Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán công nợ

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

546
lượt xem
159
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán công nợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán công nợ

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC  NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN COÂNG NÔÏ Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn coâng nôï Maõ coâng vieäc KT-KTCN Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp      1. Traùch nhieäm:   Kieåm tra caùc chöùng töø tröôùc khi laäp thuû tuïc thu chi theo qui ñònh Nhaø nöôùc ban haønh. - Laäp chöùng töø ban ñaàu (phieáu thu ,chi theo bieåu maãu soá 01-TT ,02- TT ban haønh theo QÑ soá 186 TC / CÑKT ngaøy 14/3/1995 cuûa Boä Taøi Chaùnh ) ñeå laøm caên cöù cho thuû quyõ thu chi tieàn theo ñuùng qui ñònh vaø ñaûm baûo kòp thôøi chính xaùc - Ñònh khoaûn vaø phaân loaïi chöùng töø theo nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh - Chuyeån giao caùc chöùng töø ban ñaàu cho boä phaän lieân quan ( caùc ñôn vò cô sôû tröïc thuoäc Cty ) haèng thaùng vaøo ngaøy 01 ñeán ngaøy 05 - Theo doõi caùc khoaûn taïm öùng noäi boä - In baùo caùo quyõ vaø soå quyõ tieàn maët - Ñoái chieáu kieåm tra toàn quyõ cuoái ngaøy vôùi thuû quyõ - Ñoái chieáu toàn quyõ tieàn maët giöõa baùo caùo quyõ vôùi keá toaùn toång hôïp Cty. - Laäp tôø khai haøng hoaù mua vaøo thueá GTGT theo bieåu maãu - Laäp phieáu noäp ngaân saùch – ngaân haøng theo yeâu caàu - Ñoùng chöùng töø theo nghieäp vuï phaùt sinh , soá thöù töï ,thôøi gian. Löu tröõ , baûo quaûn. - Yeâu caàu chaáp haønh nguyeân taéc baûo maät. - Laäp hôïp ñoàng huy ñoäng voán . - Baùo soá dö huy ñoäng voán theo ñònh kyø (haèng thaùng ) hoaëc ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa phoøng , BGÑ . - Tính laõi vay huy ñoäng voán theo töøng quyù ,töøng ñoái töôïng vaø thoâng baùo ñieàu chænh laõi suaát huy ñoäng voán khi coù phaùt sinh. - Nhaän chöùng töø côû sôû chuyeån (baûn sao hoùa ñôn ,phieáu nhaäp kho ,phieáu xuaát kho,…) ñeå thanh toaùn . - Haèng thaùng ñoái chieáu vôùi keá toaùn cô sôû tình hình coâng nôï noäi boä ,coâng nôï khaùch haøng. - Laäp lòch thanh toaùn coâng nôï ñoái vôùi khaùch haøng . - Tính toaùn soá coâng nôï phaùt sinh haèng thaùng laäp giaáy thoâng baùo thanh toaùn coâng nôï (noäi boä vaø khaùch haøng) haèng thaùng töø
  2. ngaøy 05 ñeán ngaøy 15 ( coù caäp nhaäp tình hình phaùt sinh taêng , giaûm trong kyø ). - Theo doõi , laäp baùo caùo tình hình soá dö coâng nôï cuûa noäi boä theo töøng ñoái töôïng ñoät xuaát hoaëc ñònh kyø (thaùng quyù naêm ) theo yeâu caàu BGÑ ,KTT , TP TV (coù ñoái chieáu vôùi KTCS soá dö coâng nôï) - Yeâu caàu chaáp haøh nguyeân taéc baûo maät . - Laäp hoùa ñôn theo yeâu caàu cô sôû caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá vaø ñôn ñaët haøng ñaõ kyù . - Caäp nhaät theo doõi vieäc giao nhaän hoùa ñôn (môû soå giao vaø kyù nhaän ) . - Môû soå theo doõi caùc hôïp ñoàng kinh teá daøi haïn - Laäp ,theo doõi thu hoài caùc bieân baûn chænh söûa ,thanh huyû hoùa ñôn kòp thôøi . - Giao hoùa ñôn chöa söû duïng cho caùc cô sôû do Cty qui ñònh töï laäp hoùa ñôn giao khaùch haøng , kieåm tra hoùa ñôn cô sôû traû laïi, laäp phieáu theo doõi. - Haèng thaùng , quyù , naêm baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn thueá trong kyø (theo maãu ) - Nhaäp döõ lieäu xuaát hoùa ñôn vaøo maùy haèng thaùng baùo caùo tình hình xuaát hoùa ñôn (doanh thu ) theo töøng ñôn vò cô sôû . - Saép xeáp löu tröõ hoùa ñôn (TGGT ,VCNB) ñaõ söû duïng theo thôøi gian ,thöù töï soá quyeån , thöù töï soá hoùa ñôn. - Ñoùng daáu , phaùt aán chæ ,laäp phieáu xuaát aán chæ ,baùo caùo tình hình xuaát nhaäp toàn aán chæ - Nhaäp lieäu (nhaäp vaøo phaàn meàm keá toaùn) caùc döõ lieäu keá toaùn caên cöù theo hoùa ñôn chöùng töø do caùc keá toaùn coâng trình cung caáp. - Kieåm tra vaø cuûng coá hoùa ñôn chöùng töø ñaàu vaøo, ñaàu ra phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa Phaùp luaät vaø cheá ñoä keá toaùn thoáng ke - Thöïc hieän coâng taùc keá toaùn thu chi tieàn maët, taïm öùng baèng tieàn maët (chæ ñoái vôùi caùc khoaûn taïm öùng khoâng naèm trong caùc coâng trình do keá toaùn coâng trình theo doõi), ñònh kyø haøng tuaàn ñoái chieáu soá dö tieàn maët vôùi thuû quyõ. - Khai baùo thueá, quyeát toaùn thueá vôùi Cô quan thueá theo luaät ñònh. - Theo doõi vaø baùo caùo kòp thôøi tình hình thay ñoåi chính saùch veà thueá. - Chòu traùch nhieäm lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cuïc Thueá, Sôû, Ban ngaønh lieân quan.
  3. - Thöïc hieän chöùc naêng cuûa kieåm soaùt vieân noäi boä: kieåm tra ñoä tin caäy, tính trung thöïc, khaùch quan vaø chính xaùc cuûa caùc khoaûn chi phí, caùc baùo caùo taøi chính, caùc coâng trình, döï aùn… - Phuï traùch phaàn haønh keá toaùn Coâng trình - Coâng nôï Coâng trình 2.Quyeàn haïn: - Khi chöùng töø thanh toaùn chöa hoaøn chænh chuû ñoäng trao ñoåi vôùi khaùch haøng ,KTCS ñeå hoaøn thaønh nghieäp vuï thu ,chi - Ñeà xuaát Phuï traùch Phoøng caùc tröôøng hôïp thanh toaùn khi coù vöôùng maéc. - Ñeà xuaát bieän phaùp thu hoài coâng nôï höõu hieäu - Chuû ñoäng nhaéc nhôû thanh toaùn coâng nôï . - Ñeà xuaát Tröôûng Phoøng möùc thanh toaùn vaø lòch thanh toaùn coâng nôï ñoái vôùi khaùch haøng - Ñeà xuaát höôùng xöû lyù khi phieáu yeâu caàu xuaát hoùa ñôn chöa phuø hôïp . - Ñeà xuaát khi coù ñieàu chænh ,söûa ñoåi , thanh huyû hoùa ñôn . - Laäp nhu caàu vaø ñeà xuaát ñaët in aán phaåm theo tình hình söû duïng . 3.Moái lieân heä coâng taùc: - Tröïc thuoäc Phoøng Taøi vuï Coâng Ty : nhaän söï chæ ñaïo , phaân coâng , ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa Tröôûng phoøng Taøi vuï - Nhaän thoâng tin veà thanh toaùn cuûa caùc keá toaùn cô sôû - Quan heä vôùi caùc Ñôn vò noäi boä thuoäc Coâng Ty trong pham vi traùch nhieäm cuûa mình ñaûm nhieäm -    Tieâu chuaån yeâu caàu :   - Trình ñoä trung caáp keá toaùn . - Am hieåu caùc qui ñònh veà taøi chính.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2