Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

236
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Mô tả công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc

  1. BMNS­11b Dành cho Nh©n viªn (C1) Sè hiÖu BMNS­MTCV­12b M« t¶ c«ng viÖc ­ §¬n vÞ: ……………….. LÇn rµ so¸t  00 ­ Chøc danh: ………………… Trang 1/2   BiÓu ®å c¸c mèi quan hÖ trong c«ng viÖc Mèi quan hÖ cÊp trªn …………………………. Mèi quan hÖ néi bé Mèi quan hÖ bªn ngoµi ………………… Chøc danh …………………….. ……………. ……………………… Mèi quan hÖ cÊp d­íi …………..
  2. BMNS­11b Dành cho Nh©n viªn (C1) Sè hiÖu BMNS­MTCV­12b M« t¶ c«ng viÖc ­ §¬n vÞ: ……………….. LÇn rµ so¸t  00 ­ Chøc danh: ………………… Trang 2/2 Møc ®é tr¸ch  §¸nh gi¸ TT M« t¶, ph¹m vi c«ng viÖc chÝnh nhiÖm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tr¸ch nhiÖm kh¸c: 13 Tæng 10   Gi¶i thÝch thuËt ng÷:     Toµn phÇn: Thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng ®o¹n cña c«ng viÖc ®­îc giao mµ  kh«ng cÇn sù hç trî nµo kh¸c.   Tõng phÇn: Thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña c«ng viÖc hoÆc chØ ph¶i  thùc  hiÖn  mét  sè  c«ng  ®o¹n  cña  c«ng  viÖc  (tuú  theo  sù  ph©n  c«ng  cña  cÊp trªn)   Hç  trî:  Thùc  hiÖn  mét  c«ng  viÖc  hay  mét/mét  vµi  c«ng  ®o¹n  cña  c«ng viÖc cã thÓ yªu cÇu sù hç trî tõ phÝa ng­êi kh¸c/bé phËn kh¸c.  Gi¸m ®èc  Ngµy…...../...…. / Qu¶n lý trùc tiÕp (KiÓm so¸t) 200... (DuyÖt) Ng­êi ®­îc giao viÖc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2