intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

1
2.048
lượt xem
319
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất giúp người học hiểu sâu sắc (phân tích và so sánh đối chiếu) nội dung phát triển thể chất cho trẻ mầm non phù hợp với mục đích giáo dục theo từng độ tuổi và nêu được những phương pháp dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển thể chất cho trẻ mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

 1. 51 1 | tÊhc Óht NÓIRT T¸HP CùV HNÜL GNORT CùC HCÝT CäH Y¹D P¸HP GN¥¦HP GNôD GNø 12 NM ELUDOM GNƠƯHP GNỒH GNẶĐ
 2. 12 NM ELUDOM | 61 1 .c c hcít c h y d páhp gn hp oeht rt ohc t hc ht n irt táhp c d oáig uq t k áig hná — .t hc ht n irt táhp c d oáig gn t oh gnort rt a c c c hcít hnít yuh táhp c h y d gnùd t t gn d s àv a l n hC — .i ut gn t oeht rt ohc t hc ht n irt táhp c d oáig gn t oh các c hc t oàv c c hcít c h y d páhp gn hp c gn d n V — .i ut gn t oeht rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n i v p h hcíht c c hcít c h y d páhp gn hp gn d s c iv hnàh c ht àv n hc a L — GNĂN ĨK ỀV .II .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n i v p h hc íht c c hcít c h y d páhp gn hp gn hn c uêN — .i ut gn t oeht c d oáig hcí c m i v p h ùhp non m m rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n )u ihc i hnás os àv hcít nâhp( c s uâs u iH — CỨHT NẾIK ỀV .I UÊI T CỤM .B .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp hnàh c hT :3 gnud i N — .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp cáC :2 gnud i N — .non m m rt ohc t hc ht n irt táhP :1 gnud i N — :uas hníhc gnud i n gn hn m g yàn eludoM .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n i v p h hcíht c c hcít c h y d páhp gn hp hnàh c ht àv t hc ht n irt táhp gnud i n i v p h hcíht c c hcít c h y d páhp gn hp n hc a l ,t hc ht n irt táhp gnud i n c m n nêiv oáig púig s 12 NM eludoM ,non m m rt ohc t hc ht n irt táhp gn l t hc oac gnân .u ihn ý úhc c a hc nòc rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp gn d gn n v ,nêihn yuT . rt ohc hcí hc óc c h gn t oh c hc t hnìrt áuq gnort c h y d páhp gn hp các gn d s p h i hp c iv gn rt ioc ã non m m gn rt ,yan n iH NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 7 11 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c iv gnort hnit gn n v a c òrt iav uêN :3 i h uâC — .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c iv gnort ôht gn n v a c òrt iav uêN :2 i h uâC — ?ìg n ik u i gn hn óc n c non m m rt ohc t hc ht n irt táhp :1 i h uâC — OÀV UẦĐ ART MỂIK .2 .gnúhc a c n irt táhp c m i v p h ùhp rt ohc t hc ht n irt táhp hc oh k p l ,hnàh c ht àv t yuht íl v u c nêihgn T ộđ iáh T .3.1 .gnúhc a c n irt táhp hnìrt áuq gnort oáig u m i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n gn d n V — .gnúhc a c n irt táhp hnìrt áuq gnort rt àhn i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n gn d n V — g năn ĩ K .2.1 .oáig u m i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n c m N — . rt àhn i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n c m N — cứh t nếi K .1.1 UÊIT CỤM .1 NON MẦM ẺRT OHC TẤHC ỂHT NỂI RT TÁHP 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .i ut gn t oeht rt ohc t hc ht n irt táhp c d oáig gn t oh các c hc t gnort c c hcít c h y d páhp gn hp gn d n v c iv gnort o t gnás s c n ih hT — .non m m rt ohc t hc ht n i rt t áhp gn t oh c ác c hc t oàv c c hc ít c h y d páhp gn hp gn d n v c iv i v i n gnú iáht àv c ht ý óC — ỘĐ IÁHT TẶM ỀV .III
 4. 12 NM ELUDOM | 81 1 . rt àhn i ut rt ohc gn d hnid c d oáig gnud i n gn hn êk t iL — . rt àhn i ut rt ohc gn n v n irt táhp gnud i n gn hn êk t iL — . rt àhn i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp hcí c M — : v hnìm a c hgn yus ar t iv yãh n b ,nâht n b a c m ihgn hnik àv t ib u ih s oàv a D .ẻrt àhn iổut aứl ẻrt ohc tấhc ểht nểirt táh p gnud iộn uểih mìT :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3
 5. 9 11 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ aíhp ar a a ,oac a ,oac a ,i ud .yat i ud ,oac ig :yaT — ig :yaT — ig yaT — ,oc :yaT — ,oc :yaT — n irt táhp :ar ht ,oàv : ht tíh p t :gn :gn :gn tíh p t :p h ôH :p h ôH ht p T ht p T ht p T p T .1 gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnud gnáht 63 — 52 i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 — 3 : rt àhn i ut a l rt ohc gn n v n irt táhp gnud i N * .nâhn ác hnis v àv gn ,n gnort v c hp t n ig n c iv gnôc s t m màl gn n hK — .gn n v i v cáig hníht ,cáig ht p h i hp gn n hk àv yat nógn ,yat nàb a c oél oéhk gn c cáC — .gn n v gn h oàh àv i hk n hp ,cáhk rt gnùc gn n v p h i hp t ib u c B . rt a c gn n hk àv i ut các oeht gnú gn b gn ht ,y hn ,y hc ,i ,òb ,n rt ,y l :gn n v cáC — .nàot na àv ohk c s nìg ig ,nâhn ác hnis v ,gn u n gnort t t neuq ióht s t M — .t oh hnis hc i v ihgn hcíht gn n hK — : r t n irt táhp àv hnàht hnìh hcí c m t táhp t ux rt àhn i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp c i V * IỒH NẢHP NIT GNÔHT . rt àhn i ut rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n B . rt àhn i ut rt ohc t hc ht n irt táhp gnort nêiv oáig a c v m ihN —
 6. 12 NM ELUDOM | 02 1 .p h gn .gn ht gnort i ,hn l gn h .gnób gnut .i u u ih oeht i — oeht i — ,n l i gN ,gn p T — nab :y hc ,i p T :y hc ,i p T .i p T .i gn p T — gn n v .n c t v .)oac auq n rt ,òB — t hc t êk y g/yâd n irt .gn c i d( .gnób gnut auq iuhc òB — iuhc òB — ,n l i gN .òb p T — táhp àv n b c .gn l nêrt t v .hcí i t .i p T — .gn h óc àv gn h n rt ,òB — gn .n c các oeht gn ht òB — n rt p T n v các :n rt t v auq òb i gn yaox :n rt ,òb p T ,òb p T ,n rt p T — ,n rt p T — .y l p T p T .2 .nêb 2 gnas .nêb 2 .nêb 2 i gn n v ,nêb gnas i gn gnas i gn 2 gnas i gn gnêihgn gnêihgn gnêihgn ,c rt ,c rt ,c rt aíhp v iúc :n l aíhp v iúc aíhp v iúc ,gn b ,gn L — :n l ,gn b :n l ,gn b ,gn L — ,gn L — .nêl gn .nâhc .gn ht .nâhc gn t ,gn ux 2 ,nâhc gn t i ud nâhc i ud oc ,nêl i gn ,nêb 2 oac c hn 2 gnân gn ,gn ux gnas gnagn ,nêb 2 gnas ,nâhc i ud .nâhc i ud i gn :nâhC — gn d :nâhC — gn d :nâhC — oc :nâhC — ,oc :nâhC — p h ôh .yat nàb c l .uas ar àv c i v p h t k uas a ,gnagn .gnagn .c gn c rt ar a ,gnagn gnas a gnas a móhn yat oéhc gnas a ,c rt ,c rt aíhp ,c rt aíhp t b ,oac nêl các gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnud gnáht 63 — 52 i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 — 3
 7. 1 21 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .t v ,p l oáhT — .ner .t v t hn yat t hn ,nóhN — .ner óc p n gnôhk p n , ht gnôub nógn . g m gnó — m gnó — ,ar y l ,oàv ,yat nàb c c gnó — .gnó ,õg .pób ,m c b m C — .i hc nàb .éx òv ,o ,pób ,m C — ,p ,õG — .p ,c l ,t v c l a c ,y uhk ,oàhn ,tór .yat .yat nógn m n ,m C — ,m n ,m C — gn ,uahn i v yat nógn na các gn .yat nógn .yat nógn u các ,yat nógn c àv yat các gn c nàb m n c các m hc ,yat aoX — i ud ,oC — nàb yaoX — ,yat y V — àv èoX — p T .3 .hcí oàv gnób méN + .c rt aíhp .gnób gnut v gnób méN + ,m n g é n + .ôc gnùc gnób .gnób t b ,gnuT + n l i gN + :t b ,mén :mén ,gnut p T — ,gnut p T — . k hc v auq t B + .gnaht c b . hc i tt B+ gn ux ,nêl :t b núhn p T — c b p T — .nâhc 1 oc gn — .gn ht gn h .n c t v auq oeht y hC — c b i — .yat nêrt t v .p h gn gnam óc i — gnort i — gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnud gnáht 63 — 52 i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 — 3
 8. 12 NM ELUDOM | 22 1 .c ig 1 .c ig 2 .c ig 1 gn gn hc gn hc .c ig 3 neuq ióht n yuL neuq màL neuq màL gn hc neuq màL .gn u n gnort t oh hnis t t neuq ióht p n .uahn cáhk .uahn cáhk gnort t t n n yul p T — .uahn cáhk m hp c ht m hp c ht neuq ióht .uahn cáhk n c ht óc các i v i ol các i v ,p n n n n c ht i ol các tán m c n u n oáhc un tb i vm cn hc i v n hc n hc .aìht gn b n y ul hc neuq màL — neuq màL neuq màL neuq màL gn u p T p T .1 gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnáht 63 — 52 gnud i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 —3 rt àhn i ut a l rt ohc ohk c s gn d hnid c d oáig gnud i N * .hcás gnart m t L — . v ,ôt .yat nógn túb m c p T — gn b c ogn .t v hc ugn tén .gnôuv p x ,gn hC — các hc V — i hk .hnìh .gnôuv i hk các gn hc péhg p hC — , rt i hk p X — .aik yat .yâd c ub ,cúc gn hc p X — .nòrt gnas yàn i c iàc ,yâd .gnôuv ,nòrt p h gn l yat t t v n ul ,uâx p T — p h gn l ,p l oáhT — n yuhC — gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnud gnáht 63 — 52 i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 — 3
 9. 3 21 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .hn .hnis v yuq i n gnú .hnis v u c uhn i ihk ôb hnis v i p T óc ihk ôb i gn ar p T i gn p T .hnis v , gn ,n u c uhn óc ihk ión i l gn b n ih ht p T — . gn hc b n uhC + .t b ohk c s ,n b b ihk oá nìg ig n uq i c ,hnis v i ,péd i .hnis v , gn ,n u c , v c hp ,oá n uq c M + uhn óc ihk n ih ht p T — t c iv .c n gn u .n nàb oàv i gn p T — s t m ,m c cúX + .c c gn b c n gn u i v neuq : v c hp t p T — ,aìht gn b n cúx t p T — màL .2 .hn yuq i n gnú cár t v ;n ihk uas c n gn u ,gn im .n b b ,t b ihk ôc i G — ual ,t m ual ;n .gn u n ihk ihk c rt yat a r s hc s hnis v nìg iG — ;níhc gn u ,níhc n :gn u n .hnis v i ihk uas hnis v ,nâhn ác ,n ihk c rt yat a R — hnis v gnort t t :t t hnis neuq ióht n yuL v neuq ióht s t m p T gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnáht 63 — 52 gnud i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 —3
 10. 12 NM ELUDOM | 42 1 .gn n v v n hk óhk óc rt các i v i c d oáig hc oh k óc àv mât nauQ — .n n iat ar y x gnôhk ,nàot na o b m ,p t n yul hnìrt áuq gnort rt oas tás iõd oehT — .gn t oh c c hcít àv nit t rt l hcíhk nêiv gn , v iuv íhk gnôhk u b àv nàot na gn rt iôm o T — .n yul nèr rt ohc )tác , c iãb ,t ôm , g cúhk( nêihn t n ik u i các àv )íhk gnôhk ,gnás hná ,c n( nêihn nêiht t u y các gn d n T . rt ohc ohk c s ,c l ht n irt táhp uahn cáhk gn t oh c ht hnìh các c hc T — .yàgn gn h t oh hnis gn t oh các gnort gn rt iôm hnis v nìg ig , v c hp t gn n k , ohk c s nìg ig ,nâhn ác hnis v ,gn u n gnort t t iv hnàh s t m hnàh c ht rt ohc c hc t àv n d gn H — .t oh hnis hc i v ihgn hcíht rt ohc p t ìrt nêik ,íl p h t oh hnishc c hc T — :nêiv oáig a c v m ihN * nàot na gnôhk c .hnárt gnòhp àv yugn s m ih yugn gn hnàh s t m t ib n hN — t m hnárt .n g n c oh oàv s péhp c gnôhk m ih yugn i n gn hn àv t ib ,m ih yugn gn d t v s t m t ib n hN — n hN .3 .t m ual ,yat a r gnort n ig n cát oaht .t m ual s t m p T ,yat a r i v neuq màL gnáht gnáht gnáht gnáht 42 — 91 81 — 31 21 — 7 6 —3 gnáht 63 — 52 gnud i N gnáht 42 — 31 gnáht 21 —3
 11. 5 21 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ :oáig u m rt ohc gn d hnid c d oáig gnud i n gn hn êk t iL — :oáig u m rt ohc gn n v n irt táhp gnud i n gn hn êk t iL — :oáig u m rt ohc t hc ht n irt táhp hcí c M — : v hnìm a c hgn yus ar t iv yãh n b ,nâht n b a c m ihgn hnik àv t ib u ih s oàv a D .o ái g uẫm i ổut aứl ẻr t o hc tấhc ểht nể i rt tá hp g nu d i ộ n uể i h mì T :2 gn ộđ tạoH
 12. 12 NM ELUDOM | 62 1 .t oh hnis ,p t c h ,i hc iuv gnort gnùd s t m gn d s gn n hK — .c l ht n irt táhp gn t oh oàv aig maht gn h oàh ,cáhk rt gnùc gn n v p h i hp t iB — .oél oéhk àv nit t hcác t m gn n v các n ih c ht gn n hK — . ohk c s v o b àv ht c n irt táhp s i v i gn n v p t n yul c iv a c i l hcí v t ib u ih s t M — .m ih yugn i n hnárt àv t ib n hn gn n hK — .gn rt iôm hnis v nìg ig ,hn b gnòhp ,gn u n gnort t t neuq ióht ,p n n n s t M — .yàgn gn h t oh hnis gnort v c hp t c iv gnôc s t m n ih c ht gn n hK — . ht nâht hnis v nìg ig àv v o b hcáC — . ohk c s i v i gn u n c iv a c gn d cát àv m hp c ht a c i l hcí v t ib u ih s t M — .gn ht gnôht m hp c ht s t m t ib nâhp ,t ib n hn gn n hK — : rt n irt táhp àv hnàht hnìh àl ó ,oáig u m i ut a l rt ohc t hc ht n irt táhp c d oáig hcí c m t táhp t uX * IỒH NẢHP NIT GNÔHT .oáig u m rt ohc t hc ht n irt táhp gnud i n v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n B :oáig u m rt ohc t hc ht n irt táhp gnort nêiv oáig a c òrt iav uêN —
 13. 7 21 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .uas aíhp . hc i t t b ,nêl ;m x i gn ;gnagn v a ,gnagn gnas a gn ,m x i gN + gnas c b ,c rt ,c rt aíhp ar nâhc a + .nâhc núhN + aíhp nêl c B + :nâhC — :nâhC — :nâhC — .iárt gnas ,i hp gnas c b nâhc ,gnôh gn hc yat p h t k ,nêb iah gnas i gn gnêihgN + .iárt gnas ,i hp gnas c b nâhc ,gnagn .i hp gnad yat iah c oh gnôh .i hp gnas ,iárt gnas ,iárt gnas gn hc yat p h t k i hp gnas i gn gnêihgN + i gn gnêihgN + gnas ,iárt gnas yauQ + .i hp gnas .i hp gnas .iárt gnas ,i hp gnas c b ,iárt gnas yauQ + ,iárt gnas yauQ + nâhc ,oac nêl ig yat p h .uas ar i gn a gn .c rt t k uas ar i gn a gN + ,c rt aíhp v iúC + aíhp v iúC + :n l ,gn b ,gn L — :n l ,gn b ,gn L — :n l ,gn b ,gn L — .oac nêl a ,c gn .)u nêrt c rt nòrt yaox hná ,uas aíhp ,c rt aíhp( .c gn c rt ph yat iaH .nâhc gn ik p h uahn oàv yat 2 v yat 2 oéhc t b ôh àv c t k ,yat gn t i ud àv oC + ,yat i ud àv oC + ,yat i ud àv oC + móhn .)nâhc gn ik ,yat c yauq .)yat nàb .nêb các ,yat nàb y v i v p h t k( y v i v p h t k( nêb 2 gnas ,c rt n irt nêb 2 gnas ,c rt aíhp 2 gnas ,c rt aíhp ar aíhp ar ,oac táhp cát ar ,oac nêl yat 2 a + ,oac nêl yat 2 a + nêl yat 2 a + gn :yaT — :yaT — :yaT — các .ar ht ,oàv tíH :p h ôH p T .1 gnud i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i N :oáig u m i ut a l rt ohc gn n v n irt táhp gnud i N *
 14. 12 NM ELUDOM | 82 1 .gnaht gnóig .gnaht 5 gn ux ,nêl oèrT + .mc03 oac c b gnóig 7 gn ux ,nêl oèrT + .mc03 × 5,1 iàd gn ux ,nêl c B + .mc03 × 5,1 hg auq oèrt ,n rT + .n c t v iàd hg auq oèrt ,n rT + .m6,0 × 2,1 iàd gn auq oèrt ,n rT + .m6,0 × 5,1 ,gn c auq iuhc òB + .gn c iàd gn auq iuhc òB + .m i auq iuhc òB + .m i 7 auq c d hcíd òB + 5 auq c d hcíd òB + .c d hcíd .m5 — 4 nâhc .m4 — 3 nâhc nàb ,gn ht gn h nàb àv yat nàb gn b òB + àv yat nàb gn b òB + oeht n rt ,òB + gn :oèrt ,n rt ,òB — :oèrt ,n rt ,òB — :oèrt ,n rt ,òB — nv gnort .m08 m hc y hC + .m06 m hc y hC + t hc .m81 y hC + .m51 y hC + .p h t các .hn l u ih .n uhc t v oeht gn gnort i + n irt oeht c d hcíd ,gn h , )gn h i ( c d hcíd .c d hcíd gn c t i yaht y hc ,i + oeht gn h i táhp ,hn l u ih oeht .iùl ,n it nâhc nàb i n i + c t i yaht y hc ,i + yaht y hc ,i + àv n b .)nàs nêrt .c d ht hg nêrt i c gn t yâd( yâd nêrt i + ;p h gn gnort i + .hn l u ih nv .i g u uhk i ,nâhc nàb .i g u uhk oeht c t i gn n iàogn pém gn b i ,nâhc i ,nâhc tóg gn b yaht y hc ,i + k các tóg gn b i ,tóg gn ik i + i ,tóg gn ik i + tóg gn ik i + n y ul :y hc àv i — :y hc àv i — :y hc àv i — p T .2 .uas aíhp v nâhc t m ,c rt aíhp v nâhc t m .nâhc i ud oC + a nêl y hn ;gnagn gnas .i g u oac oc nâhc . hc nâhc 2 a ,nêl y hN + gn t t l n l ,gn + i t t b ;nêl gn gnud i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i N
 15. 9 21 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .m3 òc òl y hN + .m5 òc òl y hN + .mc51 — 01 .mc02 oac n c t v auq t B + — 51 oac n c t v auq t B + .ô 5 auq nâhc .ô 7 auq nâhc péhk ,nâhc hcát t B + péhk ,nâhc hcát t B + .)mc53 — 03 oac( gn ux .)mc54 — 04 oac( gn ux oac nêrt t y hn t B + oac nêrt t y hn t B + .mc04 — 53 ax t B + mc52 — 02 ax t B + .mc05 — 04 ax t B + .c rt .c rt aíhp v t B + .gnòv oàv c t nêil t B + aíhp v c t nêil t B + . hc i t t B + :y hn t B — :y hn t B — :y hn t B — .nâhc auq ,u auq yat 2 gnób t b ,n yuhC + .nâhc auq ,u auq .yat 1 gn b yat 2 gnób t b ,n yuhC + hcí gnúrt méN + .c d gnàh ,gnagn .yat 2 ,yat .yat 2 gnàh oeht nêb 2 1 gn b hcí gnúrt méN + ,yat 1 gn b ax méN + gnób t b n yuhC + .yat 2 ,yat 1 gn b ax méN + .yat 1 gn b .gnób p àv i + . hc i t gnób p + hcí gnúrt méN + . hc .n id i i gn .yat 1 i t gnób t b p ,gnuT + i v gnób t b gnuT + gn b ax méN + .t b .t b àv .gnób àv oac nêl gnób gnuT + oac nêl gnób gnuT + gnut ,p ,n L + :t b ,mén ,gnuT — :t b ,mén ,gnuT — :t b ,mén ,gnuT — gnud i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i N
 16. 12 NM ELUDOM | 03 1 .t it i ht i v p h .t it i ht nàot na ùhp c hp gnart gn d i v p h ùhp c hp .t it i ht oeht c hp àv ohk c s s àv n hc a L — gnart n hc a L — gnart t ib n hN nìg iG .3 .i gn noc ohk c s i v i gn rt iôm hnis v , ht nâht hnis v nìg ig c iv a c hcí i L . ohk c s nìg ig v t t neuq ióht s t m n yul p T .hcác gnú hnis v .hn yuq i n .hnis v , gn gn d s ,hn yuq gnú hnis v i — ,n u c uhn v ión t oh i n gnú hnis v i — .gnòhp i l gn b n ih hT — .gnòhp àx hnis gnort .gnòhp àx gn b àx gn b yat a r yat a r ,t m ual cát oaht n yul nèR — gn b yat a r p T — v c hp t ,gn r hná :gn n .t m ual .t m ual ,gn r hná c iv s t m k n yul nèr p T — ,gn r hná p T — hcác neuq màL — màl p T .2 .)ìhp oéb ,gn d hnid yus ,gn r uâs ,y hc a ( t t hn b i v gn u n a ig nauq nêil S — .t hc àv gn l gn u n a c i l hcí àv yàgn gnort n a b cáC — .gn u c ht ,n nóm s t m .n nóm ,m hp ohk c s i v n ib hc gnort n ig c ht s t m a c i gnúhc n cát oaht s n ig n n ib hc a c i l hcí t m i v neuq màL — gn d t ib n hN — àv gn ht .m hp .)gn d hnid páht gnôht m hp c ht móhn 4 oeht nêrt( m hp c ht gn ht gnôht m hp móhn các gnort c uht neuq n c ht ,n c ht s t m i ol gn ht gnôht m hp nóm àv m hp c ht nóm s t m nâhp ,t ib n hN — c ht t ib n hN — s t m t ib n hN t ib n hN .1 i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 gnud i N :oáig u m i ut a l rt ohc ohk c s gn d hnid c d oáig gnud i N *
 17. 1 31 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ . rt púig p h hcíht páhp n ib óc ó t ,gn n v v u ihk gn n àv n hk óhk óc rt gn hn m s n ih táhP — .hc oh k nêl c iv ohc gnus b m ihgn hnik túr ík t hn ihG — .gn gn c àv hnì aig gn s c uc i v n il n g gn n v , ohk c s ,gn d hnid c d oáig gn t oh a hnì aig i v p h t K — . rt ohc gn n v àv ohk c s gn d hnid c d oáig gn t oh các t t c hc t ,gnud i n y n ih c hT — ...ni t t ,nàot na cáig m c óc rt ohc o T .iám i oht àv c c hcí t úht gn h hcác t m gn t oh rt ohc nàot na gn rt iôm o T .gn n v , ohk c s ,gn d hnid c d oáig ohc v c hp u il c h àv i hc ,gnùd b n uhC — . rt a c gn n v gnàs n s s hcíht hcík v iuv gn t oh iáht gn rt àv íhk gnôhk o T — .gn rt iôm hnis v nìg ig ,yàgn gn h t oh hnis gnort v c hp t gn n hk ,gn n v gn n k ,hnim n v iv hnàh ,t t neuq ióht ,p n n n rt ohc n yul nèR — .gn rt ,p l t oh hnis hc cút mêihgn n ih c hT — :nêiv oáig a c v m ihN * . púig i gn i g àv p c n hk p h gn rt s t m t ib n hN — .gn m hnít n m ih yugn gn d t v gn hn ,nàot na gnôhk i n gn hn ,m ih yugn gn hnàh gn hn hnárt gnòhp àv t ib n hN — .hnárt gnòhp hcác .n ig n àv nâhn nêyugn hnárt gnòhp hcác ,m ihk n ih u ib àv m ihk n ih u ib t it i ht oeht c hp s t m t ib n hN s t m t ib n hN gnart t ib n hN .t it i ht i v p h .t it i ht i v p h ùhp c hp gnart c m ùhp c hp gnart c m a c i l hcí t iB — a c i l hcí t iB — i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 gnud i N
 18. 12 NM ELUDOM | 23 1 .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp các n nauq nêil óc n v gn hn c m N — cứh t nếi K .1.1 UÊIT CỤM .1 NON MẦM ẺRT OHC TẤHC ỂHT NỂ IRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP CÁC 2 g nud i ộN . hc óc gnôhk gn n v i hc òrT .f .3 móhN .3 .írt i ig ,n hn iuv gn n v i hc òrT .e . hc óc gn n v i hc òrT .d .2 móhN .2 .i n ih gn n v i hc òrT .c .oaht ht gn n v i hc òrT .b .1 móhN .1 .naig nâd gn n v i hc òrT .a B A .gn n v i hc òrt i ol nâhp íhc uêit i v p h ùhp ohc B t c i v A t c gnud i n i n yãH :3 i h uâC — .hcít nâhp nauq c các a c . t ht m i c .4 gn t oh c c hcít hníT .d .ab ht m i c .3 . gn t b hníT .c .iah ht m i c .2 . hc hníT .b .t hn ht m i c .1 .o t gnás hníT .a B A .non m m rt ohc gn n v i hc òrt a c m i c i v p h ùhp ohc B t c i v A t c gnud i n i n yãH :2 i h uâC — . oh hnim d ív ohC ?gn ht a n p t iàb ,c c hcít p t iàb ,gn ht p t iàb àl oàn hT :1 i h uâC — ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC
 19. 3 31 | TẤHC ỂHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp n nauq nêil óc n v gn hn ar êk t il yãh n b ,nâht n b a c n it c ht m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .non mầm ẻrt ohc tấhc ểht nểirt táhp cựv h nĩ l gnort cực hcí t cọh yạd páh p gn ơưhp các n ếđ nau q n êi l ó c ềđ nấv gn ữhn u ểi h mì T :1 gn ộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3 ?ìg n ik u i gn hn óc n c non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp gn d n v :2 i h uâC — ?non m m rt ohc c c hcít c h y d páhp gn hp àl oàn hT :1 i h uâC — OÀV UẦĐ ART MỂIK .2 .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp các gn d s c iv gnort c ht ý óC ộđ iáh T .3.1 .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp các gn d n V g năn ĩ K .2.1 .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort au iht páhp gn hp các gnud i n c mN — .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort i hc òrt páhp gn hp các gnud i n c mN —
 20. 12 NM ELUDOM | 43 1 .oeht p it n o iaig c oh ,uas c h ig n h oac gnân c s ut írt àv c l ht t m v c iv màl gn n hk ,c m t v c hp i h t ul yuq oehT .íl mât v gn ht gn c s b t g àv i t m b ã gn l gn n c hp i h íl p h i gn hgn n n d i hp u y t t i m t M .íl mât àv t hc ht v i m t m s oeht oék àv gn l gn n oah uêit màl p it c rt nâhn nêyugn àl gn n v gn L .íl mât v gn ht gn c , ht c n t hc ht p t iàb a c gn cát c m hc gn n v gn l ,cáhk hcác ióN .ó gn cát s u hc hnìrt áuq gnort auq t v i hp p t i gn àm nauq hcáhk àv nauq hc n hk óhk các c m àl nòc ó i ht gn àv ht c n gn n v gn cát các a c n l àl c d ht ig gnort gn n v gn L — .c h aohk páhp gn hp ,m hp s c t nêyugn o b m àv n yul p t hnìrt áuq gnort i gn hgn c ht hnìh các ,n yul p t gn c v h nauq i m cáC :p t n yul páhp gn hp ,c hc T + ...u x ,t t c gn d ,iãb nâs ,t it i ht ,c ub t b b yah gn hc ,c c hcít c h i gn , n gn n , t n ub ,oac úht gn h ,gn ht gn c c h ig ,p t n yul ihk gnort n ih t ux àv oeht mèk n ik u i cáC :gn cát hn c nàoH + .uahn gn ig gnôhk gn c c l ht t hc t các n nauq nêil àv uahn cáhk t uht k cúrt u c các óc gnúhC .gn n v i hc òrt ,c d ht p t iàb :m g oab ,y d gn ig gn t i àl t hc ht p t iàb cáC + .n yul p t páhp gn hp ,c hc t àv gn cát hn c nàoh ,p t iàb các gn l t hc àv gn l s oàv c uht hp i l gn n v gn l ,c d ht ig gnorT — .i gn hgn i v ón p h t k àv íl p h gn n v gn l hn hc u i ,n ihk u i àl cát gn y d gn ig a c gn rt nauq c t nêyugn gn hn gnort t M .n l a hgn ý óc gnàc c d ht c hc t c ht hnìh các ìht ,nêihn nêiht n ik u i gn hn gnort me rt a c uahn cáhk p l c gn n v gn t oh i v i tí gnàc t it i ht ,u h íhk a c i l n uht n ik u i gn hN .uahn cáhk c d ht c ht hnìh gn hn a c páhp gn hp h àv gnud i n ,iàd i b hn yuq c ón ,n l c m t m .c hc t nêiv oáig c p l c gn t oh gnort n ih c ht me rt od gn n v gn hn m g oab gn n v hC . rt a c o t gnás àv gn hc t u y các óc nòc ar iàogn ,gn n v hc a c gn c àv gn n v gn l n ih ht gn n v c c hcít hníT * IỒH NẢHP NIT GNÔHT .non m m rt ohc t hc ht n irt táhp c v hn l gnort c c hcít c h y d páhp gn hp n nauq nêil óc n v v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2