intTypePromotion=3

Mô tả kiến thức và một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức về bú sớm sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của những bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 3 xã thuộc cụm Long Vân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
23
lượt xem
4
download

Mô tả kiến thức và một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức về bú sớm sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của những bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 3 xã thuộc cụm Long Vân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều này đã được chứng minh qua kết quả của nhiều nghiên cứu đã thực hiện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu sâu hơn nữa, chúng tôi tiến hành nghiên cứu "Tìm hiểu kiến thức về BSSS và BMHT trong 6 tháng đầu của những bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 3 xã thuộc cụm Long Vân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa". Nghiên cứu có 2 mục tiêu là tìm hiểu kiến thức của bà mẹ về BSSS, BMHT trong 6 tháng đầu và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức của bà mẹ. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang được sử dụng với sự tham gia của 167 bà mẹ có con dưới 1 tuổi. Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp thu thập số liệu là phỏng vấn sâu và phát vấn (khuyết danh) với bộ câu hỏi có cấu trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả kiến thức và một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức về bú sớm sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của những bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 3 xã thuộc cụm Long Vân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Moâ taû kieán thöùc vaø moät soá yeáu toá aûnh höôûng<br /> ñeán kieán thöùc veà buù sôùm sau sinh vaø buù meï<br /> hoaøn toaøn trong 6 thaùng ñaàu cuûa nhöõng baø meï<br /> coù con döôùi 1 tuoåi taïi 3 xaõ thuoäc cuïm Long Vaân,<br /> huyeän Baù Thöôùc, tænh Thanh Hoùa<br /> Buøi Thò Duyeân (*), Traàn Haø Linh (*), Phaïm Hoàng Tö (*)<br /> <br /> Cho treû buù sôùm sau sinh (BSSS) vaø buù meï hoaøn toaøn (BMHT) trong 6 thaùng ñaàu khoâng nhöõng mang<br /> laïi lôïi ích cho treû, baø meï maø coøn cho caû gia ñình vaø xaõ hoäi. Tuy nhieân, treân thöïc teá tyû leä baø meï coù<br /> kieán thöùc vaø thöïc haønh cho treû BSSS vaø BMHT trong 6 thaùng ñaàu coøn khaù thaáp vaø khaùc nhau ôû moãi<br /> khu vöïc. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc chöùng minh qua keát quaû cuûa nhieàu nghieân cöùu ñaõ thöïc hieän trong vaø ngoaøi<br /> nöôùc. Ñeå tìm hieåu saâu hôn nöõa, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu "Tìm hieåu kieán thöùc veà BSSS vaø BMHT<br /> trong 6 thaùng ñaàu cuûa nhöõng baø meï coù con döôùi 1 tuoåi taïi 3 xaõ thuoäc cuïm Long Vaân, huyeän Baù Thöôùc,<br /> tænh Thanh Hoùa". Nghieân cöùu coù 2 muïc tieâu laø tìm hieåu kieán thöùc cuûa baø meï veà BSSS, BMHT trong 6<br /> thaùng ñaàu vaø phaân tích nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán kieán thöùc cuûa baø meï. Thieát keá nghieân cöùu caét<br /> ngang ñöôïc söû duïng vôùi söï tham gia cuûa 167 baø meï coù con döôùi 1 tuoåi. Nghieân cöùu söû duïng hai phöông<br /> phaùp thu thaäp soá lieäu laø phoûng vaán saâu vaø phaùt vaán (khuyeát danh) vôùi boä caâu hoûi coù caáu truùc.<br /> Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy ña soá caùc ñoái töôïng coù tuoåi thuoäc nhoùm 22-30 chieám 48,4% vaø coù<br /> ñeán 64,5% soá baø meï laøm noâng nghieäp. Kieán thöùc cuûa caùc baø meï veà thôøi ñieåm cho treû BSSS khaù cao<br /> (66,5%) vaø tyû leä baø meï hieåu theá naøo laø nuoâi con hoaøn toaøn baèng söõa meï (NCHTBSM) trong 6 thaùng<br /> ñaàu laø 53,5%. Thoâng tin veà NCHTBSM maø baø meï ñöôïc nhaän phaàn lôùn laø töø nguoàn thoâng tin ñaïi chuùng<br /> (ñaøi, baùo, tivi) chieám tôùi 71,4%. Nghieân cöùu phaân tích moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán kieán thöùc<br /> NCHTBSM cuûa caùc baø meï cho thaáy, coù moái lieân quan coù yù nghóa thoáng keâ giöõa tuoåi, ngheà nghieäp vaø<br /> trình ñoä hoïc vaán vaø kieán thöùc cuûa baø meï (P < 0,05). Ngoaøi ra, coøn coù moái lieân quan giöõa söï tieáp nhaän<br /> thoâng tin veà NCHTBSM töø phöông tieän thoâng tin ñòa phöông (loa ñaøi, truyeàn thanh, bieåu ngöõ…) (P <<br /> 0,001).<br /> Töø khoùa: Buù sôùm sau sinh, nuoâi con hoaøn toaøn baèng söõa meï trong 6 thaùng ñaàu, kieán thöùc, caùc yeáu toá<br /> aûnh höôûng ñeán kieán thöùc, baø meï.<br /> <br /> Knowledge and influencing factors about postpartum breast feeding and exclusive breast<br /> feeding during the first 6 months among<br /> 16<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> mothers with children under 1 year old in 3<br /> communes of Long Van, Ba Thuoc district,<br /> Thanh Hoa province<br /> Bui Thi Duyen (*), Tran Ha Linh (*), Pham Hong Tu (*)<br /> <br /> Early breast feeding and exclusive breast feeding during the first 6 months prove not only good for<br /> the baby and the mother, but also for the family and the society. However, in fact, the rate of mothers<br /> having knowledge and practice of early breast feeding and exclusive breast feeding during the first<br /> 6 months is relatively low and different by each region. This fact has been found through many incountry and overseas studies. In order to learn more about this issue, a study on knowledge and<br /> influencing factors about post-partum breast feeding and exclusive breast feeding during the first 6<br /> months among mothers with children under 1 year old in 3 communes of Long Van, Ba Thuoc district,<br /> Thanh Hoa province was conducted. This study focused on 2 objectives: to explore knowledge about<br /> post-partum breast feeding and exclusive breast feeding during the first 6 months and to analyze<br /> factors influencing mothers' knowledge. The cross-sectional study covered 167 mothers having<br /> children under 1 year old. In-depth interviews and structured questionnaires (anonymous) were<br /> utilized for data collection.<br /> The majority of the respondents, accounting for 48.4%, are at the age of 22-30 and 64.5% of all the<br /> mothers are farmers. Mothers who know about the time of early breast feeding accounted for a fairly<br /> high proportion (about 66.5 percent) and around 53.5 percent of the mothers know about exclusive<br /> breast feeding during the first 6 months. Most mothers, about 71.4 percent, received information<br /> about exclusive breast feeding through the mass media like television, radio, newspapers, etc.<br /> Analysis of some influencing factors on knowledge about exclusive breast feeding also found the<br /> statisitcal significance of relationships among such factors as: age, occupation, education levels,<br /> mothers' knowledge (P < 0.05) and mass media like banners, radio, etc. (P < 0.001).<br /> Key words: post-partum breast feeding, exclusive breast feeding during the first 6 months, knowledge,<br /> some influencing factors on knowledge about exclusive breast feeding.<br /> <br /> Taùc giaû<br /> (*):<br /> <br /> - CN. Buøi Thò Duyeân - Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng - 138 Giaûng Voõ - Ba Ñình - Haø Noäi.<br /> Email: buiduyen.ct@gmail.com.<br /> - CN. Traàn Haø Linh. Email: tranhalinh203@gmail.com<br /> - CN. Phaïm Hoàng Tö. Email: phamtu02@gmail.com<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 17<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Söõa meï vôùi treân 100 loaïi chaát dinh döôõng caàn<br /> thieát nhö ñaïm, ñöôøng, môõ, vitamin vaø muoái khoaùng<br /> vôùi tyû leä thích hôïp cho söï haáp thu vaø phaùt trieån cô<br /> theå treû [2]. Taïi Vieät Nam, haàu heát caùc baø meï sinh<br /> con ñeàu cho con buù meï. Tuy nhieân, tyû leä BMHT coøn<br /> raát thaáp vaø haàu nhö khoâng caûi thieän trong 2 thaäp kyû<br /> qua. Coù ñeán 97% baø meï cho con buù nhöng chæ coù<br /> 58% trong soá hoï cho treû buù ngay trong voøng 1 giôø<br /> ñaàu sau khi sinh. Trong soá 43% baø meï bieát raèng söõa<br /> meï laø nguoàn thöùc aên chính cho treû döôùi 6 thaùng tuoåi<br /> thì chæ coù 17% NCHTBSM trong 6 thaùng ñaàu theo<br /> khuyeán caùo cuûa Toå chöùc Y teá Theá giôùi [5]. Ñieàu naøy<br /> laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính laøm taêng tyû<br /> leä suy dinh döôõng ôû treû em taïi Vieät Nam.<br /> Cuïm Long Vaân laø moät trong 5 cuïm cuûa huyeän<br /> Baù Thöôùc, tænh Thanh Hoùa, cuïm bao goàm 4 xaõ vaø 1<br /> thò traán vôùi toång soá hôn 16649 nhaân khaåu (naêm<br /> 2010). Laø moät cuïm thuoäc huyeän mieàn nuùi vôùi neàn<br /> kinh teá ñang coøn nhieàu khoù khaên, trình ñoä daân trí<br /> vaãn chöa cao neân kieán thöùc vaø thöïc haønh cho treû<br /> BSSS vaø BMHT trong 6 thaùng ñaàu vaãn coøn bò chi<br /> phoái bôûi nhieàu yeáu toá. Ñoù cuõng laø moät trong nhöõng<br /> lyù do chính ñeå chuùng toâi tieán haønh thöïc hieän nghieân<br /> cöùu naøy, hôn nöõa cho ñeán nay taïi ñòa baøn cuïm Long<br /> Vaân huyeän Baù Thöôùc chöa coù nghieân cöùu naøo veà<br /> kieán thöùc vaø moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán kieán thöùc<br /> veà BSSS vaø BMHT trong 6 thaùng ñaàu. Töø nhöõng<br /> thöïc teá treân, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu naøy vôùi<br /> muïc tieâu laø (1) Tìm hieåu kieán thöùc veà BSSS vaø<br /> BMHT cuûa nhöõng baø meï coù con döôùi 1 tuoåi vaø (2)<br /> phaân tích yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieåu bieát cuûa baø meï<br /> veà cho con BSSS vaø BMHT trong 6 thaùng ñaàu.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2.1. Thieát keá nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu söû duïng thieát keá nghieân cöùu caét<br /> ngang, keát hôïp nghieân cöùu ñònh tính vaø ñònh löôïng.<br /> Nghieân cöùu ñònh löôïng duøng phöông phaùp phaùt vaán<br /> (khuyeát danh) vaø nghieân cöùu ñònh tính duøng phöông<br /> phaùp phoûng vaán saâu.<br /> <br /> 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Baø meï coù con döôùi 1 tuoåi ñang sinh soáng taïi 3<br /> xaõ thuoäc cuïm Long Vaân- Baù Thöôùc- Thanh Hoùa taïi<br /> thôøi ñieåm nghieân cöùu.<br /> <br /> 2.3. Thôøi gian vaø ñòa ñieåm nghieân cöùu<br /> 18<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän trong khoaûng thôøi<br /> gian töø thaùng 06/2011 ñeán thaùng 08/2011 taïi 3 xaõ<br /> thuoäc Cuïm Long Vaân huyeän Baù Thöôùc tænh Thanh<br /> Hoùa bao goàm caû phaùt vaán vaø phoûng vaán saâu.<br /> <br /> 2.4. Maãu vaø phöông phaùp choïn maãu<br /> Cuïm Long Vaân bao goàm 5 xaõ laø Aí Thöôïng, Thò<br /> traán Caønh Naøng, Laâm Xa, Taân Laäp vaø Haï Trung, do<br /> ñieàu kieän veà nguoàn löïc coù haïn vì theá nhoùm chæ choïn<br /> 3 trong 5 xaõ ñeå tieán haønh nghieân cöùu. Qua quaù trình<br /> boác thaêm ngaãu nhieân, 3 xaõ ñöôïc choïn goàm: Aí<br /> Thöôïng, Laâm Xa vaø Thò traán Caønh Naøng.<br /> 2.4.1. Phöông phaùp choïn maãu<br /> Choïn toaøn boä nhöõng baø meï coù con döôùi 1 tuoåi<br /> ñang sinh soáng taïi 3 xaõ thuoäc cuïm Long Vaân, huyeän<br /> Baù Thöôùc, tænh Thanh Hoùa, neáu ñaït nhöõng tieâu<br /> chuaån noùi treân ñeàu ñöôïc choïn vaøo nghieân cöùu. Danh<br /> saùch ñoái töôïng nghieân cöùu ñöôïc laáy töø 2 nguoàn goàm,<br /> soå theo doõi tieâm phoøng cuûa caùc traïm y teá xaõ vaø soå<br /> theo doõi nhaân khaåu (soå hoä khaåu) cuûa caùc xaõ.<br /> Nghieân cöùu ñònh löôïng:<br /> Choïn toaøn boä nhöõng ñoái töôïng coøn laïi trong<br /> danh saùch sau khi ñaõ thöïc hieän xong choïn ñoái töôïng<br /> cho phaàn phoûng vaán saâu.<br /> Nghieân cöùu ñònh tính:<br /> Döïa vaøo danh saùch caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn<br /> tham gia nghieân cöùu ôû treân tieán haønh löïa choïn ngaãu<br /> nhieân 12 ñoái töôïng ñeå tham gia phoûng vaán, ñaûm baûo<br /> yeâu caàu laø moãi xaõ coù ñuû soá löôïng laø 4 ñoái töôïng.<br /> 2.4.2. Côõ maãu<br /> Coù toång soá 178 baø meï ñaõ ñöôïc löïa choïn tham<br /> gia vaøo nghieân cöùu, tuy nhieân coù 3 baø meï chuyeån<br /> ñòa ñieåm sinh soáng vaø 8 baø meï töø choái tham gia<br /> nghieân cöùu. Vaäy, toång soá ñoái töôïng tham gia<br /> nghieân cöùu coøn laïi laø 167 baø meï. Soá ñoái töôïng tham<br /> gia phaùt vaán laø 155 baø meï vaø tham gia phoûng vaán<br /> saâu laø 12 baø meï.<br /> <br /> 2.5. Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu<br /> Nghieân cöùu ñònh löôïng:<br /> Caùc ñoái töôïng ñöôïc phaùt phieáu töï ñieàn (khuyeát<br /> danh) ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi lieân quan ñeán kieán thöùc<br /> veà buù sôùm sau sinh, buù meï hoaøn toaøn trong 6 thaùng<br /> ñaàu vaø moät soá yeáu toá aûnh höôûng.<br /> Nghieân cöùu ñònh tính:<br /> Ñieàu tra vieân duøng boä caâu hoûi phoûng vaán saâu ñeå<br /> hoûi töøng ñoái töôïng.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Boä coâng cuï ñieàu tra ñeå hoûi baø meï caùc caâu hoûi<br /> lieân quan ñeán kieán thöùc veà BSSS, BMHT trong 6<br /> thaùng ñaàu vaø moät soá yeáu toá aûnh höôûng. Boä coâng cuï<br /> ñöôïc xaây döïng döïa treân muïc tieâu nghieân cöùu, caây<br /> vaán ñeà, vaø ñoàng thôøi ñaûm baûo tính khoa hoïc, phuø<br /> hôïp vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu vaø vaên hoùa cuûa ñòa<br /> phöông.<br /> <br /> baø meï bieát veà lôïi ích cuûa buù sôùm sau sinh ñoái vôùi treû<br /> nhieàu hôn lôïi ích ñoái vôùi meï "Nghe noùi buù sôùm nhieàu<br /> dinh döôõng ñoái vôùi treû nhöng khoâng hieåu roõ vaø khoâng<br /> bieát coù lôïi ích gì cho meï khoâng".<br /> <br /> 3.3. Kieán thöùc cuûa baø meï veà BMHT trong 6<br /> thaùng ñaàu<br /> <br /> 2.6. Phöông phaùp phaân tích soá lieäu<br /> Soá lieäu ñònh löôïng:<br /> - Soá lieäu ñöôïc laøm saïch thoâ tröôùc khi nhaäp vaøo<br /> maùy tính.<br /> - Duøng phaàn meàm EPIDATA ñeå laøm nhaäp soá<br /> lieäu vaø laøm saïch.<br /> - Duøng phaàn meàm SPSS ñeå phaân tích soá lieäu.<br /> Soá lieäu ñònh tính:<br /> Caùc thoâng tin phaàn ñònh tính thu thaäp ñöôïc gôõ<br /> baêng, toång hôïp vaø boå sung cho phaàn ñònh löôïng.<br /> <br /> 3. Keát quaû nghieân cöùu<br /> 3.1. Thoâng tin chung<br /> Trong nghieân cöùu, soá baø meï trong nhoùm tuoåi 2230 chieám tyû leä lôùn nhaát (48,4%) vôùi trình ñoä hoïc vaán<br /> döôùi THPT chieám ña soá (42,6%). Ngheà nghieäp chuû<br /> yeáu cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu laø noâng daân (64,5%).<br /> 3.2. Kieán thöùc cuûa baø meï veà buù sôùm sau<br /> sinh.<br /> 3.2.1. Kieán thöùc veà thôøi ñieåm cho treû buù sôùm sau<br /> sinh<br /> Tyû leä baø meï traû lôøi ñuùng veà thôøi ñieåm cho treû<br /> BSSS cao chieám 66,5 %. Keát quaû phoûng vaán saâu cho<br /> thaáy moät soá baø meï vaãn chöa hieåu ñuùng veà khaùi nieäm<br /> buù sôùm, hoï cho raèng "Buù sôùm laø cho treû buù söõa meï<br /> sau khi sinh 1 giôø".<br /> 3.2.2. Kieán thöùc cuûa baø meï veà lôïi ích cuûa buù sôùm<br /> sau sinh<br /> Trong 4 lôïi ích cuûa BSSS ñoái vôùi treû chæ coù<br /> 11,8% baø meï traû lôøi ñuû 4 lôïi ích. Lôïi ích maø caùc baø<br /> meï bieát nhieàu nhaát chæ laø buù söõa non - dinh döôõng<br /> toát nhaát cho treû (chieám 81,9%). Trong soá 3 lôïi ích<br /> ñöa ra ñoái vôùi meï, tyû leä baø meï bieát caû 3 lôïi ích laø chæ<br /> ñaït 17,8%, trong ñoù, lôïi ích cuûa BSSS ñoái vôùi meï maø<br /> caùc baø meï bieát nhieàu nhaát laø kích thích söõa veà, thoâng<br /> tia söõa (74,2%).<br /> Nghieân cöùu ñònh tính cuõng cho thaáy, moät soá lôïi<br /> ích raát quan troïng maø caùc baø meï ít ñeà caäp ñeán nhö<br /> giöõ aám cho treû hoaëc giuùp toáng phaân su nhanh. Caùc<br /> <br /> Bieåu ñoà 1. Kieán thöùc veà lôïi ích cuûa buù sôùm sau sinh<br /> ñoái vôùi treû<br /> <br /> Bieåu ñoà 2. Kieán thöùc veà lôïi ích cuûa buù sôùm sau sinh<br /> ñoái vôùi meï<br /> <br /> 3.3.1. Hieåu theá naøo laø NCHTBSM trong 6 thaùng ñaàu<br /> Coù 53,5% soá baø meï trong nghieân cöùu traû lôøi<br /> ñuùng NCHTBSM laø chæ buù meï vaø khoâng keøm theo<br /> baát kì thöùc aên nöôùc uoáng naøo khaùc, 22,5% soá baø meï<br /> traû lôøi laø buù meï vaø uoáng theâm nöôùc loïc, ngoaøi ra coù<br /> moät tyû leä nhoû (0,7%) soá baø meï cho raèng NCHTBSM<br /> laø cho treû buù meï vaø aên côm. Keát quaû phoûng vaân saâu<br /> cho thaáy, haàu heát caùc baø meï hieåu NCHTBSM laø cho<br /> treû buù meï, khoâng cho treû buù söõa ngoaøi vaø aên theâm<br /> baát cöù thöù gì khaùc vaø moät soá baø meï coøn cho raèng neân<br /> keát hôïp cho treû uoáng theâm nöôùc.<br /> 3.3.2. Kieán thöùc cuûa baø meï veà lôïi ích cuûa<br /> NCHTBSM trong 6 thaùng ñaàu<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 19<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Baûng 1. Moái lieân quan giöõa tuoåi, ngheà nghieäp,<br /> TÑHV vaø kieán thöùc<br /> <br /> Bieåu ñoà 3. Kieán thöùc cuûa baø meï veà lôïi ích cuûa<br /> NCHTBSM trong 6 thaùng ñaàu<br /> <br /> Trong 5 lôïi ích cuûa NCHTBSM maø nghieân cöùu<br /> ñöa ra, lôïi ích laø treû ñöôïc phaùt trieån toát ñöôïc caùc baø<br /> meï bieát nhieàu nhaát (93,9%) vaø lôïi ích traùnh thai<br /> chieám tyû leä thaáp nhaát chæ coù 11,6%. Beân caïnh ñoù,<br /> chæ coù 6,4% soá baø meï bieát ñuû 5 lôïi ích vaø tyû leä baø<br /> meï chæ bieát 1 lôïi ích chieám ñeán 37,1%.<br /> Trong nghieân cöùu naøy, chæ coù 47,7% soá baø meï<br /> bieát neân cho treû BMHT trong 6 thaùng ñaàu nhöng coù<br /> tôùi 62,6% soá baø meï bieát neân cho treû baét ñaàu aên daëm<br /> khi treû ñöôïc 6 thaùng. Tyû leä soá baø meï ñaõ coù nhaän<br /> thöùc ñuùng raèng vaãn neân cho treû buù khi treû bò tieâu<br /> chaûy laø 80,6% vaø tieáp tuïc cho treû buù khi treû bò beänh<br /> chieám 96,8%.<br /> Keát quaû nghieân cöùu ñònh tính veà lôïi ích cuûa<br /> NCHTBSM, haàu heát caùc baø meï hieåu ñöôïc<br /> NCHTBSM mang laïi nhieàu lôïi ích cho treû nhö:<br /> khoâng gaây cho treû ñi ngoaøi hay oám, treû khoûe hôn,<br /> mieãn dòch cuõng toát hôn vaø khaùng khuaån cho treû.<br /> <br /> 3.4. Ñaùnh giaù kieán thöùc cuûa baø meï veà<br /> NCHTBSM trong 6 thaùng ñaàu<br /> Chæ coù 41 baø meï coù kieán thöùc ñaït veà NCHTBSM<br /> chieám 33,9% vaø coù ñeán 80 baø meï kieán thöùc khoâng<br /> ñaït chieám tyû leä 66,1%.<br /> 3.5. Moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán kieán thöùc<br /> veà NCHTBSM cuûa baø meï<br /> 3.5.1. Moái lieân quan giöõa yeáu toá caù nhaân vaø kieán<br /> thöùc veà NCHTBSM<br /> Keát quaû nghieân cöùu ñònh löôïng cho thaáy coù moái<br /> lieân quan giöõa tuoåi, ngheà nghieäp, trình ñoä hoïc vaán<br /> vaø kieán thöùc cuûa caùc baø meï, caùc baø meï lôùn tuoåi hôn<br /> coù kieán thöùc ñaït cao hôn nhöõng baø meï treû, caùc baø<br /> meï coù trình ñoä hoïc vaán trung caáp trôû leân coù kieán<br /> thöùc ñaït cao nhaát (60%) vaø nhoùm coù kieán thöùc ñaït<br /> thaáp nhaát laø döôùi THPT (24%).<br /> Keát quaû ñònh tính veà ngheà nghieäp coøn chæ ra<br /> raèng, caùc baø meï laøm caùn boä/coâng chöùc ngoaøi vieäc<br /> tieáp caän thoâng tin töø caùc keânh truyeàn thoâng ñaïi<br /> 20<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> chuùng coøn chuû ñoäng tìm hieåu thoâng tin töø caùc nguoàn<br /> khaùc, trong khi ñieàu kieän tieáp xuùc vôùi thoâng tin cuûa<br /> caùc baø meï laøm noâng nghieäp vaø moät soá ngaønh khaùc<br /> nhö buoân baùn laø haïn cheá vaø thuï ñoäng "ÔÛ ñaây thì loa<br /> ñaøi thì cuõng khoâng coù, chæ coù hoûi ôû treân traïm xaù vôùi<br /> caùc chò sinh tröôùc ngöôøi ta noùi thoâi".<br /> 3.5.2. Vai troø cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng<br /> vaø kieán thöùc cuûa baø meï<br /> Nhöõng baø meï khi tieáp caän vôùi nguoàn thoâng tin<br /> töø caùc keânh ñòa phöông (loa, bieåu ngöõ…) kieán thöùc<br /> ñaït cuûa hoï cao hôn so vôùi nhöõng baø meï khoâng tieáp<br /> nhaän. Tuy nhieân, keát quaû nghieân cöùu ñònh löôïng<br /> khoâng cho thaáy coù moái lieân quan giöõa vieäc tieáp nhaän<br /> thoâng tin töø caùn boä y teá vaø kieán thöùc cuûa baø meï.<br /> Baûng 2. Moái lieân quan giöõa nguoàn thoâng tin vaø kieán<br /> thöùc NCHTBSM<br /> <br /> 4. Baøn luaän<br /> 4.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà buù sôùm sau sinh<br /> Tyû leä baø meï traû lôøi ñuùng veà thôøi ñieåm cho treû<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản