intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1
1.182
lượt xem
158
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất giúp học viên nắm được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non, những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể chất của chúng, làm nền tàng để chăm sóc và giáo dục thể chất cho trẻ phù hợp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

 1. 7 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ t Ê h c Óh t Òv n o n m Ç m Î r t ë iî ® g no m ¶ u q t Õk µv u ªi t c ô m g n÷ h n — t Ê h c Óh t n Ói r t t ¸ h p m Ói® c Æ ® 1 nm ELUDOM GNƠƯHP GNỒH GNẶĐ
 2. 1 NM ELUDOM | 8 t hc ht n irt táhp ,t hc ht v m in iáhk u c nêihgN .1.1 :1 gnud i n a c gn t oh cáC non m m rt a c t hc ht n irt táhp m i c hcít nâhP :1 g nud iộN .1 GN UD I Ộ N .C rt a c t hc ht v i gnom uq t k t rt a c hnì aig i v p h i hp àv n yul nèr t ,i h c h c ht ý óc n c nêiv oáiG — . rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná c iv gnort nauq hcáhk hnít m o b nêiv oáiG — ộđ iáht ềV .3 .non m m rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná gn n hk óc nêiv oáiG — .non m m gn rt yàgn gnàh rt c d oáig àv cós m hc hnìrt áuq gnort t hc ht v non m m rt i gnom uq t k àv uêit c m gn hn ,t hc ht n irt táhp m i c v ni t gnôht gn hn gn d n v gn n hk óc nêiv oáiG — g năn ĩk ềV .2 . rt ohc t hc ht n irt táhp uq u ih oac gnân n hp póg íl p h páhp gn hp gn hn gn d n v ó T .t hc ht v non m m rt i gnom uq t k àv uêit c m c hn cáx nêiv oáiG — .p h ùhp rt ohc t hc ht c d oáig àv cós m hc gn t n n màl ,gnúhc a c t hc ht n irt táhp n gn h hn t u y gn hn ,non m m rt a c t hc ht n irt táhp m i c c m n nêiv oáiG — cứht nếik ềV .1 UÊI T CỤM .B .t hc ht v non m m rt i gnom uq t k àv uêit c m gn hn , rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y gn hn ,t hc ht n irt táhp m i c õr u ih n c non m m nêiv oáig ,t hc ht n irt táhp v t hn oac u ih t non m m rt púig ht óc .non m m gn rt rt ohc n id nàot n irt táhp t m m n gnort t m àl t hc ht n irt táhP NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 9 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ t h c ht v non m m t hc ht v non rt i gnom m m rt i gnom uq t k hn cáX .2 2 uq t k àv uêit 2 2 t hc ht v c m gn hn non m m rt uêit c m gn hn êk t iL .1 v n ul nàB non m m rt ht c a c nauq c h s t m hcít nâhP .3 non m m non rt a c t hc ht 1 m m rt a c t hc ht n irt táhp s n n irt táhp m i 2 3 gn h hn t u y các c hn cáX .2 c hcít nâhP t hc ht v m in iáhk u c nêihgN .1 t yuht c h íL T gnud i n a c gn t oh cáC gnud i n nêT TT t it S GNUD I N CÁC A C GN T OH oáig u m rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná .3.3 rt àhn rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná .2.3 non m m rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná gnud i n hcít nâhP .1.3 :3 gnud i n a c gn t oh cáC non m m rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná :3 g nud iộN .3 t hc ht v non m m rt i gnom uq t k hn cáX .2.2 t hc ht v non m m rt uêit c m gn hn êk t iL .1.2 :2 gnud i n a c gn t oh cáC t hc ht v non m m rt i gnom uq t k àv uêit c m gn hn v n ul nàB :2 gnu d iộN .2 non m m rt ht c a c nauq c h s t m hcít nâhP .3.1 non m m rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn hn cáX .2.1 t u y các c
 4. 1 NM ELUDOM | 01 .oàn ht hn non m m rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn t t íl mât iáht gn rt v c s uâs hcác t m hn cáX ộđ iáhT .3.1 .hcárt hp hnìm p l c uht rt gn hn n hn t yuq hnít gnam t u y gn hn ,n ik u i hnít gnam t u y gn hn c hn cáx , rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y các T — ...hn t àv gn a ig p h i hp c t nêyugn ,p t c hp n n ig n t c t nêyugn ,c s a v c t nêyugn n ý úhc ,non m m rt cós m hc c iv oàv t hc ht n irt táhp m in iáhk các gn d n V — gnăn ĩK .2.1 .t hc ht n yul nèr rt ohc ihk non m m rt ht c a c nauq c các n gn h hn gn hn c u iH — .non m m rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y các c mN — .gnêir ión non m m rt ohc àv gnuhc ión t hc ht n nauq nêil ùrt m hp gn hn àv t hc ht m in iáhk õr u iH — cứht nếiK .1.1 UÊIT CỤM .1 NON MẦM ẺRT AỦC TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP MỂIĐ CẶĐ HCÍT NÂHP 1 g nud i ộN oáig u m rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná .3 non m m rt àhn rt a c rt a c t hc ht 3 2 4 t hc ht n irt táhp c m áig hná .2 n irt táhp non m m rt a c t hc ht n irt táhp c m áig hná c m áig hná gnud i n hcít nâhP .1 t yuht c h íL T gnud i n a c gn t oh cáC gnud i n nêT TT t it S
 5. 11 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ .uas gn t oh các gnort nit gnôht i v hnìm a c i l rt uâc các u ihc i ) hc( hnA .”n iht nàoh a hc ht c àl non m m rt a c ht C“ :ión uâc hcíht i ig yãh ) hc( hnA :4 i h uâC ?non m m rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y gn hn v ìg t ib ) hc( hnA :3 i h uâC ?oas ìv àv hn t yuq hnít gnam oàn t hnàht ,y t hnàht gn hn gnorT ?oàn t hnàht gn hn m g oab t hc ht ,) hc( hna oehT :2 i h uâC ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ?t hc ht àl oàn ht u ih ) hc( hnA :1 i h uâC ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .yâ i d i h uâc gn hn i l rt ) hc( hna ,hnìm a c cát gnôc n it c ht àv t ib u ih s gn B OÀV UẦĐ ART MỂIK .2
 6. 1 NM ELUDOM | 21 .yàgn gnàh gn s c uc gnort c nòc àm ,gnêir ión rt c d oáig àv cós m hc hnìrt áuq gnort hc gnôhk t t íl mât iáht gn rt n yul nèr i hp n c nêiv oáig ,t t ít mât iáht gn rt óc rt ohc ,ìv i B .íl mât iáht gn rt n mât nauq t ib c n c at gnúhc ,nêrt uên ùrt m hp n b gnorT .hn m ohk ht c gn rt nauq o b m t m àl t t íl mât iáht gn rT .i gn noc a c ...,hnít ác ,íhc ý ,m c hnìt n ih u ib àl íl mât iáht gn rT — .t t hn b gn hc c l gn n c óc ó gnort ,iàogn nêb gn rt iôm i v i ht c a c gn hcíht c l gn n n ih u ib àl ht c a c gn hcíht c l gn N — .n irt táhp ht c a c íl hnis gn n c hc các a ig gnàhn p hn s ,cúrt u c ,iáht hnìh y cúht gn rt nauq t nâhn àl ht c c l gn n n irt táhp hnìrt áuQ . ht c a c n b c gn t oh c l gn n àv c l ht t hc t :t m iah m g oab óN .c l ht gn n v aig maht c l gn n n ih u ib àl ht c c l gn N — . ht c a c íl hnis gn n c hc các n iht nàoh c m n hp t m hná n hp gn c ht c a c p ht t ,gn ht hnìb hnìh hT .n irt táhp uahn y cúht ,i t n t uahn oàv a d , hc t hc h nauq i m óc i gn noc ht c a c c d táhp àv gn rt hniS .i gn noc ht c gn l t hc v p t c hp i n ib hnìrt áuq hná n hp , ht c a c gn n c hc n d c ht hnàht s àv iáht hnìh n d n iht nàoh s ,nauq c các ,oàb t a c gn gn gnôhk i n ib hnìrt áuq hc àl c d táhP .c d táhp a c uq t k , ht c gn l i hk a c n d i n ib hnìrt áuq hná n hp ón ,oac n p ht t ,gn n n hn t ,n l n hn t ht c a c i n ib hnìrt áuq hc u y hc gn rt hniS .i gn noc a c i gn nâht ht t àv hnìh ht ,gn rt hnis c d táhp hnìrt m g oab ht c cúrt u c ,iáht hnìh v n irt táhp iáht gn rt àl ht c cóv m T — :uas t m n b m g oab gn ht gnôht t hc ht ùrt m hP ...,oaht ht ,gn oal ,p t c h gnort ó oàn c iv t m n ih c ht oàv gn d n v ht óc i gn noc ht c gn l t hc àl t hc hT .t hc ht v m in iáhk u c nêihgN :1 gnộđ tạoH .1.4 GNỘĐ TẠOH CÁC GNUD IỘN .4 .non m m rt ht c a c nauq c h s t m hcít nâhP :3 gn t oH .t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y các u c nêihgN :2 gn t oH .t hc ht v m in iáhk u c nêihgN :1 gn t oH GNỘĐ TẠOH CÁC .3
 7. 31 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ . rt a c i nâc n irt táhp s i v i n l ot a hgn ý óc íl mât n irt táhp s hn gn c gn t i n nauq c các ,hnik n ht h ,gn x h , c h các gn rt hnìT ...,gn r c m ,u gnòv c ht hcík ,oac u ihc s hc n ý úhc n c ,ar iàogN .gn ht hnìb nâc gn t s àl t hc ht n irt táhp s a c gn rt nauq s hc gn hn gnort t M :i ut gnáht 63 n 3 t me rT : rt àhn i uT — .c d oáig s àv hnauq gnu x gn rt iôm àl ó rt a i c uc gnort nêi t u gnáht gn h n t hn t yu q t u y gn hN .uas n o iai g í l mât àv t hc ht n irt táhp s ohc s c àl yàn m i c gn hN .t v hni s m i c gn hn gn h a ht c ar hnis me rT . ht c a c nauq c h àv nauq c các c t t m hn m n irt táhp m i c óc me rt ,u m n 6 gnorT . rt a c n ht hnit àv gn n v n irt táhp c v hn l các n p it náig c oh p it c rt gn h hn óc óN .me rt a c gn s gn rt iôm àv n yurt id t u y các i v hc t hc nauq nêil óc t hc ht n irt táhp S .hn t hn t ul yuq gn hn oeht ar n id t hc ht n irt táhp s i ut t m gnùc gnort ,nêihn yuT .uahn cáhk i ut a l các uahn cáhk me rt a c t hc ht n irt táhp S ...,pá t yuh ,p h ôh p hn ,mit p hn : hn s hc các s t M .gn n v gn l a c gn cát i d c oh hn t iáht gn rt ht c a c nauq c h àv nauq c các a c gn t oh hc àl c h hnis gn n c hC — ...,gn r c m ,u gnòv ,gn n nâc ,oac u ihc :m g oab iáht hnìh s hC — . ht c a c c h hnis gn n c hc àv iáht hnìh v s hc các oàv a d me rt a c t hc ht n irt táhp s áig hná .i ut gn t i v gn gn t nauq c các a c gn n c hc n iht nàoh àv i yaht gn hn ,iàogn nêb ht hnìh t m v rt a c nêl n l s n p c àl me rt t hc ht n irt táhp s n ióN . m m ht àv m c hnìt ,c ht n hn , gn nôgn ,t hc ht n irt táhp rt t hn t t n ik u i o t àl non m m c d oáig uêit c M .n irt táhp n o iaig i m ht c a c hnàht gn rt hnìrt áuq ohc gn rt c , ht c a c iáh t hnìh v hnít c c ác p h gn t àl ,i gn noc ht c a c c h h nis gn n c hc àv iáht hnìh i yaht hnì rt áuq àl t hc ht n irt táhP .t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y các u c nêihgN :2 gnộđ tạoH .2.4 .i h ãx àv n ht hnit ,t hc ht v i gn noc a c iám i oht iáht gn rt t m àl ó ,i gn noc a c e hk c s v m in iáhk õr u ih n c nêiv oáiG
 8. 1 NM ELUDOM | 41 c uc yagn a d e a hc ìhp oéb ùd c m ,íl mât àv t hc ht t m v nâhn nêyugn óc gn c gn rt hnìt àl ó ,ìhp oéb àl gn d hnid yus i v i l c gN ìhp oéB .n irt táhp hcíht hcík các v nàn oèhgn rt c d oáig — cós m hc gn rt iôm od nâhn nêyugn i v gn d hnid yus od nâhn nêyugn a ig t ib nâhp n c nêihn yuT .)...i h ãx ihgn hcíht mék ,i h ãx gnort t hnàht mék( rt a c ial gn t n iàd uâl uq u h i l ,íl mât gn n c hc các i h hn l s àv oãn a c n irt táhp m hc n n d gn l gn n — nietorp gn d hnid yuS . rt a c m ihgn hnik uht p it hc n h ó od ,hnauq gnux gn rt iôm hn gn c i gn i m n mât nauq tí àv hnìm oc ,i m t m yah ,i hc u hc gnôhk rt ,c l ht gn t oh m ig màl s ihn u rt ar y x gn d hnid yuS .hnim gn hc c ã n ht hnit àv oãn b n irt táhp m hc gn rt hnìt n iàd oék gn d hnid yus a c gn h hn ,yâ n g m n gn hn gnorT .gnàd d gn c oàn cúl i hp gnôhk c c hp i h gn n hk ,nêihn yuT .gn d hnid p iht nac s óc ihk c hn hc u i ht óc éb p ht s ìht ,n gn naig i ht t m gnort gn d hnid yus b hc rt u N .u y m b yah rt àv éb p ht ,gn x iòc yâg ,gn x b n irt táhp s hc n h s ,non m m i ut ar y x gn d hnid yus ihK .t t hn b gn hc gn n hk t m c oh m ig àv n uhk m ihn b d gn d hnid yus rt ,ar iàogN .n irt táhp gna oãn ìk i ht ar y x gn d hnid yus u n t ib c , rt gn hcíht àv ut írt gn n hk các n irt táhp s n gn h hn ó od ,gn gnurt hnik n ht gn ht h n t t gnôhk gn h hn óc gn d hnid yuS .gn ht hnìb n irt táhp s ohc gn rt nauq t r t hc àv gn l gn d hnid t hc các p c gnuC .n irt táhp àv gn rt gn t i v gn d hnid a ig hc t hc h nauq i m óc gn d hnid hC gn d hnid hC . rt ohc t hc ht gn c gn t t hn uq u ih óc ,t hn c c hcít t u y t m àl me rt i v p h hcíht ,c h aohk oaht ht c d ht gn t oh ó gnort ...,oaht ht gn t oh àv c l ht n yul nèr ,gn rt iôm ,t t hn b , d n ib ,n yurt id ,m c hnìt t u y ,e hk c s cós m hc s àv t t hn b ,gn d hnid hc àl t hc ht n gn h hn t u Y . hc n h nòc gn n v gn n hk àv hn n a hc n irt táhp ht c àl oáig u m i ut a l me rt a c gn rt c . rt àhn i ut óc ã p m p m ,hn rt nòrt v t m ,n h y g hn y ht m c ,hnahn n l yàn i ut a l me rT .t iht n c gn n k các c gn c àv uht p it rt i l n uht ìk i ht àl yâ :i ut 6 n 3 t me rT :oáig u m i uT —
 9. 51 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ gn ht n n iat cáC . rt ig mât gnurt các c oh ,p b gnort ,àhn hnauq gnux c oh àhn i t ar y x gn ht n n iat các ,m ih máht òm òt hcíht àv oèrt oel ,y hn y hc ,i l i rt ,i ut 4 — 1 i ut . rt tás máig mât nauq u iht m ahc od gn ht nâhn nêyugN .c gn àv gn b ,ãgn ,cóh ,c s b gn ht rt ,i ut 1 i D .i c uc t us iàd oék ihk óc t t gn ht các àv rt a c gn s s n nauq nêil i ut a l i m ar y x ht óc n n iaT n n iat các gnòhp àv t t t yuhk óc rt m s n ih táhP .m c hnìt t h u iht a c uq u h od n l s n ol i r b rt , ht u i ut t p g gn ht yàn gn rt hnìT .gn rt gn t nomcooh t it iàb s hc c ã m c hnìt t h u iht gn rt hnìT .gn ht uêy hnìt u iht ,c m b b àv m c hnìt gn d m l b gnúhc gn hn gn d hnid óc rt ùd c m ,nùl gn rt hnìt àl t ib c n ol i r gn rt hnìt ar yâg nòc gn rt gn t s n m c hnìt t u y các a c gn h hn :nùl gn rt hnìt àv n irt táhp n ol i R . k gná gn h hn óc gn c m c hnìt t u y các ,)gn d hnid yus naig i ht àv c m od( t hc ht t u y các oàv n hp t m c uht hp gn d hnid yus c hp i h c iv ihk gnorT m c hnìt t u Y .gn rt gn t u ib gn b e hk c s ,t hc ht n irt táhp s iõd oeht àv y gn hc mêit c n c rT . y cós m hc gn u n c rt u n gn d hnid yus ar yâg gnôhk b iauq ,i s hn hn b các ,y v yuT .n uhk m ihn hn b b d rt ìv yàn i ut a l hn m n hn c y t y cós m hc u c uhN .gn ht hnìb oac u ihc ,gn n nâc c t ht óc rt ó od ,gn ht hnìb n l iah p g t ihk óc ,n l c t p k i u s ón hn b i hk ihk yagn , y t y cós m hc s c n hn rt u n ,y v yuT .n ht gn ht nomcooh t it iàb i yaht t ib c ,t it i n gn b nâc i yaht s óc hn b s t m .hn b các a ig uahn cáhk i m hc n l c t ohc màl hc C .t r õr n l m hc b s gnáht u ihn ua m rt u N .gn ht hnìb hcác t m nêl n l s ohc gn rt nauq t r y e hk c s cós m hc c i V .n l s n gn h hn t u y các gnort t m àl yâ e hk c s cós m hc s àv t t hn B .nêl gn t gn c n ht mât àv i h ãx t m v íhp ihc cáC .hc m mit hn b ,t m iút hn b ,gn iá ,pá t yuh oac ar yâg gn ht ìhp oéB .n b c gn l gn n u c uhn các gn pá c iv ohc gn d s c m i v os n h u ihn n od ,óc n c gn l gn rt áuq t v gn rt hnìt àl ìhp oéB .gn s
 10. 1 NM ELUDOM | 61 .t m i m v n id nàot n irt táhp me các púig ó t ,hcí óc hcác t m me các a c íl mât n irt táhp àv y cúht ht óc a v i l ,t hc ht gn c gn t , ht c n yul nèr c ht óc a v me rt ht c gn n v ohc oas ,me rt a c íl mât n irt táhp s i v i ht c gn n v a c rt áig t h cáht iahk nên i ht gn y hcác t m c ht n hn n c nêiv oáig ,i l móT .nit gnòl y nàrt àv c c hcít , m i c ,táb t oh me các ohc màl s p t t m c hnìt ht m c ,gnôc hnàht s c t me rt ihk ,gn n v hnìrt áuq gnorT .gnàhn hn iám i oht y ht m c rt ohc màl ,oah uêit c ht c gnort u ihn áuq gn l gn n ohc màl ht óc nòc íl p h gn l i hk i v ht c gn n v aig maht me rT .gná a ht hcác t m t b m ig , b i ol c rt a c hn m hnàl gnôhk m c hnìt ohc màl c oh gnúhc hn m hnàl gnôhk m c hnìt các ar o t c iv u iht m ig ,me rt a c íl mât hc d n yuhc ht óc gn n v ,n hp gn h m c hnìt , v iuv rt ohc màl ,me rt a c m c hnìt uhk gnurt hcíht hcík ht óc gná hcíht ht c gn n V .gn n v hcíht ,gn u ih m i c óc n v me rT .nêl v iuv s hnìt mât ,oãn n ihp u s uâ i nêuq i gn noc ohc màl ,gn ht gn c íl mât iáht gn rt b i ol i gn noc púig ht óc gn n v :gn r ohc u u c nêihgn àhn cáC gn n v gn t oH . rt c d oáig cós m hc gn rt iôm úhp gnohp màl nauq nêil i h ãx gn rt iôM — .i h cát t u y các m ig ,hc s c n ,gn rt iôm v o b ,gn rt iôm hnis v n nauq nêil nêihn t gn rt iôM — gn r t iô M ...gn d hnid gn c gn t ,hn b gnòhp hnis v n ik u i các n iht i c ,A nimativ gnan nêiv ,gn hc mêit hn mék n t gnôhk páhp n ib các gn b c a gn n gn ht óc rt t t t yuhk u ihN .c hp i h i h c u ihn óc s i ht p k íl x àv u m n àv u gnáht ab gnort cáig hníht ,cáig ht ,gn n v v t t t yuhk các m s n ih táhP . rt ohc nàot na gn rt iôm o t ý úhc gnôhk n l i gn àv nàot na gnôhk gn rt iôm u n a d e b ht óc u rt i m ,nêihn yuT .iág rt n h n n iat b d ón ohc màl iart rt a c m hn m hcác hníT .àhn iàogn nêb ar y x gn ht n n iat các ,i ut 5 nêrT .m m n hp uám y hc ,c gn ,ãgn ,gn b àl p g
 11. 71 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ àv i gn rt ohc nên gnôhk , rt a c i gn nâht ht t i t ý úhc n c n l i gn ,hnì aig hn gn c gn rt rt a c yàgn gnàh t oh hnis gnorT .n irt táhp p b c a c n b c s àv hn m c s ohc màl ,p b c c hc t các gn n gnôc uq u ih gn c gn t s íl p h c l ht gn n v aig maht nêyux gn ht c rt ihK .p t n yul naig i ht gnort p h hcíht i gn hgn àv gn n v a ig k nex n c ,p b c a c uâl gn ht gn c s i v hcíht gnôhk yàn i ut a l rt ,ó oD .i m t m hnahn c ,u y nòc p b c hn m c s nên ,u ihn i gn t c gnort c n n hp hnàht ,hn m , hn c i s các ,tí nòc p b c c hc t ,u y n irt táhp me rt a c c H ...,gn x yãg gn hc ,o v gnoc gn hc ,c l pá gn hc gn n gnôc c gn t ,ar ot hník gn ,nêl y d gn x hnàht : hn t t n ib n yuhc óc me rt a c gn x cúrt u c iáht hnìh ohc màl ht óc íl p h ht c gn n V .yãg ,gnoc b d ,m m gn x ,gn x n s u ihn óc nên ,n l i gn i v os c ôv t hc n h c u h t hc àv c n u ihn a hc óc rt a c gn x c h áoh n hp hnàht ,áoh t c hnàht nàoh a hc rt a c gn x H .p hk àv c h ,gn x h m g oab gn n v H . rt a c gn n v hnìrt áuq gnort hn t àv gn a ig nêihp nâul s i t ý úhc n c gnoS .gnúhc hnik n ht hnìrt áuq a c gn b nâc gnôhk hnít n iht i c ht óc rt a c ht c gn n V .hnik n ht h a c gn n gnôc n irt táhp s y cúht àv p b c c hc t a c gn n gnôc n irt táhp s y cúht :gn d cát iah óc rt a c gn n v gn t oh y v ìv , ht c gn n v i v i t it u i àv i hp ihc gn d cát óc hnik n ht H .hnauq gnux gn t n ih các c t ib nâhp àv gn n v o x k ,gn n k hnàht hnìh ,áig hná ,hcít nâhp gn n hk óc ã rT .n irt táhp n d n d c c hcít hc c hnìrt áuq ,i ut 6 n 4 t me rT .i m t m rt màl s gn n v naig i ht iàd oék c oh c s áuq gn n v gn l i hk t m n ih c ht i hp rt hnárt , rt i v gn rt n ht x i i hp ,ó oD . hc c s n h hn m n hp gn h s ,gn b nâc a hc hc c àv n hp gn h hnìrt áuq me rt ,nêihn yuT .cúht t k oãn i a c hnik n ht oàb t các a c hnàht gn rt S . rt àhn i ut a l me rt i v os n h oac c m ã oáig u m rt hnik n ht h a c n irt táhp S .n h n irt táhp rt a c t v c ht hnik n ht H .hnìm a c gn n c hc các n ih c ht y b n uhc a hc rt a c hnik n ht h ,hnis i m rt cúl T :hnik n ht H .non m m rt ht c a c nauq c h s t m hcít nâhP :3 gnộđ tạoH .3.4
 12. 1 NM ELUDOM | 81 .gn s hcít gnud àv i hp íhk gnôht gn l gn t ,nêl n d hn m p h ôh c ,i hp hnàht a c i h nà hnít oac gnân ,nêl gn t p h ôh gn n v oàv aig maht i hp oàb t các y cúht yàn u i ,t r õr nêl gn t íhk i oart gn l i h iò rt ht c ,gn n v ihK .tám gnáoht íhk gnôhk i n ,i rt iàogn c d ht hnàh n it nên ó od ,i hp íhk gnôhk gn s nên o t ,hn n a hc i hp íhk gnôht ohc màl gnôn hT .mék i hp a c íhk gnôhk i oart gn n hk nên gnôn ht rt ,tí oàv a íhk gnôhk , hn me rt a c n uq íhK .m c m ihn hnis táhp d ,úhp gnohp hc m oam ,i m m m p h ôh gn c m mêin ,p h i gn t me rt a c p h ôh gn .i hp àv n uq hp hnáhn ,n uq íhk ,gn h ,m m ,i m m g p h ôh gn i b hnàht u c c p h ôh H .gnàhn p hn hcác t m hn t àv gn p h i hp ,gn n v gn c hn gn c gn n v gn l n d gnân ,p t iàb gn d các áoh gn d a nên ,p t n yul rt ohc ihk ,mit a c gn n gnôc gn c gn t .t gn t gn n v gn l i yaht s i v gn hcíht gn n hk n irt táhp àv n h t t mit a c pób oc u i p hn ohc màl ,hc m hnàht các hn gn c mit c các c gn c n C .u y uám a c c l pá ó od ,n l i gn i v os n h gn r rt a c uám hc m cáC .c hp i h hnahn me rt a c mit ,gn t oh i yaht ihk gn hN .iàd oék gn n v aig maht ihk i m t m gnóhc àv n hp gn h d mit c ,hn n t m d pób oc p hn nên ,n iht nàoh a hc nòc rt mit hnik n ht àoh u i .hnahn gnàc p hc m s n t ìht i ut hn gnàc rT .n l i gn n h hnahn p hc m gn hn ,tí t r uám gn l t m c i n yuhc hc pób oc n l i m ,u y nòc rt a c mit c pób oc c S .mit c a c pób oc s oàv a d u y hc mit a c gn n V .hc m mit h àl i g nòc ,hnàht o t u c hc m àv mit od ník péhk gn gn gn ht h t m àl nàoh n ut H .yàgn gnàh gn s i gnort rt a c gnú i gn nâht ht t n ý úhc àv c s a v ,íl p h p t n yul rt ohc nêyux gn ht i hp n c ,gn n v gn n c hc t t n ih c ht rt a c gn n v h .p hk a c c hc gn v hnít n d gn t ó t ,n yul nèr c p hk púig s rt a c i ut a l i v p h ùhp gn n v gn t oH .mék i gn t p hk a c c hc gn v hnít ,o l gn l gn hc yâd ,u y m m nòc p hk hnauq gnux p b c ,gnôn nòc p hk àl m i c óc rt a c p hK ...,gn s t c o v c oh ùg b d ,gn s t c a c íl hnis gnoc n t t gnôhk gn h hn s m s áuq gn
 13. 91 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ . rt a c ohk c s ohc i h óc s i l c gn ,n h t t rt a c ht c n irt táhp hnìrt áuq púig s me rt ohc íl p h gn n v hc n ih c ht c i V .n irt táhp ht c b nàot y cúht àv n yul nèr gn d cát óc ht c gn n v i ht gn ,c n ih c ht ht óc i m ht c b nàot a c gnàhn p hn p h i hp s i h iò ht c gn n V .nàoh n ut h a c c iv màl s óc n c i l i ht hp t hc các àv ixo ,gn d hnid t hc n yuhc n v s gn hN .p h ôh h oàv a d ixo i r hcát ht gnôhk p b c gn n V .áoh uêit h a c gn d hnid t hc các y ht p h s oàv a d gn l gn n p c gnuc c i h iò p b c a c gn t oh gnoS .n ih c ht gn hc yâd ,p hk ,p b c a c gnuhc cát p h s oàv a d ,hnik n ht h a c t it u i àv i hp ihc s i d gn n v ht C .i t n t t hn gn ht ht t m hnàht màl uahn i v hc t hc p h i hp ,uahn n l gn h hn óc gnúhc gn hn uahn cáhk gn n c hc àv v m ihn gn hn n hn m ùd c m ht c a c nauq c h các y ht at ,nêrt hcít nâhp auQ . rt i v p h ùhp gn n v c ht hnìh n hc , c móhn các a c gn n v i yaht nêyux gn ht n c ,ó oD . c móhn gn t a c c t nêil gn t oh iàd oék u n n ih t ux l gnêir c móhn các a c i m t m S .p b c gn t oh s n ihk u i hnik n ht yâd gn hn àv gn gnurt hnik n ht h a ig m c y hn m ig màl ,hnik n ht h àv p b c a c gn t oh gn n gnôc n t t gnôhk gn h hn àv rt ohc i m t m cáig m c yâg yàn u i .t hc i oart hnìrt áuq gnort nauq c các i h c m hp n s gn hn i l gn àv p b c các gnort rt d gn l gn n oah uêit n n d gn ht , y gn d hnid ihk c yagn ,c m áuq gn n v gn t oh rt ihk ,y v oD .p b c gn t oh ohc àl n h u ihn t hc rt d àv nêl n l s ohc oah uêit gn l gn n me rt ,n l i gn i v cáhK .hn m gnàc ar n id rt a c ôm àv oàb t các hnàht hnìh s àv nêl n l hnìrt áuq ìht hn gnàc i uT .yáhc t àv uh nâhp hnìrt áuq n h oac t v rt t hc các ht p h hnìrt áuQ .ôm àv nauq c các o t n ik hnìh o t t hc các p c gnuc àv oah uêit gn l gn n c t nêil gnus b i h iò n irt táhp gna rt ht C :t hc i oart H .gn rt nauq t r àl n yul p t ihk rt a c uâs àv gnú ht c iv ,y v ì V .t i ht n c ixo u iht b gn n v gna c c ác ohc màl s ,c t nêil iàd oék c s áuq gn n v gn hn c gn u h c gnôhk , hn nòc rt a c p h ôh yám B
 14. 1 NM ELUDOM | 02 .a h hnim d ív ohC .”?n iht nàoh a hc ht c àl non m m rt a c ht C“ :ión uâc hcíht i ig yãh ) hc( hnA :4 i h uâC .a h hnim d ív ohC .non m m rt a c t hc ht n irt táhp s n gn h hn t u y gn hn hcít nâhp yãh ) hc( hnA :3 i h uâC .a h hnim d ív t m ohc yãH ?oas ìv àv hn t yuq hnít gnam oàn t hnàht ,y t hnàht gn hn gnorT ?oàn t hnàht gn hn m g oab t hc ht ,) hc( hna oehT :2 i h uâC .non m m rt ohc t hc ht c d oáig àv t hc ht n irt táhp ,t hc ht m in iáhk t ib nâhp yãh ) hc( hnA :1 i h uâC :yâ uas i h uâc gn hn i l rt yãh ) hc( hna ,nêrt gn t oh các aig maht ihk uaS AR UẦĐ ÁIG HNÁĐ .5
 15. 12 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ .gnú u ,c ,b ,a uâc các .e .c ,b ,a c m g oab .d .t hc ht c d oáig hcí c m n ih c ht ,uas h ht ohc c rt h ht a c t hc ht áoh n v c ht irt gn hn i h hn l àv ht n yurt m hn m hp s hnìrt áuq t m àl .c .i gn noc a c nêihn t gn n c hc àv ht hnìh t m v n iht nàoh m hn c d oáig hnìrt áuq t m àl .b .i gn noc a c t hc ht n irt táhp s n ihk u i hnìrt áuq t m àl .a :i gn noc t hc ht c d oáiG :7 i h uâC .c ,b ,a c m g oab .e .gnú u ,c ,b ,a uâc các .d .ó oàn gn t oh t m i v i t ib nêyuhc hnít gnam áoh nôm nêyuhc c t hc ht c d oáig hnìrt áuq t m .c .gn oal gn t oh các oàv aig maht h ohc b n uhc m hn ,i gn noc a c c l ht t hc t các c d oáig àv cát gn các y d gn ig c iv n ih ht ón a c gn rt c àm c d oáig hnìrt áuq t m .b .gn s c uc a c uahn cáhk gn t oh i ol các gnort uq t k t gnuhc n it gn hn nên o t m hn ,áoh nôm nêyuhc gnôhk t hc ht c d oáig hnìrt áuq t m .a :àl i gn noc ohc t hc ht b n uhC :6 i h uâC .gnú u ;c ;b ;a uâc cáC .d .c d oáig gn rt iôm àv gn s n ik u i a c gn h hn i d ht c a c íl hnis gn n c hc àv iáht hnìh i yaht ,hnàht hnìh hnìrt áuq t m àl .c .i gn noc a c c l ht n irt táhp c m àv gn l t hc àl t hc c ht .b .t hc ht c d oáig óc ó gnort ,gn s n ik u i a c gn h hn i d ht c a c nêihn t gn n c hc ,iáht hnìh v hnít c uht các t ul yuq t hc hnít óc i yaht ,hnàht hnìh hnìrt áuq t m àl .a :i gn noc a c t hc ht n irt táhP :5 i h uâC :n hc a l u ihn nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâC
 16. 1 NM ELUDOM | 22 ihk c rt t ùm ,c i ,mâc b c oh ad uàm ,cót ,t m hn( c i yaht gnôhk n b c v n ik u i àv hnít c s t m rT .t hc ht n irt táhp s i v i hc t hc i l auq gn h hn óc gn rt iôm àv n yurt id t u Y : rt a c n irt táhp s n gn h hn t u y các gn d n V .ar u àv oàv u art m ik i h uâc gn hn i l rt uq t K :i h n hp nit gnôhT .6.1 .m n hT .5 .t hc i oart H .e . t hT .4 .gn n v H .d .ab hT .3 .hnik n ht H .c .iah hT .2 .nàoh n ut H .b .t hn hT .1 .p h ôh H .a gnúhc a c gn n v n irt táhp hnìrt áuq gnort me rt ht c a c nauq c h các a c n d m ig gn rt nauq c m i v p h ùhp t c iah péhg yãH : 01 i h uâC . ht c a c gn n hK .f . ht c a c c h hnis iáht hnìH .e . t ht n hp hnàhT .4 . ht c a c gn hcíht gn n hK .d .ab ht n hp hnàhT .3 . ht c cóv m T .c .iah ht n hp hnàhT .2 .íl mât iáht gn rT .b .t hn ht n hp hnàhT .1 .c l ht t hc T .a .t hc ht ùrt m hp c uht n hp hnàht gn hn i v p h ùhp ohc t c iah péhg yãH :9 i h uâC .n id nàot n irt táhp i gn noc c d oáig i h ãx s c .e .i gn noc a c n ht hnit n irt táhp s n m hn m gn cát i ht gn ,t hc ht oac gnân m hn i h ãx v c hp n it gn hp ,i h ãx gn t n ih t m .d .i gn noc a c gn n v u c uhn yah hnít n b .c ... .) hnít iv yám auq gnôht u l oaig i m :i n ih t uht k ,n ut gnort naig i ht àv yàgn gnort c iv màl ig m ig( i l gnam hnim n v i ig ht od i l n uht gn hn rt i ol m hn t hc ht n yul nèr ,nêihn t gn t n ih t m .b .i gn noc a c n ht hnit àv t hc ht v gn b gn ht ig àv ar o t .a :àl i gn noc t hc ht c d oáig m in nauq at i gN :8 i h uâC
 17. 32 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ . rt ohc gn n v n yul nèr hnìrt áuq gnort t hc ht v non m m rt i gnom uq t k v c s uâs hcác t m hn cáX ộđ iáhT .3.1 . rt ohc t hc ht n yul nèr c iv oàv t hc ht v non m m rt i gnom uq t k gn hn gn d n V gnăn ĩK .2.1 .t hc ht v non m m rt i gnom uq t k các c m N — .t hc ht v non m m rt uêit c m gn hn õr u iH — cứht nếiK .1.1 UÊIT CỤM .1 TẤHC ỂHT ỀV NON MẦM ẺRT Ở IỢĐ GNOM ẢUQ TẾK ÀV UÊIT CỤM GNỮHN ỀV NẬUL NÀB 2 g nud i ộN . rt cós m hc m ihn hcárt oac gnân — c c uêit t u y gn hn t b m ig hnì aig i v hc t hc cát gn c n c nêiv oáiG .i h ãx ,m c hnìt ,t hc ht v rt a c gn ht hnìb n irt táhp s ohc t iht n c t u y àl rt y d iôun i gn a c rt gn rt nôt ,gn ht uêy m c hnìt àv ób n g S . rt a c t hc ht n irt táhp s ohc púig íl p h gn d hnid u c uhn n hn c rt ohc o b m c c hcít òrt iav gnó àv gn d hnid v nit gnôht các c m n n c nêiv oáiG .n irt táhp àv gn rt gn t s n gn h hn t hn gn rt nauq t u y àl gn d hniD .i t n ih n irt táhp s ohc t hn t t n ik u i các gnúhc ohc p c gnuc u n i yaht s gn hn ar o t ht óc n v nêiv oáig ,n irt táhp s ohc n b c u c uhn các gn pá n ik ui óc gnôhk hnì aig các gnort ar hnis rt gn hn i v i ,y v yuT .yàn uas n irt táhp s n n l gn h hn óc ht óc m s m ihgn hnik cáC . ut írt c oh íhk hnít ,oac u ihc ,gn n nâc i n ib màl ht óc gn rt iôm t u y cáC .)ar hnis
 18. 1 NM ELUDOM | 42 rt àhn i ut i uc t hc ht n irt táhp v i gnom uq t K — .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp v i gnom uq t k các uên yãh ) hc( hnA :2 i h uâC oáig u m i ut i uc t hc ht n irt táhp uêit c M — rt àhn i ut i uc t hc ht n irt táhp uêit c M — .non m m rt ohc t hc ht v n irt táhp uêit c m gn hn uên yãh ) hc( hnA :1 i h uâC :uas i h uâc iah i l rt hcác gn b i l art m ik yãH ?ìg àl non m m rt ohc t hc ht c d oáig uêit c m y V . rt ohc t hc ht c d oáig cós m hc gn t ã ;non m m rt ohc t hc ht c d oáig v u il iàt n b n v u ihn u c nêihgn ã ) hc( hnA OÀV UẦĐ ART MỂIK .2
 19. 52 | Ty HC ‹HT ‰V NON MxM …RT ¬ I®´ GNOM tUQ TŠK rV UˆIT C ¢M GN§HN ,TyHC ‹HT N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ .nâht n b a c nàot na s o b m àv e hk c s nìg ig ,gn u n gnort t t gn n k ,neuq ióht s t m óC + .e hk c s i v i gn u n c iv a c hcí i l àv m hp c ht v t ib u ih s t m óC + .yat iô a c oél oéhk s n c gn t oh s t m gnort gn n k óC + .naig gnôhk gnort gn h hn t ib ,gnàhn p hn gn n v ;gn n v àv nauq cáig các p h i hp gn n hk óC + . ht t gnú ,gnàv gn v hcác t m n b c gn n v các c n ih c hT + .i ut a l oeht gn ht hnìb n irt táhp oac u ihc àv gn n nâc ,hn m e hK + :oáig u m i ut i uc t hc ht n irt táhp uêit c M — .nâhn ác hnis v àv gn ,n gnort v c hp t c iv s t m c màl gn n hk óC + .yat nógn ,yat nàb gn c oél oéhk p h i hp gn n hk óC + .) ht c gn b gn ht ,oél oéhk ,n hn hnahn( u nab gn n v t hc t s t m óC + .i ut oeht n b c gn n v các c n ih c hT + . rt àhn t oh hnis hc i v ihgn hcíhT + .i ut a l oeht gn ht hnìb n irt táhp oac u ihc àv gn n nâc ,hn m e hK + : rt àhn i ut i uc t hc ht n irt táhp uêit c M — .t hc ht v non m m rt uêit c m gn hn êk t iL :1 gnộđ tạoH .1.4 GNỘĐ TẠOH CÁC GNUD IỘN .4 .t hc ht v non m m rt i gnom uq t k hn cáX :2 gn t oH .t hc ht v non m m rt uêit c m gn hn êk t iL :1 gn t oH GNỘĐ TẠOH CÁC .3 oáig u m i ut t hc ht n irt táhp v i gnom uq t K —
 20. 1 NM ELUDOM | 62 .gn l .n c t v nêr t t t v auq ,gn òv auq . ôc i v gn ób c ig òb iuh c n rt t b ,n l t ib .nem ihk gn ort ht , òb gn ort ht :p h i hp s i àv c nêl u c ,nâh c ,yat c ,nâh c ,yat óc gn n v các gn t v oàv na b c l p h i hP .3.2 p h i hP .3.2 n ih c h T .3.2 n v máb T .3.2 ht t hc . m2,1 t n irt — 1 ax hcí oàv táhp m én ;m 1 hcác gn ohk ôc . ôc àv n b i v gn ób t b i v gn ób t b .m3 . gn h các c gn — gnut :t m — n l t ib :t m — 5,2 gn ohk .uahn oeht i gn n v n ih — yat gn — yat gn c i hc cáhk gn h ya ox ,c gn c hT .2 n v p h i hp n v p h i hp /n l gn ób các i t òb n yat n ih c h T .2.2 n ih c h T .2.2 oeht òB .2.2 n ih c h T .2.2 gn hC .2.2 .m2 —8,1 . yat nêrt gn n o t v êb óc p h t h i àv yat gn gn ort i iah nêrt hn c oh ôc oeht t v m c m hc — hnahn c oh )nàs c t i yaht nêrt ( gn ht .n um y hc/i gn gn oeht rt hc i t i n v gn ort i ihk ht c oh )i g c gn b gn ht c gn b gn ht ihk( nêiv oáig . gn u x m n .t l c iG .1.2 c iG .1.2 hc i t i T .1.2 ,nêl i gn T .1.2 ,y l T .1.2 . nâhc oac .p h ôh p h ôh ig m n , c rt àv c m óhn c móhn .nâhc .gnagn aíhp v iúc i gn c ác n irt àv gn b/gn l gnas — c rt , yat oac ig : ôc .p h ôh àv c táhp p t c ác n irt ,yat , ht aíhp v a gnùc n ig n m óhn c ác n irt iàb p t nêiv táhp tíh : c d ht — yat oac ig cát gn s t m táhp p t iàb oáig c cát gn iàb gn ort cát : ôc oeht cát c màL .p t nêiv oáig c ihk c c n ih gn c ác c gn s t m iàb n ih c ht ihk c c hcít hcít gn c hT .1 n ih c h T .1.1 c hc t B .1.1 c c hc íT .1.1 gn n hP .1.1 n hP .1.1 gnáht gnáht gnáht gnáht i gnáht 42 — 81 81 — 21 21 — 6 6 —3 gnom 63 — 42 gnáht 42 — 21 gnáht 21 — 3 uq t K .t hc ht v rt àhn rt i gnom uq t k hn cáX – .t hc ht v non m m rt i gnom uq t k hn cáX :2 gnộđ tạoH .2.4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2