intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
426
lượt xem
27
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non giúp người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp và hình thức phù hợp để thực hiện tốt phối hợp nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

 1. 7 | non mÇm Îrt côd o¸ig Ó® iéh ·x cøhc æt c¸c ,gnå® gnéc iív gnê−rt µhn pîh ièhP 14 NM ELUDOM OẢHT H N I S ỊHT N ỄYU G N
 2. 14 NM ELUDOM | 8 .c h u it oàv n l oáig u m rt ohc b n uhc ,gn rt n i ut gnort me rt a i t túh uht ;me rt c d oáig ,cós m hc ,gn d iôun cát gnôc uq u ih àv gn l t hc oac gnân c t p iT :gnurt p t n c non m m gn rt các i v i .2 .nêiv hnis ,hnis c h ,me rt c d oáig ,cós m hc ,gn d iôun cát gnôc gnort nauq nêil óc ht nào ,c hc t ,nauq c ,hnì aig aíhp t n ik ý các uht p it ,u c nêihgN — .m n gn h èh hgn ,c h m n cúht t k ,ìk c h cúht t k ,gn ig iahk p d các oàv t ib c ,gn hp a i t àv gn rt àhn gnort hn m hnàl i hc iuv ,oaht ht ,áoh n v gn t oh các c hc t c iv gnort p h i hP — .nêiv hnis ,hnis c h n nauq nêil t ux t ,nêyux gn ht nit gnôht íl x i ht p k nauq nêil óc ht nào ,c hc t ,nauq c ,hnì aig i v h nêil i m ig nêyux gn hT — :yâ uas gnuhc v m ihn các n ih c ht )gn rt àhn àl gnuhc i g yâ uas( p ihgn nêyuhc p c gnurt àv gn oac ,c h i gn rt các ,n iv c h các ,nêyux gn ht c d oáig s c ,gnôht hp c d oáig s c ,non m m c d oáig s c cáC .1 :õr uên ã o t oà àv c d oáiG B a c ,8002/21/32 yàgn nêiv hnis ,hnis c h ,me rt c d oáig cát gnôc gnort i h ãx àv hnì aig ,gn rt àhn a ig p h i hp gn c gn t v ht hC . rt c d oáig gn t oh gnort non m m gn rt ohc i l n uht ...,t ul páhp ,c o , t hnik ,i h ãx ,áoh n v gn rt iôm o t n v àl ó ;non m m rt c d oáig cós m hc c iv i v i gn rt nauq t r gn gn c a c òrt ia V .”non m m c d oáig n irt táhp aig maht i h ãx nàot àv nâhn ác ,c hc t i m hcás hníhc , hc c v i l n uht n ik u i o t ,áoh i h ãx hn m y ...“ :àl o hc m i nauq i v t yud êhp ã hp hníhC gn t hT ”5102 — 6002 n o iaig non m m c d oáig n irt táhP“ ná gnorT .non m m c d oáig s c các u gnàh mât nauq c n v àl i hp rt c d oáig ,cós m hc gn l t hc oac gnân ,y v ì V .n hn a ht gn gn c àv hnyuh hp c i m gn rt àhn a c òrt iav ìht t t n irt táhp àv hn m ohk óc me rt ,o b m óc gn rt àhn a c c d oáig ,gn d iôun gn l t hC .gn gn c i v n hnìm a c gn h hn m t yuh táhp non m m gn rt àhn gn rt nauq n it àl rt c d oáig gn l t hC NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP t ,oáig nôt c hc t các ,c h n yuhk i h ,hnib n ihc u c i h ,c uq T n rt t M hn ht nào c hc t các ,me rT cós m hC v o B nab U ,na gnôc , t y hn gn rt àhn i v i m ihn hcárt óc ,gn n c hc óc hnàgn các àl t hn( hnàgn nab ,nauq c các ;)i l n uht iahk n irt c d oáig áoh i h ãx c iv ohc n ik u i o t àv hc c o t gn l c l àl gn c àv gn rt àhn ohc t hc t v s c t u s hn t yuq gn rt nauq gn l c l( p c các n yuq hníhc ,gn o hnãl :m g non m m c d oáig aig maht gn yuh ht óc gn t i móhn s t m óc i h ãx gnort , rt a c hnì aig iàogN .non m m c d oáig n irt táhp s ohc gn d yâx póg gnó ,i h ãx c hc t các àv gn gn c a c m ihn hcárt óc aig maht s gn yuh ó s c nêrt ,gn gn c gn s i i v i non m m c d oáig a c hcí i l ,òrt iav õr y ht i gn i m ohc màl i hp àl non m m gn rt a c m ihn hcárT .i h ãx c hc t các àv gn gn c ,hnì aig ,gn rt àhn a ig hc t hc p h t k s óc i hp t iht n c yàn i ut a l rt a c c d oáig c n yuq uq u ih óc n ih c ht ,oac áoh i h ãx hnít c gnam non m m i ut a l rt c d oáig c i V .c d oáig áoh i h ãx aig maht gn t i các hn cáx àl nêit u c iv ìht t t c d oáig áoh i h ãx n ih c ht n um ;ar c d oáig uêit c m c t gnóhc hnahn n hp póg s t t c d oáig áoh i h ãX .c d oáig áoh i h ãx n ih c ht àl hníhc ó t hc c ht rt c d oáig i h ãx c hc t các ,gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp c i V .màl àv ión a ig n l hcác gn ohk t m óc n v gn hn ,u ih gn c ia rt c d oáig aig maht gn l c l các a ig h nauq i m hn gn c gn rt nauq m T . rt a i m i v i gn rt nauq c d oáig "cáig mat" àl ioc c nôul i h ãx àv gn rt àhn ,hnì aiG .me rt ohc nàot na m o b ,hcít gn ht ,n n iat gn hc gnòhp , ohk c s v o b ,cós m hc c iv gnort nauq nêil óc c hc t các àv hnis c h m ahc n id i nab , n hP i H ,hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào , t y hn nàb a nêrt ht nào ,c hc t ,nauq c các i v p h i hp nêyux gn hT .gn rt àhn gnort nêiv nâhn ,nêiv oáig , b nác gn i ohc p ihgn hgn c o , v p ihgn hnìrt oac gnân ;n ht hnit àv t hc t v gn s i ol m hC .c h gn rt gnort me rt gn d iôun ,cós m hc n nauq nêil n v các i ht p k íl x ;me rt c d oáig ,cós m hc ,gn d iôun c h aohk c ht n ik n ib hp ,n yurt nêyut p h t k ;hnì aig i v gn rt àhn a ig nêyux gn ht nit gnôht i oarT
 4. 14 NM ELUDOM | 01 .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn p h i hp t t n ih c ht p h ùhp c ht hnìh àv páhp n ib ,gnud i n ,hc oh k gn d yâx ó s c nêrt ,i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig c d oáig p h i hp c iv a c uêit c m àv òrt iav ,a hgn ý n h õr u ih c h i gn púig yàn u il iàT .n um gnom hn c d oáig uêit c m t rt n c d oáig gn cát páhp gn hp ,gnud i n t hn gn ht m hn gn hp a ...nâhn ác àv t hnik c hc t các ,gn n c hc nauq c các ,i h ãx ht nào ,n yuq hníhc ,hnì aig i v c d oáig p h i hp v m ihn t t màl àv mât nauq n c gnàc gn rt àhn a c m ihn hcárt ,y v oD .hnì aig i m ,i gn i m a c iv hnàh àv m c hnìt ,gn t t , rt áig c ht n hn n gn h hn óc ,p t c hp h nauq gn hn hnis y n màl ã gn rt ht t hnik n n a c iárt t m ión ht óc gn c gn hn ,i hk n hp gná uq t k s t m c t ã c n t n irt táhp àv i m i c uc gnôc ,yan n ih t c hT .nâht t ux ó i gn noc àm ”c t nâd ,n im ,gnùv“ i m a c ùht c iác ,gnêi r iác àl hn íhc ;hnìm a c ùht c iác ,gnêir iác óc i gn noc i m ohc n ihk ã gn gn c a c n u d ,gn gn c àv hnì aig óc hn àl t h c rt n irt táhp i gn noC . rt a c í l mât n i rt táhp àv hnàht hnì h s n n l t r gn h hn óc i gn noc a c u l oaig àv gn t oh , h nauq i m gn hn p y naig gnôhk gn ohK . rt i v i c uht neuq ,i g n g gn rt iôm àl gn hp hp c oh ãx ,gnàl ,móx ,nôht gn gn C . rt h ht a c hcác nâhn n irt táhp c iv gnort gn rt nauq òrt iav àv írt v ig i n gn gn C .non m m c d oáig p ihgn s ohc ol m hc i h ãx nàot c gn yuh ,nâd nâhn gnort t hc t v àv ut írt gn n m it c yuh táhp i ht gn c d oáig a c iàd uâl ,gn v n b uq u ih ,gn l t hc oac gnân o b m .ar t ã c d oáig gn t oh hc oh k ,hnìrt gn hc a c uêit c m các c t m hn nâd nâhn a c c l n ugn các uq u ih óc gn d s àv yuh táhP .i h ãx gnort c l iàt àv c l t v ,c l nâhn v gn n m it các cáht iahk , t u n ugn các gn r m n ik u i o t àl non m m c d oáig i v i h ãx c hc t các ,gn gn c a c aig maht s t t gn yuH . rt n mât nauq gnòl m t óc ”nâuq gn ht hn m“ àhn các ,nít yu óc nâhn ác àl t ib c ,nâhn ác các , t c uq c hc t các ;t hc t v c l n ugn các gn yuh c iv gnort t k nêil gn n hk o t v hc d ,hnaod hnik t ux n s s c các ;)...n i ht t c hc
 5. 1 1 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp c ht hnìh cáC .4 .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp páhp gn hP .3 .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hP .2 .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp hcí c M .1 GN UD I Ộ N .C . rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v p h i hp c c hcít àv gn t nit s óC ộđ i áht ềV .3.2 .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v p h i hp p h ùhp páhp n ib óc àv c d oáig hc oh k n ih c ht p h i hp gnort o t gnás àv t oh hniL — . rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp hc oh k c p L — gn ăn ĩk ềV .2.2 .non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp c iv a c gnud i n àv a hgn ý ,uêit c m gn v m N — .non m m rt c d oáig gnort i h ãx c hc t các àv gn gn c a c írt v ,òrt iav v n h õr u iH — cứh t n ếik ềV .1.2 ỂH T Ụ C U ÊI T CỤM .2 .non m m rt c d oáig ,cós m hc gnort i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp gn t oh các c ht hnìh ,páhp gn hp ,gnud i n v c ht n ik oac gnân , c gn c c h i gn púiG G N U HC U ÊI T CỤM .1 UÊI T CỤM .B
 6. 14 NM ELUDOM | 21 .n irt táhp s nâhn ác àm y v od àv ,n ht hnit hn gn c t hc t v v púig ht óc , uq u ih c iv màl hcác t ib ,gnú gn h gn gnú i nâhn ác púig ht óc gn gn c ar iàogn ,t yuhk m ihk gn hn gnus b àv a hc a s gn gn c c àv cát p h c ,n irt táhp c gn gn c gnort nâhn áC . v o b gn gn c c nâhn ác a c gná hníhc i l n yuq i M .nâhn ác các a c hcí i l m g oab gn gn c a c hcí i L .i gn noc i m i v t iht t m ób n g éb hn i h ãx àl nôul i g n g c nâd gn gn c ìht nôht gnôn yah hp hnàht àl ùD .nâd gnôc a c v a hgn y n ih c ht , c nâd m c a c yah hp nâd t a c gnuhc hn yuq gn hn àv páhp t ul oeht ht nâut i hp u nâd i gn i M .gn hp gnort nâd nâhn gn gn c àl a n n h gn r , c nâd m c , hp nâd t àl ó i g n g c nâd gn gn c , hp hnàht .yàgn gn h n ih c ht àv n hn p hc ó nôht gnort nâd nàot c ã gnàl a c c gn h ,c yuq gn hn àv c n àhN a c páhp t ul oeht t hn gn ht hcác t m x gn ,iv hnàh các n ih c ht àv gn s h ;gnàl/nôht gnort gn s gnuhc gnùc i gn gn hn ht n uq t m àl ,n h gn hc gnàl/nôht c nâd gn gn c hn d í V .ãx ,gnàl ,móx ,nôht gn gn c óc nôht gnôn .n ih c ht t hn gn ht i gn i m c gnuhc c t yuq gn hn óc gn ht gn gn c gnorT .hn t hn ht hnãl gnùv t m gnort úrt c gnùc c oh hcíht s gnùc óc i gn móhn t m hc gnùd t t m àl gn gn C :cáhk hcác ión yaH .uahn n l cát gn t àv gnurt p t gn s i ol gn ht n uq t m àl gn gn C :gn gn c v uahn cáhk u ih hcác u ihn óC IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?oàn ht hn non m m rt c d oáig p h i hp c iv gnort i h ãx c hc t các àv gn gn c a c òrt ia V :2 i h uâC ?ìg àl gn gn C :1 i h uâC I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụd oái g ểđ i ộh ãx cứh c ổt các àv gnồđ gnộc iớv g nờưrt àhn aữi g pợh i ốhp h cí đ cụm u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁI G ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮI G PỢH IỐHP HCÍĐ CỤM :1 g nud i ộN
 7. 3 1 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP .ó oàn i h ãx c hc t t m gnort i h ãx gn ht h u it t m àl hníhc i h ãx c hc t ìht ,p h a hgn oehT .i h ãx gnort oàn c hc t k t b hc i h ãx c hc t ,gn r a hgn oehT .gn r c oh p h a hgn oeht u ih c ht óc àv c h i h ãx gnort gnùd gn ht m in iáhk àl i h ãx c hc T :i h ãx c hc t m in iáhK * IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 .non m m rt c d oáig gn rt àhn i v p h i hp ht óc i h ãx c hc t gn hn êk t iL :2 i h uâC ?ìg àl i h ãx c hc T :1 i h uâC I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụd oái g ểđ gnờưrt àh n i ớv pợh i ốhp ểht óc iộh ãx c ứhc ổt các êk tệi l ,i ộh ãx c ứhc ổt uểi h mìT :2 gnộđ tạoH . rt c d oáig gn t oh ohc i l n uht n ik u i mêht o t ,gn rt àhn púig ht óc gn gn c gnort c l n ugn i m gn yuh c iv gnort m ihn hcárt óc hn gn c rt c d oáig gnud i n v gn rt àhn i v t hn gn ht àv h gn ,gn rt àhn ohc t hc t v s c gn d yâx aig maht m ihn hcárt óc nòc gn gn c àm gn hp a áoh n v c s n b v ,c t nâd áoh n v gn ht n yurt v rt c d oáig àl hc gnôhk non m m c d oáig p h i hp aig maht gnort gn gn c a c m ihn hcárT .gn rt nauq nêit u c h p c àl non m m c d oáig ,ó gnort ;t iht n c t r àl c d oáig aig maht i hp gn gn c a c m ihn hcárt ìht óc ã p t t gn ht n yurt gn hn c yuh táhp n v àm i n ih n it nêit ht ux oeht n irt táhp a v ht óc rt h ht ,t m iam b gnôhk i l gnô ahc od hgn gnàl gn hn , ig u l c gn gn c a c p t t ìg gn hn c t t ohc ...gn ht n yurt hgn yah gn oal gn ht n yurt ,c h u ih gn ht n yurt : hn hnìm a c gnêir gn ht n yurt tén gn hn óc i l gnêir m i c gn hn od gn gn c t m i M .gn a hc ón àm p t t gn ht n yurt gn hn ,áoh n v tén gn hn àl hníhc gn gn c a c hn m m i .hcác nâhn àv ut írt ,n ht hnit n l ,t hc ht c t m i m v n id nàot n irt táhp rt ohc o b m n hp póg , rt c d oáig cát gnôc gnort c n àhN àv gn a c hcás hníhc gn rt hc các t t n ih c ht hnì aig gnùc àv púig ,hnì aig gn t i t p it c rt gn cát óc gn c gn gn c ,i l c gn àv gn gn c i t gn h hn óc u hnì aig i M .hnìm a c gn gn c gnort hnì aig ,nêiv hnàht các i v c u h tíhk gn hk h nauq i m óc u gn gn c gnort hnì aig i M
 8. 14 NM ELUDOM | 41 .yàn c hc t các a c púig s gn h c s c ,gn hp a tí s t m óc hc c uq nàot , t c ht gnort gn hn ;non m m c d oáig ohc t t t r rt h gn n hk óc ,hníhc iàt v gn n m it óc c hc t gn hn àl ...)FECINU( c uq p h nêiL gn ihN rt u C uQ ,)noissiv dlroW( i ig hT nìhn m T c hc T ,)nerdlihc eht evaS( me rT rt u C c hc T hn t c uq c hc t s t M .nâhn t a c v hc d , t hnik c hc t các ,hnaod hnik t ux n s s c cáC + .hnib n ihc u c i h ,nâd gnôn i h ,i ut oac i gn i h ,c h n yuhk i h hn i h cáC + .ãx/gn hp a c n s gn C nêin hnahT nào ihc ,c uq T n rt t M hn ht nào c hc t cáC + .gn hp a a c me rt v o b àv cós m hc nab ; n hP i H + .ãx/gn hp na gnôc , t y mât gnurt hn nauq nêil u ihn óc nauq c cáC + .hníhc iàt — t hnik nab ,i h ãx áoh n v nab hn gn hp a hnàgn nab cáC + .nàb a nêrt gnó non m m gn rt i n ãx/gn hp nâd nâhn gn i h ,nâd nâhn nab U + :uas h n c hc t các êk t i l ht óc ;nêrt uên c hc t i ol các c uht u non m m rt c d oáig gn rt àhn i v p h i hp ht óc i h ãx c hc t cáC — n uhn i l ihp c hc T + n uhn i l c hc T + :i ol iah hnàht c hc t các aihc nâhp ht óc ìht gn t oh hcí c m oeht téx u N — . s nâd i h ãx c hc T + . hp hn íhc ihp c hc T + .c n àhn c hc T + :yâ uas hníhc c hc t i ol các óc ,i h ãx — rt hníhc t m v téX — .c hc t i ol u ihn óc ,i h ãx gn s i gnorT * .ó oàn c iv gnôc t m íl n uq yah hnàh u i m hn ...nào àl c oh i h ,nab yah móhn t m hnàht p h p t i gn u ihn àl c hc t ìht n h gn r u iH .uahn i v gnuhc c iv màl i gn móhn t m àl c hc t ìht t hn n ig n u ih hcáC
 9. 5 1 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP .non m m c d oáig a c n irt táhp s y cúht aig maht gn rt nauq c l n ugn àl gn c gn hp a a c cáhk nâhn ác yah ht p t c hc t s t m àv nâd gnôn i h ,hnib n ihc u c i h ,c h n yuhk i h ,nêin hnahT nào , n hP i H . rt ohc e hk c s v o b ,cós m hc c iv gnort gn rt àhn púig s gn gn c i t iahk n irt c aig c uq t y hnìrt gn hc các n ih c ht v m ihn i v t y mât gnurt : hn cáhk nauq nêil óc c hc t cáC .non m m c d oáig n irt táhp àv gn d yâx aig maht i h ãx gn l c l các p h i hp s hnàh u i c hc t àv gn yuh c iv ohc íl páhp s c o t nòc àm hcíhk n yuhk ,gn yuh hc gnôhk hnìm a c c n àhn íl n uq gn n c hc i v p c các n yuq hníhC .i l n uht u ihn óc gn rt a c gn t oh púig s n yuq hníhc a c h gn s c u n non m m gn rt a c c d oáig hc oh k ,non m m gn rt a c gn t oh n p it c rt gn h hn óc gn hp a n yuq hníhc c hc t a c t yuq hgn ,hn t yuq cáC .gn hp a a c hc oh k n i h c ht c iv tás máig àv t ux ht óc nâd nâhn gn i h , v m ihn gn n c hc oehT .gn s i àv i h ãx ,oaht ht c d ht ,nit gnôht áoh n v , t y ,c d oáig c v hn l gnort hn t yuq nâd nâhn gn i H :õr ihg ã gn c nâd nâhn gn i h a c n h n yuq v m ihn hn yuq 02 u i gnort ,gn hp a c n àhn c l n yuq nauq c àl nâd nâhn gn i H .n ih c ht t yud êhp hn t yuq nâd nâhn nab u od gn hp a a c )non m m c d oáig óc ó gnort( c d oáig àv áoh n v ,i h ãx , t hnik n irt táhp hc oh K .gn rt nauq t r non m m gn rt i v i i h ãx c hc t các ,gn gn c a c púig h gn s ,oac áoh i h ãx hnít gnam non m m c d oáig gn t oH .nauq c a c v m ihn gn n c hc oeht yùt tí yah u ihn gn h hn óc hnàgn nab ,nauq c ,c hc t i m ;non m m gn rt a c c d oáig gn t oh n hn gnôhk gn h hn òrt iav óc gn hp a i h ãx c hc t cáC IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?non m m rt c d oáig ,cós m hc c iv gnort oàn ht hn òrt iav óc i h ãx c hc t cáC I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụd oái g ,cós măhc cệi v gnort i ộh ãx cứh c ổt các aủc òrt iav u ểi h mìT :3 gnộđ tạoH
 10. 14 NM ELUDOM | 61 .ar c d oáig uêit c m t ,n id nàot n irt táhp rt púig , rt c d oáig gn l t hc oac gnân n hp póg i h ãx c hc t các àv gn gn c i v non m m gn rt a ig c d oáig p h i hP — .gn rt àhn a c c d oáig gn t oh các i v i i h ãx c hc t các àv gn gn c a c púig , h gn s ht hnart àv h nauq i m gn c gn t p h i hP — .i h ãx c hc t các àv gn gn c gnort p l gn t i m i t gn r uâs non m m c d oáig c h aohk v c ht n ik n ib hp ,n yurt nêyut m hn i h ãx c hc t các àv gn gn c i v non m m gn rt a ig c d oáig p h i hP — :uas ht c hcí c m các c t n c at gnúhc ,gnùc i uc hcí c m c n i .i h ãx àv gn rt àhn a c c d oáig v t hn gn ht s t m ar o t m hn rt c d oáig i h ãx c hc t các ,gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp c iv a c gnùc i uc hcí c M .i h ãx c hc t các ,gn gn c i v gn rt àhn a ig hc t hc p h t k s óc i hp n c gn c non m m c d oáig y v ìv ,i h ãx nàot a c m ihn hcárt àl rt c d oáiG IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?ìg hcí c m m hn non m m rt c d oáig gnort i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp c i V I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụd oái g gn ort iộh ãx c ứhc ổt c ác ,g nồđ g nộc i ớv gnờưrt àhn aữi g pợh i ốhp cệiv aủ c hc í đ c ụm uểi h mì T :4 gnộđ tạoH .n id nàot n irt táhp rt ohc o b m n hp póg , rt c d oáig àv cós m hc , v o b gnort gn rt àhn àv c n àhN ,gn a c gn rt hc các t t n ih c ht hnì aig gnùc àv púig s óc ,hnì aig gn t i t p it c rt gn cát óc i ht gn , rt c d oáig cát gnôc gnort non m m gn rt ohc i l n uht o t ...,t ul páhp ,c o t hnik ,i h ãx áoh n v gn rt iôm o t àl gn hp a i h ãx c hc t các ,gn gn c a c òrt iav ,i l móT
 11. 7 1 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP n ik n ib hp n yurt nêyut cát gnôc v gnuhc áig hná óc àv p h gn t ,áig hná ,téx n hn t nôul nên non m m gn rt u ih máig naB . ht nào ,c hc t các a c c d oáig gn n m it yuh táhp ,m ihn hcárt oac gnân n hp póg s nêyux gn ht àv t t c n ih c ht p h i hp c i V .p h ùhp gn pá hc oh k óc i ht p k nit gnôht các íl x nêyux gn ht i hp àv mât u l n c gn rt nauq n v àl non m m gn rt a c rt c d oáig cós m hc cát gnôc i t nauq nêil óc ht nào ,c hc t ,nauq c các t n ik ý các uht p it ,u c nêihgn n v ìht t t uq t k t n um i h ãx c hc t các àv gn gn c i v non m m gn rt a ig p h i hp c i V .c d oáig uêit c m c t m hn rt c d oáig n ih c ht v p h i hp gnùc àv h gn s c n hn i h ãx c hc t các àv gn gn c i v p h i hp c iv gnort ht c hc oh k óc gn hc n c gn rt àhn ìht rt c d oáig cós m hc gn l t hc oac gnân c iv i v gnos gnoS .n ih c ht p h i hp àv õr m n gnùc gn hp a hnàgn nab các ,n yuq hníhc o hnãl gn rt àhn a c non m m c d oáig n ih c ht páhp gn hp àv hc oh k v gn hp a hnàgn nab các ,n yuq hníhc o hnãl i v t ux ,n v t ,u m maht àl òrt iav óc non m m gn rT .gn hp a a c t m i m n irt táhp s gnort non m m c d oáig a c gn rt nauq m t ,írt v c y ht gn gn c ohc màl i hp ,gn gn c gn s i gnort hnìm a c òrt iav c yuh táhp i hp n c non m m gn rt ,t h c rT .i h ãx c hc t các hn gn c gn gn c àv gn rt àhn :aíhp iah t c o b m i hp n ih c ht c iv ,t t uq t k óc non m m rt c d oáig cós m hc gnort i h ãx c hc t các ,gn gn c i v gn rt àhn p h i hp gn t oh IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v p h i hp c iv gnort oàn ht hn òrt iav óc gn rt àhN I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt cụd oái g ểđ iộh ãx cứhc ổt các àv gnồđ gnộc iớv pợh i ốhp c ệiv gnort gnờưrt àhn aủc òrt iav uểih mìT :1 gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁI G ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP :2 g nud i ộN
 12. 14 NM ELUDOM | 81 . rt y d nêiv oáig gn hp a c t nâd gn gn c v u il t v nêyugn gn hn c oh u il t gn hn nêiv oáig ohc p c gnuc àv rt h gn gn C — .gn gn c a c hcí i l àv gn rt àhn a c hcí i l o b m ohc oas gn rt àhn a c c d oáig u c uêy các n ih c ht m hn gn t oh các p h i hp àv hn hc u i i ht p k ht óc gn rt àhn rt c d oáig gn t oh n nauq nêil óc nit gnôht gn hn gn rt àhn ohc oáb gnôht c oh ý póg gn gn C — .ó hnìrt gnôc các a c rt áig yuh táhp àv hniv nôt ,cós m hc c ht ý v t ib rt c d oáig gn hp a a c gn m hcác ,áoh n v , s hc l hcít id c oh gn d yâx hnìrt gnôc yah hn c gn ht mal hnad các nauq maht i rt ohc p h i hP — .gn ht n yurt ...i h l các yah , hgn n v áoh n v gn t oh các d maht ht óc non m m gn rt n ik u i mêht o t c hgn — .gn hp a gn ht n yurt oeht gn v n b àv gnàhn hn ,nêihn t hcác t m rt y d oàv cáhk naig nâd áoh n v t oh hnis hnìh i ol các àv ac nâd táh ,naig nâd i hc òrt a : rt c d oáig gnud i n s t m gnort rt h gn gn c hgn — .gn rt a c rt c d oáig gn t oh các v gn gn c i v n yurt nêyuT — .non m m gn rt a c rt c d oáig p h i hp hc oh k àv uêit c m t hn gn ht )... c nâd m c , hp nâd gn rt t ,nôht gn rt( gn hp a c nâd gn gn c a c n id i i gn i v i oart gn hc gn rt àhN IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?oàn gnud i n gn hn m g non m m rt c d oáig gn gn c i v non m m gn rt a ig p h i hp c i V I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụ d oái g ểđ gn ồđ gn ộc iớv non mầm gnờưrt aữi g p ợh i ốh p g nud i ộn g nữh n uểi h mì T :2 gnộđ tạoH . ht c gn t i gn t i v gn rt àhn a c rt c d oáig p h i hp n v yàb hnìrt nix yâ i d n hp ,i h ãx c hc t các ,gn gn c i v non m m gn rt p h i hp gn t oh v n h õr .gn hp a a c i h ãx c hc t các ,gn gn c i v p h i hp c iv àv rt c d oáig c ht
 13. 9 1 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP các b nâhp ná gn hp gn d yâx àv i nâc gnort gn hp a n yuq hníhc hnàgn nab các ,nâd nâhn nab u i v t ux ,n v t ,u m mahT — :uas hn non m m rt c d oáig p h i hp gn hp a n yuq hníhc o hnãl i v hgn ht óc gn rt àhn àm ht c gnud i n s t M . non m m c d oáig uêit c m các n ih c ht v c hp nàb a nêrt c l n ugn i m gn yuh c hc t gn hp a ht nào ,c hc t các àv n yuq hníhc i v t ux ,n v t i hp n c gn rt àhN .gn hp a ,nàb a gn t a c m i c i v p h ùhp ,non m m rt c d oáig ,gn d iôun ,cós m hc v gn t gnàc yàgn u c uhn gn pá ,non m m c d oáig s c các i l gn m n irt táhp t hc t v s c êuht ,t êuht ohc ,t oaig c ht gn hp các gn d pá àv t hcít n id hc oh yuq m o b c iv gnort m ihn hcárt óc gn hp a các nâd nâhn nab y .m n gn h gn hp a a c i h ãx — t hnik n irt táhp uêit c m ,hnìrt gn hc oàv a o hnãl p c các gn rt àhn a c gn t oh hc oh k v gn hp a n yuq hníhc ,gn u p c các i v i ht p k u m maht gn hc i hp gn rt àhn ,nâd nâhn nab u a c m ihn hcárt ,òrt iav gn v m n s c nêrT IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?non m m rt c d oáig gn hp a n yuq hníhc àv gn u p c i v p h i hp c iv gnort oàn ht hn òrt iav óc gn rt àhN I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụ d oái g ểđ gn ơưhp aị đ nềyuq hn í hc ,g nảĐ yủ pấc i ớv gn ờưrt àh n aữi g pợh i ốhP :3 gnộđ tạoH c t nâd c s n b ,gn ht n yurt v rt c d oáig yàb gn rt cóG
 14. 14 NM ELUDOM | 02 ...nêin hnaht nêiv nào , n hp i h b nác , t y b nác ,non m m nêiv oáig :m g oab nêiv n yurt nêyut i l gn m gn d yâx o hc p c các n yuq hníhc ohc u m maht gn rt àhN — .non m m c d oáig ohc m n gn h hcás nâgn v gn hp a a c hníhc iàt — t hnik ,i h ãx — áoh n v nab i v hgn ,nâd nâhn gn i h a c t yuq hgn a c non m m c d oáig n irt táhp uêit c m các nêrt c n C .nâd nâhn gn i h a c t yuq hgn gnort oàv non m m c d oáig n irt táhp hnìrt gn hc a nv T — .non m m c d oáig hnìrt gn hc oeht c d oáig ,cós m hc c me rt n yuq v o b ,non m m c d oáig n irt táhp hcás hníhc àv me rt n yuq n ih c ht gn gn c gn n v ,gnôht n yurt cát gnôc gn c gn t gn hp a n yuq hníhc i v n v T — .non m m c d oáig n irt táhp n hp póg m hn c nâd gnô gnurt p t i n gn hn àv t ux hc uhk ,p ihgn gnôc uhk các àl t ib c ,p l gnôc iàogn non m m p l ,gn rt n irt táhp hcíhk n yuhk , uht v ,gn d nít v ,ia t v iã u hcás hníhc các gn h c n v t ,u m mahT — .non m m c d oáig i v gn gn c ,hnì aig n g m hn nauq nêil óc hcás hníhc , hc c các gn d yâx n yuq hníhc o hnãl i v t ux — .gn hp a a c non m m rt c d oáig ,cós m hc v n yurt nêyut ,n ib hp nâd nâhn gn i h ,nab u a c ìk gn ht p h c uc các gnort p h t K — .non m m gn rt ohc gn rt iôm nauq hn c gn d yâx v n yurt nêyuT + .gn hp a a c rt c d oáig u c uhn gn pá ,non m m gn rt ohc t p c ,hc oh yuQ + . hc nêib iàogn nêiv oáig t ib c ,nêiv oáig gn s i rt H + .p l n i ut gnort rt gn yuh uêit hc t n ih c ht páhp n ib V + : hn nàb a nêrt non m m c d oáig n irt táhp m hn iã u hcás hníhc óc nab u hgn — .non m m c d oáig hnìrt gn hc oert rt c d oáig v c hp )...i hc ,gnùd , b t iht( gn rt àhn ohc t hc t v s c gn c gn t hc oh k óc ;non m m c d oáig n irt táhp t u n v n ugn
 15. 1 2 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP . rt c d oáig cós m hc gn t oh các ,i l cúhp hnìrt gnôc các v o b póg gnó ,gn d yâx hc oh k p l gn t oh các oàv aig maht s gnort òrt iav yuh táhp n hP i H — .p l n i ut gnort rt a hnì aig các gn yuh , rt c d oáig — cós m hc gn t oh các n ih c ht íl n uq ,c hc t c iv oàv c c hcít aig maht gnùc nâd nâhn gn n v ,nâht n b a c c l gn n àv c ht n hn oac gnân gn gn gnôhk n hP — .c d oáig gn l t hc oac gnân n hp póg rt c d oáig oàv aig maht h c iv nên ohc ,n h t t gnêir ión rt y d iôun c h aohk àv gnuhc ión c h aohk v t ib u ih ,n h oac gnàc yàgn n v c h hnìrt óc n hp u ihn ,yan yàgN . rt c d oáig cós m hc c iv i v i n l t r òrt iav óc n hP .%38 n m ihc gn oal gn l c l aig maht n hp l t ,maN t i V — IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?t t c n ih c ht oàn gnud i n gn hn y ht ohc t c ht m ihgn hniK ?non m m rt c d oáig n hP i H i v p h i hp ht óc oàn gnud i n gn hn ,n b a c hgn yus oehT I ỎH UÂC .1 .non mầm ẻrt c ụ d oáig ểđ ữn ụh P i ộH iớv non mầm g nờưrt aữi g pợh iốhP :4 gnộđ tạoH aig c uq n uhc t nôht gnôn non m m gn rt t m a c i rt iàogn i hc
 16. 14 NM ELUDOM | 22 ...mêit i m các ,hc l gnú gn hc mêit a c gn rt nauq m t ;aig c uq gn hc mêit hnìrt gn hc oeht rt ohc hn b gnòhp mêit a c hcí i l v n yurt nêyuT — .c h aohk oeht rt c d oáig ,gn d iôun ,cós m hc c ht n ik n yurt nêyuT — :uas gnud i n các v t y m rt/mât gnurt i v p h i hp n c gn rt àhN .gn gn c a c e hk c s ol m hc v n àl t y m rt/mât gnurT IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?oàn ht hn n ih ht c me rt c d oáig cát gnôc gnort t y mât gnurt i v gn rt àhn a ig p h i hp gnud i N I ỎH UÂC .1 .ết y mât g nurt i ớv non mầm gnờưrt aữi g pợh i ốhP :5 gnộđ tạoH ... + .gn rt àhn ohc hc s uar h gn ,hnax uar gn rT + .gn rt rt ohc gnùd h gn póg nêyuQ + .iún n im ,n hk óhk nàb a gn hn àl t hn úrt náb rt ohc n u N + .gn rt i t a rt gn rt cós m hC + : hn gn t oh s t m gnort gn rt rt h aig maht m àb các , n hp gn n V — .c h aohk oeht noc y d iôun àv c ht n ik i d uart p t c h n hp p l gn t các o gnô nêiv gn ...”naogn ohk noc — gnád nêyud M“ ,”noc ohk c s , m c ht n iK“ : hn iht i h các c hc t p h i hP — .non m m i ut gnort noc óc m àb àl gn h c gn t i các ohc CA V oàrt gnohp ,gn d hnid c d oáig hn ná d các n ih c ht gn n v , n hp i h i v p h i hp non m m gn rT — .non m m c d oáig ohc b t iht t hc t v s c t u ..., t hnik c hc t các ,hnàgn nab các gn n v ; VG ohc gn l rt ihc ,p l gn rt gn d yâx póg gnó rt m ahc gn n v n hP i H a c nêiv n yurt nêyuT — ... rt ohc íl mât àv t hc ht v nàot na o b m ;hn b các n ih táhp àv gnòhp ,gn hc mêit iõd oeht n v ;gn hp a ,hnì aig a c óc n s m hp c ht t rt ohc gn d hnid n a b các n ib hc hcác ,gn d hnid t hc n rt ohc , d í V .c h aohk oeht noc y d iôun c ht n ik gn hn n hp nêiv i h ohc b gnart n hp i h a c nêiv n yurt nêyut i v p h i hP —
 17. 3 2 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP gnân ,c h y d páhp gn hp i m i gnort c c hcít hnít y d i hk n hp póg gn c nêin hnahT nào c hc t a c gn t oh các ìht c h y d páhp gn hp ,gnud i n i m i n ht hnit oeht gn gn h m hn c d oáig v gn t oh các i V .nêiv nào i m n gn h hn óc u nêin hnahT nào a c gn t oh các ;nêin hnaht a c gn s i gnort gn rt nauq írt v óc i h ãx — rt hníhc c hc t àl hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào — IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?non m m rt c d oáig nêin hnahT nào i v p h i hp ht óc oàn gnud i n gn hN ?nêin hnaht nêiv nào i v i ìg òrt iav óc hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào ,n b oehT I ỎH UÂC .1 .g nơưhp aị đ iạt n êin hnahT nàoĐ iớv non mầm gnờưrt aữi g pợh iốhP :6 gnộđ tạoH rt ohc hn b gnòhp mêiT ...e hk c s c ht n ik u ih mìt i hc òrt các ,n v t , s gnóhp ,p it náig mà a t ,p it c rt mà a t : hn cáhk c ht hnìh các i v e hk c s c d oáig v gnôht n yurt gn t oh n ih c hT — ...gn d hnid yus ,gn x iòc ,p h ôh v hn b các : hn me rt p g gn ht hn b s t m gn hc gnòhp m ahc c b các n d gn H — ...p l gn rt gn rt iôm hnis v màl ,hn b rt u i c uht gn u /mêit ,hn b a gn gnòhp mêit rt ohc :ar y x hn b hc d óc ihk rt ohc e hk c s nàot na o b m gn rt àhn i v p h i hp t y mât gnurT — .m n gn h rt ohc ìk hn e hk c s máhk c iv a c gn rt nauq m t ,hcí i l v n yurt nêyuT — .nàot na hnis v o b m , s hc s gn rt iôm o t páhp n ib các n yurt nêyuT —
 18. 14 NM ELUDOM | 42 gn hp a n s óc u il t v nêyugn gn hn t màl c i hc .gn hp a hnàgn nab các ,n yuq hníhc ohc i g m n i uc hcít hnàht oác oáb oàv a ,aig maht i gn gn hn hnad ihg ,nêin hnahT nào a c rt h c ã c iv gnôc uq t k các i l ihg m ihn hcárt óc gn rt àhN ...i rt iàogn i hc i l a s ,n s ;gn h b hg nàb i l péhg ,gnó ;t d b àhn iám i l p l : hn hn a hc a s gn hn gn rt àhn rt H + .gn rt a c n v nâs gn rt iôm ohc mêht n iht i c c oh aoh n v ,hnax yâc gn rt rt H + ...hnauq gnux gn rt iôm hnis v màl ;gn rt n v ,nâs n d púig c iv gnort gn rt àhn rt H + ...gn rt n rt ohc n yurt nêyut c oh gn im ,yat ,nâhc hn b gn hc gnòhp gnòhp àx gn b rt ohc yat a r n yurt nêyut : hn d í V .non m m c d oáig ohc v c hp gnud i n n yurt nêyut hnàh u id c hc t nêin hnahT nào + .non m m gn rt rt àv ôc a c gn t oh các ohc n yurt nêyut , rt c d oáig c ht n ik n yurt nêyut hcíhp pá ,ônap các màL + . rt m ahc ,gn gn c ohc rt c d oáig c ht n ik n ib hp aig maht gnùC + .non m m c d oáig s c các ohc t hc t v s c gn d yâx gn oal c s gnôc póg gnó gn n V + . rt ohc p t c h gnùd ,i hc màl oàrt gnohp gn táhP + :nêin hnahT nào i v p h i hp ht óc uas gn t oh s t m ,non m m c d oáig gnorT — .oac uq u ih t àv n d p h rt y d gn t oh gn hn c c hc t nôm nêyuhc cát gnôc gnort o t gnás gn hc s nêiv gn ; hnìrt oac
 19. 5 2 | NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG ỂĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ,GNỒĐ GNỘC IỚV GNỜƯRT ÀHN AỮIG PỢH IỐHP ohc tám gnób y l hnax yâc gn rt c hc t gn hp a a c ht nào các gn táhp hc oh k óc ,n yuq hníhc a c gn rt hc v nit gnôht óc ihK )0102 ,i N àH aig c uQ c h i BXN ,hn H hcíB hT n yugN ,non m m gn rt gn rt u ih a c íl n uq gnort t yuq íb àv m hp s gn uh hnìT :pá — i H :n ugN( :nâhn ác n ik ý s aihc àv o hk maht yãh , ht nào c hc t các i v p h i hp s v d ív t m àl yâ i D * .t t uq u ih óc n it c ht i v p h ùhp t oh hnil óc p h i hp hc oh k c gn d yâx ,gn t oh các táuq oab àv o t gnás , m t ,c l hc m yud t óc hgn yus t u n c ;n uc iôl i n t k i m u àl i hp )gn rt u ih àl t hn( gn rt àhn ìht non m m c d oáig p h i hp aig maht i h ãx c hc t các àv gn gn c a c gn t oh các i n t k .gn rt àhn a c t hc t v s c ,n s iàt n uq o b c iv gnort gn rt púig nàb a nêrt i ht ,na gnôc ,gnòhp nâd gn l c l hgn — .non m m gn rt a c oàrt gnohp các h gn àv aig maht gn gn c àv hnyuh hp gn yuH — . hc nêib c a hc non m m nêiv oáig àl t hn ,non m m nêiv oáig ohc p hn uht rt h gn hp a n yuq hníhc i v t ux — .non m m gn rt a c u c uhn i v p h ùhp gn b t m óc t p c n ik u i o t gn hp a n yuq hníhc i v u m maht nâd gnôn i h a c h gn ht hnarT — : hn n v các gnort i h ãx c hc t các i v p h i hp ht óc non m m gn rT .gn hp a a c non m m c d oáig n irt táhp p ihgn s púig i l n uht n ik u i gn hn gnort t m àl s àv p h gn t gn cát t m hnàht o t s c t T .non m m gn rt a c rt c d oáig gn t oh ohc c c hcít h gn aig maht ht óc gn l c l gn hn àl gn c ...ãx/gn hp na gnôc , p ht hc i h ,i ut oac i gn i h ,hnib n ihc u c i h ,nâd gnôn i h hn i h cáC * IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 ?cáhk i h ãx c hc t các i v non m m gn rt a ig p h i hp ht óc oàn gnud i n gn hN ?oàn ht hn a hgn ý óc cáhk i h ãx c hc t các i v non m m a ig gn rt p h i hp c i V I ỎH UÂC .1 .cáhk cứhc ổt các iớv non mầm gnờưrt aữig pợh iốhP :7 gnộđ tạoH
 20. 14 NM ELUDOM | 62 àhn yâx hn d ív( ht c ó oàn gn t oh t m ohc nâhn ác àv ht p t t hnik c hc t các ,nào p t ,it gnôc các a c n it rt iàt : rt iàt n ugN — : hn n ugn s t m óc y ht ohc t c ht hn ,non m m c d oáig c v hn l oàv t u c n iàogn àv gnort t u àhn các gn yuh ,hcíhk n yuhk páhp i ig óc n c gn rt àhn àv gn hp a o hnãL .gn rt nauq àv t iht n c t r àl non m m c d oáig ohc hníhc iàt rt h aig maht n ik u i óc gn t i móhn các gn yuh c iv nên p h n h n hp óc nòc c n àhn hcás nâgn t hníhc iàt t u s ,yan n ih non m m c d oáig i V * .c d hnàgn u c uêy oeht oác oáb hnàgn nab các u il s p c gnuc àv gn hp a n yuq hníhc i v gn rt àhn a c gn t oh uq t k oác oáb oàv a m n gn H .t t n irt táhp yâc cós m hc nêiv oáig các ,p l các gnôc nâhP — .gn hp a a c hnìh n yurt ,hnaht n yurt gn ht h nêrt n yurt nêyut iàb t iv aig maht i gn gn l s àv naig i ht ,yâc s hnad ihg ;gn rt àhn rt h ã gn hp a hnàgn nab các àv n yuq hníhc o hnãl n m c ht i G — . rt y d àv n yurt nêyut gn d s hn hnìh i l ihg aremac yauq ,hn p hc ht óc ;oàrt gnohp nêiv gn aig maht hnis c h m ahc n id i nab hgn — . v iuv n hp mêht gn t oh ohc v c i ht gn ,yàn gn t oh nauq maht c rt àv nêiv oáig gn ht yàgn oàv yâc gn rt c hc T — ...i t c n ,ôx ,gn x ,c uc : hn c gn d gnùd s t m b n uhc ;yâc gn rt m i a b n uhC — ... c ,u ih u hk nôr gn b ,ià aol gn ht h auq non m m gn rt yâc gn rt n yurt nêyut l c hc T — .)...mór uâs u ihn óc yâc i ol gn hn ,i h c m ihn ô yâg yâc gn hn gn rt gnôhk õr ión( non m m gn rt nâs ìg yâc i ol àv yâc s gn rt n hn c nix h i v ík gn àv hnàgn nab các i v n c p iT — .)...hnib n ihc u c i h a c yah c uq T n rt t M a c c oh nâd gnôn i h a c ,nêin hnahT nào a c yâc s ht c nix ht óc( hnàgn nab các a c rt h c nix àv gn rt a c hc oh k v gn hp a n yuq hníhc i v hnìrT — .gn rt nâs ohc tám gnób y l hnax yâc gn rt hc oh k gn d yâx t hc hc b nác p H — :yâ uas màl c b các hnàh n it àv gn rt àhn ohc yàn gn rt hc t b m n ,n c p it gnóhc hnahn i hp gn rt u ih ,c h gn rt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2