intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
935
lượt xem
64
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Module Mầm non 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục cung cấp những kiến thức cần thiết, phát triển những kĩ năng cơ bản để giáo viên mầm non thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục

 1. 9 | CôD O¸IG GNé§ T¹OH C¸C CøHC æT µV GNùD Y¢X ôV CôHP NIT GN¤HT Ýl öX ,C¸HT IAHK ,MÕIK M×T P¸HP GN¥¦HP 91 NM ELUDOM OHN ỊHT GNÀOH
 2. 91 NM ELUDOM | 01 non m m rt c d oáig gn 2 t oh các c hc t àv gn d yâx v c hp nit gnôht 4 íl x ,cáht iahk ,m ik mìt páhp gn hp cáC non m m rt c d 2 oáig gn t oh các c hc t àv gn d yâx v c hp 3 nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt n ugn cáC non m m rt c d 2 oáig gn t oh các c hc t àv gn d yâx v c hp 2 nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt c t nêyugN 3 n b c m in iáhk s t M 1 )t it( naig i hT gnud i n nêT TT :uas n b c gnud i n các m g yàn eludoM .non m m gn rt c d oáig gn t oh các c hc t gnort nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt c iv t t n ih c ht non m m nêiv oáig n b c gn n k gn hn n irt táhp ,t iht n c c ht n ik gn hn p c gnuc s yàn eludom a c gnud i N ...c hn mâ ,oediv ,gn hn hnìh ,hn t hn hnìh : hn nit gnôht hnêk các v úhp gnohp a hc nòc yan n ih non m m nêiv oáig a c rt ohc c d oáig gn t oh c hc t c iv ,cáhk t M .gn t oh các oàv a uahn cáhk n ugn các t nit gnôht íl x àv cáht iahk ,m ik mìt hcác t ib a hc àv c m n a hc nêiv oáig od àl hníhc nâhn nêyugn óc yàn u i .y d gn ig gna hc i v p h ùhp nit gnôht c l n hc t ib a hc àv nit gnôht u iht b gn ht non m m rt ohc gn t oh k t iht ,non m m nêiv oáig t h u h i v i .non m m nêiv oáig a c v m ihn àl c ht irt n hn p it àv c h ,i hc a ig aòh iàh éb các ohc nit gnôht p c gnuc c i V .gnôht hp i ut rt hn gnàr õr gn ohk gn hn hnàht hnìh hn c a hc i m c ht irt uht p it àv i hc iuv ,p t c h m in iáhK .n b c v m ihn àl hnauq gnux i ig ht u ih mìt c iv ,non m m i ut a l rt i v i NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 11 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP ... hn ht ,gn u l ,hnít yám : rt u l b t iht các gnort nit gnôht rt u l c hc T — ...tenretni ,hnít yám gn m auq gnôht nit gnôht m ik mìT — ...)renacs( téuq yám ,yauq yám ,hn yám ,mâ ihg hn b t iht các auq gnôht hnauq gnux nit gnôht m ik mìT — :i hp n c nòc n b ,y d gn ig cát gnôc ohc t t v c hp .yàn p t iàb các hnàht nàoh p ihgn gn các i v i oart àv n b a c i l rt uâc các v n ul o ht àv hnás os ,ó uaS .nâhn ác i h uâc các i l rt àv u il iàt các c u t b nên n b ,yàn u i t t màl .p t iàb s t m n ih c ht u c uêy c s n b ,eludom a c i uc n hP .n b a c v n i t ìk hn nôm nêyuhc t oh hnis i ub các gnort p ihgn gn các i v )óc u n( n ohk n b gn hn àv n b a c i l rt uâc các n ul o ht àv hnás os ,ó uaS .n b a c i l rt uâc n gn úhc ihg àv nâhn ác hnít gnam eludom a c gnud i n các p t c h gn t oh n ih c ht nên n b ,nêit u .n b a c p ihgn hgn n it c ht àv gn ig iàb gnud i n các a ig t k nêil các ar o t hn gn c eludom gnud i n i t nauq nêil óc hn c aíhk c oh gnud i n các u ih ã hnìm õr t ib n b púig s yàn i h uâc gn hn i l rT .i l i h n hp n b các p t iàb các gnort i h uâc p g nêyux gn ht s n b ,eludom c ihk gnorT .eludom a c n hp gn t gnort hnàh c ht n d gn h các n ih c ht c oh gn t oh i m gnort p t iàb màl ,i h uâc các i l rt n c n B 51 gn c gn T non m m rt c d 3 oáig gn t oh các c hc t àv gn d yâx v c hp 6 nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt hnàh c hT non m m rt c d oáig gn t oh 3 các c hc t àv gn d yâx nit gnôht gn d S 5 )t it( naig i hT gnud i n nêT TT
 4. 91 NM ELUDOM | 21 .u iht i ig gn ig ,hnìrt t yuht gn ig ,c m gn t ohc c hn ,n n c hn :hnaht mâ i ol cáC + : hn nit gnôht các m ik mìt t iB — .gn ig iàb oàv a m m n hp ,hnìrt gn hc các gn b nit gnôht íl x àv cáht iahk ,m ik mìt c iv o ht hnàht n ih c hT — GNĂN ĨK ỀV .II .)n b hc k gn d yâx páhp gn hp( rt u l nit gnôht cáht iahK — .)u il d s c gn d yâx páhp gn hp( rt u l c hc T — .i ol nâhp àv rt u l v m in iáhK — :gn ig iàb v c hp nit gnôht cáht iahk àv rt u l c hc T * .i l c gn àv )áoh s( t n i gn d hn v hn ,n b n v gn d hn t i n yuhC — .n yut c rt nit gnôht m t u S — .)eniffo( n yut c rt gnôhk nit gnôht m t u S — :gn d hn i n yuhc àv t n i nit gnôht m ik mìt páhp gn hp c m N * .nit gnôht i ol nâhP — .u il d — nit gnôht v n b c m in iáhk cáC — :p t c h gn t oh các c hc t ohc v c hp nit gnôht i ol nâhp àv m in iáhk các c m N * CỨHT NẾIK ỀV .I :uas uêit c m gn hn c t nêiv c h ,yàn eludom gnox c H UÊI T CỤM .B .p h ùhp ohc gn hp a i t rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc oàv gn d gn nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt páhp gn hp các ar mìt T — .non m m rt ohc p t c h gn t oh các k t iht uahn cáhk u il d i ol các ,u il d n o các péhg ,aihc hn nit gnôht íl x páhp gn hp các v móhn n ul o ht ,i oarT —
 5. 31 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP :àl nit gnôhT * .t ib n b àm nit gnôht gn d các uêN ?ìg àl nit gnôhT )1 .uas i h uâc s t m i l rt t iv hcác gn b gn s c uc gnort ón a c òrt iav àv nit gnôht v hnìm a c hgn yus ar t iv yãh n B .gn s c uc gnort n ib hp áhk gnùd c t t m àl nit gnôhT .n it gnôht mệi n i áhk uểi h mì T .1 gnộđ tạoH NẢB ƠC MỆI N IÁHK ỐS TỘM 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .y d gn ig cát gnôc ohc v c hp u il d m t u s c iv gnort a n n h c c hcíT — .c h y d gn l t hc oac gnân gn ig iàb n ih ht àv k t iht hnìrt áuq gnort nit gnôht íl x àv cáht iahk ,m ik mìt c ht ý óC — ỘĐ IÁHT ỀV .III .non m m c d oáig gn t oh các ohc v c hp nit gnôht các gn d n V — .gn id i oht n i a c hgn gnôc gn n c hc các àv hn yám ,)renacs( téuq yám ,)rotcejorp( u ihc yám ,)retupmoc( hnít yám hn c h nit b t iht các o ht hnàht gn d S — .y d gn ig gnort i m hgn gnôc gn d s c ht ý óc àv u h t t gnôhk h púig ,c h nit v nêiv oáig ohc c ht n ik oac gnân m hn i m m m n hp , b t iht các cáht iahk ,gn d s gn n k các t hn p C — ...m ihgn c ht gn hp ôm mihp , oh hnim mihp :oedi V + . oh hnim hn ,n n hn :hn hnart i ol cáC +
 6. 91 NM ELUDOM | 41 :non m m rt c d oáig gn t oh các c hc t gnort nit gnôht a c òrt ia V * :gn s c uc gnort nit gnôht a c òrt ia V * .non m m rt ohc c d oáig gn t oh c hc t gnort ,gn s c uc gnort nit gnôht a c gn rt nauq òrt iav uêN .2 :nit gnôht gn d cáC *
 7. 51 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP u ihn yan yàgN .t iv hc ar hgn ó t ,ión gn it àl p c oac àv nêihn t c l nêil c ht hnìh óc i gn noC .i gn noc i v i n yah uahn i v cóm yám a c b t iht các i n gn ht c l nêil hnêK ...hnìh gnós ,hnaht mâ gnós ,n d yâd ,gnás ait ,mâ gnós hn o t nâhn c oh nêihn t c l nêil hnêk các m g oab óN .nit n yurt gn rt iôm àl nit gnôht gn n v gn rt iôM .hn t yuq a c s c àl àv c ht n hn a c c g n ugn àl ,i gn noc a c t ib u ih gn t màl nit gnôhT ...cáhk i gn i v p it oaig ,hnìh n yurt mex ,ià ehgn ,oáb c :uahn cáhk hcác u ihn gn b nit gnôht p ht uht u c uhn óc nôul i gn noC .i gn noc ohc t ib u ih i l gnam ìg gn hn c t t àl hníhc nit gnôhT .n ib hp áhk gn d s c )noitamrofni( ”nit gnôht“ gn t uht ,yan yàgN .hn t yuq a c s c àl àv c ht n hn a c c g n ugn àl ,i gn noc a c t ib u ih gn t màl nit gnôhT .gn gn c ohc hcí óc gn t oh gn hn hnàh n it àv hnìm ohc t ib u ih gn t màl nit gnôht n hn m c c iv auq gnôht i gn noc àl n b c u i .i h ãx gn s i gnort i gn noc a c gn t oh các àv nauq hcáhk i ig ht a c gn t n ih ,c iv s ,t v s hná n hp s àl nit gnôhT .i h ãx gn s i gnort i gn noc a c gn t oh các àv nauq hcáhk i ig ht a c gn t n ih ,c iv s ,t v s hná n hp s àl )noitamrofni( nit gnôht ,AIDEPIKIW m aohk hcáB n i T oehT ni t g nôh t aủ c òr t iav àv n i t gn ôh t mệi n iáh K .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .t iv ã gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v ar t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B
 8. 91 NM ELUDOM | 61 .non m m rt ohc c d oáig gn t oh c hc t ihk gn d s yah n b àm nit gnôht i ol 3 t hn tí êk t il yãH )2 ?oàn nit gnôht i ol gn hn gn d s n c ,non m m rt ohc c d oáig gn t oh các c hc t ihk ,n b oehT )1 ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .c ht n ik ul hcít àv hc màl ,áhp máhk hnìrt áuq aig maht me các a c nauq cáig các c t t hcíht hcík àv gn hnis ,nauq c rt hcác t m rt n gn ig iàb i t n yurt nêiv oáig ohc púig s gn t oh c hc t oàv gn hn hnìh ,oediv ,tpircs ,hnaht mâ hn uahn cáhk nit gnôht i ol các mêht a àv m ik mìT ...n yut c rt ihp i ol ,n yut c rt i ol ;)…hnaht mâ ,hn hnìh ,n b n v( s ihp i ol ,)…c ht s ,nêyugn s( s i ol hnàht nit gnôht i ol nâhp ht óC .uahn cáhk n ih ht hcác t m óc i l nit gnôht gn d i M .uahn cáhk nit gnôht gn d u ihn óc nên gn d a t r at hnauq i ig hT . uh áhp b c oh hc l ias ,gn d n ib ht óc gn c nit gnôhT .n b nâhn ,íl x ,péhc oas ,m ik mìt ,n yurt , rt u l ,hnis táhp c ht óc nit gnôhT ... t a , t gn b nêrt ,aìb nêrt ,y ig nêrt i l ihg c ,á nêrt c hk c hn uahn cáhk u il t v gn d u ihn nêrt rt u l c nit gnôhT gnố s cộuc gn or t n it gn ôht gn ạd cáC .2 .hnít yám oàv a c ã nit gnôht àl u il d ,c h nit gnorT .c íl x àv t ib n hn ht óc hnít yám ohc oas nit gnôht n id u ib hcác mìt i hp i gn noc ,hnít yám oàv nit gnôht a n uM .”A“ hc àl s hc àl u n nòc ,56 s n ih ht s s àl u n 10000010 s hc 8 móhn , t n i hnít yám gnorT . V iác hc àl a hgn gnam ón hniT aL hc h gnort gn hn v n 5 àl a hgn ý gnam ãM aL m h gnort ” V“ u ih ík n h gn hC .c yuq hnít gnam ìht nit gnôht a c n ih ht c ht hnìh gn hn hn cáx a hgn ý t m gnam nôul nit gnôhT .)troppus( nit gnam áig àl i g c nit gnôht gnam ht óc t v cáC .nit gnôht gnam ht óc gn c oàn gn l gn n gnòd ìk t b c oh oàn t hc t v cúrt u c ìk t b ìht ,c t nêyugn V …hn mihp ,hnìh n yurt ,hnaht táhp ,i oht n i ,nít n i ,ni yám ,t iv túb :n ih t ux ã nit gnôht n ib hp c gnôc
 9. 71 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP :nit gnôht íl x ,m ik mìt c iv a c a hgn Ý * :nit gnôht íl x ,m ik mìT m in iáhK * .nit gnôht íl x ,m ik mìt c iv a c a hgn Ý ?ìg àl nit gnôht íl x ,m ik mìT .1 :uas i h uâc s t m i l rt hnìm a c hgn yus ar t iv yãh n b ,n it c ht m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .n i t gnôh t í l ửx ,mếik mì t gn ộđ tạoh uểi h mì T .2 gnộđ tạoH
 10. 91 NM ELUDOM | 81 .c ht irt àl nit gnôht íl x àv p ht uht a c hcí c M .gn d s hcí c m i v p h ùhp ,n h hcí óc i m nit gnôht gn hn ar o t íl x i hp gn ht i gn noc ,nit gnôht c n hn p it ihK ni t g nôh t í l ửX .2 .tenretnI nêrt , b i n gn m nêrt c h iàb n nauq nêil u il iàt m ik mìT — .t iV gn iT n i T gnort gn t uht t m art , gn i ogn c h ihk t i V — hnA n i t arT — …DVD ,MOR—DC a các nêrt rt u l c nit gnôht m ik mìT — .oáb ,íhc p t ,hcás n uc các t m ik mìT — :n h gn hc ,gn d a t r gn c p g gn ht nit gnôht m ik mìt c ht hnìH .nit gnôht m ik mìt c iv hnàh n it gn ht at gnúhc ,yàgn gn h ,t iht n c nit gnôht gn hn c óc n i t g nôh t mếi k mì T .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .t iv ã gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v ar t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B ? rt ohc c d oáig gn t oh các c hc t c iv gnort oàn ht hn òrt iav óc nit gnôht cáht iahk àv íl x ,m ik mìt c iv ,non m m nêiv oáig i v i ,n b oehT .2
 11. 91 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP :uas ý i g oeht ,non m m rt ohc hc oeht p h hcít c d oáig gn t oh các v c hp nit gnôht íl x ,m ik mìt c t nêyugn ar hc yãh n b ,n it c ht m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .maN t i V a c non m m c d oáig i m i gn h ux àl hc oeht p h hcít c d oáiG .ềđ ủ hc oeht non mầm ẻrt c ụ d oái g gnộđ tạo h các cứh c ổt pợh hcít àv ềđ ủ hc các oàv aựd ni t gnôht íl ửx ,cáht iahk ,mếik mìt cắt nêyu gn uểih mìT .1 gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC CỨHC ỔT ÀV GNỰD YÂX ỤV CỤHP NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT CẮT NÊYUGN 2 g nud i ộN .n b a c c d oáig gn t oh c hc t àv hc oh k p l c iv gnort nit gnôht íl x ,m ik mìt c iv a c òrt iav t ib ohc yãh n B )2 ?oàn n ugn gn hn t nit gnôht cáht iahk ,m ik mìt ã n b , rt ohc c d oáig gn t oh c hc t hc oh k p l hnìrt áuq gnorT )1 ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .hn hnìh màl edils oàv nèhc i r uahn i v i l hn hnìh các móhn puorG cát oaht gnùd àv gni warD hnaht nêrt c gnôc gn B :3 hcáC — . rt y d nêiv oáig ihk nauq c rt gnùd màl v c hp gnart gn t hnàht nád ,p uàm ni i r gnôht oaig oáb n ib hn hn hnìh c t t mìt nêiv oáiG :2 hcáC — . t n i ná oáig gnort edils các oàv nèhc i oht n i t i l p hC :1 hcáC — : hn uahn cáhk nit gnôht íl x hcác u ihn óC .gnôht oaig oáb n ib các v hn hnìH :u nab nit gnôhT : d í V .uahn cáhk hcí c m gn hn ohc ,n l u ihn gn d s rt u l c ht óc nit gnôht ,yàn hnìrt áuq gnorT .uahn cáhk íl x uas nit gnôht gn hn c uht at ,uahn cáhk íl x hcác ,uahn cáhk cáht iahk u c uhn od gn hn )tupni( u nab nit gnôht t m gnùC .)tuptuo( i gnom t iht n c nit gnôht c n hn íl x hnìrt áuq n ih c ht s at gnúhc ,)tupni( u nab nit gnôht gn hn i v u t B :nit gnôht íl x hnìrt áuQ
 12. 91 NM ELUDOM | 02 ht gn t t m àl me rt ,ó gnorT .i gn noc ,i h ãx ,nêihn t i ig ht v c ht n hn c iv t táhp t ux non m m c d oáig gnort n c p it gn h uX IỒH NẢHP NIT GNÔHT .t iv ã gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v ar t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B . rt ohc gn t oh c hc t ihk nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt gnort yàn c t nêyugn gn d n v hcác uêN .2 . hc n c p it oeht nit gnôht cáht iahk ,m ik mìt c t nêyugn a c gnud i n uêN .1
 13. 12 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP :ý úhc n c , rt a c uahn cáhk n irt táhp t m u ihn n cúl t m gnùc gn cát gn t oh các c hc t — gn t oh gnort p h hcít c h y D .gnúhc a c gnud i n gn hn y n ih c ht àv hc oh k t m hnàht uas c t yuq gn hn hc t hc p h t k nêiv oáig ihk uq u ih i l gnam hc hc oeht c d oáig c hc t ,nêihn yuT .c h iàb v n oeht y d u ik àl n h c ht n ik u ihn c h i gn ohc n gnam gn c hc oeht y D .màl s gnúhc àm u i gn hn v n h n hc a l s u ihn rt ohc ar a àv c h c iv nêrt a d gn t oh gn hn àv ehgn iat y ht t m m ihgn hnik gn hn m g oab hC .gn n k àv c ht n ik oàv gnurt p t hc àl n h n it c ht hnít gnam p t c h gn t oh ohc màl hc oeht gnurt p t y d hcáC .cáhk c v hn l p t c h m ihgn hnik n n d nêihn t hcác t m ht óc yàn c v hn l t p t c h m ihgn hnik gn hN — .hnàh c ht gn t oh các àv áhp máhk ,u c nêihgn ,tás nauq t t v s n ih táhp rt ,a hgn ý óc hn c nàoh gnorT .c h àv y d hnìrt áuq gnort gnêir hcát àl n h oàn ht hn uahn i v t k nêil gn n k àv c ht n ik các u ih rt púig nôm nêil gn t oh cáC .t hn gn ht ht t m hnàht p h hcít n c gnúhc a c p t c h m ihgn i rt cáC .c h nôm các hnàht c h c iv hcát aihc gnôhk àv gnúhc i v i ar y x ìg gn hn c t t c h hn rT — .ar uêit c m c t àv t c ht i v p h ùhp n ih c ht c hc t c ht hcác hn gn c hnìrt gn hc a c gnud i n các a l n hc t oh hnil gn hc n ik u i o t c n c nêiv oáig i gn ,i m m ihgn hnik gn hn gn d pá n d hn m mád ,o t gnás s hcíhk n yuhk .hcárt hp hnìm p l gnort rt a c n irt táhp s àv úht gn h u c uhn i v p h ùhp c d oáig hnìrt gn hc t m gn d yâx c iv gnort n h o t gnás àv gn hc n c non m m nêiv oáig i gn ,p h hcít gn h oeht non m m c d oáig hnìrt gn hc i m i v c ht hcáht gn hn c rT . rt a c hcác nâhn n id nàot n irt táhp m hn p h gn t hn m c s t m ar o t ,p h hcít hnít gnam c d oáig c ht hnìh các gnort n ih ht c àv gn ht h gnort m n ,uahn i v t iht t m nauq nêil u t m các v gn cát gn hN .t m u ihn v úhp gnohp gn s m ihgn hnik u ihn rt ohc p c gnuc gn n hk óc ,oac p h hcít hnít gnam ó c ht irt gn hn ìv non m m rt a c n irt táhp hnìrt i v t hn p h ùhp àl c h aohk n it c ht irt àv gn s gn n k ,c ht irt gn hn ìht p h hcít m i nauq oehT . rt a c ht gn t hnít gnam n irt táhp c ht n hn hnìrt áuq i v p h ùhp rt c d oáig hnìrt áuq ohc púig yàn n c p it hcáC .p h hcít ,t hn gn ht
 14. 91 NM ELUDOM | 22 .non m m rt íl hnis mât m i c i v p h ùhp nit gnôht cáht iahk ,m ik mìt c t nêyugn a c gnud i n uêN .1 :uas ý i g oeht ,non m m rt íl hnis ,mât m i c i v p h ùhp i hp nit gnôht íl x ,m ik mìt c t nêyugn v hnìm a c hgn yus ar t iv yãh n B . rt n d gn h àv a hgn ý óc , rt a c íl hnis mât m i c i v p h ùhp ón ihk uq u ih óc hc c d oáig gn t oh i M .ẻrt ohc úht gnứh cợưđ yâg àv aĩhgn ý óc pật cọh gnud iộn oảb mảđ ,non mầm ẻrt í l hnis ,mât mểi đ cặđ iớv pợh ùhp nit gnôht íl ửx ,cáht iahk ,mếik mìt cắt nêyugn uểih mìT .2 gnộđ tạoH ?nit gnôht m ik mìt àv cáht iahk ihk ìg ý u l n c nêiv oáig ,p h hcít gn h oeht c d oáig gn t oh các c hc t ,n b oehT )2 ?oàn nit gnôht i ol gn hn gn d s gn ht n b ,p h hcít gn h oeht non m m rt ohc c d oáig gn t oh các c hc t ihK )1 ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .c d oáig gn t oh a c hníhc gnud i n a c mât gn rt hnít i t m màl gnôhk ,t oh hnil ,gnàhn hn hcác t m n ih c ht i hp gnud i n các cáht iahk c i V — .hn hnìh màl edils oàv nèhc àv i oht n i t i l p hc c hn hnìh các àl mêht mèk ,uahn i v i l hn hnìh các móhn puorG cát oaht gnùd àv gni warD hnaht nêrt c gnôc gn b ...gnôht oaig nè ,oáb n ib hn hn hnìh c t t mìt n c ,”gnôht oaig c h éB“ iàt i v ,p t iàb àv i hc òrt àl u b nàot c ht hnìh i d t n i ná oáig k t iht ihk , d í V .ó oàn gn t oh t m c hc t hnìrt áuq gnort uahn cáhk gn t oh c v hn l các a c gnud i n cáht iahk àl c t gn t oh t m gnort gnud i n cáht iahK —
 15. 32 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP .oàn n hk óhk ìk t b auq t v rt púig ;nit t hnít àv t ib u ih ,gn n k ,c ht n ik gn r m àv rt h m ihgn i rt các rt ohc p c gnuc n c nêiv oáiG .c d oáig gn t oh các c hc t àv gn d yâx v c hp nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt páhp gn hp các óc i hp n c non m m nêiv oáig ,y v ì V .gn t oh các gnort hnìm a c p l c ,gn hc hnít n irt táhp àv n ih ht i h c óc rt ohc o t m hn , rt àv ôc a ig gn hc òrt iav v i nâc hnít o b m n c non m m nêiv oáig i gN .hnìm a c gn s m ihgn hnik n v àv u c uhn ,úht gn h oeht gn t oh gn hn a l n hc t yah ,gn x i hk t rt ohc ht óc gn c àv )... rt àv i oart n yuhc òrt c uc các ,c h ig( p l c gnuhc gn t oh gn hn gn ht h auq gnôht c hc t àv hc oh k p l gn hc nêiv oáig od gnud i n gn hn m g ht óc yan n ih c d oáig hnìrt gn hC IỒH NẢHP NIT GNÔHT .t iv ã gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v ar t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B . rt ohc gn t oh c hc t ihk nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt gnort yàn c t nêyugn c gn d n v hcác uêN .2
 16. 91 NM ELUDOM | 42 rt púig yàn gn t oh cáC .nêihn t gn rt iôm àv o t nâhn gn rt iôm v t ib u ih àv gn s c ht n ik các n ý úhc n c gn t oh cáC :c ht n hn n irt táhP — ...y hn môt hn t b y hn ,auc hn i ,ác hn gnàhn hn i b : hn yàn hc n gn h gnud i n óc n b c gn n v gn t oh n hc ,cát gn các n ý úhc gn c nêiv oáig ,c n i d t v gn các hc , d í V .cáhk p t c h c v hn l các hn gn ig p t c h hc các oàv a d c n c gn c t hc ht gn t oh cáC .nêihn t n irt táhp c rt púig nàot na gn rt iôm ,n ik u i các rt ohc p c gnuc p t c h hc các oàv a d àv t hc ht u c uhn các t ib n hn n c nêiv oáig àl gn rt nauq u i .non m m rt a c ) v c oh t iv hn( cáhk gn rt nauq gn n k các àv )...oá n uq c m ,gn r hná hn( yàgn gn h v c hp t c iv gnort c ht hnàht s n t t gn h hn s oél oéhk gn n v àv t t n irt táhp p b c u N .non m m rt a c n irt táhp s gnort gn rt nauq t r t u y t m àl t hc ht n irt táhp c i V :t hc ht n irt táhP — :hcí c m các i v i hn cáx c rt a c p t c h m ihgn i rt a c gn rt nauq c v hn l cáC .hnìm a c gn d a ut írt n irt táhp m ihgn ht àv áhp máhk rt i h c o t c n C . rt nâhn ác i m a c c l gn n a i t n irt táhp àv u c uhn các c c ht n hn n c nêiv oáiG .uahn cáhk gn n hk àv úht gn h i v ,uahn cáhk c h hcác óc rt i M .áig hná àv n hn nìhn c n c rt a c n irt táhp s t m i M .gn t oh a c ht hc àl gnúhc ihk t hn t t uq u ih óc c h rT .i b t ht s gnôhk m ih o m n hn p it àv c h c iv i v i t t iáht hcíhk n yuhk i hp àl n l i gn a c v m ihN .c v hn l các c t t n irt táhp c m nêrt a d ihk c ht n ih hnàht rt ht óc rt i v i u c uêy àv n um gnoM .n h óhk c oh oeht p it hcáht ht n rt n d hc ht óc n l i gN .p t c h gnort m ih o m gn hn n hn p hc iám i oht y ht m c rt ihk c t ht óc hc ó u i .gn t oh các n ih c ht ihk p l c àv nãm oht y ht m c rt àl uêit c M . rt a c gn n hk àv u c uhn gn hn t hnit tás nauq i gn àl n l i gn ,ó u i màl .p t c h m ihgn i rt các ar o t ó uas àv màl ht óc ,t ib rt ìg iác c ht n hn àl nêit c rt n irt táhp s rt h gn t oH
 17. 52 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP ...m c hnìt àv hgn ý ,u c uhn n ih ht àv p it oaig gn n k các uht p it rt púig ,yàgn gn h gn nôgn gn d s c iv y cúht gn t oh các oàv aig maht àv gn nôgn gn rt iôm gnort hnìm m c i hp n c rT .t iv àv c ,ehgn ,ión gnort p it oaig gn n k các y cúht s yàn gn t oh gn hN .c àv ht ,táh ,iav nâhp i hc òrt các auq gn nôgn gn t oh các gnort hnìm a c m c hnìt , iáht t yàb c rt púig s gn nôgn c h c iv i v i c c hcít iáht gn d iôuN . rt a c p t c h àv yud t n irt táhp s i v i gn rt nauq òrt iav gnó gn nôgN : gn nôgn n irt táhP — ... hc iát u il t v các t m b noc ,n uhc n uhc noc ,gno noc màl c iv gn b hnìh o t gn t oh c hc t ;gnùrt nôc noc tás nauq púl hník gnùd ;hcás c : hn gn t oh u ihn auq n ih c ht c yàn u i .nâhc àv nâht n hp àv u n hp các óc gn ht àl gnùrt nôc a c m i c c m n rt púig n c nêiv oáig ,gnùrt nôc iàol các hc , d í V . rt a c i ut i v p h ùhp àv v úht t r y ht rt àm p t c h gn t oh các c c hc t non m m rt i v p h ùhp ,iõl t c ìg gnud i n c t b m n n c nêiv oáig , hc các oeht cáht iahk ihk àl gn rt nauq u i .uahn cáhk gn t oh các p h hcít gn h oeht n it c ht gnort c ht n ik các gn d n v o b m ,úhp gnohp p t c h gnud i n n c p it rt púig nit gnôht cáht iahk ,m ik mìt gnort gn hc ,o t gnás i hp nêiv oáig i h iò yàn u i .i h hn l c ht irt c uâs c hk rt púig yan n ih hn hc oeht non m m gn rt gnort gn t oh các c hc t gn d n v c iv a c m i u .hcác nâhn n irt táhp s ohc u nab s c các ,íl mât gn n c hc các hnàht hnìh m hn àm c ht n ik gn l i hk t m rt ohc p c gnuc m hn gnôhk non m m c d oáig gn t oh các c hc t ,cáhk hcác ióN .yàn c l gn n àv gn n k các n irt táhp n it gn hp àl i g nòc ,gnud i n n hc a l c iv ohc gn h hn c oh o hc òrt iav gnó s c l gn n các ,gn n k các n irt táhp c iv ,ó ihK .n gn naig i ht gnort hc u ihn aol auq c h ìv yaht n h hc s t m t ib u ih mât nauq c iv i h iò ”oàn ht hn c h“ gnas ”ìg iác c h“ i n yuhc c i V .”ìg iác c h“ àl n h ”oàn ht hn c h“ rt y d c iv n h u ihn ý úhc i hp n c ,yan n ih non m m c d oáig gnorT .i ig ht àv c n t ar n h gn r m n d n d ,hnauq gnux gn rt iôm v hnìm a c m i nauq các n ih ht àv tás nauq ,t ib n hn
 18. 91 NM ELUDOM | 62 ?nit gnôht m ik mìt àv cáht iahk nêiv oáig ihk ìg i l n uht óc hc oeht c d oáig gn t oh các c hc t ,n b oehT )2 ?oàn ht hn rt a c n irt táhp s c d oáig v m ihn t t c hc t n b púig s nit gnôht m ik mìt àv cáht iahk ,n b oehT )1 ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .n h t t m m ht n irt táhp àv hnàht hnìh m hn t t u il t n ugn mêht óc rt púig s úhp gnohp nit gnôht íl x àv nit gnôht cáht iahk hcác gn d s t ib nêiv oáig u N ...hnìh o t àv c hn mâ hn uahn cáhk n it gn hp các auq cúx m c àv gn t ý các n ih ht i hc ,o t gnás gnúhc ihk ,od t hcác t m nâht n b n ih ht rt ohc i h c p c gnuc n c at gnúhc ,y v i B . rt a c hgn hcác oeht p iác v hnìm a c cúx m c àv hgn ý gn hn gnás gnort àv nêihn t hcác t m n ih ht rt ,yàn i ut a l : m m ht n irt táhP — .i h ãx h nauq i m các gnort àv hnauq gnux gn rt iôm i v rt a c p h ùhp x gn iv hnàh ,gn uh hnìt các n ih ht hn hnarT .t t iv hnàh gn hn i l ihg gn uh hnìt cáC : hn i h ãx — m c hnìt n irt táhp c d oáig gn t oh u ihn c p l t iht uahn cáhk nit gnôht n ugn u ihn m ik mìt n c nêiv oáiG .yàn uas p t c h c iv gnort t t uq t k àv i h ãx àv íl mât v hn m hnàl gn s c uc i v i s c àl yàn i h ãx m ihgn i rt gn hN .gn l ol àv iãh s s auq t v ,u gn ;i b t ht àv gnôc hnàht gn hn auq t v hcác c h i hp n c rT .i hc gnort àv c iv gnôc gnort a hgn ý óc h nauq gn d yâx t iht n c i h ãx gn n k các n irt táhp àv cáhk i gn a c u c uhn i v m c y hn nên rt c h i hp n c rT .i h ãx àv c o iv hnàh các n hn p it s n irt táhp àv i h ãx n ihk u i c t yuq các àv rt áig các c h i hp rt ,ó u i màl .gnúhc hnauq gnux i ig ht i v h nauq i m gnort nâht n b c ht n hn c h rt ,non m m i ut ìk i ht gnorT :i h ãx — m c hnìt n irt táhP — .yàn gn t oh a c gnud i n oeht gn t oh các n hc a l ó t iõl t c gnud i n gn hn àl ioc c ht óc gn c non m m rt ohc gn nôgn n irt táhp gn t oh các ohc nit gnôht cáht iahk ,m ik mìt c i V .non m m gn rt gn t oh các c hc t gnort o hc òrt iav óc gn nôgn n irt táhp gn t oH
 19. 72 | CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC …NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT IAHK ,MẾIK MÌT PÁHP GNƠƯHP ohc púig ,n im ,gnùv các p t c h n ik u i ,gn hp a áoh n v a c m i c v t u y các n gn rt úhc nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìT IỒH NẢHP NIT GNÔHT .t iv ã gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v ar t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B . rt ohc gn t oh c hc t ihk nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt gnort yàn c t nêyugn c gn d n v hcác uêN .2 .n im ,gnùv a c p t c h n ik u i ,gn hp a áoh n v a c m i c v t u y các n gn rt úhc nit gnôht cáht iahk ,m ik mìt c t nêyugn a c gnud i n uêN .1 :uas ý i g oeht n im gnùv a c p t c h n ik u i ,gn hp a áoh n v m i c n gn rt úhc i hp nit gnôht íl x ,cáht iahk ,m ik mìt c t nêyugn ar hc yãh n b ,n it c ht m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .n im gnùv a c p t c h n ik u i ,gn hp a áoh n v m i c i v p h ùhp ón ihk oac uq u ih i l gnam hc c d oáig gn t oh i M . nềim , gnùv aủ c pật c ọh n ệik u ềi đ ,gn ơưhp aị đ áoh năv aủc mểi đ c ặđ ềv ốt uếy c ác nếđ gnọrt úh c ni t gnôht íl ửx ,cáht iahk ,mếik mìt cắt nêyu gn uểih mìT .3 gnộđ tạoH
 20. 91 NM ELUDOM | 82 :uas u c uêy s t m n ih c ht hcác gn b non m m rt ohc c d oáig gn t oh các c hc t àv gn d yâx c iv ohc v c hp nit gnôht íl x àv cáht iahk ,m ik mìt gn d s ht óc nit gnôht n ugn các ar t iv yãh n b ,n it c ht m ihgn hnik oàv a D .tenretn i àv gn ôht nềyurt n it g nôht gnạm au q ni t gnôht í l ửx ,cáht iahk ,mếi k mì t nồu gn các uểi h mì T .1 gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CÁC CỨHC ỔT ÀV GNỰD YÂX ỤV CỤHP NIT GNÔHT ÍL ỬX ,CÁHT I AHK ,MẾ IK MÌT NỒUGN CÁC 3 g nud i ộN .n b gn hp a gn rt c hnít gnam non m m rt ohc c d oáig gn t oh c hc t ihk nit gnôht cáht iahk c iv a c d ív y l yãh n B )2 ?n im ,gnùv àv gn hp a áoh n v v m i c n ý úhc n c ,nit gnôht m ik mìt àv cáht iahk ihk oas ìv ,n b oehT )1 ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .p h ùhp c ht hnìh àv gnud i n n hc a l gn hp a gn t oeht ut , hc n ih c ht oàv a ý úhc maN aíhp non m m gn rt các c gn ht maN n iM gnóhp i ig yàgn ,4/03 yàgN …i h mex i ihk p c m n t ib rT .)… oá ,ne oá ,gn T ôC ,u iH gnÔ( gnóiG i H gnort hn hnìh ,t v nâhn gn hn v t s t m gn d s t ib ht óc rT .)hc l mâ( 4/9 yàgn oàv m n gn h m c gnóiG i H ;c n t a c ,gn h êuq a c s hc l hcít id uhk àl ,gnóiG n hcít s v t ib ht óc rt ,ó gn t oh gn hn auQ .)…i h yàgn t v ô ,gnóiG gnÔ ,gnóiG n ( hnìh p x ,nád ,éx ,t c ,n n , v rt ohc c hc t ,i h yàgn v n yuhc òrt ,i h yàgn d maht p it c rt rt ohc ,gnóiG n nauq maht ,gnóiG gnÔ v n yuhc k gnùc nit gnôht các m ik mìt ,cáht iahk ht óc nêiv oáig ,n l oáig u m rt i v i .”gnóiG i H“ yàgn óc i N àH hnàht i ogn c uht gn ùhP non m M gn rT : d í V .uahn cáhk n ik u i àv u c uhn i v gn hcíht àv t oh hnil s o b m ,i h ãx gn gn c a c , rt nâht n b a c m ihgn hnik àv c ht n ik n v nêrt gn d yâx c rt ohc c d oáig hnìrt gn hc o b m c iv
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2