieát veà - Ban ñieàu phoái chöông trình thöïc hieän toång keát, coâng taùc vaø nhieäm vuï phaùt trieån TDTT. kieåm tra ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän leân caáp trung öông. + Toå phuï traùch cô sôû vaät chaát (saân baõi, trang thieát bò, 2. Quy trình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT duïng cuï taäp luyeän): goàm 1 toå tröôûng, 1 phoù, 1 ñeán 2 ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa thaønh vieân. ngöôøi daân ôû noâng thoân + Toå phuï traùch chuyeân moân (höôùng daãn, toå chöùc taäp Quy trình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT cho luyeän): goàm 1 toå tröôûng, 2 phoù toå tröôûng; laø nhöõng ngöôøi ngöôøi daân noâng thoân ôû cô sôû nhaát thieát phaûi tuaân thuû bieát chôi, hieåu roõ luaät, caùch thöùc toå chöùc taäp luyeän vaø thi nhöõng nguyeân taéc cuûa giaùo duïc theå chaát. Nhöõng ngöôøi ñaáu caùc moân theå thao trong chöông trình höôùng daãn; toå chöùc vaø höôùng daãn taäp luyeän phaûi coù trình ñoä thaønh vieân trong toå phuï traùch chuyeân moân phaûi coù chöùng chuyeân moân nhaát ñònh veà caùc moân, caùc noäi dung chæ taäp huaán kieán thöùc veà TDTT do xaõ hoaëc caùc caáp cao höôùng daãn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; ñoù laø nhöõng hôn toå chöùc. quy ñònh taïi caùc thoâng tö veà tieâu chuaån chuyeân moân - Nhieäm vuï cuûa caùc toå: cuûa coäng taùc vieân, höôùng daãn vieân theå thao; nhöõng + Toå tuyeân truyeàn vaän ñoäng: ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát, saân baõi trang thieát bò phuø Coù nhieäm vuï xaây döïng chính saùch khuyeán khích hôïp cho töøng moân theå thao. ngöôøi daân tham gia hoaït ñoäng TDTT Treân cô sôû phaân tích caùc ñieàu kieän ñaûm baûo ñeå thöïc Coù traùch nhieäm tuyeân truyeàn vaän ñoäng thu huùt ñoâng hieän chöông trình höôùng daãn taäp luyeän TDTT ñaùp öùng ñaûo quaàn chuùng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng TDTT. nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân + Toå phuï traùch cô sôû vaät chaát: noâng thoân. Ñeà taøi xaây döïng quy trình toå chöùc höôùng daãn Ñaûm baûo phaùt trieån cô sôû vaät chaát ñeå caùc lôùp, nhoùm, goàm 4 böôùc sau: ñoäi ñaïi dieän taäp luyeän thöôøng xuyeân. Böôùc 1: Coâng taùc chuaån bò Coù traùch nhieäm saép xeáp saân baõi cho caùc lôùp, caùc - Nghieân cöùu kyõ veà nhu caàu taäp luyeän TDTT cuûa nhoùm taäp luyeän. ngöôøi daân taïi ñòa phöông. + Toå phuï traùch chuyeân moân (höôùng daãn, toå chöùc taäp - Chuaån bò höôùng daãn vieân TDTT. luyeän): - Chuaån bò cô sôû vaät chaát (saân baõi, duïng cuï, trang Coù traùch nhieäm xaây döïng ñaøo taïo ñoäi nguõ höôùng daãn thieát bò) taäp luyeän. vieân, troïng taøi caùc moân, caùc noäi dung trong chöông trình Böôùc 2: xaây döïng keá hoaïch toå chöùc taäp luyeän höôùng daãn taïi ñòa phöông. Thöïc chaát cuûa böôùc naøy laø leân keá hoaïch vaø phaùt trieån Môû caùc lôùp boài döôõng kieán thöùc chuyeân moân veà thöïc hieän chöông trình höôùng daãn: theå thao. - Laäp keá hoaïch toå chöùc höôùng daãn treân dieän roäng Chòu traùch nhieäm thaønh laäp caùc lôùp, caùc nhoùm taäp. hoaëc khoanh vuøng töøng ñòa baøn. Chòu traùch nhieäm höôùng daãn, toå chöùc taäp luyeän caùc - Thöù töï höôùng daãn cho toaøn boä chöông trình: cuï theå moân, caùc noäi dung trong chöông trình höôùng daãn theo taøi töøng moân, töøng noäi dung trong chöông trình. lieäu chuyeân moân. - Hình thöùc vaø phöông phaùp höôùng daãn taäp luyeän SOÁ 4/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. THEÅ DUÏC THEÅ THAO Baûng 1. Maãu ñaùnh giaù thöïc hieän moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng LYÙ LUAÄN 7 cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân vuøng noâng thoân Soá Ñaùnh giaù cuûa caùn TT Noäi dung Tyû leä löôïng boä phuï traùch I Tieâu chí chuyeân moân 1 Soá ngöôøi taäp luyeän TDTT thöôøng xuyeân 2 Soá gia ñình theå thao II Toå chöùc caùn boä 1 Ban quaûn lyù Vaên hoùa-Xaõ hoäi- TDTT xaõ 2 Hoäi ñoàng TDTT xaõ 3 Nhaø vaên hoùa Soá ñoäi, nhoùm, lôùp, CLB TDTT cô sôû ñöôïc thaønh laäp trong trieån khai moâ 4 hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT ôû cô sôû 5 Coäng taùc vieân TDTT 6 Höôùng daãn vieân TDTT 7 Soá giaûi toå chöùc thi ñaáu TDTT cô sôû (caùc moân trong chöông trình höôùng daãn) 8 Soá ñoäi tham gia thi ñaáu (caùc moân trong chöông trình höôùng daãn) - Giao phaân coâng cho cuï theå höôùng daãn vieân. Böôùc 1: Coâng taùc chuaån bò - Thôøi gian thöïc hieän. - Muïc tieâu ñaït ñöôïc trong chöông trình: soá löôïng moân Böôùc 4: Böôùc 2: phoå caäp; caùc lôùp, nhoùm, tuï ñieåm ñöôïc hình thaønh trong Ñaùnh giaù thöïc hieän chöông Xaây döïng keá hoaïch toå chöùc trình höôùng daãn taäp luyeän taäp luyeän quaù trình thöïc hieän chöông trình. Böôùc 3: toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän. Böôùc 3: - Thaønh laäp caùc lôùp, caùc nhoùm, caùc caâu laïc boä taäp Toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän luyeän theo töøng moân, töøng noäi dung trong chöông trình höôùng daãn taäp luyeän TDTT cho ngöôøi daân vuøng Sô ñoà 2. Quy trình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT noâng thoân. cho ngöôøi daân noâng thoân - Phoå bieán yeâu caàu, caùch thöùc (hình thöùc), caùc löu yù - Keát quaû thöïc hieän chöông trình höôùng daãn theo lieân quan ñeán moân taäp luyeän. taøi lieäu. - Toå chöùc höôùng daãn khôûi ñoäng tröôùc taäp luyeän vaø - Nhu caàu taäp luyeän cuûa ngöôøi daân treân ñòa baøn. thaû loûng sau taäp luyeän. 3. Keát luaän - Thöïc hieän höôùng daãn kyõ thuaät, noäi dung taäp luyeän Moâ hình toå chöùc höôùng daãn taäp luyeän TDTT ñaùp - Trieån khai taäp luyeän: yeâu caàu ngöôøi tham gia taäp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi luyeän vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa tieáp thu ñeå thöïc daân vuøng noâng thoân caàn ñaûm baûo tính ñôn giaûn, tinh hieän baøi taäp. Hoaït ñoäng naøy coù theå thöïc hieän qua hoaït goïn, deã thöïc hieän vaø truyeàn taûi ñöôïc noäi dung chöông ñoäng caù nhaân roài ñeán hoaït ñoäng nhoùm ñeå coù theå söûa trình ñeán ñoâng ñaûo quaàn chuùng nhaân daân. Keát hôïp haøi loãi, hình thaønh ñoäng taùc giuùp quaù trình taäp luyeän theâm hoøa giöõa quaûn lyù nhaø nöôùc vaø caùch thöùc trieån khai thöïc hieäu quaû. hieän nhaèm phoå caáp saâu roäng caùc moân theå thao phoå caäp Böôùc 4: ñaùnh giaù thöïc hieän chöông trình höôùng daãn mang tính chaát quaàn chuùng giuùp naâng cao ñôøi soáng vaät taäp luyeän chaát cuõng nhö ñôøi soáng tinh thaàn cho ngöôøi daân caùc - Phaûn öùng cuûa ngöôøi daân treân ñòa baøn. vuøng noâng thoân. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Chæ thò soá 36-CT/TW ngaøy 24-3-1994 Ban Bí thö TW Ñaûng ra veà Coâng taùc TDTT trong giai ñoaïn môùi. 2. Chæ thò 17/CT-TW cuûa Ban bí thö Trung öông Ñaûng veà phaùt trieån Theå duïc theå thao ñeán 2010 3. Nghò quyeát 08-NQ/TW, ngaøy 01/12/2011 cuûa Boä Chính trò “veà taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, taïo böôùc phaùt trieån maïnh meõ veà TDTT ñeán naêm 2020”. (Nguoàn: ñeà taøi khoa hoïc vaø coâng ngheä caáp Boä “Nghieân cöùu xaây döïng chöông trình vaø taøi lieäu chuyeân moân höôùng daãn taäp luyeän Theå duïc theå thao ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí vaø naâng cao söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ôû noâng thoân”) (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 24/4/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 16/6/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 11/7/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 4/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2