Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán trưởng

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

597
lượt xem
192
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán trưởng

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG Boä phaän Ban Giaùm ñoác Chöùc danh Keá toaùn tröôûng Maõ coâng vieäc BOD Caùn boä quaûn lyù tröïc Giaùm ñoác taøi chính tieáp 1.Traùch nhieäm : − Toå chöùc heä thoáng keá toaùn cuûa doanh nghieäp ñeå tieán haønh ghi cheùp, haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong hoaït ñoäng vaän doanh cuûa Cty, treân cô sôû khoâng ngöøng caûi tieán toå chöùc boä maùy vaø tuaân thuû Phaùp leänh keá toaùn thoáng keâ. − Thieát laäp ñaày ñuû vaø göûi ñuùng haïn caùc baùo caùo keá toaùn, thoáng keâ vaø quyeát toaùn theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø Ñieàu leä Coâng ty. − Hoaïch ñònh, toå chöùc, kieåm tra, duy trì vaø ñoåi môùi theo höôùng hieäu quaû caùc nghieäp vuï keá toaùn quaûn trò. − Toå chöùc phoå bieán vaø höôùng daãn thi haønh kòp thôøi caùc cheá ñoä, theå leä taøi chaùnh, keá toaùn do Nhaø nöôùc ban haønh cho caùc caáp thöøa haønh thuoäc heä thoáng keá toaùn – thoáng keâ . − Kieåm tra vieäc baûo quaûn, löu tröõ caùc taøi lieäu keá toaùn. − Thöïc hieän keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng, naâng cao trình ñoä, xaây döïng ñoäi nguõ keá toaùn vieân cuûa Coâng ty. − Thöïc hieän quaûn lyù hoaït ñoäng ngaân saùch cuûa doanh nghieäp. − Hoaïch ñònh vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh taøi chaùnh ngaén haïn. 2.Quyeàn haïn : − Chæ ñaïo tröïc tieáp Keá toaùn phoù kieâm Tröôûng phoøng keá toaùn trong vieäc phaân coâng keá toaùn vieân. − Ñöôïc ñeà nghò tuyeån duïng, thuyeân chuyeån, naâng caáp baäc, khen thöôûng, kyû luaät keá toaùn vieân, thuû kho, thuû quyõ cuûa Coâng ty theo qui cheá lao ñoäng vaø löông cuûa Coâng ty . − Coù quyeàn yeâu caàu taát caû caùc boä phaän trong Coâng ty chuyeån ñaày ñuû kòp thôøi nhöõng taøi lieäu caàn thieát cho coâng vieäc kieåm tra, kieåm soaùt cuûa Keá toaùn tröôûng. − Caùc baùo caùo keá toaùn, baùo caùo thoáng keâ, caùc chöùng töø tín duïng vaø caùc taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn ñeàu phaûi coù chöõ kyù cuûa Keá toaùn Tröôûng môùi coù giaù trò phaùp lyù.
  2. − Khi phaùt hieän vieäc vi phaïm phaùp leänh keá toaùn - thoáng keâ ñöôïc quyeàn baùo caùo tröïc tieáp Ban giaùm ñoác. Tröôøng hôïp khoâng ñöôïc Ban giaùm ñoác xöû lyù thoaû ñaùng coù quyeàn baùo caùo HÑQT. 3.Moái lieân heä coâng taùc : − Tham möu cho Ban Giaùm ñoác (tröïc tieáp laø Giaùm ñoác taøi chaùnh) trong coâng taùc hoaïch ñònh chieán löôïc veà taøi chaùnh, trong vieäc phaân tích tình hình kinh teá - taøi chaùnh cuûa Coâng ty vaø kieåm tra kieåm soaùt Ngaân saùch doanh nghieäp. − Nhaän thoâng tin veà nhaân söï, hoaït ñoäng cuûa Phoøng keá toaùn thoâng qua Tröôûng phoøng keá toaùn. − Nhaän thoâng tin veà tình hình Taøi chaùnh doanh nghieäp thoâng qua Tröôûng Phoøng Taøi vuï vaø taïo moái lieân heä maät thieát, hoã trôï giöõa hai chöùc naêng : keá toaùn vaø taøi vuï. − Baùo caùo tình hình thöïc hieän phaùp leänh keá toaùn thoáng keâ cuõng nhö coâng taùc keá toaùn cuûa ñôn vò cho Ban Giaùm ñoác theo yeâu caàu thöôøng xuyeân hoaëc ñoät xuaát. − Nhaän thoâng tin cuõng nhö cung caáp thoâng tin cho caáp Tröôûng phoøng ban, Phuï traùch cô sôû hoaëc caùc cô quan lieân heä moät caùch kòp thôøi vaø caån troïng treân cô sôû ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Ban Giaùm ñoác. − Baûo ñaûm yeâu caàu veà baûo maät thoâng tin kinh teá - taøi chaùnh. − Quan heä vôùi caùc ngaønh chöùc naêng : Thueá , Keá hoaïch & Ñaàu tö, Chi cuïc Quaûn lyù taøi chaùnh doanh nghieäp …
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2