Modul mền Pid_FB41 trong PLC_S7-300

Chia sẻ: Nguyen Van Hoan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
87
lượt xem
10
download

Modul mền Pid_FB41 trong PLC_S7-300

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về modul mền Pid_FB41 trong PLC_S7-300

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Modul mền Pid_FB41 trong PLC_S7-300

 1. Modul mÒn PID_FB41 trong PLC_S7-300 1. Khèi h m FB41 ‘’CONT_C’’ FB41 ”CONT_C” ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc quaù trình kyõ thuaät vôùi caùc bieán ñaàu vaøo vaø ra töông töï nhö treân cô sôû thieát bò khaû trình Simatic. Trong khi thieát laäp tham soá, coù theå tích cöïc hoaëc khoâng tích cöïc moät soá thaønh phaàn chöùc naêng cuûa boä ñieàu khieån PID cho phuø hôïp vôùi ñoái töôïng. Module meàm PID bao goàm: - Tín hieäu ñaàu vaøo SP_INT: Leänh nhaäp möùc tín hieäu ñieàu khieån, laø soá thöïc, tính theo giaù trò % cuûa tín hieäu cöïc ñaïi thang ñieàu khieån.
 2. - Tín hieäu phaûn hoài PV_PER: Tín hieäu phaûn hoài laáy töø ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån. Noù thöôøng ñöôïc ñoïc töø moät caûm bieán Analog qua ñaàu vaøo Analog neân ngöôøi ta choïn kieåu döõ lieäu ñaàu vaøo naøy laø soá nguyeân kieåu Word. Chöùc naêng CRP_IN bieán ñoåi kieåu döõ lieäu töø soá nguyeân sang daïng soá thöïc tính theo % cho phuø hôïp vôùi leänh. Do Module Analog coù giôùi haïn thang ño tuyeán tính laø 27648 neân ta coi giôùi haïn ñoù laø 100% vaø tín hieäu ra CRP_IN ñöôïc tính: 100 CRP _ IN = PV _ PER × 27648 - Ñeå hieäu chænh giaù trò caûm bieán phaûn hoài, khoái chöùc naêng PV_NORM seõ thöïc hieän bieán ñoåi tuyeán tính, hieäu chænh ñoä nhaïy (PV_FAC) vaø ñoä troâi (PV_OFF): PV_NORM= CRP_IN × PV_FAC +PV_OFF Khi thay theá caûm bieán, ta caàn hieäu chænh 2 giaù trò treân ñeå keát quaû ño löôøng khoâng ñoåi. - Trong tröôøng hôïp tín hieäu phaûn hoài khoâng thu ñöôïc töø caûm bieán coù döõ lieäu töông öùng ñaàu vaøo PV_PER, ta coù theå ñöa qua tính toaùn khaùc vaø ñöa ñeán ñaàu vaøo PV_IN daïng soá thöïc, tính theo %, luùc ñoù leänh PVPER_ON phaûi ñaët veà möùc “0”. - Khoái ± seõ so saùnh 2 giaù trò vaøo, cho ra tín hieäu sai leäch. Tín hieäu sai leäch ñöôïc ñöa qua khoái chöùc naêng DEADBAND ñeå heä thoáng khoâng hoaït ñoäng vôùi caùc sai leäch nhoû döôùi möùc caàn taùc ñoäng. Ñieàu naøy caàn thieát neáu caùc heä laøm vieäc trong moâi tröôøng nhieàu nhieãu. Trong moâi tröôøng ít nhieãu, ta giaûm DEAD_W veà “0” ñeå taêng ñoä nhaïy, ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng. - Heä soá khueách ñaïi tín hieäu sai leäch cuûa heä chính laø thaønh phaàn tæ leä Kp, ñöôïc ñaët baèng heä soá GAIN. GAIN laø soá thöïc, neáu choïn lôùn heä seõ taùc ñoäng nhanh, chính xaùc nhöng deã maát oån ñònh. - Khaâu PID thöïc söï goàm 3 thaønh phaàn: Thaønh phaàn tæ leä, ñöôïc löïa choïn nhôø leänh chuyeån maïch P_SEL Thaønh phaàn tích phaân ñöôïc hình thaønh bôûi khoái chöùc naêng INT vaø ñöôïc choïn nhôø leänh chuyeån maïch I_SEL. Tính chaát khoái tích phaân xaùc ñònh nhôø giaù trò haèng soá thôøi gian TI (Döõ lieäu kieåu TIME), giaù trò ban ñaàu I_ITLVAL (Daïng soá thöïc tính theo %). Coù söû duïng giaù trò ban ñaàu hay khoâng tuyø thuoäc leänh I_ITL_ON, vaø coù theå duøng quaù trình tích phaân giöõ nguyeân giaù trò ñaàu ra baèng leänh INT_HOLD.
 3. Thaønh phaàn vi phaân ñöôïc hình thaønh bôûi khoái chöùc naêng DIF, ñöôïc löïa choïn nhôø leänh chuyeån maïch D_SEL. Tính chaát khoái vi phaân ñöôïc xaùc laäp bôûi haèng soá thôùi gian TD (Döõ lieäu kieåu TIME) vaø thôøi gian giöõ chaäm TM_LAG (Döõ lieäu kieåu TIME). Ba thaønh phaàn naøy ñöôïc coäng vôùi nhau. Nhôø caùc leänh chuyeån maïch P_SEL, I_SEL, D_SEL maø ta coù theå thaønh laäp caùc cheá ñoä ñieàu khieån P, PI, PD, PID khaùc nhau. - Tín hieäu sai leäch toång hôïp ñöôïc coäng theâm thaønh phaàn DISV duøng ñeå buø taùc ñoäng hieãu theo chieàu thuaän. Giaù trò cuûa DISV coù daïng soá thöïc, tính theo %. - Tín hieäu sai leäch ñöôïc ñöa qua boä haïn cheá möùc tín hieäu ñieàu khieån LMNLIMIT. Möùc haïn cheá treân LMN_HLM vaø haïn cheá döôùi LMN_LLM ñöôïc ñöa vaøo daïng soá thöïc, tính theo%. Ñaàu vaøo cuûa khoái ñöôïc löïa choïn theo cheá ñoä baèng tay hay töï ñoäng nhôø leänh MAN_ON. Ñaàu vaøo MAN, daïng soá thöïc, tính theo %, duøng ñeå ñaët möùc tín hieäu ra LMN trong cheá ñoä ñieàu khieån baèng tay. - Khoái LMN_NORM bieán ñoåi tuyeán tính, buø leäch tónh vaø ñoä nhaïy cuûa cô caáu chaáp haønh. Tín hieäu ñieàu khieån ñaàu ra LMN coù daïng soá thöïc, tính theo %. LMN=LMNLIMIT × LMN_FAC+LMN_OFF - Khoái CRP_OUT bieán ñoåi tín hieäu ra daïng soá thöïc ra daïng soá nguyeân LMN_PER thích öùng vôùi daïng ra caùc Module ra Analog. 27648 LMN _ PER = LMN × 100 - Caùc ñaàu ra trung gian, kieåm tra: PV_IN: Tín hieäu phaûn hoài, daïng soá thöïc tính theo % ñaàu vaøo maïch so saùnh. ER: Tín hieäu sai leäch sau khi truyeàn qua DEADBAND. LMN_P, LMN_I, LMN_D: caùc thaønh phaàn tæ leä, tích phaân, vi phaân cuûa tín hieäu sai leäch ôû ñaàu vaøo boä toång hôïp. QLMN_HLM, QLMN_LLM: Tín hieäu baùo ñoä sai leäch vöôït möùc haïn cheá treân vaø döôùi. Caùc tín hieäu ñaàu ra naøy coù theå duøng theo doõi, baùo hieäu hoaëc caùc xöû lyù khaùc. 2. Sö dông khèi h m FB41 Ñeå söû duïng module meàm FB41, ta xeùt sô ñoà khoái tín hieäu:
 4. PV_PER (PV_IN) Hình: Sô ñoà khoái noái FB41 vôùi ñoái töôïng ñieàu khieån. - Leänh ñieàu khieån ñöôïc ñaët vaøo daïng soá thöïc (%) qua ñaàu vaøo SP_INT. Ñaàu ra LMN (soá nguyeân) hoaëc LMN_PER (soá thöïc) ñöôïc ñöa ñeán cô caáu chaáp haønh, ñieàu khieån ñoái töôïng. Tín hieäu phaûn hoài ñöôïc ñöa trôû veà ñaàu vaøo PV_PER (soá nguyeân) hoaëc PV_IN (soá thöïc). - Ñaàu vaøo DISV söû duïng khi coù taùc ñoäng tröïc thuaän coù theå ño löôøng ñöôïc, giaûm sai leäch ñaàu ra, naâng cao ñoä chính xaùc cho heä. 3. S¬ ®å v b¶ng m« t¶ tãm t¾t c¸c ch©n khèi h m FB41.
 5. B¶ng m« t¶ tãm t¾t c¸c ch©n ®Çu v o: Tham sè KiÓu Ph¹m vi GÝa trÞ M« t¶ chøc n¨ng d÷ liÖu giíi han mÆc ®Þnh EN Bool False Cho phÐp gäi khèi h m FB41 COM_RST Bool False Cho phÐp khëi t¹o l¹i hÖ thèng ho n to n khi “COM_RST” cã gi¸ trÞ logic TRUE. Khi ®ã luËt tÝch ph©n tù ®éng thiÕt lËp gi¸ trÞ khëi t¹o I_ITVAL, tÊt c¶ c¸c ®Çu ra ®−îc ®Æt gÝa trÞ mÆc ®Þnh SP_IN Real -100..100% 0.0 TÝn hiÖu ®Æt, l sè thùc tÝnh theo % (nÕu lÊy tÝn hiÖu ®Æt tõ cæng v o t−¬ng tù th× ph¶i biÕn ®æi kiÓu d÷
 6. liÖu phï hîp) PV_PER WORD W#16#0000 TÝn hiÖu ph¶n håi, lÊy tõ cæng v o t−¬ng tù PV_IN Real -100..100% 0.0 TÝn hiÖu gi¶ m« pháng tÝn hiÖu ph¶n håi ®èi t−îng, l sè thùc tÝnh theo % PVPER_ON Bool False Lùa chän tÝn hiÖu ph¶n håi: - Logic “1”, lùa chän ph¶n håi PV_PER - Logic “0”, lùa chän ph¶n håi PV_IN PV_FAC Real 1.0 HÖ sè hiÖu chØnh biÕn qu¸ tr×nh PV_OFF Real 1.0 L−îng bï cho biÕn qu¸ tr×nh DEAD_W Real >=0.0 0.0 §é réng vïng kÐm nhËy ®Ó xö lý tÝn hiÖu sai lÖch GAIN Real 2.0 HÖ sè tØ lÖ P_SEL Bool True Lùa chän kh©u tØ lÖ nÕu P_SEL cã gi¸ trÞ logic True I_SEL Bool True Lùa chän kh©u tÝch ph©n nÕu I_SEL cã gi¸ trÞ logic True TI Timer >=CYCLE T#20s H»ng sè thêi gian tÝch ph©n I_ITLVAL Real -100..100% 0.0 GÝa trÞ ®Çu kh©u tÝch ph©n I_ITL_ON Bool False Lùa chän gi¸ trÞ ®Çu kh©u tÝch ph©n nÕu I_ITL_ON cã gi¸ trÞ logÝc True INT_HOLD Bool False Lùa chän gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ®Çu ra tÝch ph©n nÕu
 7. INT_HOLD cã gi¸ trÞ logÝc True D_SEL Bool False Lùa chän kh©u vi ph©n nÕu D_SEL cã gi¸ trÞ logÝc True TD Timer >=CYCLE T#10S H»ng sè thêi gian vi ph©n TM_LAG Timer >=CYCLE T#2s Thêi gian gi÷ chËm kh©u vi ph©n DISV Real -100..100% 0.0 Bï nhiÔu, l sè thùc theo % MAN Real -100..100% 0.0 GÝa trÞ ®Æt b»ng tay, l sè thùc tÝnh theo % MAN_ON Bool True Lùa chän ng¾t m¹ch vßng ®iÒu khiÓn: - Logic “1”, ng¾t m¹ch vßng ®iÒu khiÓn v c¸c gÝa trÞ thiÕt lËp b»ng tay - Logic “0”, lùa chän m¹ch vßng ®iÒu khiÓn PID LMN_HLM Real =>LMN_LLM 100.0 GÝa trÞ h¹n chÕ trªn, l sè thùc tÝnh theo % LMN_LLM Real =1ms T#1s Thêi gian trÝch mÉu (gäi khèi) l kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c lÇn khèi ®−îc cËp nhËt B¶ng m« t¶ tãm t¾t c¸c ch©n ®Çu ra:
 8. Tham sè KiÓu GÝa trÞ M« t¶ chøc n¨ng d÷ mÆc ®Þnh liÖu LMN Real 0.0 GÝa trÞ ®Çu ra, l sè thùc tÝnh theo % LMN_PER Word W#16#0000 GÝ trÞ ®Çu ra, l sè nguyªn QLMN_HLM Bool False Th«ng b¸o gi¸ trÞ biÕn qu¸ tr×nh v−ît qu¸ giíi h¹n trªn QLMN_LLM Bool False Th«ng b¸o gi¸ trÞ biÕn qu¸ tr×nh nhá h¬n giíi h¹n d−íi LMN_P Real 0.0 TÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn tØ lÖ LMN_I Real 0.0 TÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn tÝch ph©n LMN_D Real 0.0 TÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn vi ph©n PV Real 0.0 TÝn hiÖu ra cña tÝn hiÖu ph¶n håi, d¹ng sè thùc tÝnh % ER Real 0.0 TÝn hiÖu ra sai lÖch gi÷a tÝn hiÖu ®Æt v ph¶n håi ENO Bool False Khi khèi h m FB41 ®−îc gäi th× ENO cã gi¸ trÞ True
 9. Modul PID_FB43 trong PLC_S7-300 1. Khèi h m FB43 “PULSEGEN” FB43 “PULSEGENT” ®−îc sö dông ®Ó thiÕt lËp bé ®iÒu khiÓn PID víi ®Çu ra d¹ng xung cho c¬ cÊu tû lÖ. Sö dông FB43 “PULSEGENT”, bé ®iÒu khiÓn PID hai hoÆc ba vÞ trÝ ®−îc thiÕt lËp b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung. Chøc n¨ng n y cña FB43 th−êng kÕt hîp víi FB41 “CON_C”. Chøc n¨ng khèi “FULSEGEN” l biÕn ®æi biÕn ®Çu v o INV th nh mét chuçi xung ®Çu ra cã chu kú kh«ng ®æi b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung, t−¬ng øng trong mçi chu kú biÕn ®Çu v o ®−îc cËp nhËt v ghi nhËn trong “PER_TM”. §é réng cña xung trong mçi chu kú tØ lÖ víi biÕn ®Çu v o. Chu kú xung “PER_TM” kh«ng ®ång nhÊt víi chu kú xö lý cña khèi “FULSEGEN”. Chu kú xung “PER_TM” ®−îc t¹o th nh tõ c¸c chu kú xö lý riªng rÏ cña khèi “FULSEGEN”, do vËy sè lÇn gäi khèi “FULSEGEN” trong mét chu kú xung “PER_TM” l tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung.
 10. VÝ dô: gi¸ trÞ 30% cña biÕn ®Çu v o v 10 lÇn gäi khèi “FULSEGEN” trong mét chu kú xung “PER_TM” cã nghÜa nh− sau: - “One” t¹i ®Çu ra QPOS l 1/3 sè lÇn gäi khèi “FULSEGEN” (30% cña10 lÇn gäi) - “Zero” t¹i ®Çu ra QPOS l 7 (70% cña 10 lÇn gäi) S¬ ®å khèi: §é chÝnh x¸c: Víi tØ lÖ lÊy mÉu l 1:10 (sè lÇn gäi khèi “CON_C” so sè lÇn gäi khèi PULSEGEN) th× ®é chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ ®iÒu chÕ bÞ giíi h¹n l 10%, nãi c¸ch kh¸c l ®Æt gi¸ trÞ ®Çu v o INV chØ cã thÓ thay ®æi ®é réng xung ®Çu ra QPOS khi cã sù nh¶y bËc 10%. §é chÝnh x¸c sÏ t¨ng khi sè lÇn gäi khèi “PULSEGENT” so sè lÇn gäi khèi “CON_C” t¨ng. NÕu sè lÇn gäi khèi “PULSEGENT” l h¬n 100 lÇn so víi sè lÇn gäi khèi “CON_C” th× ph¹m vi ®iÒu khiÓn l 1% ®−îc thiÕt lËp. §ång bé: Cã thÓ ®ång bé ®Çu ra xung cña khèi ®Ó cËp nhËt biÕn ®Çu v o INV. §iÒu n y ®¶m b¶o sù thay ®æi biÕn ®Çu v o th× ®Çu ra ®¸p øng ngay 1 xung. §ång bé khèi ®−îc thiÕt lËp bëi tham sè SYN_ON
 11. C¸c Mode l m viÖc: Phô thuéc v o c¸ch ®Æt tham sè cho xung ph¸t ra, bé ®iÒu khiÓn PID víi ®Çu ra 3 vÞ trÝ hoÆc ®Çu ra 2 vÞ trÝ l−ìng cùc hoÆc ®Çu ra 2 vÞ trÝ ®¬n cùc sÏ ®−îc thiÕt lËp. B¶ng sau minh häa sù kÕt hîp c¸c tham sè ®Ó thiÕt lËp c¸c mode l m viÖc: Tham sè MAN_ON STEP3_ON ST2BI_ON Mode §iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ False True Any §iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ l−ìng cùc, ph¹m False False True vi (-100%... 100%) §iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ ®¬n cùc, ph¹m vi False False False (0%... 100%) §iÒu khiÓn b»ng tay True Any Any §iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ: Trong chÕ ®é n y, tÝn hiÖu chÊp h nh cã thÓ thiÕt lËp 3 tr¹ng th¸i. C¸c gÝa trÞ ®Çu ra nhÞ ph©n QPOS_P and QNEG_P ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i c¬ cÊu chÊp h nh. B¶ng d−íi ®©y minh ho¹ mét vÝ dô ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é: ChÊp Heat Off Cool h nh §Çu ra QPOS_P True False False QNEG_P False False True Dùa v o biÕn ®Çu v o, ®−êng cong ®Æc tÝnh ®−îc sö dông ®Ó tÝnh ®é réng xung. H×nh d¸ng cña ®−êng cong ®Æc tÝnh ®−îc x¸c ®Þnh bëi xung nhá nhÊt hay thêi gian ng¾t qu ng nhá nhÊt v thõa sè tØ lÖ. GÝa trÞ th«ng th−êng cña thõa sè tØ lÖ l 1. §iÓm nh¶y bËc “doglegs” trªn ®−êng cong ®Æc tÝnh x¸c ®Þnh bëi xung nhá nhÊt hay thêi gian ng¾t qu ng nhá nhÊt. Xung nhá nhÊt hay thêi gian ng¾t qu ng nhá nhÊt: ThiÕt lËp xung nhá nhÊt hay thêi gian ng¾t qu ng nhá nhÊt “P_B_TM” ®Ó chÆn thêi gian on/off nhá ®Ó gi¶m thêi gian ®ãng c¾t cña c¬ cÊu chÊp h nh. Chó ý: gÝa trÞ nhá nhÊt cña biÕn ®Çu v o LMN ®−îc ph¸t xung cã ®é réng nhá h¬n “P_B_TM” bÞ khö. GÝa trÞ ®Çu v o ®−îc ph¸t xung cã ®é réng lín h¬n “P_B_TM” sÏ ®−îc thiÕt lËp trong kho¶ng -100% ®Õn 100% §é réng xung d−¬ng v ©m tÝnh bëi phÐp nh©n biÕn ®Çu v o (%) v chu kú xung: §é réng xung = (INV/100) * PER_TM
 12. §iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ kh«ng ®èi xøng: Sö dông thõa sè tØ lÖ RATIOFAC, tØ lÖ cña ®é réng xung d−¬ng v xung ©m cã thÓ thay ®æi. Trong vÝ dô qu¸ tr×nh nhiÖt ®é, chøc n¨ng n y cho phÐp sù kh¸c nhau gi÷a h»ng sè thêi gian nãng v l¹nh. Thõa sè tØ lÖ còng ¶nh h−ëng tíi xung nhá nhÊt hay thêi gian ng¾t qu ng nhá nhÊt. Thõa sè tØ lÖ
 13. Thõa sè tØ lÖ >1: §é réng xung d−¬ng cña xung ®Çu ra ®−îc tÝnh theo c«ng thøc biÕn ®Çu v o nh©n chu kú xung v bÞ gi¶m bëi thõa sè tØ lÖ §é réng xung d−¬ng = ((INV/100)*PER_TM)/ RACTIOFAC §é réng xung ©m=(INV/100)*PER_TM §iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ: Trong chÕ ®é n y, chØ duy nhÊt ®Çu ra xung d−¬ng QPOS_P cña khèi ®−îc nèi tíi c¬ cÊu chÊp h nh on/off. Phô thuéc v o ph¹m vi gi¸ trÞ ®iÒu chÕ, bé ®iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ cã ph¹m vi gÝa trÞ l−ìng cùc hay ®¬n cùc. §iÒu khiÓn hai vÞ trÝ víi ph¹m vi l−ìng cùc (-100%...100%): §iÒu khiÓn hai vÞ trÝ víi ph¹m vi ®¬n cùc(0%...100%): Phñ ®Þnh tÝn hiÖu ®Çu ra t¹i QNEG_P nÕu kÕt nèi bé ®iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ trong vßng ®iÒu khiÓn yªu cÇu tÝn hiÖu logic nghÞch ®¶o cho xung chÊp h nh. ON Off Actuator
 14. Pulse QPOS_P True False QNEG_P False True ChÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay 3 vÞ trÝ hoÆc 2 vÞ trÝ: Trong chÕ ®é n y tham sè MAN_ON = True, c¸c ®Çu ra nhÞ ph©n cña bé ®iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ hoÆc 2 vÞ trÝ ®−îc thiÕt lËp bëi c¸c tÝn hiÖu POS_P_ON v NEG_P_ON kh«ng cÇn quan t©m ®Õn ®Çu v o INV. POS_P_ON NEG_P_ON QPOS_P QNEG_P §iÒu khiÓn 3 FALSE FALSE FALSE FALSE vÞ trÝ TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE §iÒu khiÓn 2 FALSE Any FALSE TRUE vÞ trÝ TRUE Any TRUE FALSE ChÕ ®é Restart: Khi ho n th nh Restart, tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra thiÕt lËp 0 Lçi: Khèi kh«ng kiÓm tra lçi bªn trong. Tham sè lçi ®Çu ra RET_VAL kh«ng ®−îc sö dông. S¬ ®å v b¶ng m« t¶ tãm t¾t c¸c ch©n khèi FB43:
 15. B¶ng m« t¶ tãm t¾t c¸c ch©n ®Çu v o Tham sè KiÓ Ph¹m vi MÆc M« t¶ chøc n¨ng u ®Þnh EN Boo False Cho phÐp gäi khèi h m FB41 l INV Rea - 0.0 TÝn hiÖu ®Æt, l sè thùc tÝnh theo % (nÕu l 100..100% lÊy tÝn hiÖu ®Æt tõ cæng v o t−¬ng tù th× ph¶i biÕn ®æi kiÓu d÷ liÖu phï hîp) PER_TM Tim =>20*CY T#1s Chu kú xung e CLE P_B_TM Tim =>CYCLE T#50ms Xung hay thêi gian ng¾t qu ng nhá nhÊt e RACTIF Rea 0,1….10,0 1.0 Thõa sè tØ lÖ AC l STEP3_O Boo True Lùa chän ®iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ N l ST2BI_O Boo False Lùa chän ®iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ: cã thÓ lùa N l chän bä ®iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ l−ìng cùc hoÆc ®¬n cùc. Tham sè STEP3_ON ph¶i ®−îc ®Æt False MAN_O Boo False Lùa chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®Çu N l ra b»ng tay POS_P_O Boo False §Æt xung d−¬ng. N l Trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ , tÝn hiÖu ®Çu ra QPOS_P ®−îc thiÕt lËp b»ng tham sè n y. Trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ, QNEG_P lu«n ®−îc thiÕt lËp nghÞch ®¶o víi QPOS_P NEG_P_ Boo False §Æt xung ©m. ON l Trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn 3 vÞ trÝ, tÝn hiÖu ®Çu ra NEG_P_ON ®−îc thiÕt lËp b»ng tham sè n y. Trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn 2 vÞ trÝ, QNEG_P lu«n ®−îc thiÕt lËp nghÞch ®¶o víi QPOS_P SYN_ON Boo True §Æt ®ång bé ho¸. l Tham sè n y cã thÓ ®ång bé ho¸ khèi ®Ó cËp nhËt gi¸ trÞ ®Çu v o INV. §iÒu n y ®¶m b¶o, sù thay ®æi biÕn ®Çu v o th× l
 16. ®Çu ra ®¸p øng ngay 1 xung. COM_RS Boo False Khëi ®éng l¹i. T l Khèi thùc hiÖn khëi ®éng l¹i ho n to n khi tham sè n y ®−îc thiÕt lËp True. CYCLE Tim =>1ms T#10ms Thêi giam lÊy mÉu. e Thêi gian gi÷a c¸c lÇn gäi khèi ph¶i kh«ng ®æi. Thêi gian lÊy mÉu l kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn gäi khèi B¶ng m« t¶ tãm t¾t c¸c ch©n ®Çu v o Tham sè KiÓu Ph¹m vi GÝa trÞ M« t¶ chøc n¨ng DL giíi han mÆc ®Þnh QPOS_P Bool False §Çu ra xung d−¬ng. Tham sè n y ®−îc thiÕt lËp khi 1 xung ®−îc göi tíi ®Çu ra. Trong chÕ ®é 3 vÞ trÝ, tham sè n y lu«n l xung d−¬ng. Trong chÕ ®é 2 vÞ trÝ, tham sè QNEG_P lu«n ®−îc thiÕt lËp nghÞch ®¶o víi QPOS_P QNEG_P Bool False §Çu ra xung ©m. Tham sè n y ®−îc thiÕt lËp khi 1 xung ®−îc göi tíi ®Çu ra. Trong chÕ ®é 3 vÞ trÝ, tham sè n y lu«n l xung ©m. Trong chÕ ®é 2 vÞ trÝ, tham sè QNEG_P lu«n ®−îc thiÕt lËp nghÞch ®¶o víi QPOS_P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản