Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán kiểm tra

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

425
lượt xem
162
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Bảng mô tả công việc kế toán kiểm tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán kiểm tra

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN KIEÅM TRA Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn kieåm tra Maõ coâng vieäc KT-KTKT Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp 1.Traùch nhieäm : − Kieåm tra haïch toaùn keá toaùn cuûa caùc ñôn vò cô sôû theo söï phaân coâng cuûa phuï traùch phoøng Keá toaùn-taøi vuï. − Caäp nhaät caùc cheá ñoä, nguyeân taéc, luaät thueá GTGT. − Tìm hieåu vaø ñeà xuaát caûi tieán phöông phaùp haïch toaùn keá toaùn ñaëc thuø cuûa caùc ñôn vò cô sôû vaø toaøn coâng ty ñaûm baûo ñuùng cheá ñoä vaø tinh goïn. − Kieåm tra töø khaâu ghi cheùp ban ñaàu vaø haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeán baùo caùo keá toaùn ñaûm baûo tuaân thuû Phaùp leänh keá toaùn & thoáng keâ, tuaân thuû caùc nguyeân taéc haïch toaùn keá toaùn cheá ñoä taøi chaùnh – thueá , tính tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa coâng ty. − Kieåm tra soå saùch, caùc baùo caùo keá toaùn, cheá ñoä löu tröõ, cheá ñoä noäp baùo caùo. − Theo doõi vaø ñoân ñoác caùc ñôn vò cô sôû noäp baùo caùo ñuùng qui ñònh. − Baûo quaûn vaø giöõ taøi lieäu keá toaùn cuûa ñôn vò ñöôïc phaân coâng kieåm tra cho ñeán khi ñöôïc ñöa vaøo kho löu trö.õ − Kieåm tra ñònh möùc kinh teá kyõ thuaät theo yeâu caàu ñöôïc phaân coâng. − Ñeà xuaát vaø höôùng daãn caùc keá toaùn vieân xöû lyù haïch toaùn keá toaùn theo ñuùng cheá ñoä vaø qui ñònh. − Kieåm soaùt caùc yeâu caàu söûa ñoåi phaùt hieän sai trong quaù trình kieåm tra hoaëc yeâu caàu ñieàu chænh cuûa caùc keá toaùn lieân quan. ­ Tham gia phoái hôïp giaûi trình soá lieäu vaø cung caáp hoà sô, soá lieäu cho cô quan thueá, kieåm toaùn, thanh tra, treân cô sôû ñöôïc tröôûng phoøng phaân coâng cuï theå. ­ Tham gia phoái hôïp coâng taùc keá toaùn, kieåm tra, kieåm keâ taïi caùc ñôn vò cô sôû . ­ Hieåu vaø bieát caùc qui ñònh, qui trình cuûa coâng ty lieân quan ñeán keá toaùn ­ Kieán nghò vaø ñeà xuaát bieän phaùp khaéc phuïc caûi tieán
  2. ­ Thoáng keâ toång hôïp soá lieäu keá toaùn khi coù yeâu caàu cuûa phuï traùch phoøng KT-TV. − Baùo caùo keát quaû kieåm tra keá toaùn theo ñònh kyø haøng thaùng hoaëc ñoät xuaát cho phuï traùch phoøng KT-TV. 2.Quyeàn haïn : − Ñöôïc pheùp yeâu caàu caùc keá toaùn vieân cung caáp chöùng töø , soå saùch, döõ lieäu vaø baùo caùo ñaùp öùng cho coâng taùc kieåm tra keá toaùn treân cô sôû theo qui ñònh cuûa phuï traùch phoøng Keá toaùn-taøi vuï. − Yeâu caàu caùc keá toaùn vieân giaûi trình soá lieäu khi soá lieäu noäi dung nghieäp vuï ñoù khoâng roõ raøng. − Yeâu caàu caùc keá toaùn vieân thay ñoåi chænh söûa soá lieäu, nghieäp vuï sai soùt ñaõ ñöôïc kieåm tra sau khi thoâng qua phuï traùch phoøng KT-TV . − Ñeán caùc ñôn vò cô sôû ñeå kieåm tra keá toaùn theo söï phaân coâng cuûa phuï traùch phoøng KT-TV. 3.Moái quan heä : - Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn- taøi vuï - Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân. - Ñaûm baûo yeâu caàu baûo maät thoâng tin kinh teá – taøi chính. - Lieân heä caùc boä phaân khaùc thoâng qua phuï traùch phoøng KT- TV hoaëc theo qui ñònh. 4.Tieâu chuaån yeâu caàu :   ­ Maõ soá : CV ­ Trình ñoä: Toát nghieäp Cao ñaúng trôû leân thuoäc ngaønh keá toaùn,kieåm toaùn, taøi chính. ­ Kinh nghieäm: 1 naêm trong laõnh vöïc keá toaùn kieåm toaùn. ­ Naém vöõng nghieäp vuï keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn. ­ Töï toå chöùc, saép xeáp vaø xaây döïng keá hoaïch ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng . ­ Tính trung thöïc, nhanh nhaäy, caàn maãn , coù khaû naêng phaùn ñoaùn, suy luaän. ­ Söû duïng maùy vi tính thaønh thaïo (phaàn meàm excel, phaàm meàm keá toaùn).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2