Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.057
lượt xem
160
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC  KEÁ TOAÙN TSCÑ­XDCB Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn taøi saûn coá ñònh – xaây döïng cô baûn Maõ coâng vieäc KT-TSCD/XDCB Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp 1.Traùch nhieäm :  ­ Nhaän vaø caäp nhaät chöùng töø veà TSCÑ, kieåm tra xaùc nhaän TSCÑ khi nhaäp. ­ Laäp bieân baûn baøn giao vaø baøn giao taøi saûn cho ñôn vò (boä phaän) coâng ty. ­ Laäp vaø giao bieân baûn baøn giao traùch nhieäm söû duïng taøi saûn. ­ Taäp hôïp chi phí XDCB, chi phí söûa TSCÑ, chi phí söûa chöõa nhaø xöôûng, laäp quyeát toaùn XDCB, chi phí söûa chöõa hoaøn thaønh. ­ Caäp nhaät taêng giaûm TSCÑ, laäp danh saùch taêng giaûmTSCÑ töøng thaùng, naêm. ­ Xaùc ñònh thôøi gian khaáu hao TSCÑ (theo khung qui ñònh nhaø nöôùc), tính khaáu hao TSCÑ, chuyeån soá lieäu khaáu hao thaùng cho töøng boä phaän ñeå haïch toaùn. ­ Laäp bieân baûn thanh lyù TSCÑ. ­ Laäp theû TSCÑ, soå TSCÑ, Hoà sô TSCÑ. ­ Laäp danh muïc hoà sô, taøi lieäu taøi saûn, saép xeáp vaø löu hoà sô TSCÑ. ­ Kieåm keâ TSCÑ 6 thaùng hoaëc cuoái naêm. ­ Cung caáp soá lieäu vaø taøi lieäu lieân quan veà TSCÑ khi coù yeâu caàu cuûa phoøng keá toaùn. 2.Quyeàn haïn : ­ Yeâu caàu caùc boä phaän lieân quan cung caáp ñaày ñuû chöùng töø veà TSCÑ. 3.Quan heä : - Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn- taøi vuï - Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân vaø caùc boä phaän lieân quan.
  2. 4.Tieâu chuaån yeâu caàu : ­ Maõ soá : SN ­ Trình ñoä: toát nghieäp trung caáp trôû leân. ­ Hieåu bieát veà nghieäp vuï keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn. ­ Bieát hoïc hoûi vaø thu thaäp kieán thöùc veà maùy moùc thieát bò ñang söû duïng taïi coâng ty. ­ Hieåu bieát veà nghieäp vuï keá toaùn TSCÑ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2