Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc nhân viên thủ quỷ

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

796
lượt xem
195
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc nhân viên thủ quỷ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc nhân viên thủ quỷ

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC  NHAÂN VIEÂN THUÛ QUYÕ Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân thuû quyõ Maõ coâng vieäc KT-TQ Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp 1. Yeâu caàu :  Caäp nhaät ñaày ñuû , chính xaùc , kòp thôøi Thu – Chi – Toàn quyõ tieàn maët vaøo Soå Quyõ - baùo caùo khi caàn cho BGÑ , KTT  Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà traùch nhieäm veà quaûn lyù quyõ tieàn maët ñaõ neâu treân 2.   Traùch nhieäm   : 2.1 / NHÖÕNG QUY ÑÒNH VEÀ QUAÛN LYÙ TIEÀN MAËT : A) Nghieäp vuï Thu – Chi Tieàn Maët :  Moïi khoaûn thu chi phaùt sinh phaûi ñöôïc thöïc hieän trong quy ñònh coâng ty, quyõ tieàm maët vaø coù chöùng töø .  Khi nhaän ñöôïc Phieáu Thu , Phieáu Chi ( do Keá Toaùn laäp ) keøm theo chöùng töø goác , Thuû Quõy phaûi : • Kieåm tra soá tieàn treân Phieáu Thu , Phieáu Chi vôùi chöùng töø goác • Kieåm tra noäi dung ghi treân Phieáu Thu , Phieáu Chi coù phuø hôïp vôùi chöùng töø goác • Kieåm tra ngaøy , thaùng laäp Phieáu Thu – Phieáu Chi vaø Chöõ kyù cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn. • Kieåm tra soá tieàn thu vaøo hoaëc chi ra cho chính xaùc ñeå nhaäp hoaëc xuaát quyõ tieàn maët. • Cho ngöôøi noäp tieàn hoaëc nhaän tieàn kyù vaøo Phieáu Thu hoaëc Chi . • Thuû quyõ kyù vaøo Phieáu Thu hoaëc Chi vaø giao cho khaùch haøng 1 lieân • Sau ñoù Thuû Quyõ caên cöù vaøo Phieáu Thu hoaëc Chi ghi vaøo Soå Quyõ ( vieát tay ) • Cuoái cuøng , Thuû Quyõ chuyeån giao 2 lieân coøn laïi cuûa Phieáu Thu hoaëc Chi cho Keá Toaùn  Khi chi taïm öùng , tröôøng hôïp naøy do Thuû quyõ theo doõi vaø ghi vaøo Soå quyõ tieàn maët vaø vieát tay. • Chi theo soá tieàn treân Phieáu nhaän taïm öùng do ngöôøi xin taïm öùng laäp vaø phuï traùch cô sôû duyeät • Löu giöõ Phieáu taïm öùng coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa phuï traùch cô sôû , ngöôøi nhaän taïm öùng vaø Thuû Quyõ . Tröïc tieáp theo doõi coâng nôï taïm öùng • Khi ngöôøi nhaän taïm öùng thanh toaùn , cuõng cho kyù vaøo phaàn quy ñònh treân Phieáu vaø ghi roõ dö nôï coøn laïi . Thuû quyõ thu tieàn taïm öùng vaøo Soå quyõ tieàn maët vieát tay
  2. 2 • Khi phaàn taïm öùng ñöôïc thanh toaùn ñôït cuoái , luùc ñoù Keá toaùn môùi laäp Phieáu chi chính thöùc ñeå vaøo Soå quyõ tieàn maët treân maùy vaø Thuû Quyõ tính toaùn soá cheânh leäch ñeå thu theâm hoaëc chi ra • Ñoái töôïng xin taïm öùng phaûi laø CNV taïi cô sôû vaø thôøi gian thanh toaùn taïm öùng toái ña 1 tuaàn B) Quaûn lyù Quyõ tieàn maët : • Tieàn maët toàn quyõ phaûi ñöôïc löu giöõ taïi keùt , khoâng ñöôïc ñeå ôû nhieàu nôi hoaëc mang ra khoûi cô sôû . Khoâng ñöôïc ñeå tieàn cuûa caù nhaân vaøo trong keùt • Tieàn maët toàn quyõ phaûi ñöôïc saép xeáp theo loaïi giaáy baïc vaø ñöôïc kieåm laïi cuoái ngaøy • Cuoái ngaøy in Soå quyõ treân maùy vaø laáy ñaày ñuû chöõ kyù • Haèng ngaøy , Keá Toaùn cuøng kieåm keâ quyõ tieàn maët vaø ñoái chieáu soå saùch , kyù vaøo soå Quyõ ( vieát tay vaø baûn in ) • Khoùa Soå vaø nieâm keùt tröôùc khi ra veà 2.2/ PHÖÔNG PHAÙP LAÄP SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT : A) Môû Soå : • Soå vieát tay (cuûa Cuïc Thoáng Keâ ) ghi ñaày ñuû noäi dung ôû trang ñaàu , ñaùnh soá trang do Thuû Quyõ thöïc hieän • Soå in treân maùy thì in ra töø phaàn nhaäp lieäu cuûa keá toaùn B) Ghi cheùp ( ñoái vôùi Soå vieát tay ) : • Khoâng ñöôïc söû duïng buùt möïc ñoû ñeå ghi cheùp trong Soå Quyõ • Neáu ghi cheùp sai , duøng thöôùc keû gaïch boû phaàn sai vaø ghi laïi vaøo doøng keá tieáp • Khoâng ghi choàng leân phaàn gaïch boû • Caên cöù vaøo Phieáu Thu – Chi , Phieáu taïm öùng ñeå ghi vaøo caùc coät töông öùng trong Soå Quyõ • Phieáu Thu – Chi , Phieáu Taïm öùng phaûi theo ñuùng thöù töï soá phieáu phaùt sinh • Cuoái trang coäng trang ôû coät thu vaø chi nôi doøng quy ñònh • Cuoái ngaøy , khoùa soå vaø coäng ngaøy ôû coät Thu – Chi vaø Toàn quyõ • Ghi thaønh tieàn baèng chöõ vaø Keá toaùn cuøng Thuû Quyõ kyù teân C) Löu giöõ vaø luaân chuyeån :  Ñoái vôùi Soå quyõ tieàn maët vieát tay :Thuû Quyõ thöïc hieän vaø löu giöõ ñeå quaûn lyù tieàn maët thöïc teá phaùt sinh taêng giaûm vaø thöïc toàn  Ñoái vôùi Soå quyõ tieàn maët in töø maùy: • Do Keá toaùn thöïc hieän treân maùy khi laäp Phieáu Thu- Chi vaø in ra cuoái ngaøy theo tôø rôøi ( 2 lieân ) • Thuû Quyõ caäp nhaät vaø ñoùng laïi thaønh Soå theo thaùng ( lieân phuï ) • Lieân chính chuyeån noäp veà Coâng ty cuøng Phieáu Thu – Chi vaø chöùng töø goác ñi keøm • Bieân baûn kieåm keâ quyõ tieàn maët : Keá toaùn löu vaø Thuû Quyõ löu ( ñoùng soå ) 3. Quyeàn haïn :  Coù quyeàn yeâu caàu KTCS ñoái chieáu kòp thôøi soá lieäu treân Soå quyõ tieàn maët vaø Soå saùch Keá toaùn , cuõng nhö kieåm keâ ñoät xuaát khi caàn
  3. 3  Ñöôïc phuï traùch cô sôû vaø caùc boä phaän coù lieân quan taïi Cô sôû  Khi phaùt hieän vuï vieäc coù aûnh höôûng thieät haïi ñeán Tieàn maët coù quyeàn baùo caùo tröïc tieáp vôùi phuï traùch cô sôû. 4.   Moái lieân heä coâng taùc :    Nhaän söï chæ ñaïo , phaân coâng , ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa GÑXN , PTCS veà toå chöùc . Nhaän söï höôùng daãn tröïc tieáp töø KTT XN hoaëc KTCS veà nghieäp vuï chuyeân moân  Quan heä vôùi caùc Boä phaän lieân quan taïi ñôn vò cô sôû treân cô sôû nghieäp vuï coù lieân quan  Quan heä vôùi TPTV , boä phaän thanh toaùn cuûa Coâng Ty 5. Baùo caùo vaø uûy quyeàn:  Baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho keâ toaùn tröôûng vaø phoù keá toaùn tröôûng, caùc vaán ñeà lieân quan khaùc chæ baùo caùo vôùi Ban laõnh ñaïo coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban Giaùm ñoác thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung)  Tröø khi coù yeâu caàu cuûa Toång Giaùm ñoác, thuû quyõ khoâng ñöôïc uyû quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình. 6. Tieâu chuaån  Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung hoïc taøi chính keá toaùn hoaëc töông ñöông trôû leân.  Kyõ naêng: Coù kinh nghieäm treân 1 naêm lieân tuïc ñaûm nhaän vai troø thuû quyõ taïi caùc doanh nghieäp  Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2