intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 16: Chăm sóc - giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
791
lượt xem
67
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 16: Chăm sóc - giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 16: Chăm sóc - giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt làm rõ các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nhóm trẻ khác nhau ở độ tuổi mầm non (tập trung vào 3 nhóm trẻ là trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và trẻ có năng khiếu/tài năng).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 16: Chăm sóc - giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

 1. 57 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC tÖib cÆ® uÇc uhn ãc Îrt gnø p¸® µv côd o¸ig - cãS M¡HC 61 nm ELUDOM MÂL Ị HT IÙB
 2. 61 NM ELUDOM | 67 .nêrt uên ã t ib cáhk gn hn nêrt a d )gn n iàt/u ihk gn n óc rt àv VIH m ihn rt ,t t t yuhk rt àl rt móhn 3 oàv gnurt p t( non m m i ut uahn cáhk rt móhn các a c t ib c u c uhn gn pá c d oáig gn t oh c hc t páhp n ib các õr màl s yàn eludoM .p t c h hcác , rt a c hcíht s àv mât nauq i m ,nâhn ác m ihgn i rt ,hnàht gn rt ,n irt táhp c t ,n irt táhp c m v me rt các a ig t ib cáhk các i t ý úhc n c nêiv oáig , rt gn t a c u c uhn c gn pá c d oáig gn t oh c hc t .p hn àoh gn rt iôm c d oáig hnìrt gn hc hn hc u i c iv ohc gn rt nauq s c àl rt i m a c nâhn ác t ib cáhk s i v p h ùhp u c uhn gn pá c i V .c h p l oàv a hgn ý óc àv uq u ih hcác t m p hn àoh ht gnôhk s rt àv rt a c p t c h c iv i v i n l n c oàr hnàht rt s hn hc u i c gnôhk u n nêiv oáig a c c d oáig ,cós m hc páhp n ib àv p l i t p t c h n ik u i àv u c uêy gn hN .èb n b gnùc gn t oh các aig maht c iv gnort àv p t c h gnort n hk óhk p g ht óc t ib c u c uhn óc rt ,p hn àoh c h p l gnorT .yàn rt móhn ohc c d oáig gnôc hnàht n ih c ht o b m t u y các gnort t m àl mex c c d oáig gn t oh các gnort t ib c u c uhn óc rt a c c c hcít aig maht S .gn ht hnìb rt óc p t c h gn rt iôm các gnort oàv t ib c u c uhn óc rt a c iv àl n uht n hc gnôhk p hn aòH .non m m gn rt me rt c d oáig ,cós m hc hnìrt áuq oàv ó gn n k ,c ht n ik các gn d gn àv t ib c u c uhn óc rt a c m i c eludom t c óc ã nêiv c h àm gn n k ,c ht n ik các nêrt a d n irt táhp c t ib c u c uhn óc rt gn pá àv c d oáig ,cós m hC eludoM .non m m nêiv oáig các ohc n irt táhp n c u c uhn t m àl gna t ib c u c uhn óc rt i v áoh t ib ác àv n ih táhp c l gn n ,yan n ih maN t i V non m m c d oáig n ik u i gnorT .me rt ohc c d oáig uêit c m các t hn t t n ih c ht p ihgn hgn c l gn n oac gnân gn d i b gn gn gnôhk n c c d oáig àhn i h iò ,c d oáig m hp n s i v i i h ãx a c i m u c uêy gn hn àv i ig ht a c gnóhc hnahn i n ib s i v ,yan yàgN NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 77 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC .t ib c u c uhn óc rt v hn hnart hnìh gn B — .o hk maht u il iàt àv p t c h u il iàT — .t ib c u c uhn óc rt a c m i c :eludom gnox c h ã nêiv c H — ELU DO M N ỆIH C Ự HT ỂĐ TẾIH T NẦ C N ỆIK UỀI Đ .C .t ib c u c uhn óc rt c d oáig — cós m hc hnìrt áuq gnort p h ùhp x gn iv hnàh óC — ;me rt a c gn d a s gn rt nôT — ỘĐ IÁHT .3 .non m m c d oáig gn rt iôm gnort uahn cáhk t ib c u c uhn óc rt móhn các rt ohc p h ùhp c d oáig cós m hc páhp n ib các gn d s hnàh c hT — ;t ib c u c uhn óc rt móhn gn t ohc p h ùhp gn rt iôm k t iht n ig n gn n k ,páhp n ib gn hn gn d pÁ — ;t ib c u c uhn óc rt móhn gn t a c u y m i àv hn m m i gn hn i v p h ùhp c d oáig — cós m hc páhp n ib các c n hc a L — GNĂN ĨK .2 .)gn n iàt ,u ihk gn n óc rt( m s n irt táhp rt ,SDIA/ VIH m ihn rt ,t t t yuhk rt hn t ib c u c uhn óc rt móhn gn t i v p h ùhp c d oáig ,cós m hc páhp n i b các c hcít nâhP — ; rt a c u c uhn àv rt gn t nâhn ác õr u ih c iv a c gn rt nauq m t c hcíht i iG — ;gn d a hnít óc me rt c d oáig ,cós m hc ihk c ht hcáht àv hcí i l ,nâhn ác mât nauq i m àv u c uhn ,gn n hk ,m ihgn hnik v me rt a c gn d a s c u iH — CỨHT NẾIK .1 UÊI T CỤM .B
 4. 61 NM ELUDOM | 87 t ib ác hnít c hn nâc i hp n c ,ó oD .n h hn móhn u ihn àv uahn cáhk c m u ihn t r óc gn c ìht t t t yuhk rt móhn t m gnùc gnorT . rt gn t a c n irt táhp s hc n h gnôhk ohc oas rt a c n irt táhp c t gnort uahn cáhk s n ý úhc n c p t c h gn t oh c hc t ,n d gn h ihk ,y v ì V .c i h hn l a hc rt óc gn c gn hn yagn c i h hn l rt óc n v ìht gnud i n t m gnùc n d gn h óc ùd ohc nêiv oáig ,ar iàogN .t ib cáhk s u ihn óc gnàc i l i m gn n k àv c ht irt i h hn l naig i ht ,t t t yuhk rt p h gn rt i v t ib c ,hnìm a c gnêir n irt táhp c t óc u rt i M .oàn rt h s óc gnôhk u n v m ihn các hnàht nàoh ht gnôhk i l cáhk s ,p t c hp áhk p t c h v m ihn các c n ih c ht àv hnahn hgn yus ht óc rt s t m ihk gnorT .auq i rt ã m ihgn hnik t m t ôm cáx n uhc t c ar mìt ht gnôhk c oh i l rt gnohp gnux yat ig ig oab gn hc cáhk s ;nit t àv t hnit gn nôgn i v táol u l t r ión ht óc rt s t M .n b các i v gn t oh aig maht ,neuq màl óhk y ht m c i l cáhk rt gn hn ihk gnort ,t t i h ãx gn n k các óc rt gn hn óC .i h ãx m c hnìt ,c ht n hn , gn nôgn ,t hc ht c v hn l các gnort uahn cáhk c t các n irt táhp rT :n irt táhp c t àv c m v gn d a S — :hn c aíhk các n ih t ux ht óc me rt a c gn d a S * .n irt táhp àv gn d s c yàn t hc m hp các péhp ohc c d oáig gn t oh gn hn gn d yâx ó s c nêrt , rt i m a c m i c gn hn n ih táhp àv u ih mìt , rt nâhn ác gn t a c t hc m hp các àv me rt c t t gn rt nôt i hp àl nêiv oáig i v i ar t i h iò t M .uahn cáhk iáht àv c ht n ik ,gn n k ,m ihgn hnik óc u me rT .me rt c t t i v c c hcít hcí i l gn hn óc gn d a c h p L .gn d a u c h p l các y v od t ib gnêir ht ác t m àl me rt i M GNỘĐ TẠOH OHC NIT GNÔHT .1.1 me ẻrt aủc gn ạd ađ ựs ềv uểi h m ì T : 1 g nộđ tạoH )tếit 2( ME ẺRT AỦC PẬT CỌH ÀV NỂIRT TÁHP GNORT GNẠD AĐ ỰS ỀV UỂIH MÌT 1 g nud i ộN GN UD IỘ N .D
 5. 97 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC rt gn t i iah c n mât nauq n c c d oáig hnìrt áuq ,y v oD . hc t m nêy i gn hc rt gn hn i nêuq àm ó rt a c ý úhc gnurt p t s túh uht c iv i t ý úhc hc nêiv oáig u ihn t r nên ar n hn d t r àv p t c h gn t oh rt n c màl gn gn t rt ,p h gn rt u ihn gnorT . hc t m nêy i gn hc rt gn hn óc i l c gn c oh gn hnàh t m i l p l i p l ,nêy i gn u hc gnôhk rt u ihn t r óc c hc t c gn t oh các gnorT :gn t oh v gn d a S — .me các ohc gn n k ,c ht n ik các n irt táhp àv rt a c ý úhc s c n uc iôl ,túh uht ,p h ùhp c d oáig gn t oh b n uhc s c gn hn gnort t m àl me rt a c hcíht s c u iH . rt ohc úht gn h yâg ht óc ìg gn hn t ib n c nêiv oáiG . rt a c mât nauq i m ,hcíht s gn r m àv p l o t c iv i t ý u l n c gn c nêiv oáig ,y v i B .hn t hn mât nauq s àv hcíht s gn hn óc hc t t t yuhk rt u ihn t r nên t ib cáhk n it c ht m ihgn hnik óc od ,t t t yuhk rt p h gn rt i v ,nêihn yuT . rt i m oàv gnurt p t àv ó s c nêrt a d i hp c d oáig gn t oh cáC .uahn cáhk s gn hn óc gn c rt i m a c mât nauq i m àv hcíht S :hcíht s v gn d a S — t ib ã gnúhc àm nit gnôht i v i m nit gnôht gn hn i n t k hcác gn b c h rT . rt ó uahn cáhk s p h àoh i t gn h àv rt a c m ihgn hnik v uahn cáhk s n c hn nâc i hp n c c d oáig ihk a hgn óc yàn u i . t c ht m ihgn hnik gn hn hn gn c gn s gn rt iôm ,hnì aig hn c nàoh v t ib cáhk gn hn óc u rt i M :óc ã m ihgn hnik v gn d a S — .gnôc hnàht àv nit t s i v ,gn n hk oeht p t c h i h c rt ohc o t hcác gn b me rt a c u c uhn c m gnú gn pá àv c h p l gnort gn d a s õr u ih n ig n páhp n ib àv gn n k các gn d s ht óc at gnúhC .c v hn l u ihn gnort rt a c n irt táhp s y cúht àv , rt a c uahn cáhk n irt táhp c m các i v n h p h ùhp p t c h gn t oh các b n uhc ht óc at gnúhc ,ó hN . rt a c gn n v àv c ht n hn ,nâhn ác àv i h ãx , gn nôgn n irt táhp s gnort gn d a s õr u ih n c nêiv oáiG .ùm rt móhn àv mék nìhn rt móhn óc ht m ihk rt ,n h gn hC . rt a c uahn cáhk t t t yuhk i m i v i c d oáig hnìrt áuq gnort
 6. 61 NM ELUDOM | 08 .non m m me rt ohc c d oáig gnort m hp s n ul t k các ar túR — .me rt a c gn d a hnít u ih c iv a c gn rt nauq m t v p c oeht n ul o hT — .1 gn t oh ohc nit gnôht n hp c — .me rt a c gn d a hnít u ih c iv a c gn rt nauq m t u ih mìT :2 v m ihN * ...e hk c s ,hcíht s ,gn s m ihgn hnik àv hn c nàoh ,i h ãx gn n k ,p t c h gn n hk ,hnít ác àv hcác hníT : v me rt các a ig t ib cáhk s oh hnim n it c ht d ív y L — .1 gn t oh ohc nit gnôht n hp c — .1.1 hnàh c ht u ihp oàv c h p l gnort yàn gn n hk gn hn n ih u ib me các c ht hnìh t ôm àv n irt táhp c v hn l các v t r õr gn n hk óc n b a c p l gnort me rt gn hn nêt t i V — .me rt a c gn d a s hcít nâhP :1 v m ihN * ỤV MỆIHN CÁC .2.2 . rt i v c c hcít h nauq i m các hnìh hn ;a hgn ý óc àv c ht t iht p t c h gn t oh các ohc n d gn h àv gn h hn ;gnúhc a c nâhn ác p t c h u c uhn gn pá àv rt gn t a c m i c v u ih àv t ib :at gnúhc púig gn rt nauq n v àl c h p l gnort gn d a s àv rt gn t a c m i c õr u ih c i V .nauq cáig a gn b p t c h l hcíhk àv ,gn n v ,ehgn ,nìhn auq gnôht c h rt rt h ohc oas gn t oh c hc t n c nêiv oáig ,y v ì V .cáhk rt gn hn hn nit gnôht c n hn p it ht gnôhk gnúhc ó od ,nìhn c oh ehgn v n hk óhk p g rt s t m óc ,nêihn yuT .gn n v auq gnôht a n cáhk s àv ,ehgn auq gnôht ìht cáhk s ,hn hnìh auq gnôht uht p it gnàd d rt s t M . rt i m a c u c uhn gn pá p t c h gn t oh các c n irt táhp ó t rt ó uahn cáhk c h hcác ,hcíht ý c u ih n c nêiv oáiG .uahn cáhk c h hcác gn hn óc s rt i m àm rt a c mât nauq i m ,hcíht s c oh cáig cúx yah cáig hníht ,cáig ht gn b hcíht hcík các n hn p it hcác oeht uT :c h hcác v gn d a S — . hc t m nêy i gn hc rt àv gn gn t rt c a c mât nauq i m àv ý úhc s túh uht n d hc gn hn ar a àv yàn
 7. 18 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC .cáhk i gn gn rt nôt t ib àv nâht n b a c rt áig gn hn gn rt nôt t t ib rt ,t hn t t n irt táhp àv n yul nèr c gn hcíht gn n hk àv p it oaig gn n k cáC . ht p t gnort p hn àoh ht óc p h ùhp nâht n b iáht àv iv hnàh ,cúx m c hn hc u i hcác c h t rt ,gn d a gn rt iôm gnort uahn gnùc gn t oh auq gnôhT .oáig ôc àv èb n b ,nâht n b ohc i h uâc t ,gn t ý n ih ht nit t ,n d hn m nên rt àv i h c o t c rT .n gnú iv hnàh àv iáht gn d yâx ,gn n k n yul nèr ,c ht n ik i h hn l àv áhp máhk t p t c h gn t oh các aig maht gn hc , hgn yus c c hcít me rt i m hcíhk n yuhk s gn d a gn rt iôM ...t t t yuhk rt púig gn ht hnìb rt ,p t c h gnùc cáhk n b các púig n h t t gn n hk óc rt ,uahn n l púig hcác c c h gn c me rT .c h p l ohc póg gnó nâhn ác a c hn m m i gn hn yuh táhp ,n h uahn i v m ihn hcárt óc rt ,hnál ax ,m c c m t ib hcác s b áox ,èb n b àv hnìm a c rt áig gnú u ih ,i h ãx gn s c uc a c gn d a s v c ht n hn me rt púig ,i h ãx — p it oaig gn n k gn hn hnàht hnìh ,uahn i v me rt các a ig p t t h nauq i m hnàht hnìh s ohc s c àl gn d a gn rt iôM .c h p l ohc uahn cáhk hcác u ihn gn b póg gnó ht óc u uahn cáhk iáht ,gn n k ,c ht n ik ,m ihgn hnik gn hn i v me rT .me rt c t t i v i c c hcít hcí i l gn hn óc gn d a c h p L :me rt i v i — :gn d a c h p l a c hcí i l gn hN * GNỘĐ TẠOH CÁC OHC NIT GNÔHT .1.2 gnạd ađ h n í t óc cọh pớl aủc c ứht h cáht àv hc í i ợl gnữh n hc í t nâhP : 2 gnộđ tạoH ?me rt c d oáig — cós m hc gnort oàn ht hn gn d a hnít v t ib u ih gn d n v nêiv oáiG :3 i h uâC ?gn rt nauq n v àl c h p l gnort gn d a s àv rt gn t a c m i c õr u ih c iv oas i T :2 i h uâC .me rt a c gn d a m i c gn hn t t n v uêN :1 i h uâC GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ .3.2
 8. 61 NM ELUDOM | 28 i l gn b p ih c ;gn rt u ig hc b ,i r y uq b ,hnìm nâht n b p ht áig hná i hp c ub b rt od n ht hnit v p ih c ;gn rt ioc c gnôhk c oh mât nauq c gnôhk rt a c n ik ý gn hn ihk àl ut írt v p ih c ;hná nêiv oáig c oh n b b hn t hc ht v p ih c : hn uahn cáhk c ht hnìh u ihn i v ,t n t b/p ih c s a c n ih u ib hn mex c ht óc gn c nêiv oáig các àv n l i gn a c c yagn àm ,me rt a c iv hnàh àv iáht óc hc gnôhK .cáhk rt a t m od e rt móhn t m yah rt a t m n yagn hgn gn ht at gnúhc ,t n t b ,p ih c n n v ión ihK :t n t b/p ih c — .nêiv oáig i gn a c t hn gn rt nauq v m ihn gn hn gnort t m àl p hn àoh c h p l gnort yàn n hk óhk gn hn t yuq i iG . ht ìk àv n ik hn ,t n t b/p ih c n n àl gn d a gn rt iôm t m gnort uahn gnùc p t c h rt rt n c ht óc t hn n l c ht hcáht gn hN .hcáht ht àv n hk óhk uêihn y b óc ìht uahn cáhk c l gn n àv hn c nàoh óc rt uêihn oab óc p hn àoh c h p l t m gnorT .gn d a c h p l a c c ht hcáht gn hN * .me rt i m n c h p l a c gn d a t u y v hnìm a c c c hcít iáht ,m i nauq gn hn i t n yurt hcác mìt àv gn pá c n c t ib c u c uhn ,áoh n v m i c u ih mìt rt n mât nauq i hp nêiv oáig i h iò ,gn t i gn d a c h p l gnort c h y d .me rt i v nêiv oáig a c m c hnìt àv m ihn hcárt oac gn c gn d a c h p l gnort c iv màL .nêiv oáig i gn a c p ihgn hgn o t gnás s àv gn n k n irt táhp púig yàn u i ,nâht n b gn n hk n irt táhp rt púig rt ohc p t c h gnort nit t iáht àv gn hnàh u c uhn ,úht gn h gn d i b ; rt a c óc ã gn n k ,m ihgn hnik ,c ht n ik n v cáht iahk ý úhc ;p t c h gnud i n i h hn l àv áhp máhk hnìrt áuq oàv o t gnás ,gn hc ,c c hcít hcác t m aig maht c rt ohc n ik u i àv i h c o t ,hcíhk n yuhk ,nêiv gn i hp nêiv oáiG .gn hp a àv p l gn rt a c ht c n ik u i các o b m n v gn hn rt nâhn ác gn t a c hnìrt i v p h ùhp àv c d oáig gnud i n i v p h ùhp n d p h c s óc ,úhp gnohp ,gn d a c ht hnìh các i v p t c h gn t oh các n ih c ht rt n d gn h ,c hc t , k t iht i hp nêiv oáig i h iò ,gn d a u c uhn c gn pá .nôm nêyuhc c l gn n àv c o t hc m hp c nêiv oáig ohc i yaht s ar o t gn d a gn rt iôm t m o b m gn pá n c u c uêy gn hN :nêiv oáig i v i —
 9. 38 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC àl at gnúhc i v i gnàr õr t r m ihn hcárt t m ,nêiv oáig i gn àL .iág rt c oh iart rt ohc hnàd hc gn t oh c oh i hc òrt s t m gn r ohc m in nauq hn gn t oh c hc t hnìrt áuq gnort i ig n nauq nêil n ik hn các gn t màl ã ht óc hnìt ôv hcác t m c h gn rt àv nêiv oáiG .me các a c hn c nàoh àv rt a c gn d a hnít i v n h m c y hn i hp gnàc gnúhc ìht ,t ib cáhk c l gn n àv hn c nàoh óc me rt i v i p hn àoh hnít óc u il iàt các u N .i v t yut n t hnis gn n hk àv i h ãx gn n k các óc hn hn m t m u ihn óc ht óc gn c me các ùd c m , hk oèhgn i gn gn hn àl t uêim c gn ht m s gn oal i hp me rt gn hn àv p c m rt c oh iút cóm k gn hn àl n yuhc uâc các gnort t uêim c ht óc hp gn nêrt c iv màl àv gn s rt , d í V .t ib cáhk c l gn n àv hn c nàoh óc me gn hn hn gn c SDIA/ VIH i b gn h hn b me rt gn hn i v ,iág me các i v y ht gn ht t r p h gn rt àl yâ .c h y d u il iàt các àv p t c h hnìrt gn hc gnort n i h ht c hnìt ôv ht óc ht ìk àv n ik hn ...gn s hn c nàoh ,nâht t ux c g n ugn ,)oaht ht nôm các i hc ht gnôhk t t t yuhk me rt gn r ohc m in nauq( gn n hk ,)c h aohk i ig gnôhk gn ht n me các gn r ohc m in nauq gn hn( hnít i ig hn uahn cáhk n v u ihn n nauq nêil óc ht ìk S . rt a c c h c iv i v i n c oàr gn hn àl gn c n ik hn àv ht ìK :n ik hn àv ht ìK — ...ý hc óc hcác t m i hc òrt oàv aig maht ihk i hc t b ,m hp cúx c oh u ig hc ,u x nêt gn hn gn b i g b ,hná gn rt gnort cáhk n l i gn c oh n b các b óc rt : hn i hp p g rt àm n v các c n ih táhp nêiv oáig púig s c h p l gnort gn t oh các aig maht hn gn c i hc rt ihk tás nauQ .c h p l gnort rt a c aig maht s àv p t c h c iv i t gn h hn gn ht ar yâg t n t b ,p ih c b od gn h hn gn hn ,nêihn yuT .n h u ihn p ih c ,t n t b b s me các ar ión u n gn r s ol ìv p ih c ,t n t b b hnìm c iv ia i v s aihc c oh k gnôhk gn ht t n t b ,p ih c b rT .hnìm v o b t ht óc óhk gn ht t n t b ,p ih c b rt gn hn , púig s óc gnôhk u N .cáhk i gn gn ht n t màl àv ý hc óc nãh gnuh iv hnàh gn d t m àl gn ht t n t b/p ih c ...c hc uêrt b nêyux gn ht ,m hp cúx b , ht ìk hnít gnam u ih t ib t m gn b i g b hn
 10. 61 NM ELUDOM | 48 .me rt a c p t c h hnìrt áuq n ón a c gn h hn àv c ht hcáht các a c n ih u ib gn hn v móhn oeht n ul o hT — .2 gn t oh ohc nit gnôht n hp c — .n it c ht gnort ón a c n ih u ib gn hn àv gn d a c h p l a c c ht hcáht gn hn uêN :2 v m ihN * gn d a c h p l a c hcí i l gn hn oh hnim n it c ht d ív y L — .2 gn t oh ohc nit gnôht n hp c — .gn d a c h p l a c hcí i l gn hn uêN :1 v m ihN * ỤV MỆIHN CÁC .2.2 .gn c h gn rt iôm gnort nauq nêil cáhk hn c aíhk gn hn c oh h nauq i m các ,c d oáig u il iàt ,y d gn ig páhp gn hp ,c h y d hnìrt gn hc t óc ht óc ht ìk S • .i ut hn nòc ihk t yagn íhc m ht h i v i n ik hn àv ht ìk iáht ,iv hnàh gn hn ar n hn ht óc gn c ia ìk t B • .cáhk i gn i v gnôc t b iáht ,iv hnàh gn hn n ih c ht i gn àl a v ,nâhn n n àl a v ht óc i gn t M • . ht ìk/n ik hn b i gn a c gn s c uc n gn h hn hn gn c c h p l gnort nâhn ác các n gn h hn óc c h gn rt gnort )n ik hn àv ht ìk( gnôc t b iv hnàh , iáhT .c d hnìt gn auq m ihn yâl hn b àv c d hnìt ohk c s ,c d hnìt n nauq nêil n v các óc ó gnort SDIA/VIH v me rt a c i h uâc các i l rt oàn ht màl àl iah ht n V .gn h hn b i gn gn hn àv hn b n c v m l ias c ht n hn gn hn àv SDIA/ VIH óc me gn hn i v c iv màl ihk t y àv ohk c s n v àl t hn hT .c h gn rt gnort SDIA/ VIH n nauq nêil i hp p g nêiv oáig các àm n l n v iah óC . hp gn me rt hnàht rt c oh nâht i gn i v ,àb gnô i v gn s ht óc yàn me gn hn àv SDIA ìv m s t m m ahc od iôc m b me rt u ihn àl SDIA/ VIH a c cáhk gn h hn t M .SDIA/ VIH óc i gn óc hnì aig t m gnort gn s me các ìv i b c h gn rt i hk ar rt i ol b nàot nàoh c oh ht ìk b ht óc cáhk me rt u ihN .gnòl t l i m ihk t yagn m t SDIA/VIH m ihn b i ig ht nêrt me rt u ihn óc gnàc yàgN .hnìm a c gn n hk gn b t hn t t p t c h me các púig m hn iág àv iart c rt c t t ohc i h c o t
 11. 58 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC .)...n hk óhk t ib c hn c nàoh óc rt ,iág rt àv iart rt hN( ?gnôhk uahn cáhk rt móhn các a ig x i t ib nâhp s ar o t óc gn t oh rt ohc u il t v ,gn t oh gnud i n cáC ?hn hc u i n c oàn gnud i n gn hN ?a hc c d oáig hnìrt gn hc i v n c p it m s n irt táhp rt àv n hk óhk p g rt gn hn ohc hc oh k p l ã hnìm àl i h uâc t n c nêiv oáiG .i rt t v gn n hk óc rt àv t t t yuhk rt gn hn n téx n c gn c nêiv oáiG ?a hc me rt a c gn s hn c nàoh àv ,p t c h hcác gnohp ,hcíht s ,m ihgn hnik ,gn n hk àv u c uhn n mât nauq ã p t c h gnud i n các àl i h uâc t n c nêiv oáiG . rt a c gn n hk i v p h ùhp uahn cáhk c m u ihn p t c h me rt púig hc cáC .me rt a c gn s hn c nàoh i v p h ùhp ohc hn hc u i àv ,me rt a c gn s c uc i v i g n g i hp n c áhp máhk rt ohc c hc t hc các àv c d oáig gnud i N :gnud i n V — .p t c h gn rt iôm àv )c h y d àv c d oáig gn t oh c hc t hcác( páhp gn hp ,gnud i n :n id gn hp 3 v k n c téx mex n c nêiv oáig ,c h p l gnort me rt a c gn d a u c uhn gn pá c d oáig gn t oh các c hc t .t ib cáhk c l gn n àv hn c nàoh óc me rt gn hn i v àl t ib c ,a hgn ý óc hcác t m c h ht óc me rt c t t ohc oas gn d a c h y d páhp gn hp các gn d s ,uahn cáhk hcác u ihn oeht p t c h rt n ik u i o t i hp n c nêiv oáig i gn àl òrt iav i v àm ht ìv hníhC .uahn cáhk hnìrt gn hn àv hcác u ihn oeht c h me rt gn r t ib c ã at gnúhC .c c hcít hcác t m p t c h me rt i m púig ,t t p t c h i h c àv p t c h gn rt iôm óc me rt púig i l n uht n ik u i o t i gn àl òrt iav gnó nêiv oáig i gN GNỘĐ TẠOH OHC NIT GNÔHT .1.3 c ọh pớl gnort gnạd ađ uầc uh n gn ứ páđ cụ d oái g gn ộđ tạoh cứhc ổT : 3 gnộđ tạoH ?non m m gn rt me rt c d oáig ,cós m hc c iv gnôc ohc oàn ht hn a hgn ý óc gn d a c h p l a c c ht hcáht àv hcí i l gn hn õr u ih c i V :3 i h uâC ?ìg àl gn d a c h p l t m a c c ht hcáht gn hn n b oehT :2 i h uâC ?ìg àl gn d a c h p l t m a c hcí i l gn hn n b oehT :1 i h uâC GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ .3.2
 12. 61 NM ELUDOM | 68 p hn aòh p t c h gn rt iôm o t àl me rt a c gn d a u c uhn gn pá gn t oh c hc t ihk nêiv oáig a c gn rt nauq v m ihN :gn rt iôm V — .ión i l c oh t hc ht v i h yugn i m gn hn i hk hnìm a c t t t yuhk n b i gn v o b i hp n c me các gn r y ht me các ohc i ig gn iG . ht p t i hc òrt các gnort n b rt h ...hnis v àhn i t ,n iv ht n hn i l i t t t yuhk n b púig rt h t t t yuhk óc gnôhk me rt n d gn h ,n h gn hC .n h t t gn n hk óc c oh t t t yuhk óc gnôhk rt i v n hk óhk óc rt ,t t t yuhk rt t m a ig p c oeht p t c h c ht hnìh gn d yâx hcác gn b p t c h hnìrt áuq gnort uahn i v m ihn hcárt óc gnùc cáhk me rt gn hn hcíhk n yuhk ht óc nêiv oáig ,ar iàogN .èb n b a c aig maht s àv nêiv oáig t rt H + .me rt hn móhn các ohc n d gn h c oh n d hc các p c gnuC .móhn oeht gn t oH + .hn hnìh gn b yàb hnìrt c oh hn hnart gn d s c c hcíT :hn hnìH + .)”ìg iác“( gnud i n n nauq nêil i h uâc gn hn c oh )”oàn ht hn màl“( hnìrt áuq n nauq nêil óc i h uâc các t :i h uâc t + .t iht n c n d hc gn hn p c gnuc hc àv óhk n d t c iv gnôc các aihC .óhk n hp gn hn m iG + . ht gn t hnàht i l n hp các pár p l ó uas i r n h hn iv hnàh gn hn c oh n h hn v n gn hn hnàht n o gnôc các hn aihc yãh ,gn n k t m y d ihK .nêl n d n irt táhp i r hn c iv gn hn t u t B + .n d gn h óc c b gn t oeht n ih c ht àv c iv gnôc các aihC + :p t c h gnort n hk óhk p g óc me rt các ohc rt h nêiv oáig púig s yâ i d ý i g s t M . rt a c n irt táhp s àv gn nôgn gn n hk ,i h ãx gn n k oac gnân ht óc móhn c H . rt a c c c hcít p t c h gn t oh gnort gn rt nauq t u y t m àl n v t yuq i ig hcác mìt àv gn t ý s aihc móhn oeht c iv màL .p it oaig àv m ihgn hnik túr ,cát gn t ,m ihgn i rt auq gnôht p l c hcác t m p t c h rt ohc i h c o T .me rt a c p t c h c iv i v i i gn rt s t m téx mex ,oàn ht hn t t c h rt n h õr c u ih n c nêiv oáig i h iò yàn u i .t t t yuhk rt gn hn àl t ib c ,me các a c gn n hk gnort t hn t t hcác t m c h yàn me gn hn púig páhp gn hp óc n c at gnúhc ,c l gn n gn d u ihn óc me các p hn àoh c h p l gn t oh c hc t ihK :páhp gn hp V —
 13. 78 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC .non m m gn rt me rt ohc c d oáig gn t oh c hc t ihk m hp s n ul t k các ar túr àv móhn oeht n ul o hT — .3 gn t oh ohc nit gnôht n hp c — .me rt a c gn d a u c uhn gn pá m hn c d oáig gn t oh c hc t ihk mât nauq n c nêiv oáig hn c aíhk gn hn hcít nâhP :2 v m ihN * .p l c i v móhn các a c n ul o ht uq t k s aihC — .2.1 hnàh c ht u ihp oàv n ul o ht uq t k t i V — .gn d a u c uhn óc me rt các a c p t c h c iv rt n c màl ã hnìm c iv gn hn àv n h t t p t c h gn d a u c uhn óc me rt ohc púig màl ã hnìm c iv gn hn v móhn oeht n ul o hT — :me rt a c g n d a u c uhn gn pá gn t oh c hc t v nâht n b a c m ihgn hnik s aihC :1 v m ihN * ỤV MỆIHN CÁC .2.3 .p t c h hnìrt áuq gnort rt h c ,cós m hc ,mât nauq c me các gn r t ib me rt àm i n ,hcíhk n yuhk c n iht nâht àv cát p h móhn các àm i n ,t t p t c h me gn hn ohc hnàd c p h ùhp i gn nehk i l gn hn i n àl yàn gn rt iôM .p t c h gn rt iôm n iht i c hn yàn u i t yuq i ig ht óC .me các a c i h ãx t m v hn gn c c ht n hn t m v n irt táhp s n t t gnôhk gn h hn màl gna àv ã ht óc àv rt a c p t c h c gn hc n h yàn u i .hnìm nâht n b p ht áig hná t rt c iv àl ó n l i gn rt t M ? rt ý hc gnôhk ht ìk àv hc l nêiht iáht ar o t gn h ux óc i hc ,gnùd ,me rt a c gn t oh u il t v , k n yurt hn p t c h u il iàt gn hn u ih mìt àv hcít nâhp n c gn c at gnúhC .uahn a c p t c h c iv oàv n hp póg ht óc u t t t yuhk gnôhk àv t t t yuhk me rt c ó gnort àm h nauq i m t m gn d yâx púig ,yàn u i .màl ht óc t t t yuhk i gn àm c iv gn hn v k n yuhc uâc gn hn ehgn me các ohc k yãh ,t t t yuhk n b i gn gn hn n hn p hc t t t yuhk óc gnôhk rt púig ht óc .me rt các i v n yuhc ión àv c h p l m ht i t t t t yuhk óc n l i gn t m hgn àl yàn c iv màl hcác t M .gn gn c gnort c oh gn rt àhn gnort yagn y ht nìhn ht óc me các àm gn d gn hn àl t ib c uahn cáhk t t t yuhk gn d các v me rt i v n yuhc ión yãH .c h p l gnort gn d a s n hn p hc àv u ih me rt c t t ohc púig c iv m g oab ó gnorT .n iht nâht àv
 14. 61 NM ELUDOM | 88 .gnôhK .óC ?gnôhk cáhk c v hn l gnort n hk óhk p g t iht t hn óc yàn c v hn l n hk óhk p g rt gn hN .gnôhK .óC ?gnôhk cáhk c v hn l t t gn n k óc i hp t iht t hn óc yàn c v hn l t t gn n k óc rt gn hN m m hT i h ãx m c hnìT gn nôgN c ht n hN t hc hT n irt táhp n ih u iB rt nêT c v hn L :uas c v hn l các gnort n hk óhk p g rt gn hn hn cáx yãH .2 m m hT i h ãx m c hnìT gn nôgN c ht n hN t hc hT n ih u iB rt nêT n irt táhp c v hn L :uas c v hn l các t t n irt táhp rt gn hn hn cáx yãH .1 me rt a c gn d a hníT :1.1 hnàh c ht u ihP .me rt a c gn d a u c uhn gn pá c iv i v cát gnôc hnìm s c a c c d oáig gn t oh c hc t gn rt iôm àv páhp gn hp ,gnud i n v p h ùhp s áig hná :2 i h uâC .me rt a c gn d a u c uhn gn pá c d oáig gn t oh c hc t ihk nêiv oáig a c òrt iav n g n gn uêN :1 i h uâC GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ .3.3
 15. 98 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC .u m t m hnìh óc t c oàv gn d a u c uhn óc me rt các a c p t c h c iv rt n c màl ã n b c iv gn hN — .i c t m hnìh óc t c oàv n h t t p t c h gn d a u c uhn óc me rt ohc púig màl ã n b c iv gn hN — :n ul o ht uq t k t iv yãH 2.1 hnàh c ht u ihP
 16. 61 NM ELUDOM | 09 . uq u ih óc cáig hníht gn d s ht m ihk rt púig n gn it a c c m iõd oeht ,t t gnás hná n ik u i o b m — . n au q c rt gnù d c ác tás n au q ih k i l n uh t àv n h rt n ý úhc n ik u i u ihn óc nêiv oáig nêiv oáig n g ht m ihk rt a c i gn hc p x p s nên nêiv oáig t ib c àv rt n c u ihn áuq b gnôhk ,gnàd d i l i ùm rt ohc i l n uht n ik u i c o t c h p l p x p S — . ht m ihk rt ohc c rt oáb gnôht n c i yaht s óc u n hn c ,gnàg n g gn t oh cóg các írt v p x p s c n c c h p l a c gnort nêb gn rt iôM — :gn t oh c hc t gn rt iôm hn hc u i * .hnauq gnux óc ìg gn hn v t ib gnôhk ,nàot na gnôhk y ht m c ìv gn n v S .n hk óhk n yuhc id àv gn h hn — .gn r áuq c oh p h áuq hcác t m t a c a hgn gn d s gn h ux óc ,c t nêyugn ias gn d pá c oh íl p h gnôhk u i gn gn d s ,p l b t gn d s : gn nôgn V — .cáhk rt i v p it oaig ihk nàot na t m ,nit t u iht y ht m c nôul ,i gn i m i v p it oaig n um gnôhk ,t ib hcát gn h ux óc rt u ihN ...u t g ,yat hc ,yat y v hn ión i l ihp b u i hc c gn hn y ht nìhn gnôhk ,t m gn b h nêil gnôhk ,nêihp nâul gn n k hc n h ,cáhk i gn/ rt i v p it oaig gn hc gnôhk gn hT — . hc n h u ihn óc gn t hnìh yud T .c r i r àv áv p hc ,c ht hnìh t hc hnít gnam ht m ihk rt a c m in iáhk àv gn t u iB .m in iáhk các u ih àv c h t ib c rt h s óc n c àm hnauq gnux i ig ht v áhp máhk t ht gnôhk rt ,nêihn u gn c h i h c m iG — . hc n h b cáig ht t n nit gnôht các uht p it gnos n irt táhp cáig cúx àv cáig hníht t nit gnôht uht p it c i V — : ht m ihk rt a c m i c * GNỘĐ TẠOH OHC NIT GNÔHT .1.1 ị h t m ếi h k ẻrt c ụd oái g – cós m ăhC : 1 g nộđ tạoH )tếit 7( TẬT TẾYUHK ẺRT CỤD OÁIG – CÓS MĂHC 2 g nud i ộN
 17. 19 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC a c gnùc i uc c b màl t rt ht óc :c b gn t rt y d nêN .n ig n gnùd s t m gn d s ,túb m c ,aìht m c p t ,áohk ,cúc hn hc u i ,oá n uq c m t rt ohc p t n c ,yàgn gnàh t oh hnis gn t oh các gnorT — .y v hn t gn t màl p l gnort cáhk hnis c h các u c uêy yãH .ó gna n b t ib me me i v n yuhc ión yãh , ht m ihk rt a t m hn c gna n b ihK .p g ó me các àm i gn gn hn y ht nìhn ht gnôhk me cáC .hnìm hn c i gn óc t ib n hn gnôhk gn ht ht m ihk rT — .ìg v m ihn n ih c ht i hp s rt ,ar y x gna ìg gn hn v õr u ih ht m ihk rt gn r o b m n c gn t oh móhn các c hc T — .u ih d ,n g n gn gn nôgn gn b gn d s gna hn hnìh yah gnùd t ôm ,hcíht i ig n c gn t oh c hc t ihK — . rt rt h uas aíhp gn nên nêiv oáig , rt i v c iv màl ihK .)n l m hn b rt hnárt t gnùd hcác( ó oàn gn n k t m n d gn h ihk t hn gn hT — . rt a c t h u iht b ã cáig ht gn n hk ohc rt ùb nauq cáig các c t t a c gn n hk gn d n t c iv p h t k ý úhc n c at rt a c yàgn gn h gn t oh các gnorT — .c uht neuq hnaht mâ s t m a c u i p hn c hc t b p t rt ohc ,i hc òrt các auq hnaht mâ i ol các hnás os ;uahn cáhk írt v ,m i i ht gn hn hnaht mâ ,gn gn it n ih táhp rt hcíhk n yuhK ... g ,i ol mik :t v các a c hnít c uht hná n hp rt púig gn c hnaht mâ ,naig gnôhk gnort gn h hn ht m ihk rt púig cáig hníhT — .gn t oh các n ih c ht àv áhp máhk gnort rt a c i l nòc nauq cáig a i t gn d n T — :gn t oh c hc t ihk hn hc u i * ...n v yat ,óig gnôuhc ,gnás u ihc nè ,t m oe hník ,n l hk hnart : rt ohc rt h b t iht các gn d S — .p l gnort n yuhc id àv gn h hn ht m ihk rt púig u ih nít s t m gn d S — ...,nêiv oáig i v n c p it d :c h p l gnort ht m ihk rt a c írt V — . hc ,hn hnart n hp gn t gn t màl c oh ot gnóhp ,nauq cáig các hcíht hcík nauq c rt c gn d ,gnùd n hc a L — . ht rt n it gn hp các gn d s ht m ihk rt ohc n it n uht àv gn r ,íl p h írt v p x p s ý úhc n c nêiv oáiG —
 18. 61 NM ELUDOM | 29 .p h ùhp a hc n ik u i gn hn i yaht páhp n ib các t ux :3 i h uâC . ht m ihk rt c d oáig ,cós m hc c iv ohc cát gnôc hnìm àm p l/gn rt a c p h ùhp a hc àv p h ùhp n ik u i gn hn v téx n hN :2 i h uâC . ht m ihk rt a c n hk óhk àv gn n hk gn hn t t mót uêN :1 i h uâC GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ .3.1 .n ih c ht páhp n ib các gn hp ôm ,iav gnó — . rt rt h páhp n ib các v n ul o hT — .i rt iàogn o d i ht m ihk rt ohc gn t oh c hc t rt i v gnùc c h p l gnort oáig ôc iav gnó móhn cáC — . ht m ihk rt rt h páhp n ib s t m hnàh c hT :3 v m ihN * . ht m ihk rt c d oáig cós m hc hnìrt áuq gnort rt h páhp n ib các hn cáX — . ht m ihk rt a c hnìh n i n hk óhk gn hn ar hC — .1 gn t oh ohc nit gnôht n hp c — : ht m ihk rt rt h páhp n ib các hn cáX :2 v m ihN * .i hp p g ht m ihk rt àm n hk óhk àv gn n hk gn hn v n ul o hT — .y ht nìhn gnôhk àm gn t oh các n ih c ht ihk nâht n b a c cáig m c t ôM — .ó ìg t v t ib n hn c oh n yuhc id u c uêy s t m n ih c ht , ht m ihk rt àl iav gnó — . ht m ihk rt a c n hk óhk àv gn n hk gn hn n ih táhp m ihgn i rT :1 v m ihN * ỤV MỆIHN CÁC .2.1 ...uàm i t n n t m b gn d s ihk gn d cát óc gn c uàm m ht m t các ,nàs t m b i v t v t ib nâhp ,t ib n hn d rt gnùd oàv uàm gn b i ol các mêht nád hn ht m ihk rt ohc p h ùhp hn hn hc u i s t m óc n c t hc ht gn t oh các gnort nên gn n v gn t oh các aig maht ihk gn rt n ht àv èr t r t r ht m ihk rt s t M — .n ig n n d gn h i l gn d s ,gn t oh i v n d n c p it rt ,gnôc hnàht cáig m c óc rt ohc o t c rt gn t oh
 19. 39 | TỆ IB CẶĐ U ẦC U H N ÓC Ẻ RT GN Ứ PÁĐ ÀV CỤ D OÁIG – CÓS M ĂHC nìhn óhk gn c rt àv n h ehgn óhk nêiv oáig a c gn ig màl s ión a v i a v ìv i b ,ión gna cúl gnort i l i gnôhk ,ión ihk gn im ehc gnôhk ý úhc , rt n id i i gn c oh gn nên nêiv oáig ,gn t oh c hc t hnìrt áuq gnort ,gn im hnìh c hníht m ihk rt ohc i l n uht n ik u i o t .gn im hnìh c auq gnôht rt h s n c t r hníht m ihk rt ,cáhk i gn a c ión i l gn hn c u ih nên ,ehgn v n hk óhk gn hn óc oD :gn t oh c hc t ihk hn hc u i * ...yàd i v mèr oert gn t ,àhn nàs nêrt u ihc ,m ht i rt hn gnòhp gnort hnaht mâ túh u il t v các gn d s nên ,gnav gn it t b m ig .a c ník gnó hcác gn b hc n h ht óc iàogn nêb t n gn it óc u N .p l gnort cáhk n b các c oh nêiv oáig a c n d gn h i l ehgn gn l hníht m ihk rt n um nêiv oáig u n ...oidar ,ivit t ar táhp hnaht mâ hn hc u i ...u ihc nè ,t uq ,oidar ,iv it hn hnaht mâ ar táhp t v các n ý úhc nên gn c nêiv oáiG .p l gnort n gn it k gná m ig ht óc yàn c iv ... hg nâhc ,nàb nâhc ohc us oac m gn d s ,i hc rt ihk nàb i rt n hk ,m ht i rt hcác gn b p l gnort n gn it t b m ig àv gn rt a c t hn hn t nêy uhk c h gnòhp gn d S :gn rt iôm v hn hc u i * .nêiv oáig àv cáhk rt các i v p it oaig c iv gnort n hk óhk p G — .ias u ih ihk óc ,n c gnôn gn t u rt c ht n ik các u ih c iv n n d hc n h rt a c gn t u rt yud t gn n hK .uâs àv u ihn nit gnôht gn l c n hn p it óhk nên oac gnôhk rt a c ý úhc gnurt p t c S — .a hgn õr gnôhk uâc ,uâc gnort t các t ht ias t ,p h ùhp gnôhk t gn d s gn ht rT . t gnú gn d s àv páhp úc ,páhp gn gnú gn d s c iv gnort n hk óhk p g yah rT .gn t u rt m in iáhk các àl t ib c c ht n ik các i h hn l c iv n gn h hn ó od , hc n h rt a c gn nôgn t u ib àv u ih gn n hK — . hc n h b cáig hníht t n nit gnôht các uht p it c i V — .c hc t b ,tás nauq àv hnàh c ht auq gnôht u y hc c h ,t t cáig ht cáig irT — :hníht m ihk rt a c m i c * GNỘĐ TẠOH OHC NIT GNÔHT .1.2 hn í h t m ếi h k ẻrt c ụd oái g – cós m ăhC : 2 g nộđ tạoH
 20. 61 NM ELUDOM | 49 .iat uas hníht rt yám àv p h hníht rt yám :gn d gnôht gn d s c yám i ol iah óc ,yan n iH .uahn cáhk c i i ol gn hn ohc uahn cáhk gn d cát óc i ol i m ,i ol u ihn óc hníht rt yáM ...hníht rt yám art m ik , m t t hn hníht rt yám gn d s v n ig n cát oaht s t m t ib n c nêiv oáig ,hníht rt yám auq u ih u h hcác t m ehgn c s gn d s rt púig . gn nôgn n hn p it hnìrt áuq gnort n h t t ehgn c s gn d s rt púig gn rt nauq n it gn hp gn hn gnort t m àl hníht rt yáM .n hk óhk t r àl me các i v i p l gnort p t c h c iv ìv i b rt hcíhk n yuhk nêiv gn ,c c hcít iáht ig nôul àv ión t gnú gn d s rt púig àv ìg ión n um gna rt mex ehgn naig i ht hnàd ìrt nêiK . hgn yus àv ehgn naig i ht rt ohc yãh , rt i v p it oaig ihK — .hnauq gnux ar n id gna ìg gn hn c u ih hníht m ihk rt púig p l gnort cáhk rt các a c rt h s gn d n T — . b u i hc c àl hníht m ihk rt i v i gn rt nauq nauq c rt rt h n it gn hp t m àv ...t ht t v , s ,hnìh ôm ,hn hnart hn nauq c rt gnùd àl ó hníht m ihk rt i v i cáig ht v rt h gn hN .hníht m ihk rt a c nit gnôht uht p it hnìrt áuq gnort gn rt nauq òrt iav gnó cáig ht v rt h n it gn hP — .hníht m ihk rt ohc n d hc i l a c t hc neht m i i l c hn àv p l c i v gnuhc ión ht óc nêiv oáig ,n d hc i l ar a ihK .ión c gna u i u ih rt púig hn hnart c oh b u i gn hn i v gnùc n ig n uâc àv t gn hn gn d s ,gn im hnìh u i gn c yah nêl téh gnôhk gn hn ot ión ,gnàr õr ,n g n gn ión n c nêiv oáig , rt ohc gn t oh n d gn h ihK — .hníht m ihk rt i v p it oaig c ht hcác u ihn gn d s cáhk me rt gn hn n d gn h àv ... ht c b u i c oh t m ,yat p h t k a v ión a v hn rt i v uahn cáhk p it oaig n it gn hp các gn d s yãh nêiv oáiG . hc c àv gn hnàh các gn b hn hnìm a c cúx m c àv u c uhn , hgn yus n ih ht uahn cáhk c ht hcác gn hn y d c n c rt ,c ión gnôhk rt s t M — .c h p l gnort p it oaig ihk gn im hnìh c hníht m ihk rt púig gnás hná n ik u i n ý úhc n c gn c ó hn c nêB .n h i l n uht gn im hnìh c àv gn h gnú nìhn ht óc rt n ul o ht p l ihk ión gna ia t ib rt ohc u ih ar àv ión ihk c rt hnìm aíhp v nìhn hníht m ihk rt túh uht n c nêiv oáiG .n h nêiv oáig a c t m nôuhk gnàr õr y ht
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2