Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc Giám đốc tài chính

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.016
lượt xem
270
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc Giám đốc tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc Giám đốc tài chính

  1. MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC GIAÙM ÑOÁC TAØI CHÍNH Boä phaän Ban Giaùm ñoác Chöùc danh Giaùm ñoác taøi chính Maõ coâng vieäc BOD Caùn boä quaûn lyù tröïc Giaùm ñoác coâng ty tieáp 1.Traùch nhieäm : - Tieán haønh phaân tích tình hình taøi chính cuûa Doanh nghieäp nhaèm nhaän dieän nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. - Hoaïch ñònh chieán löôïc taøi chính cuûa Doanh nghieäp. - Ñaùnh giaù caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp treân phöông dieän taøi chính. - Laäp keá hoaïch döï phoøng ngaân quyõ theo nhöõng hình thöùc phuø hôïp nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu ngaân quyõ ñoät xuaát. - Thieát laäp cô caáu tö baûn cuûa Doanh nghieäp. - Duy trì khaû naêng thanh khoaûn cuûa Doanh nghieäp vaø ñaûm baûo coù ñuû nguoàn taøi chính cho Doanh nghieäp. - Xaây döïng moät chính saùch phaân chia lôïi nhuaän hôïp lyù. - Ñaûm baûo raèng caùc loaïi taøi saûn cuûa Doanh nghieäp ñöôïc kieåm soaùt vaø söû duïng moät caùch hôïp lyù vaø sinh lôïi. - Thieát laäp vaø thöïc hieän chính saùch quaûn trò tieàn maët cuûa Doanh nghieäp nhaèm ñaûm baûo coù ñuû löôïng tieàn ñaùp öùng caùc nhu caàu thanh toaùn ngaén haïn. - Phuï traùch quaûn lyù vaø chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoøng Keá toaùn, Phoøng Taøi vuï, Phoøng Xuaát Nhaäp khaåu vaø caùc Chuyeân vieân kieåm toaùn, ngaân quyõ … treân cô sôû baûo toaøn vaø phaùt trieån voán Coâng ty, ñoàng thôøi cam keát: - Phuï traùch quaûn lyù vaø chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa caùc Ñôn vò Saûn xuaát, Phoøng Saûn xuaát vaø Phoøng Kinh Doanh – Tieáp thò treân cô sôû baûo toaøn vaø phaùt trieån voán hoaït ñoäng ñoàng thôøi cam keát nguyeân taéc ñaûm baûo CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM vaø hieäu quaû cuoái cuøng. - Baùo caùo vôùi Toång Giaùm ñoác ñònh kyø moãi thaùng moät laàn veà tình hình thöïc hieän nhieäm vuï vaø thöôøng xuyeân baùo caùo kòp thôøi khi caàn thieát baûo ñaûm khoâng ñeå hoaït ñoäng SXKD ñình treä vaø thieät haïi. - Phoái hôïp coâng taùc chaët cheõ cuøng vôùi caùc Giaùm ñoác thaønh vieân Ban Giaùm ñoác Coâng ty, vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc Ñôn vò SXKD vaø saâu saùt trong Coâng ty. - Thöïc hieän caùc coâng vieäc ñöôïc uûy quyeàn khi Toång Giaùm ñoác vaéng maët. 2.2Quyeàn haïn :
  2. - Kyù duyeät caùc vaên baûn Keá hoaïch taøi chính – Ngaân saùch vaø nhöõng quy ñònh veà quaûn lyù taøi chính –ngaân saùch. - Xem xeùt vaø trình Giaùm ñoác pheâ duyeät caùc ÑÑH vaø Hôïp ñoàng SXKD veà naêng löïc taøi chính cuûa Coâng ty. - Xem xeùt vaø pheâ duyeät chi tieâu taøi chính – ngaân saùch ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty treân cô sôû quaûn lyù keá hoaïch vaø ñònh möùc taøi chính ñöôïc quy ñònh cho töøng ñoái töôïng theo nguyeân taéc ñaûm baûo CLSP vaø hieäu quaû cuoái cuøng. - Yeâu caàu caùc Giaùm ñoác Xí nghieäp phuï traùch nhieäm vuï keá hoaïch Taøi chính – Ngaân saùch Yeâu caàu caùc Giaùm ñoác Xí nghieäp hay Phuï traùch caùc Ñôn vò saûn xuaát kinh doanh, caùc Tröôûng Phoøng, Ban lieân quan thöïc hieän Muïc tieâu, Chính saùch cuûa Coâng ty, nhieäm vuï keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh vaø nhieäm vuï Taøi chính – Ngaân saùch ñaõ ñöôïc Toång Giaùm ñoác pheâ duyeät. Ñoàng thôøi, yeâu caàu baùo caùo coâng vieäc cuûa moãi Ñôn vò khi caàn thieát. - Kyù duyeät caùc baùo caùo tình hình thöïc hieän nhieäm vuï thuoäc phaïm vi traùch nhieäm. - Xem xeùt kieåm tra vaø trình Giaùm ñoác pheâ duyeät caùc Baùo caùo Taøi chính – Ngaân saùch theo Phaùp leänh Keá toaùn –Thoáng keâ quy ñònh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2