intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1)

Chia sẻ: Văng Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
14
lượt xem
2
download

Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1) trình bày đánh giá thực trạng khu vực kinh tế tư nhân thời gian gần đây và đề xuất mô hình phát triển khu vực này thời gian tới, phù hợp với quá trình xây dựng thể chế kinh tể thị trường hiện đại tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1)

NGHIEN CUfU TRAO DO!<br /> MO HINH VA KHUYEN NGH! CHINH SACH NHAM PHAT TRIEN KHU VI/C<br /> KINH TETU NHAN d VIET NAM<br /> (PH^N 1)<br /> Nguyin Tfi Anh*, Nguyin Thu Thiiy**<br /> Tdm tat:<br /> Kinh te Viet Nam bdt ddu mdt ddn da tdng<br /> tru&ng tic ndm 2008, vd diiu ngy da co nhimg<br /> tdc ddng mgnh me ddi v&i khu vue Mnh ti tu<br /> nhdn cua VietNam. Tuy nhiin, trong th&i ky khd<br /> khdn ndy, khu vue Mnh ti tu nhdn cda Viet Nam<br /> Cling chung td dugc sue sdng mdnh li$t vd su<br /> linh hogt. Bdi viit nay ddnh gid thuc trgng khu<br /> vuc Mnh te tu nhdn thdi gian gdn day vd di xudt<br /> md hinh phdt triin khu vuc ndy ihdi gian t&i,<br /> phil hgp vdi qud trinh xdy dtpig thi ehi Mnh ti<br /> thi irudng hi4n dgi tgi VietNam.<br /> Tfir khoa: Kinh t€ tu nhSn, thi ehl kinh tl thi<br /> truong hien d^i.<br /> <br /> nghifp m^ khu vue kinh tl tu bao gIm khu v\rc<br /> doanh nghifp v^ khu vuc kinh doanh ea thi tao<br /> ra nam 2012 la 14,5 tiifu chilm 76,7% ttong<br /> ting so vifc lam phi ndng nghiep.<br /> NSm 2000 dau tu cua khu vvrc kinh tl tu n h ^<br /> ttong nude chilm 22,88% ting s6 v6n diu tir<br /> t o ^ xa hdi, v^ ty If nay tang len 37,6% nam<br /> 2013. Trong giai doan 2008-2013 cdc doanh<br /> nghifp cr Viet Nam diu hi tac dong boi qud trinh<br /> tai can tnic eua nen kinh te va co nhiing d ^<br /> diSmndib^tsau.<br /> 1.2 Mgt so d^c ^em noi bat cua doanh<br /> ngkifptunkdn giai dogn 2008-2013<br /> 1.2.1 Duy tri tdng trudng trong ihdi ky khd<br /> khdn<br /> 1. T h ^ tien hoait a$ng cua khu v\rc kinh te<br /> Kinh tl \^ft Nam bat diu mit din da tang<br /> tir nhSn Vietnam<br /> trudng tit nam 2008, va dilu nay da c6 nhfing<br /> 1.1. Khdi qudt chung vi kink titu nhan Viit tae dong msmh me dli voi khu vuc kinh tl tu<br /> Nam<br /> nh3n cua Nx&X Nam. Tuy nhiSntiongthdi ky khd<br /> Thih din 1/1/2014 ca nude co 16A.Z1A doanh khan nay khu vuc kinh tl tu nhan cua Viet Nam<br /> nghiep dang ky thanh lap theo Luat doanh cimg chnmg to dugc sijcc song manh lift va linh<br /> nghiep. Theo Tong cue Thong kS, tgi thai di^m hoat. Trong giai doan 2007-2012 tie do tang si<br /> 1/1/2013 ea nuoe eo 347.693 doanh nghiSp lugng doanh nghiep trung binh eua eae doanh<br /> dang hoat d6ng. Trong 8 thang diu nSm 2014 ca nghifp ngodi nhd nudc Id eao nhit dat 18,93%'<br /> nuoe eo 47.500 doanh nghiep dang k^ th^nh l^p tiong khi cdc doanh nghiep nha nude giam trung<br /> mdi vdi vin dang Ity 16n din 289.800 ty ding binh 1,5% mgt nam, eae doanh nghifp co vin<br /> giam9,5%vlsldoanhngbi8pvatang 14,2% vl dau tu nudc ngodi tang trung binh 12,6% nam.<br /> si vin dang ky so vdi cung ky nam truac. Trong Mac du c6 su sut gidm ve t6c df tdng s6 lugng<br /> tong so eae doanh nghiep dang hoat ddng thi ty doanh nghiep khu virc tu nhan vdo nam 2012,<br /> If cae doanh nghi€p khu vuc tu nh^n chiem tuy nhien khu v\re ndy vin duy tri dugc tic df<br /> 96%. Trong 10,9 trieuvieclamphi nong nghiep tang truong eao gan 8% ttong khi hai khu vuc<br /> do t o ^ b6 khu vire doanh nghiep tao ra tiong con lai chiing kiSn su siit gidm vl si lugng<br /> nam2012thikhuvvekmhtltuehilm61%(6,7<br /> doanh nghifp ttong ndm kho khan nay. Phan<br /> trieu).<br /> tich d phin sau ndy con cho thljiar sut gidm nay<br /> Nam 2012 cd 4,6 trieu hd kinh doanh ck thi, chu y8u xdy ra a cdc doanh nghifp nho, ttong<br /> vk tao ra 7,8 trieu viec lam phi nong nghiep, khi cdc doanh nghiep c6 quy md Idn (phSn theo<br /> tuang duong 35% so lugng vi$c lam phi nong lao dpng hoac phdn theo von) deu eo toe dd gia<br /> nghiep. Nhu vay ting s6 viSc lam phi ndng tang so lugng eao hon.<br /> * Nguyin Tu Anh - Tien sy, Vi§n NghiSn ciiu Qudn ly kinh te Tnmg uang;<br /> ** Nguyen Thu Thiiy - Ph6 giao su, l i ^ s j , Tnrdng D^i hoc Ngo^ii thuong.<br /> ' So lieu niy chl tinh nhung doanh nghi^ thvrc s\f hoat d^ng ml khong tinh cac doanh nghi?p d3ng k^ nhung chua di v&o hoat<br /> dpng wk lo^i tlii n h ^ g doanh nghiep ngiing ho^t dgng ho$c gidi thi.<br /> <br /> Stf 68 (7/2015)<br /> <br /> QUAN Lt KINH Tf<br /> <br /> Q<br /> <br /> I W ! 1<br /> <br /> MO HINH VA KHUYDN NGHI CHJNH SACH-<br /> <br /> WBHItN cflu THAO Bdi<br /> <br /> mnh 1: T6C dO tang s6 lu-yng doanh nghifp<br /> 35.00<br /> 30.00<br /> 25.00<br /> <br /> J.<br /> <br /> 20.00<br /> <br /> / -S.<br /> <br /> 15.00<br /> <br /> ^^^<br /> <br /> lOOO<br /> S.OO<br /> 0.00<br /> -S.OO<br /> -10.00<br /> -15.00 ,<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> •<br /> <br /> 2006<br /> <br /> 1<br /> <br /> -9.30<br /> ——Ngo^i NN<br /> <br /> 18.56<br /> <br /> ^^^FDI<br /> <br /> 14.15<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> -5.72<br /> <br /> -5.35<br /> <br /> 1.60<br /> <br /> -2.35<br /> <br /> -0.49<br /> <br /> -0.80<br /> <br /> 30.31<br /> <br /> 23.72<br /> <br /> 18.57<br /> <br /> 16.21<br /> <br /> 7.09<br /> <br /> 13.40<br /> <br /> 16.39<br /> <br /> 10.69<br /> <br /> 24.31<br /> <br /> -0.38<br /> <br /> 20.02<br /> ^<br /> <br /> --<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 17.56<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ngudn: Nien giam thing kg hdng nam, ttong cac nam 2010 -2013, Tong cuetiiongke<br /> Trong cae doanh nghifp ngodi nha nudc thi<br /> ngoai cae cong ty hgp danh chilm quy md rat<br /> nhd nhung lai eo tic do tang trudng vugtttdivdi<br /> tic dd binh quan Id 42,55% nam, cdc loai hinh<br /> cdng ty khac eo quy md Ion nhu cong ty TNHH,<br /> vd cdng ty cl phin khdng eo von nhd nudc co<br /> tic do tdng truong rdt eao, dat lan lugt Id<br /> 22,14% vd 28.56% ^. Nhu vay mac du kmh th<br /> Vift Nam g|p nhilu kho khan frong giai doan<br /> ndy nhung cdc doanh nghifp kinh te tu nhan van<br /> thi hifn siic sing manh mS, eae doanh nghifp to<br /> chiic theo hinh thiic hifn d^i nhu TNHH, Cdng<br /> Vy cd phin thi hifn su phdt triSn vugt ttdi. Su<br /> tdng manh vl si lugng vd quy mo eiia cdng ty<br /> hgp danh (mac du si lugng chua Ion) di ciing<br /> vdi su suy gidm cdc doanh nghifp tu nhdn cho<br /> thdy budc ddu thay thi hinh thdc doanh nghifp<br /> tu nhan bang hinh thiic hgp danh de tang kha<br /> nang huy dgng vdn vd nang lue diSu hdnh tap<br /> till.<br /> 1.2.2 Tdc do tdng tdng vdn Mnh doanh<br /> Trong giai doan 2006 -2012 ting vdn kinh<br /> doanh cua cdc doanh nghifp Nhd nude Id vugt<br /> <br /> ttf i so vdi ede doanh nghifp nhd nudc hodc cdc<br /> doanh nghifp co vin diu tu nude ngodi; tiong<br /> cdc doanh nghifp ed von dau tu nudc ngoai thi<br /> doanh nghifp cd 100% von nude ngodi ciing c6<br /> tic df tdng vin cao han; tiong cae edn^ ty cl<br /> phdn thi cdc doanh nghiep khong cd vdn nhd<br /> nudc cung tang von nhanh hon cdc doanh<br /> nghifp cd vin nhd nudc.<br /> Tuy nhien xu hudng ndy chiing latittonghai<br /> nam 2011 vd 2012 khi tde do tang vin diia eae<br /> doanh nghifp co von dau tu nudc ngodi bdt ddu<br /> vugt qua toe df tang vin ciia ede doanh nghifp<br /> ngodi nhd nudc. Dilu ndy phdn dnh sir kho khan<br /> ciia cdc doanh nghiep ngodi nhd nudcttongvifc<br /> ti6p cdn von tin diing ciia NHTM khi md ca hf<br /> thdng ngan hdng dang phdi tdi ca cau vd si6t<br /> ehfit tin dung,tiongkhi ede doanh nghifp ed vdn<br /> diu tu nudc ngodi hdu nhu khdng bi dnh hudng<br /> bdi xu thi ndy. Them vdo d6 cac cdng ty ed phin<br /> ed gdp von cua nha nudc tiong giai dogn ndy<br /> cdn bi anh hudng bdi vifc bdt budc cdc DNNN<br /> thodi vdn ngodi nganh (Hinh 2).<br /> <br /> ^ Nien giam thong kS hing nSm, trong cic nSm 2010-2013, T6ng c^c thing kS<br /> <br /> D<br /> <br /> QUANUKINHT^<br /> <br /> Sir 68 (7/2015)<br /> <br /> Mfl HINH VA KHUYDN NGH| CHINH SACH..<br /> <br /> NGHl£HClifUTPftnBni<br /> <br /> ^ f f l l<br /> <br /> Hinh 2 : Tic d$ tSng vin kinh doanh cua c^c lo^ hinh doanh nghifp<br /> <br /> - H p p danh<br /> <br /> - C o ph^n cd vAn nhd n\i6c<br /> <br /> ••••DNNN<br /> ^ ^<br /> Tu nhfln<br /> TNHH<br /> — — — c d ph^n khfing cd v6n nhd nudrc<br /> <br /> Nguon: NiSn gidm thong ke hdng nam, tiong cdc nam 2010-2013, Ting cue thing kd.<br /> 1.2.3 M&rdngquymd<br /> Dieu dMig ehii y do la cdc nghidn cihitienthi<br /> gioi (Hsieh va Olken 2014, Krueger 2007) cho<br /> tiiay ede nude ngheo vd dang phdt triln thudng<br /> phdi gdnh chiu hifn tirgng "Missing middle",<br /> tiic Id thiSu cdc doanh nghifp quy md viia ma<br /> chi phdt trien cdc doanh nghifp sieu nho hoac<br /> nhd vd mdt sd nhd cdc doanh nghifp Idn.<br /> Nghien eiiu ciia Hsieh vd Olken (2014) tai eac<br /> nude An Do, Indonesia vd Mexico con eho thay,<br /> t£ii ede nudc nay khdng chi so lugng cdc doanh<br /> nghiep viia khdng phdt trien ma so lugng ede<br /> doanh nghifp Ion eiing khong phat trien. Ly giai<br /> cho nhiing dilu nay thi co mft so luong quan<br /> diem chinh:<br /> - Chi phi: McKinsey (2001) l$p ludn ring eac<br /> doanh nghiep hieu nang nhdt d cdc nudc ngheo<br /> CO mtic do hifu qua tirong tu nhu cdc doanh<br /> nghifp tai cae nude giau, tuy nhien phan rat Idn<br /> cdc doanh nghifp tai cdc nudc ngheo ed miie<br /> nang sudt thdp do cdc doanh nghifp ndy sii dung<br /> cdng nghf san xuat lae hdu vd khd nang qudn l^<br /> ylu. Vdi cdc cdng nghf lac hdu thi hieu qud nhd<br /> quy mo Id thdp do dd vifc md rgng sdn xudt<br /> khdng lam tang hifu qua ma cd xu hudng gidm.<br /> Dilu ndy ngan edn ede doanh nghifp nhd Idn<br /> 18n. Chi CO mft sd doanh nghifp cd thi ddu tu<br /> Stf 6B (7/2015)<br /> <br /> dugc cdc cong nghf hifn dai mdi tan dung dugc<br /> Igi the kinh te nhd quy md do dd tid nen ede<br /> doanh nghifp !dn. Tuy nhien ehi phi ed dinh<br /> frong vifc dp dung edng nghe tai ede doanh<br /> nghifp Idn Id qua cao lam eho ede nude ngh^o<br /> khong the tiang ttai duge, do dd rat khd eho cdc<br /> doanh nghifp nho d cdc nudc nay phdt triln<br /> thdnh doanh nghifp vua vd Idn (Banerjee vd<br /> Duflo, 2005,2011).<br /> - The ehe: eac doanh nghiep viia va Idn phdi<br /> chiu nhiing kilm sodt gdt gao han ciia chinh<br /> phu, phai tid tiln luong cao han vd tudn thu cdc<br /> quy dinh ve chl df phuc Igittongkhi cdc doanh<br /> nghifp nhd l?i dl ddng Idnttdnhdugc cdc quy<br /> djnh ndy (Krueger, 2007; vd Levy, 2008), hoae<br /> cac edng ty Idn chiu siic ep td cdng dodn, ea<br /> quan gian sdt nhd nudc n8n phditidchi phi eho<br /> lao dgng cao hon miic cdn bang tien thi trudng<br /> (Ranch, 1991). Nhung han che ve the ehe ndy<br /> khuyen khich cdc doanh nghifp duy tri quy mo<br /> nhd han Idtidthdnh doanh nghifp Idn.<br /> Nhung sd lieu thdng ke gan day cho thdy cdc<br /> doanh nghifp ngodi nha nudc ciia Vift Nam<br /> dudng nhu khong bi anh hudng bdi cac hifn<br /> tugng ndy, cac doanh nghifp d mgi mtic quy md<br /> lao ddng deu th6 hifn tic df tang si lugng<br /> doanh nghifp trung binh duang. Tic dd tang<br /> QUANLYKINHT^<br /> <br /> D<br /> <br /> taUTt<br /> <br /> iiCHliM clhi THAO aft<br /> <br /> M 6 HiNH VA KHUYgN NSHI CHlNH SACH...<br /> <br /> thip chi xay ra cf nhom doanh nghiep co lao<br /> dong dudi 5 va nhom co sd lao ddng tir 5-10.<br /> Trong khi cac doanh nghiSp co quy mo lao d6ng<br /> <br /> 16n horn nhi€u deu co miic tang truong binh<br /> qulnh4ngnamhcm9%()<br /> <br /> Bing 1: T6C d$ tSng so lirgng doanh nghiep blnh quan hing n3m (2009-2012)<br /> theo cac nh6m quy md lao d$ng<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Ngoai NN<br /> <br /> S6 luong<br /> lao dong<br /> <br /> 5000<br /> 999 4999<br /> <br /> 2,23 -5,26 -5,84 -1,97 -9,32 1,98<br /> <br /> 9,78 11,01 9,99 11,73 8,06<br /> <br /> 9,49<br /> <br /> 7,72 -4,55 -8,04<br /> <br /> 3,69 10,36 10,62 11,23 8,84<br /> <br /> 9,39<br /> <br /> 8,20 -7,17<br /> <br /> 0,29 13,94 3,07 -0,99 -4,56 -0,69 -1,30 -0,70 0,00<br /> <br /> C6 phan khong<br /> CO von NN<br /> <br /> FDI<br /> <br /> 0,49<br /> <br /> 7,40 17,11 18,12 13,89 20,04 12,48 17,04 22,92<br /> <br /> Tmg<br /> <br /> 0,27 21,29 10,71 5,64<br /> <br /> 100% FDI<br /> <br /> 0,26 22,78 11,22 6,02 10,80 9,30<br /> <br /> 6,25 13,66 19,68<br /> <br /> Li6n doanh<br /> <br /> 0,31 15,31 8,50<br /> <br /> 3,76<br /> <br /> 4,73<br /> <br /> 2,90<br /> <br /> 2,99 -1,12 -12,64<br /> <br /> 0,33<br /> <br /> 9,59<br /> <br /> 7,68<br /> <br /> 7,40<br /> <br /> 5,28<br /> <br /> T6ng<br /> <br /> 2,72<br /> <br /> 9,74<br /> <br /> 9,81<br /> <br /> 8,38<br /> <br /> 5,77 12,52 16,00<br /> <br /> 6,05 10,76<br /> <br /> Nguon: Tong hgp tCr cac nien giam th6ng k8 2009-2013, T6ng cue th6ng ke.<br /> DiSu dang nghi nhan do la s6 luong cac doanh mo duoi 100 lao ddng. CSng cin Imi ^ thSm do<br /> nghi$pthuaclojihmhc6ngtyc6phankh6ngc6 la cac doanh nghiep co vOn diu tu 100% cua<br /> v6n nha nuoc vk cdng ty TNHH phat tri6n theo nudc ngoii cflng md rdng quy mo vdi tdc do<br /> quy mo Idn ngay cang tang va tang vdi tdc do cao, dac biet la ddi vdi cac doanh nghi$p cd quy<br /> cao. Trong khi loai hinh cdng ty tu nhan, hpp tren 5000 ngudi.<br /> danh va cdng ty cd phin cd vdn nhi nudc cho<br /> Tuy nhien cung cin phai luu y ring mac du<br /> thay giam siit quy md. Dudng nhu loai hmh tdc dp tang sd doanh nghiep Idn cua thu vuc<br /> cdng ty nay khdng thich hop vdi nhung doanh Unh td ngoai nhanudc la Idn nhit, nhung con sd<br /> nghiep Idn cd quy md tren 500 lao ddng, dac tuyet ddi thi vin cdn thip hon so vdi cac khu vuc<br /> biet la cdng ty hpp danh chi thich hop vdi quy khac. Trong nam 2012 so doanh nghiep ngoai<br /> •<br /> <br /> QuANLtKINHre<br /> <br /> St 68 17/2015]<br /> <br /> H6HieNCflUTI"niirii<br /> <br /> we HJNH VA KHUYEN NGH| CHfNH SACH...<br /> <br /> nhd nudc cd quy md hon 5000 lao dfng chi la 21<br /> frong khi khu vuc nha nudc Id 40 vd khu virc cd<br /> vdn ddutu nudc ngodi Id 64.<br /> Trong nhdm doanh nghifp cd quy md lao<br /> dgng tii 1000 din 4999 lao dfng tiii khu vuc<br /> kinh tl ngodi nhd nudc dat 401 doanh nghifp vd<br /> da vugt qua khu virc nhd nudc (241 doanh<br /> nghifp) va dang tilp can khu virc cd vin ddu tu<br /> nudc ngodi (490 doanh nghifp). Cdc nhdm<br /> doanh nghifp co quy md nhd hon thi khu vy^c<br /> kinh td ngodi nhd nudc ludn chilm t^ If dp ddo.<br /> <br /> ^ ^ ^<br /> <br /> Sir phdt trien cua khu vuc kinh te tu nhan vl mat<br /> quy md dang la dgng eo chinh t^o vifc lam ndng<br /> cao chdt lugng viec ldm cho ngudi ddn. Cdc<br /> doanh nghifp ngodi nhd nudc dang tao hon ra<br /> 60% so vifc ldm ttong khu vuc doanh nghifp<br /> ciia cd nude va ty If nay dang ed xu hudng tang<br /> Idn.<br /> Tuang tif nlu xettiSnquy md vB vdn, thi sd<br /> lugng doanh nghifp ngodi nhd nudctiongtit ed<br /> cdc nhdm quy md vdn deu cd tde df tang trudng<br /> eao (Bdng 2).<br /> <br /> Bdng 2: T6C df tang si luwng doanh nghifp 2009-2012 theo cdc nhdm quy md vl vin<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Sd lupng<br /> lao ddng<br /> <br /> 500<br /> <br /> -5.72<br /> <br /> -1.50<br /> <br /> -0.14<br /> <br /> 12.87<br /> <br /> -5.42<br /> <br /> -3.06<br /> <br /> -3.00<br /> <br /> -2.96<br /> <br /> 10.75<br /> <br /> -15.66 -10.61 -21.99 -3.70<br /> <br /> -7.93<br /> <br /> 0.58<br /> <br /> 4.43<br /> <br /> 18.91<br /> <br /> 6.43<br /> <br /> 0.08<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> -6.77<br /> <br /> 11.20<br /> <br /> 5-10 10-50<br /> <br /> 15.86 24.76 28.40 20.62 27.47<br /> <br /> Tunhin<br /> <br /> -6.05 -13.15 0.77<br /> <br /> Hgp danh<br /> <br /> 112.65 58.74 43.25 100.00 55.36 -12.64<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> 12.37<br /> <br /> Cd phan cd<br /> vdnNN<br /> <br /> 5.71<br /> <br /> 7.76<br /> <br /> 14.20<br /> <br /> 21.01 12.26<br /> <br /> -3.45<br /> <br /> 14.06 16.99 24.79 29.41 16.25 24.03<br /> <br /> -17.02 -28.62 -2.30 -11.70 -5.21<br /> <br /> 0.06<br /> <br /> 10.15 22.53<br /> <br /> Cd phan khdng<br /> cd von NN<br /> <br /> FDI<br /> <br /> 100% FDI<br /> Lien doanh<br /> <br /> Tdng<br /> <br /> 20.08<br /> <br /> 7.71<br /> <br /> 13.68<br /> <br /> 17.32 30.06 33.23 28.86 31.84<br /> <br /> 11.65<br /> <br /> 8.06<br /> <br /> 10.27<br /> <br /> 6.89<br /> <br /> 9.31<br /> <br /> 11.20<br /> <br /> 15.04 22.63<br /> <br /> 10.06<br /> <br /> 7.03<br /> <br /> 10.75<br /> <br /> 7.05<br /> <br /> 9.92<br /> <br /> 11.06<br /> <br /> 17.93 26.79<br /> <br /> 5.73<br /> <br /> 12.04<br /> <br /> 3.94<br /> <br /> 20.51 14.47<br /> <br /> 7.91<br /> <br /> 6.17<br /> <br /> 0.14<br /> <br /> 11.16<br /> <br /> 15.63 23.41 23.08 15.70 22.00<br /> <br /> 6.49<br /> <br /> 12.65<br /> <br /> Ngudn: Tdng hpp tit cac nidn giam thdng k6 2009-2013, Tdng cue thdng kd.<br /> <br /> $£6817/2015]<br /> <br /> QU/WirKINHTf<br /> <br /> Q<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản