Mô tả về máy bơm cao áp

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
985
lượt xem
242
download

Mô tả về máy bơm cao áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bơm phun có chức năng kiểm soát lượng phun và thời điểm phun nhiên liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả về máy bơm cao áp

 1. B¬m cao ¸p M« t¶ M« t¶ B¬m phun b¬m nhiªn liÖu ®Èy nhiªn liÖu ®Õn tõng vßi phun. B¬m phun cã chøc n¨ng kiÓm so¸t l­îng phun vµ thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu. 1. Hót nhiªn liÖu B¬m cÊp liÖu hót nhiªn liÖu tõ b×nh vµ nÐn trong th©n b¬m. 2. B¬m nhiªn liÖu Sö dông mét pÝt t«ng ®Ó ®­a nhiªn liÖu ¸p suÊt cao tíi mçi vßi phun b»ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn vµ quay. 3. KiÓm so¸t l­îng phun Bé ®iÒu tèc ®iÒu khiÓn l­îng phun vµ c«ng suÊt ®éng c¬. Bé ®iÒu tèc cã chøc n¨ng kiÓm so¸t tèc ®é tèi ®a cña ®éng c¬ ®Ó ng¨n ®éng c¬ ch¹y qu¸ tèc ®é vµ gi÷ æn ®Þnh tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. 4. KiÓm so¸t thêi ®iÓm phun Bé ®Þnh thêi ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun theo tû lÖ thuËn víi tèc ®é ®éng c¬. C¸c bé phËn bªn trong b¬m phun ®­îc b«i tr¬n vµ lµm m¸t b»ng nhiªn liÖu. (1/1) Tãm t¾t ho¹t ®éng Khi bËt kho¸ ®iÖn ON, van ®iÖn tõ c¾t nhiªn liÖu ®­îc kÐo vµo trong, ®­êng th«ng gi÷a th©n b¬m vµ pÝt t«ng më. Khi b¬m cÊp liÖu quay, hót nhiªn liÖu tõ b×nh nhiªn liÖu, qua bé l¾ng ®äng n­íc vµ bé läc nhiªn liÖu, ®i vµo th©n b¬m theo ¸p suÊt ®­îc ®iÒu chØnh bëi van ®iÒu chØnh. PÝt t«ng hót nhiªn liÖu tõ th©n b¬m vµo buång ¸p suÊt trong hµnh tr×nh hót (dÞch chuyÓn sang tr¸i) vµ nÐn nhiªn liÖu ë møc ®é cao ®Ó dÉn ®Õn tõng van ph©n phèi trong hµnh tr×nh nÐn (di chuyÓn sang ph¶i). Sau khi qua van ph©n phèi, nhiªn liÖu ®­îc ®­a vµo c¸c vßi phun qua c¸c èng dÉn cao ¸p, tõ ®ã nhiªn liÖu ®­îc phun vµo c¸c xi lanh. Cïng lóc, c¸c bé phËn bªn trong b¬m ®­îc nhiªn liÖu lµm m¸t vµ b«i tr¬n . Mét phÇn nhiªn liÖu quay trë vÒ b×nh nhiªn liÖu tõ vÝt trµn ®Ó kiÓm so¸t møc ®é t¨ng nhiÖt ®é cu¶ nhiªn liÖu trong b¬m. (1/1) -1-
 2. B¬m cÊp liÖu vµ Van ®iÒu chØnh 1. B¬m cÊp liÖu B¬m cÊp liÖu kiÓu c¸nh g¹t bao gåm 4 c¸nh g¹t vµ mét r«to. Trôc dÉn ®éng quay r«to vµ nhê cã lùc ly t©m mµ c¸c c¸nh g¹t Ðp nhiªn liÖu lªn thµnh trong cña buång ¸p suÊt. Do träng t©m cña r« to lÖch so víi t©m cña buång nÐn nªn nhiªn liÖu gi÷a c¸c c¸nh g¹t bÞ nÐn vµ ®Èy ra ngoµi. 2. Van ®iÒu chØnh Van ®iÒu chØnh ®iÒu chØnh ¸p suÊt x¶ cña b¬n cÊp liÖu phï hîp víi tèc ®é b¬m. Bé ®Þnh thêi kiÓm so¸t thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu theo ¸p suÊt trong b¬m. (1/1) Ph©n phèi vµ phun nhiªn liÖu 1. B¬m cÊp liÖu, ®Üa cam vµ pÝt t«ng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng trôc dÉn ®éng vµ quay theo tû lÖ b»ng mét nöa tèc ®é cña ®éng c¬. 2. Hai lß xo pÝt t«ng ®Èy pÝt t«ng vµ ®Üa cam lªn c¸c con l¨n. 3. §Üa cam cã sè mÆt cam b»ng sè xi lanh. (§éng c¬ 4 xi lanh th× ®Üa cam cã 4 mÆt cam). §Üa cam quay trªn con l¨n cè ®Þnh nã ®Èy pÝt t«ng ra vµ vµo. Do ®ã, pÝt t«ng theo sù dÞch chuyÓn cña mÆt cam vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ¨n khíp víi cam vµ quay. øng víi mét vßng quay cña ®Üa cam, pÝt t«ng sÏ quay mét vßng vµ tÞnh tiÕn 4 lÇn. 4. ViÖc cung cÊp nhiªn liÖu cho mçi xi lanh ®­îc thùc hiÖn b»ng 1/4 vßng quay ®Üa cam vµ mét lÇn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña pÝtt«ng (®éng c¬ 4 xi lanh). (1/3) -2-
 3. 5. PÝt t«ng cã 4 r·nh hót, mét cöa ph©n phèi, mét cöa trµn vµ mét r·nh c©n b»ng ¸p suÊt. Cöa trµn vµ cöa ph©n phèi ®Æt th¼ng hµng víi lç vµo ë t©m pÝt t«ng. 6. Nhiªn liÖu ®­îc hót tõ r·nh hót cña pÝt t«ng. Sau ®ã nhiªn liÖu nÐn m¹nh qua van ph©n phèi tõ cöa ph©n phèi vµ b¬m vµo vßi phun. (2/3) -3-
 4. 1. Hót Khi pÝt t«ng ®i xuèng (chuyÓn sang tr¸i), mét trong 4 r·nh hót trong pÝt t«ng b¬m sÏ th¼ng hµng víi cöa hót trong ®Çu ph©n phèi. Do vËy, nhiªn liÖu ®­îc hót vµo buång ¸p suÊt vµ ®i vµo trong pÝt t«ng. (3/3) -4-
 5. 2. Cung cÊp Khi ®Üa cam vµ pÝt t«ng quay, cöa hót cña ®Çu ph©n phèi ®ãng, cöa ph©n phèi cña pÝt t«ng sÏ th¼ng hµng víi ®­êng ph©n phèi. Khi ®Üa cam ch¹y trªn con l¨n, pÝtt«ng ®i lªn (chuyÓn sang ph¶i) vµ nÐn nhiªn liÖu. Khi ¸p suÊt nhiªn liÖu ®¹t gi¸ trÞ Ên ®Þnh tr­íc, nhiªn liÖu sÏ ®­îc phun ra qua vßi phun. 3. KÕt thóc Khi ®Üa cam quay tiÕp vµ pÝt t«ng ®i lªn (dÞch chuyÓn sang ph¶i), 2 cöa trµn cña pÝt t«ng bÞ ®Èy ra ngoµi vµnh trµn. Khi ®ã, nhiªn liÖu cã ¸p suÊt cao sÏ quay trë l¹i th©n b¬m qua c¸c cöa trµn. KÕt qña lµ ¸p suÊt nhiªn liÖu gi¶m ®ét ngét vµ kÕt thóc n¹p nhiªn liÖu. -5-
 6. · Hµnh tr×nh h÷u Ých Hµnh tr×nh h÷u Ých lµ kho¶ng c¸ch pÝt t«ng dÞch chuyÓn tõ khi b¾t ®Çu nÐn nhiªn liÖu tíi khi kÕt thóc. V× c¸c hµnh tr×nh b¬m lµ kh«ng ®æi, nªn sù thay ®æi vÞ trÝ ®Æt vµnh trµn lµm thay ®æi hµnh tr×nh h÷u Ých ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m l­îng phun nhiªn liÖu. Khi hµnh tr×nh h÷u Ých kÐo dµi h¬n th× hµnh tr×nh nÐn sÏ l©u kÕt thóc h¬n vµ l­îng nhiªn liÖu n¹p t¨ng. Ng­îc l¹i, nÐn kÕt thóc sím h¬n vµ l­îng nhiªn liÖu n¹p gi¶m khi hµnh tr×nh h÷u Ých ng¾n h¬n. (3/3) Van ®iÖn tõ c¾t nhiªn liÖu Van ®iÖn tõ c¾t nhiªn liÖu më vµ ®ãng ®­êng nhiªn liÖu dÉn ®Õn cöa hót. (Van vÉn më trong khi ®ang bËt kho¸ ®iÖn ON) 1. Van ®iÖn tõ c¾t nhiªn liÖu ®ãng ¾c quy cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ, vµ nã nÐn lß xo l¹i ®Ó ®i lªn, kÕt qu¶ lµ cöa hót më ra vµ nhiªn liÖu ®­îc cung cÊp. -6-
 7. 2. Van ®iÖn tõ c¾t nhiªn liÖu ng¾t Dßng ®iÖn ch¹y vµo van ®iÖn tõ bÞ ng¾t, van bÞ ®Èy xuèng d­íi b»ng lß xo. Khi van ®ãng cöa hót, viÖc cung cÊp nhiªn liÖu vµo xi lanh ngõng vµ lµm ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng (1/1) Chèng quay ng­îc Nãi chung, ®éng c¬ ®iªzen cã thÓ quay ng­îc. NÕu nhiªn liÖu ®­îc phun vµo khi kh«ng khÝ ®­îc hót vµo tõ phÝa x¶ vµ ®­îc nÐn l¹i th× ®éng c¬ sÏ quay ng­îc. Tuy nhiªn, b¬m ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cho ®éng c¬ kh«ng thÓ quay ng­îc. NÕu b¬m quay ng­îc, nhiªn liÖu sÏ ®­îc ®­a trë l¹i th©n b¬m khi pÝtt«ng b¬m di chuyÓn lªn trªn vµ cöa hót më. Ngoµi ra, nhiªn liÖu kh«ng ®­îc nÐn do pÝt t«ng b¬m di chuyÓn xuèng d­íi khi cöa ph©n phèi më. Do ®ã, nhiªn liÖu kh«ng ®­îc phun, vµ ®éng c¬ kh«ng thÓ quay ng­îc. (1/1) -7-
 8. Bé ®Þnh thêi tù ®éng (§iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun) Gièng nh­ thêi ®iÓm ®¸nh löa cña ®éng c¬ x¨ng, thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu cña ®éng c¬ ®iªzen ph¶i sím (hoÆc muén) theo tèc ®é cña ®éng c¬ ®Ó ®¹t ®­îc c«ng suÊt tèi ­u. Bé ®Þnh thêi tù ®éng ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun sím hoÆc muén theo tèc ®é cña ®éng c¬. · CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng ViÖc thay ®æi vÞ trÝ con l¨n tiÕp xóc mÆt cam sÏ ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu. Khi b¬m phun nhiªn liÖu kh«ng quay, con l¨n sÏ ë vÞ trÝ muén tèi ®a. Khi b¬m phun nhiªn liÖu b¾t ®Çu quay vµ tèc ®é t¨ng, pÝt t«ng cña bé ®Þnh thêi dÞch chuyÓn sang tr¸i ®Èy lß xo bé ®Þnh thêi, khi ®ã ¸p suÊt nhiªn liÖu trong b¬m t¨ng. Chèt tr­ît nèi víi pÝt t«ng chuyÓn ho¸ sù dÞch chuyÓn cña pÝt t«ng thµnh chuyÓn ®éng quay cña vµnh l¨n. Khi vµnh l¨n quay theo chiÒu ng­îc l¹i víi trôc dÉn ®éng, thêi ®iÓm phun sÏ sím h¬n. Khi vµnh l¨n quay cïng mét h­íng, thêi ®iÓm phun sÏ muén. (1/1) -8-
 9. Bé ®iÒu tèc c¬ häc cña b¬m VE M« t¶ CÇn thiÕt ph¶i kiÓm so¸t l­îng phun nhiªn liÖu phï hîp víi lùc Ðp xuèng bµn ®¹p ga vµ t¶i träng cña ®éng c¬, bëi v× c«ng suÊt ®éng c¬ ®iªzen do l­îng nhiªn liÖu n¹p ®iÒu khiÓn. Do vÞ trÝ vµnh trµn quyÕt ®Þnh l­îng phun nhiªn liÖu nªn bé ®iÒu tèc ph¶i ®iÓu chØnh vÞ trÝ vµnh trµn ®Ó ®éng c¬ cã thÓ ch¹y æn ®Þnh. 1. §iÒu khiÓn theo møc nhÊn bµn ®¹p ga Ên xuèng: L­îng nhiªn liÖu n¹p t¨ng (tèc ®é ®éng c¬ t¨ng) Nh¶ ra: L­îng nhiªn liÖu n¹p gi¶m (tèc ®é ®éng c¬ gi¶m) 2. KiÓm so¸t khi vÞ trÝ bµn ®¹p ga kh«ng thay ®æi nh­ng träng t¶i cña ®éng c¬ thay ®æi. Träng t¶i t¨ng: L­îng nhiªn liÖu n¹p t¨ng. Träng t¶i gi¶m: L­îng nhiªn liÖu n¹p gi¶m. Bé ®iÒu tèc cßn ®ãng c¸c vai trß: Ng¨n ®éng c¬ kh«ng ch¹y qu¸ tèc b»ng viÖc kiÓm so¸t tèc ®é tèi ®a cña ®éng c¬ vµ gi÷ cho ®éng c¬ ch¹y æn ®Þnh ë tèc ®é thÊp. (1/1) -9-
 10. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng §èi víi bé ®iÒu tèc kiÓu c¬ häc, c¸c qu¶ v¨ng quay cïng víi trôc dÉn ®éng cña b¬m phun nhiªn liÖu; chóng bung réng ra nhê lùc li t©m, tuú theo sù t¨ng tèc ®é quay cña trôc. ChuyÓn ®éng nµy ®­îc truyÒn ®Õn vµnh trµn (th«ng qua èng nèi vµ cÇn ®iÒu khiÓn cña bé ®iÒu tèc) ®Ó ®iÒu chØnh l­îng phun nhiªn liÖu. Cã hai lo¹i bé ®iÒu tèc · Bé ®iÒu tèc kiÓu mäi tèc ®é · Bé ®iÒu tèc kiÓu tèc ®é M – M (Tèi thiÓu - Tèi ®a) (1/1) Bé ®iÒu tèc kiÓu mäi tèc ®é Bé ®iÒu tèc kiÓu mäi tèc ®é kiÓm so¸t l­îng nhiªn liÖu n¹p trong toµn bé d¶i tèc ®é cña ®éng c¬. Bé ®iÒu tèc dÞch chuyÓn vµnh trµn lµm thay ®æi hµnh tr×nh h÷u Ých vµ ®iÒu chØnh l­îng phun. -10-
 11. 1. Khëi ®éng Khi nhÊn bµn ®¹p ga xuèng vµ cÇn ®iÒu chØnh ®­îc g¹t theo h­íng toµn t¶i t¹i thêi ®iÓm khëi ®éng, lß xo ®iÒu khiÓn kÐo cÇn c¨ng cho ®Õn khi tiÕp xóc víi vÊu chÆn. Do tèc ®é b¬m t¹i thêi ®iÓm khëi ®éng cßn thÊp vµ lùc li t©m cña qu¶ v¨ng rÊt nhá, thËm chÝ lß xo khëi ®éng (lß xo ®Üa) víi søc c¨ng nhá còng cã thÓ ®Èy cÇn ®iÒu khiÓn t× vµo èng tr­ît cña bé ®iÒu tèc, lµm cho qu¶ v¨ng côp l¹i hoµn toµn. Lóc nµy, cÇn ®iÒu khiÓn quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå quanh ®iÓm tùa A vµ dÞch chuyÓn vµnh trµn tíi vÞ trÝ khëi ®éng (l­îng phun tèi ®a) ®Ó cung l­îng nhiªn liÖu cÇn thiÕt trong khëi ®éng. 2. Ch¹y kh«ng t¶i Sau khi khëi ®éng ®éng c¬ vµ nh¶ bµn ®¹p ga, cÇn ®iÒu chØnh quay vÒ vÞ trÝ kh«ng t¶i. Do søc c¨ng cña lß xo ®iÒu khiÓn t¹i thêi ®iÓm nµy lµ 0, qu¶ v¨ng cã thÓ bung réng ra ngoµi kÓ c¶ khi tèc ®é chËm. èng tr­ît bé ®iÒu tèc nÐn lß xo kh«ng t¶i l¹i. Lóc nµy, cÇn ®iÒu khiÓn quay cïng chiÒu kim ®ång hå quanh ®iÓm tùa A vµ dÞch chuyÓn vµnh trµn tíi vÞ trÝ kh«ng t¶i. B»ng c¸ch ®ã, cã thÓ ®¹t ®­îc tèc ®é kh«ng t¶i æn ®Þnh khi lùc ly t©m cña c¸c qu¶ v¨ng vµ søc c¨ng cña lß xo kh«ng t¶i c©n b»ng. -11-
 12. 3. §Çy t¶i (§¹p bµn ®¹p ga xuèng hoµn toµn) Khi bµn ®¹p ga ®­îc nhÊn xuèng hoµn toµn, cÇn ®iÒu chØnh dÞch chuyÓn theo vÞ trÝ toµn t¶i vµ cÇn c¨ng sÏ tiÕp xóc víi vÊu chÆn, gièng nh­ khi khëi ®éng. Trong tr­êng hîp nµy, lß xo ®iÒu khiÓn cã søc c¨ng cao vµ lß xo gi¶m chÊn bÞ Ðp l¹i hoµn toµn vµ kh«ng ho¹t ®éng. Kh¸c víi khi khëi ®éng, lóc nµy lùc ly t©m cña qu¶ v¨ng cã t¸c ®éng m¹nh. èng tr­ît cña bé ®iÒu tèc ®Èy cÇn ®iÒu khiÓn sang ph¶i. Sau ®ã cÇn ®iÒu khiÓn quay theo chiÒu kim ®ång hå quanh ®iÓm tùa A cho ®Õn khi ®iÓm tùa B tiÕp xóc víi cÇn c¨ng, tõ ®ã dÞch chuyÓn vµnh trµn tíi vÞ trÝ toµn t¶i. KÕt qu¶ l­îng nhiªn liÖu n¹p sÏ gi¶m so víi trong khi khëi ®éng. 4. Tèc ®é tèi ®a (§¹p bµn ®¹p ga xuèng hoµn toµn) Khi tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n møc quy ®Þnh, lùc ly t©m cña qu¶ v¨ng trë nªn lín h¬n, lµm cho lùc Ðp cña èng tr­ît bé ®iÒu tèc lín h¬n søc c¶n trong lß xo ®iÒu khiÓn. Khi ®ã cÇn ®iÒu khiÓn vµ cÇn c¨ng cïng dÞch chuyÓn, quay theo chiÒu kim ®ång hå quanh ®iÓm tùa A ®Ó dÞch chuyÓn vµnh trµn theo h­íng gi¶m l­îng phun nhiªn liÖu. Nhê khèng chÕ ®­îc tèc ®é tèi ®a nªn ®éng c¬ kh«ng bÞ ch¹y qu¸ tèc cho phÐp. -12-
 13. 5. T¶i côc bé (Tèc ®é trung b×nh) (§¹p bµn ®¹p ga xuèng mét nöa) Khi cÇn ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ trung gian gi÷a ®Çy t¶i vµ kh«ng t¶i, lß xo ®iÒu khiÓn cã lùc c¨ng yÕu, cho phÐp vµnh trµn dÞch chuyÓn theo h­íng gi¶m l­îng phun ë tèc ®é thÊp h¬n trong khi kiÓm so¸t tèc ®é tèi ®a. KÕt qu¶ lµ tèc ®é ®éng c¬ ®­îc kiÓm so¸t phï hîp víi møc ®é nhÊn bµn ®¹p ga. §Æc ®iÓm cña l­îng phun nhiªn liÖu trong tr­êng hîp nµy còng gièng nh­ tr­êng hîp ®Çy t¶i, khi tèc ®é cña ®éng c¬ cßn thÊp (tr­íc khi vµnh trµn dÞch chuyÓn theo h­íng ®Ó gi¶m l­îng phun). Khi tèc ®é t¨ng, l­îng phun sÏ gi¶m ®Ó kiÓm so¸t tèc ®é. (1/1) Bé ®iÒu tèc kiÓu tèc ®é M-M (Tèi ®a- Tèi thiÓu) Bé ®iÒu tèc kiÓu tèc ®é M-M kiÓm so¸t l­îng phun theo tèc ®é ®éng c¬ ë tèc ®é tèi ®a vµ tèi thiÓu. ë c¸c d¶i tèc ®é kh¸c, l­îng nhiªn liÖu n¹p theo møc ®é nhÊn bµn ®¹p ga. (Trõ lß xo ®iÒu khiÓn, vÒ c¬ b¶n c¬ cÊu cña bé ®iÒu tèc kiÓu mäi tèc ®é vµ bé ®iÒu tèc kiÓu tèc ®é M-M lµ gièng nhau) (1/1) -13-
 14. C¸c vÝt ®iÒu chØnh B¬m phun nhiªn liÖu cã c¸c vÝt ®iÒu chØnh sau: 1. VÝt ®iÒu chØnh tèc ®é tèi ®a: KiÓm so¸t tèc ®é tèi ®a cña ®éng c¬. 2. VÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i §iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ khi ch¹y kh«ng t¶i. 3. VÝt ®iÒu chØnh toµn t¶i §iÒu chØnh l­îng nhiªn liÖu n¹p Gîi ý: Khi vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é tèi ®a vµ vÝt ®iÒu chØnh toµn t¶i ®­îc ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ thÝch hîp vµ ®­îc niªm phong, th«ng th­êng chóng kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh n÷a. Tuy nhiªn, nÕu do thay ®æi theo thêi gian, cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh, bá niªm phong vµ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. Sau khi ®iÒu chØnh, vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é tèi ®a vµ vÝt ®iÒu chØnh toµn t¶i ph¶i ®­îc niªm phong l¹i. (1/1) LST (Bé ®iÒu chØnh thêi ®iÓm phun theo t¶i) LST thay ®æi thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu theo t¶i cña ®éng c¬ vµ t¹o thêi ®iÓm phun sím. Nhiªn liÖu ®­îc tho¸t ra qua cöa tho¸t trªn èng tr­ît cña bé ®iÒu tèc, qua ®­êng dÉn trong trôc cña bé ®iÒu tèc, ®i vµo b¬m cung cÊp liÖu. Do ®ã ¸p suÊt trong b¬m nµy ®­îc gi¶m xuèng ®Ó lµm cho thêi ®iÓm phun chËm l¹i. Khi t¶i trong ®éng c¬ t¨ng (l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng), qu¶ v¨ng vÉn cßn côp l¹i. ¸p suÊt trong th©n b¬m kh«ng ®­îc h¹ thÊp n÷a v× cöa tho¸t trªn èng tr­ît cña bé ®iÒu tèc kh«ng cßn khíp víi ®­êng dÉn trong trôc cña bé ®iÒu tèc. Ng­îc l¹i, khi träng t¶i cña ®éng c¬ gi¶m (l­îng phun gi¶m), qu¶ v¨ng l¹i bung ra. Cöa tho¸t trªn trªn èng tr­ît bé ®iÒu tèc vµ ®­êng dÉn trong trôc bé ®iÒu tèc th¼ng hµng, lµm ¸p suÊt trong b¬m gi¶m vµ thêi ®iÓm phun chËm l¹i. (1/1) -14-
 15. · Ho¹t ®éng -15-
 16. TCV (Van ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm) TCV lµm cho LST kh«ng ho¹t ®éng nÕu xe ho¹t ®éng víi ®éng c¬ nguéi (nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t d­íi 600C) hoÆc ë ®é cao cao (¸p suÊt khÝ quyÓn d­íi 93 kPa (700mmHg)). Môc ®Ých cña viÖc l¾p TCV lµ ®Ó ng¨n sù bá m¸y. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ô x¶y ra bá m¸y sím (®éng c¬ nguéi hoÆc ®é cao lín) th× viÖc ®iÒu chØnh ®Ó cã thêi ®iÓm phun sím lªn cã thÓ ng¨n ngõa ®­îc hiÖn t­îng bá m¸y. Do ®ã còng ng¨n ®­îc khãi tr¾ng. ECU cña ®éng c¬ sÏ x¸c ®Þnh c¸c t×nh tr¹ng cña ®éng c¬ trªn c¬ së c¸c tÝn hiÖu tõ c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc vµ c¶m biÕn ¸p suÊt khÝ quyÓn. Sau ®ã, ECU ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®Ó TCV ®ãng ®­êng nhiªn liÖu cña LST, lµm cho LST kh«ng ho¹t ®éng. · TCV lµm viÖc Tr­íc khi ®éng c¬ ®­îc h©m nãng lªn (nhiÖt ®é lµm m¸t d­íi 600C hoÆc khi xe ch¹y ë ®é cao cao (¸p suÊt khÝ quyÓn d­íi 93 kPa (700 mmHg)), ECU ph¸t ra tÝn hiÖu ®Ó TCV lµm viÖc vµ ®ãng ®­êng nhiªn liÖu. V× thÕ, ngay c¶ khi nh¶ bµn ®¹p ga ra vµ t¶i träng cña ®éng c¬ gi¶m xuèng th× LST vÉn kh«ng ho¹t ®éng vµ kh«ng lµm trÔ thêi gian phun nhiªn liÖu. (1/1) B¬m VE ThiÕt bÞ khëi ®éng l¹nh, ®iÒu khiÓn tù ®éng (ACSD) 1. M« t¶ ACSD sö dông c¸c ®Æc tÝnh co d·n cña s¸p chÞu nhiÖt vµ søc c¨ng cña lß xo ®Ó lµm cho thêi ®iÓm phun tù ®éng diÔn ra sím theo nhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t, ®Ó ch¹y h©m nãng ®éng c¬ (ch¹y kh«ng t¶i tèc ®é cao). §iÒu nµy t¨ng tÝnh dÔ khëi ®éng ë nhiÖt ®é thÊp vµ tÝnh æn ®Þnh cña ch¹y kh«ng t¶i. (1/2) -16-
 17. 2. Ho¹t ®éng (1) §éng c¬ l¹nh S¸p chÞu nhiÖt co vµ kÐo pÝt t«ng. CÇn A quay theo chiÒu kim®ång hå b»ng søc c¨ng cña lß xo. §iÒu nµy lµm cho cÇn B ®Çy cÇn ®iÒu chØnh h­íng tíi vÞ trÝ bï kh«ng kh«ng t¶i, lµm t¨ng tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. §ång thêi, vßng l¨n quay lµm sím thêi phun nhiªn. (2) §éng c¬ nãng Khi nhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t t¨ng, s¸p chÞu nhiÖt d·n ra vµ ®Èy pÝt t«ng ra ngoµi. CÇn A lµm pÝt t«ng quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå, gi¶m dÇn gãc phun sím vµ gi¶m tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®¹t kho¶n 500C, th× thêi ®iÓm phun vµ tèc ®é kh«ng t¶i l¹i trë vÒ b×nh th­êng. Gîi ý: Gi÷a ®éng c¬ cã ACSD vµ ®éng c¬ kh«ng cã ACSD cã ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh kh¸c nhau. (2/2) -17-
 18. ThiÕt bÞ bï ®é cao (HAC) 1. M« t¶ ë ®é cao cao, tû träng kh«ng khÝ gi¶m theo møc gi¶m ¸p suÊt khÝ quyÓn. V× vËy nÕu nhiªn liÖu phun ë cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ ë ®é cao thÊp, hçn hîp nhiªn liÖu trë nªn qu¸ giµu, lµm ®éng c¬ x¶ khãi ®en. Do ®ã HAC tù ®éng gi¶m l­îng phun nhiªn liÖu tèi ®a theo ®é cao hiÖn t¹i cña xe. 2. CÊu t¹o HAC l¾p trªn bé ®iÒu khiÓn b¬m bao gåm èng xÕp ch©n kh«ng, cÇn ®Èy, chèt nèi vµ tay ®iÒu khiÓn. 3. Ho¹t ®éng (1) §é cao thÊp Khi èng xÕp co l¹i khi ¸p suÊt khÝ quyÓn cao, lß xo kÐo cÇn ®Èy lªn. Vµnh trµnë vÞ trÝ b×nh th­êng. (2) §é cao cao Khi ¸p suÊt khi quyÓn thÊp, èng xÕp d·n ra ®Èy cÇn ®Èy xuèng. ChuyÓn ®éng nµy ®­îc truyÒn qua chèt nèi, tay ®iÒu khiÓn vµ cÇn c¨ng, lµm cho vµnh trµn chuyÓn dÞch sang tr¸i. B»ng c¸ch nµy, l­îng phun nhiªn liÖu tèi ®a gi¶m xuèng. (1/1) -18-
 19. ThiÕt bÞ bï t¨ng ¸p 1. M« t¶ Khi tua bin lµm t¨ng l­îng kh«ng khÝ n¹p (¸p suÊt t¨ng), ThiÕt bÞ bï nµy sÏ t¨ng l­îng nhiªn liÖu n¹p tèi ®a theo l­îng kh«ng khi n¹p t¨ng ®Ó duy tr× ®iÒu kiÖn ®èt ch¸y tèi ­u vµ t¨ng c«ng suÊt ®éng c¬ t¹i mäi thêi ®iÓm 2. CÊu t¹o ThiÕt bÞ bï t¨ng ¸p ®­îc l¾p trªn bé ®iÒu khiÓn b¬m phun. Mµng ch¾n vµ cÇn ®Èy dÞch chuyÓn lªn hoÆc xuèng theo ¸p suÊt n¹p khÝ. CÇn ®Èy cã d¹ng c«n, nhê nã mµ cã thÓ quay tay ®iÒu khiÓn. Kho¶ng dÞch chuyÓn nµy trë thµnh kho¶ng c¸ch dÞch chuyÓn cña cÇn c¨ng vµ vµnh trµn (l­îng phun) 3. Ho¹t ®éng (1) Khi ¸p suÊt n¹p khÝ thÊp: Lß xo ®Èy mµng ch¾n lªn. L­îng phun kh«ng t¨ng do chèt nèi tiÕp xóc phÇn ®u«i c«n cña cÇn ®Èy. -19-
 20. (2) Khi ¸p suÊt n¹p khÝ cao: ¸p suÊt n¹p khÝ ®Èy mµng ch¾n ®Ó dÞch chuyÓn cÇn ®Èy xuèng. Lß xo ®iÒu khiÓn kÐo cÇn c¨ng. Do ®ã, chèt nèi dÞch chuyÓn sang ph¶i h­íng tíi phÇn c«n cña cÇn ®Èy vµ tay ®iÒu khiÓn còng quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå. CÇn c¨ng vµ cÇn ®iÒu khiÓn quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå quay ®iÓm tùa A vµ dÞch chuyÓn vµnh trµn ®Ó t¨ng l­¬ng phun nhiªn liÖu tèi ®a. (3) Khi ¸p suÊt n¹p khÝ qu¸ cao: Th«ng th­êng ¸p suÊt n¹p khÝ ®­îc kiÓm so¸t t¹i khu vùc "C" vµ"D". NÕu ¸p suÊt n¹p khÝ t¨ng lªn trªn ®iÓm chÆn trªn biÓu ®å, phÇn c«n "B" cña cÇn ®Èy ®Èy chèt nèi lïi l¹i bªn tr¸i, lµm gi¶m l­îng phun nhiªn liÖu tèi ®a. §iÒu nµy ng¨n ¸p suÊt n¹p khÝ t¨ng qu¸ cao trong tr­êng hîp bÞ háng hãc. (2/2) -20-
Đồng bộ tài khoản