intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
420
lượt xem
40
download

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp học viên phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học; biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của học sinh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

 1. 92 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK cùc hcÝt cäh y¹d gní−h oeht cäh iµb hc¹oh Õk pËl gn¨n ÜK 31 HT ELUDOM YỤHT ƯHN GNÙHP
 2. 31 HT ELUDOM | 03 ...c c hcít c h y d gn h oeht c h y d páhp gn hp n hc a l hcác t ib a hc nêiv oáig s t M .c h y d gn t oh ohc v c hp nit gnôht c g n ugn hn cáx hcác t ib a hc ,y d iàb cúrt u c àv gnud i n hn cáx hcác t ib a hc nêiv oáig s t M .hnis c h a c hnìrt i v os gn n áuq uêit c m gn hn óc nên hnìrt gn hc gnort gn n k ,c ht n ik n uhC oàv tás máb a hc y d iàb uêit c m hn cáx ihk nêiv oáig s t M .nêiv oáig ohc t iv uêit c m àl i hp gnôhk hc y d iàb gnox c h ihk uas c t i hp hnis c h àm uq t k àl y d iàb uêit c m ,y d iàb uêit c m gnú hn cáx hcác t ib a hc nêiv oáig s t M .gn rt úhc nêiv oáig s t m c a hc n v c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p l c i V .”y d ig a c a n t m gnôc hnàht àl t t c h y d hc oh k óc“ nên ohc ,nêiv oáig a c c h y d hc oh k b n uhc c iv oàv u ihn t r c uht hp y d ig a c i b hnàht S .p l nêl nêiv oáig c gnôc àl c h y d hc oh K .nêiv oáig a c p ihgn hgn c ht ý àv m hp s m ihgn hnik ,c h aohk hnìrt c t ib n hn ht óc ,c h y d hc oh k auq ;nêiv oáig a c oá c m hp s m hp n s àl c h y d hc oh K .nêiv oáig a c m hp s ý ,uêit c m ,c h y d páhp gn hp àv gnud i n n ih ht ó gnort ,c h iàb t m ohc m hp s k t iht n b àl c h y d hc oh K .ná oáig k t iht àl i g nòc yah ,c h y d hc oh k k b n uhc i hp nêiv oáig ,c d oáig gnud i n t t y d gn ig ,y v oD .c d oáig gn t oh àv c h iàb các gnort t hn y àv t hn ht c n ih ht c c d oáig hnìrt gn hc gnud i N .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h iàb i ol i m k t iht àv iahk n irt ,i ol nâhp hcác õr màl s yàn eludoM .hnis c h a c cát gn t àv c c hcít hnít yuh táhp c h y d gnort gn rt nauq t u y t m àl c h iàb hc oh k p L . s k i gn a c k t iht c iv gnôc i v ív ht óc yàn c iv gnôC .c h y d hgn a c gn rt nauq c iv gnôc t m àl c h iàb hc oh k p L NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 13 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h iàb hc oh k k t iht u c uêy ,c b các c uêN — .hnis c h a c c c hcít hnít yuh táhp c h y d gn h oeht p l nêrt c h iàb i ol i m iahk n irt hcác t iB — .c h iàb i ol i m a c u c uêy àv c h u it c h iàb i ol các c t ib nâhP — :gn n hk óc nêiv c h ,yàn eludom gnox c H UÊIT CỤM .B .c h u it náoT nôm gnort iàb s t m k t iht hnàh c hT — .p t n yul iàb i ol iahk n irt hcáC — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol iahk n irt hcáC — .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h iàb hc oh k k t iht c b cáC — .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h y d hc oh k p l v gnuhc m in iáhK — :uas hníhc gnud i n 5 m g eludoM .c c hcít c h y d gn h oeht ht c c h iàb t m c h y d hc oh k p l hcác t ib nêiv oáig púig s yàn eludoM .t iht n c c s t h àl c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p l nêiv oáig n d gn h c iv ,y v ì V
 4. 31 HT ELUDOM | 23 .c h iàb a c uêit c m gn hn c t hnis c h púig m hn hnis c h i v hnis c h a ig ,hnis c h i v nêiv oáig a ig cát gn t h nauq i m n ih ht , ht c c h iàb t m ohc c h y d hc oh k gn d yâx àl c h y d hc oh k p L .c h iàb a c n b c t hnàht 4 àl i g c , uq t k àv páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m a ig c u h h nêil i m c n ih ht ,c h nôm hnìrt gn hc a c n b c n ht hnit n ih ht c h t it t m a c )ná oáig yah( hc oh k àl )ná oáig k t iht àl i g nòc yah( c h y d hc oh K cọh yạd hcạoh ếk pậl ềv mệin iáhK .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II .c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k n b t m a c u c uêY — .gn ht n yurt ná oáig i v c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k t ib nâhP — .c h y d hc oh k p l a c a hgn Ý — ?ìg àl c h y d hc oh K — :uas v m ihn s t m n ih c ht p ihgn gn i v i oart ,i l hn yãH .c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p l v u il iàt gn hn c ã ht óc c oh ,c h y d hc oh k p l gn t ã n B ỤV MỆIHN .I hnis cọh aủc pật cọh cực hcít hnít yuh táhp cọh yạd gnớưh oeht cọh yạd hcạoh ếk pậl ềv gnuhc mệin iáhk uểih mìT :gnộđ tạoH HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH CỰC HCÍT HNÍT YUH TÁHP CỌH YẠD GNỚƯH OEHT CỌH YẠD HCẠOH ẾK PẬL ỀV GNUHC MỆIN IÁHK 1 gnud iộ N GNUD IỘN .C
 5. 33 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK các c t gn hc ,p t c h gnud i n hn l m ihc c l t hnis c h hn móhn oeht c oh p l c gn t oh các n d gn h ,c hc t , k t iht i gn àl òrt iav gnó i hp nêiv oáig i gn i h iò c c hcít c h àv y D gnốht nềyurt ná oáig iớv cực hcít cọh yạd gnớưh oeht cọh yạd hcạoh ếk tệib nâhP .3 .c h i gn ohc p t c h úht gn h i l me ,m c hnìt ,gn t t n c c hcít gn cát ,c h t páhp gn hp gn d i b ,n it c ht oàv c ht irt gn d n v c l gn n ,cát p h c l gn n gn d i b ,c ht irt oac gnân m hn hnis c h àv nêiv oáig c a c o t gnás ,gn hc ,cáig t ,c c hcít hnít c yuh táhp c h ig ohc púig c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p L .c h aohk hcác t m ó nit gnôht gn hn hn àv u ih hnis c h púig s c h aohk t t rt t m oeht nit gnôht p c gnuc c i V .u c uêy oeht t iht n c rt h n it gn hp các àv ig gnort gn d s c p t c h gn n k ar a ,nit gnôht a c c h aohk t t rt o b m púig àv c h iàb a c gnud i n ar hc c h y d hc oh K .o hk maht n ugn t m nêiv oáig ohc p c gnuc c h y d hc oh K .y v c h t it t m a c i gn h ohc gn n d n b àv u ib áohk i ht t m hn óN .gnàr õr i gn h t m nêiv oáig ohc p c gnuc s t t c h y d hc oh k t M …naig i ht a ht ,naig i ht u iht p h gn rt các gnòhp y d gn ig gnud i n m ig gn t ,naig i ht gnuhk hn hc u i c iv gnort n h gnàd d s nêiv oáig ó t — t ib i hp c ub t b hnis c h àm mât gn rt n hp — gn rt úhc c n c c h iàb v n gnàr õr ar hc v gn d cát óc c h y d hc oh k p l ,n h gn rt nauQ .n h t t c c h iàb v n i m ohc hnàd naig i ht íl n uq nêiv oáig púig ón i b ,gn rt nauq t ib c òrt iav t m óc c h y d hc oh k p L .c h aohk hcác t m gn ig iàb oàv y u il iàt n ugn gn hn gn d gn c iv gnort gn rt nauq t r òrt iav t m gnó n v gn c c h y d hc oh k p l naig i ht ìht n s óc ã ó môh yàgn c h iàb a c u il iàt yah aohk oáig hcás ihk c yagn , b n uhc naig i ht n c gn c oàn c h iàb t m ìk t B cọh yạd hcạoh ếk pậl aủc aĩhgn Ý .2
 6. 31 HT ELUDOM | 43 .hnis c h a c gn t oh các n d gn h ,c hc t nêiv oáiG — .móhn oeht .ihg ,ehgn gn ht hnis c H — /p l c c iv gnôc các n ih c ht hnis c H — .i ig gn ig ,hnìrt t yuht nêiv oáiG — .hníhc àl gn t oh hnis c H — .hníhc àl gn t oh nêiv oáiG — p l nêrT .3 p l nêrT .3 .hnis c h ↔ hnis c H — .páhp gn hp .hnis c h → nêiv oáig t nit gnôhT — + c ht n ik → hnis c h ↔ nêiv oáiG — .c h gn t oh → y d gn t oH — .y d gn t oh → c h gn t oH — .nêiv oáig .hnis c h a c gn t oh oàv gnurt p T — a c gn t oh oàv gnurt p T — gnud i n n oS .2 gnud i n n oS .2 .áig hná c n c ,iht hk uêit c M— .áoh nâhp uêit c M— .i t t n um gnom uêit c M — .n irt táhp uêit c M— .gnuhc uêit c M — .p t c h uêit c M— .y d gn ig uêit c M — uêit c m hn cáX .1 uêit c m hn cáX .1 c c hcít gn h oeht i m i gn ht n yurt páhp gn hP :i m i u ihn óc gn c c h y d páhp gn hp i m i gn h oeht c h y d hc oh k p l hcác ,y v ìv hníhC .nit gnôht hgn gnôc gn d gn óc i n ih c h y d n it gn hp các gn d s ,c c hcít c h y d páhp gn hp các i v gn ht n yurt c h y d páhp gn hp các p h i hp c iv auq gnôht nêiv oáig a c n d gn h ,c hc t s i d c ht n ik áhp máhk ,m ik mìt t i hp hnis c h i h iò hnis c h a c c ht n hn gn t oh áoh c c hcít gn h oeht c h y d páhp gn hp i m i .gnòl c uht c h ,cóm yám hn ihg hcác gn b uht p it gn ht hnis c h nòc ;i oht c u y hc nêiv oáig ,hníhc àl hnìrt t yuht c h y d páhp gn hp gn d s ,u ihc t m ht n yurt ,c ht n ik i ig gn ig ,oáb gnôht òrt iav gnó nêiv oáig ,gn ht c h y d hnìh ôm oeht ,aik c rT .hnìrt gn hc a c u c uêy oeht iáht ,gn n k ,c ht n ik uêit c m
 7. 53 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK .hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i vi oart ht óc n B .gn ht c h y d gnort àv c c hcít c h y d gnort uêit c m t ib nâhP — ?c h iàb uêit c m t iv i hp oas i T — ?ìg àl c h iàb a c uêit c M — :uas nit gnôht s t m ar a àv )...nêiv oáig hcáS ,c h iàb t m hc oh K( u il iàt u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I cọh iàb uêit cụm uểih mìT :1 gnộđ tạoH :H NÌRT NẾIT .c c hcít c h y d gnort gn t oh các c hc t hcác t iB — .c c hcít c h y d gnort b n uhc hcác t iB — .c c hcít c h y d gnort uêit c m c m N — .c h iàb t m hc oh k k t iht c b các c m N — :gn n hk óc c h i gn ,yàn gnud i n hnàht nàoh ihk uaS :UÊIT CỤM HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH CỰC HCÍT HNÍT YUH TÁHP GNỚƯH OEHT CỌH IÀB HCẠOH ẾK ẾK TẾIHT CỚƯB CÁC 2 gnud iộ N . m t hc hnít gnam i hP + .p l nêl ihk gnàd d gn d s i hP + .c h ig gnort hnis c h a c gn t oh c hc t c iv c n ih hT + .gn ig iàb gnud i n a c gn c c n ih hT + .hnis c h a c c c hcít hnít yuh táhp c iv n ý úhC + .hnìrt gn hc a c uêit c m c n ih hT + cực hcít cọh yạd gnớưh oeht cọh yạd hcạoh ếk tộm aủc uầc uêY .4
 8. 31 HT ELUDOM | 63 .)c h iàb i uc( c ht n ik t n yurt c ihk uas c màl gn n hk óc c h i gn àm gn hnàh t ôM :ìg màL + :hnàht u c t u y ab óc i hp n C : ht c uêit c M — .y d iàb a c uêit c m i l áig hná c iv yah ,y d iàb uq t k áig hná c iv ohc púiG + .n h t t c ná oáig b n uhc c iv ohc n ik u i o T + .p h ùhp c h y d t uht k àv páhp gn hp n hc a l ht óc y d i gn púiG + .cúht t k m i n u i hk m i t y d hnìrt áuq ohc u d hná púiG + : l i b ,iàb a c uêit c m hn cáx n c ,y d iàb t m hc oh k p l ihK — .”...c hn cáX :i hp nêiv oáig ,yàn iàb y D :t iv gnôhk ,”...c hn cáX :i hp hnis c h ,yàn iàb gnox c H“ :t iv i hp ,y v ì V .nêiv oáig ohc i hp gnôhk hc hnis c h ohc àl ar uêit c m ìht ”hnis c h oàv gn h c h y d“ m i nauq oehT .p h ùhp ,gnàr õr , ht c uêit c m hn cáx i hp n c y v ìv ,gnùc i uc uq t k áig hná s c àl uêit c M .t ux n s n o gnôc t m yah hnìrt áuq t m a c ht c hcí iác àl gn c c t ,”m hp n s“ àl ,”ar u “ àl uêit c m ìht ” hgn gnôc“ m i nauq oehT .c h iàb cúht t k ihk uas ìg c màl gn n hk óc c oh oàn ht hn s c h i gn c iv v ión àl uêit c m ,cáhk hcác ióN ...gn hc uêit c m ,c h iàb uêit c m : d ív ,n ih c ht hn ht p t c oh nâhn ác od ,n gn naig i ht gnort c t ht óc ,n h n gn , ht c uq t k t m i t ión n um àl uêit c M ...0202 m n n yan t maN t i V c d oáig n n a c hcí c m : d í V .c l n ihc hnít óc ,n h iàd ,táuq iáhk hcác t m n gn h uq t k i t ión n um àl hcí c M .ó oàn c iv gnôc t m n ih c ht hnìrt áuq t m a c n gn h uq t k i t ión n um u uêit c m àv hcí c M .uêit c m àv hcí c m c t ib nâhp n c ,c h iàb uêit c m hn cáx ,nêihn yuT .c h iàb uas hnis c h hnàht hnìh n c iáht àv gn n k ,c ht n ik m g hnìrt gn hc gnort hn yuq c ã gn n k ,c ht n ik n uhC oàv c n c i hp n c c h iàb a c uêit c m hn cáx c i V IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II
 9. 73 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK .c d oáig hnìrt gn hc gnort hnàht nàoh c n c iáht v u c uêy àv .aohk oáig hcás gnud gn n k ,c ht n ik n uhC oàv c n c i n oàv c n c gnuhc gnuhc hcác hn cáx c c h iàb a c uêit c M t m hn cáx c c h iàb uêit c M .c h iàb c h ihk uas àv gnort iáht ,gn n k ,c ht n ik v c .hnis c h àv nêiv oáig a c t n c hnis c h ,c h iàb a c hcí àL màl n c c iv gnôc àv v m ihn uêN c c hcít c h y d gnort uêit c M gn ht c h y d gnort uêit c M :àl ht c ,c c hcít c h y d gnort uêit c m àv gn ht c h y d gnort uêit c m õr t ib nâhp n C .naig i ht v n h i iG — T .p h ùhp/ t c hT — R .c t — A .c o — M . ht C — S :”TRAMS“ uêit c m t iv c t yuQ + :íl n uq àhn yah y d i gn ohc t iv gnuhc uêit c M — .”…c v hn l gnort i m c l gn n ,c ht n ik gn hn c t n c hnis c h ,gnox c h ihk uaS“ : d í V .c h iàb i m uas c óc c l gn n ,i gnom iáht ,t n c c ht n ik gn d i d t n id c gn hT .hnis c h àv nêiv oáig i v i íl n uq àhn a c i gnom uq u ih àl ó .i gnom uq t k t uêim m hp s ý hc gn hn àl ó :c h i gn ohc t iv hnàd ht c uêit c M — .c n hn p hc ìht oàn c m c t i hp c h i gn i h iò n ih c ht n uhc uêit yah íhc uêit gn d S :n uhc uêiT + .ar n id s iv hnàh các hn yuq n h i ig àv n ik u i các ar uêN :n ik u i + .c gn l o c oh c tás nauq ht óc gn hnàh t gn các gnùd i hp ,yàn u i t n id
 10. 31 HT ELUDOM | 83 gn c hnis c h rt h n it gn hp gn hN …m hp s n ik u i àv gn rt iôm p l o t ,òrt àv y ht a ig cát gn t àv p it oaig rt h ,t hc ht gn oal púig rt ,y d gn ig n d gn h ,o hk maht u il t p c gnuc :i ol các m g nêiv oáig rt h n it gn hp các ,n h gn hC .a n n h ht c gn n c hc gn hn t ib nâhp n c ,y v hn móhn i m gnorT .hnis c h àv nêiv oáig c i ht gn rt h ,hnis c h rt h ,nêiv oáig rt h :móhn 3 hnàht hn yuq c gn n c hC .ìg gn d cát óc ón ìht gn d s ihk àv ìg rt áig a hc màh ht i m àl a hgN . ht c hcác t m gn n c hc v hn cáx c + .ó iàb a c ùht c u il c h àv n it gn hp gn hn hn hc oh àl mât gn rt ìht c h iàb k t iht ihk gn hN . b n uhc i hp nêihn gn ìht …y ig , v ,túb , k c ht m g oab p t c h c gn d các ,hnít c ht ,aohk oáig hcás ,gn b hn oàn c h iàb àv nôm c t b ,oàn cúl c t b óc i hp gn ht gnôht n it gn hp cáC .gn ht gnôht gn rt hnìt n h nàn oèhgn c gnôhk gnàc àv gn b gnagn gnôhk ,i m t u y gn hn óC + :uas n b c íhc uêit ab oeht hn hc oh c u il c h àv n it gn hp cáC — IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II .hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i v i oart ht óc n B .c h iàb gnort gn d s ht óc nêiv oáig àm màl t c h y d n it gn hp iàv t m ar a — .c h u it gnùd gn ht c h y d n it gn hp s t m êk t iL — :uas nit gnôht s t m t ib ohc àv u il iàt u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I cọh yạd nệit gnơưhp uểih mìT :2 gnộđ tạoH .c ”m .c ”m “ ,”o “ ,tás nauq àv áoh ,o ,gno ,nâc“ gnôhk àv c tás gn l ht óc , ht c gn hnàh t gn nauq óhk ,áoh gn l c a hc hnis các gn b t u ib c uêit c m cáC c h a c c t n c uêit c m cáC c c hcít c h y d gnort uêit c M gn ht c h y d gnort uêit c M
 11. 93 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK ,i h uâc àl ó .gn hc ,gnóhc hnahn i gn t o t t ht óc àv d n ig ,gn ht gnôht ,n ib hp u il c h àv n it gn hp gn hn nêit u n hc a L + ... s t uht k aremac , t n i u il iàt ,c d oáig m m n hp :n h gn hc ,i n ih t r ht gn hn c k ,n it gn hp u ik yah i ol gn hc t m gn d m l nên gnôhK .gn n a àl t h c rt ,n it gn hp a c gn d s n it àv gn d a hníT + .nit gnôht gn a hc àv oh hnim hc gnôhk hc oac cát gn t hnít óc àl c t , c h i gn a c gn t oh gnort c gnôc òrt iav gnó u y hC + .c h iàb uêit c m i v p h ùhp …p l íl n uq ,c hc t ,áig hná ,c h y d t uht k àv páhp n ib ,páhp gn hp gn d pá ,p t c h gnud i n hcít nâhp àv cáht iahk :t m u ihn nêrt nêiv oáig a c gn t oh hcí c m các ohc t irt rt H + .i h h ón màl gnôhk ó u i u n n it gn hp a c ht c gn n c hc gn hn mêht cáht iahk ht óc gn hn ,p ihgn gnôc b t iht àv t uht k n it gn hp àl ó u n n it gn hp a c óc n v gn d s àv k t iht c t nêyugn ht nâuT + :uas c t yuq s t m oeht k t iht c gn ht u il c h àv n it gn hp cáC — … rt hníhc ,c o ,áoh n v , m m ht m i c gn hn àl c t ,i h ãx t hc n b v ;nâhn ác c c hcít hnít àv m c cúx , ut írt hnìrt áuq các n ,gn n v àv hnìh ht , ohk c s n ,gnuhc ión cáig m c các ,cáig hníht ,cáig ht n nauq nêil óc m i c gn hn àl c t ,íl mât àv c h hnis t hc n b v ;cáhk t uht k m i c gn hn àv …gn d hnìh ,c s uàm ,gn l i hk ,gn l s ,o t u c ,c ht hcík ,u il t v i ol àl c t ,íl t v t hc n b v gnàr õr hn cáx s i h iò yàn íhc uêiT . ht c t hc t v c ht hnìh óC + …;p t c h n d gn h ;t hc ht gn oal púig rt ;uahn i v àv nêiv oáig i v cát gn t , rt h ;)íl n uq ,p it oaig ,c ht n hn( gn t oh hnàh n it c gnôc ; oh hnim ,n ik s ,nit gnôht cáht iahk àv m ik mìt rt h :gn n c hc oeht aihc c i ol u ihn óc
 12. 31 HT ELUDOM | 04 .hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i v i oart ht óc n B .gn ht c h y d àv c c hcít c h y d gn t oh c hc t t ib nâhP — .c c hcít c h y d gn h oeht p t c h gnud i n k t iht hcáC — .c c hcít c h y d páhp gn hp a c gn rt c — .p t c h gnud i n k t iht c t nêyugN — :uas nit gnôht s t m t ib ohc àv u il iàt u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I pật cọh gnud iộn ếk tếiht cệiv uểih mìT :3 gnộđ tạoH .”hnìrt t yuht“ ,”péhc“ ,”c “ àl .uahn cáhk c c hcít u y hc ,u i n gn ht c h y d c h y d t uht k các ,c ht hnìh các ,c h t uht k các ,c ht hnìh các ,c h y d y d páhp gn hp các p h i hp gn d S páhp gn hp các p h i hp gn d S .)t iht n c p t c h gnùd b n uhc àv u il iàt c ,n it c ht i v c ht n ik n g gn n k hnàh c ht ,p t iàb màl ,iàb b n uhc( .àhn v c h iàb b n uhc hnis c h n d gn H p t iàb màl hnis c h n d gn H .hnis c h móhn àv nâhn .nêiv oáig ác ,nêiv oáig ohc c h y d gnùd êk t iL a c c h y d gnùd các êk t iL c c hcít c h y d gnort b n uhC gn ht c h y d gnort b n uhC .c m gnú mât nauq c a hc i l gn hn ...p t n yul ,art u i ,u c nêihgn ,n ul o ht ,n ik s ,nit gnôht ,ión i l hn gn ht gnôht t uht k các s c nêrt áoh c c hcít c h y d páhp n ib các c hc t uq u ih óc t r n it gn hp gn hn àl p t c h u ihp àv i h uâc ,yan n iH .hnauq gnux óc n s t v các ,p t u s t u il iàt các , k t iht t oh các ,gn d yâx t hnìh ôm các ,hnìh a yah gn b ,mâ ihg a yah gn b n o hcírt ,hn hnart yah oáb hcás n o hcírt
 13. 14 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK u c c ar i g n c gnud i n t ôm hcáC .c h i gn a c gn t oh các a c gn t i àl p t c h gnud i N :u ih ht óc c oH .p t c h gnud i n a hc iàogn nêb gn rt iôm àl gn t oh các ,cáhk hcác ióN .n ih c ht i hp c h i gn àm gn t oh các a c t hc hnít àv cúrt u c c n ik D + .m in iáhk gn m c uht i g n g a hgn hn gn hn ht gn t gnort ón i h hn l gnôhk u n m in iáhk ,a hgn hn các c i h hn l ht gnôhK .m in iáhk gn m n m hc gn i hp n v ìht oàn cigôl oeht ùd gn hN .hc d n id c oh p n yuq gn noc oeht n h gn hc ,hn t hn cigôl oeht m in iáhk t ôm àv yàb hnìrt gn c nêiv oáig hcás àv aohk oáig hcás n b n v gn ht gnôhT .gnôuv cáig mat — cáig mat — t hn hc hnìh — cáig t gn m gnort m n gnôuv cáig mat a c t hc hnít : d í V .ón a hc m in iáhk gn m ht nàot gnort m in iáhk a c n hp hnàht gn hn gn ht h óc c hc T + .c h iàb a c c m các àv iàb ,gn hc nêt t hcác auq yàn c t yuq õr n ih ht ã aohk oáig hcás gnort ,uâl T …t hn hc p h hnìh hcít ht hnít ;gnaht hnìh a c m i c : d í V … ht ux ,c l gn ,iv hnàh ,u ih u d ,m i c , ht c ht ,gn n c hc ,cigôl ,cúrt u c ,c ht hnìh :gnúhc a c óc ht óc ht óc hn c aíhk gn hn t n ik s yah t v s ,hnìrt áuq a c t hc c ht õr hC + yạd iàb aủc pật cọh gnud iộn ếk tếiht àv ảt ôm cắt nêyugN .1 .c h àl i hp a hc gn c nêihn t t àv gnud i n i h hn l àl i hp a hc nàot nàoh gnud i n t ôm s i h hn l ìv ,t v c h àl hníhc ó ìht yàn t ôm s c i h hn l hc u N . s c ht gnud i n óc gnôhk ,gnud i n t ôm s óc hc nêiv oáig a c gn nôgn yah hnìrt gn hc n b n v gnorT .c d oáig hnìrt gn hc àv nêiv oáig iàogn nêb nauq hcáhk i t n t àl gnud i n ìht c d oáig hnìrt gn hc gnort àv nêiv oáig c ht ý àl uêit c m u N .p t c h gn t oh a c gn t i àl y d iàb gnud i N .)…i h ãx h nauq ,i hc ,t uht hgn ,gn oal ,t hc ht gn n v ,íl n uq ,p it oaig ,c ht n hn( gn t oh gn t i các c ht hnìh i d uêit c m t n id s àl c t ,uêit c m a c áoh gn t i iáht hnìh àl u ih c gn t oh c t nêyugn oeht y d iàb gnud i N IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II
 14. 31 HT ELUDOM | 24 .ial gn t gnort hn gn c i t n ih ,gn rt àhn iàogn àv gnort gn s c uc gnort t iht n c c l gn n các n irt táhp hnis c h n d gn h c h y d hc oh k p l t ib n c nêiv oáiG .c d oáig hnìrt áuq a c mât gnurt hnàht rt i hp hnis c h ohc p t c h gn t oh các c hc T .n yul nèr , l c b c i h c óc o t gnás àv hc t hnít c yuh táhp nòc àm c ht n ik c hn l m ihc gn hn gnôhk c h i gn ,ó auQ .nâhn ác i m a c gnêir m i nauq yàb hnìrt nêiv gn c ,hnìm a c hcác oeht n v t yuq i ig páhp i ig các ar a hcíhk n yuhk c ,m ihgn íht màl ,i oart ,n ul o ht ,tás nauq p it c rt c ,gn uh hnìt gn hn oàv t c c h i gn ,p t c h gn t oh các oàv aig mahT .t ib ã u i gn hn s c nêrt t ib a hc u i gn hn áhp máhk c l t c h i gn hcíhk n yuhk àl c c hcít c h y d a c u c uêy gn hn gnort t M .c h t páhp gn hp n yul nèr gn rt úhc ,hnis c h ohc gn t oh các c hc t auq gnôht c h y D cực hcít cọh yạd páhp gnơưhp aủc gnưrt cặđ ốs tộM .2 . uq u ih hcác t m p t c h gn t oh các n ih c ht ht óc hnis c h ohc t t n ik u i o t , púig ,n d gn h ,c hc t i gn àl òrt iav ig nêiv oáiG .gn oal i gn a c t hc m hp gn hn àv c l gn n hnàht hnìh ,c ht n ik hn l m ihc s c h i gn ,hnìm a c gn t oh auq gnôht ,gn t oh gn b c H .c h i gn a c òrt iav oac ó od , n v t yuq i ig c l gn n ,o t gnás c l gn n c h i gn n irt táhp m hn àl c c hcít c h y d a c hcí c M .t t gnàc ht c gnàc t ôm ht hn c gnôc gn hn gn l s ,i ol u ik n hc a l t ib àv … s , oh ,gn rt u ib ,hnìh ôm các gn d s gn n k óc i hp ,yàn u i màl .o hk nêyuhc hcás c oh nôm nêyuhc hnìrt oáig các yàb hnìrt ihk oá uhc t r hcít nâhp c h aohk àhn các c ã yàn u i .hnít m c gn t i c oh ,iv hnàh gn n k c oh gn hnàh t ôm s hnàht gn t u rt gnud i n n hp hnàht các n yuhc yuq gn g c n C .c hn gn c hcác t m gn t oh các hn n i hp t iht t hn gnôhk gn hn ,gn t oh các a c gn c àv t hc hnít ,u c c ,cúrt
 15. 34 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK i ig ,yàb hnìrt ,p it oaig ,cát p h gn n k các n ihk u i ,c hc t c l gn n c h i gn n irt táhp àv hnàht hnìh i ht gn ,nâhn ác i m a c gn hc ,c c hcít hnít hcíht hcík s m ihgn hnik s aihc s ,n b auq c h c nòc àm y ht auq c h hc gnôhk c h i gn ,ó h nauq i m các gnorT .òrt — òrt ,òrt — y ht h nauq i m các gnort cát p h p t c h gn rt iôm oàv h t n c ,hnìm a c gn n hk n irt táhp , l c b n ik u i óc c h i gn .c h i gn a c a i t gn n hk yuh táhp m hn nâhn ác i m a c gn n hk i v p h ùhp rt h c m ,p t iàb/ v m ihn các gn d yâx ,ó s c nêrT .hnis c h i m a c p t c h v m ihn các hnàht nàoh n it , gn c ,c ht n hn hnìrt v áoh nâhp s n mât nauq n c nêiv oáig ,c c hcít c h y d gnud i n k t iht ihk gnorT .móhn c h i v p h i hp ,nâhn ác i m a c p t c h gn t oh gn c gn t ý úhC cực hcít cọh yạd gnud iộn ếk tếiht gnort uầc uêY .3 . hc t hc hcác t m gn rt àhn àv hnì aig a ig h nêil , t c ht oàv c h ã c ht n ik các h nêil púig ,a hgn ý óc c ht hnìh t m àl c h ã gn n k các n yul nèr ht óc me các i l n uht n ik u i o T .hnì aig i t t c ht n ik u i oàv c h ã c ht n ik gn d n v hnis c h hcíhk n yuhk n c àhn p t iàb các ,c c hcít c h y d gnorT .nêiv oáig a c n d gn h s óc gnôhk ihk p l nêl ig iàogn gn t oh các gnort àv àhn c àm nêiv oáig a c n d gn h s i d p l nêl ig gnort hc gnôhk c h t ,gnôht hp gn rt hn p l gn hn t yagn c h t gn n hk yuh táhp ,gn hc p t c h gnas gn ht p t c h t n ib n yuhc ar o t ,c h gn t oh oàv mât gn rt gnurt p t c c hcít c h y D .c hc t nêiv oáig od p t c h gn t oh các aig maht cáig t ,c c hcít s hnis c h ,n gnú p t c h c gn àv u c uhn c hn cáx ã ihK .gnúhc c h i hp oas ìv àv ìg gn hn c h i hp n c hnìm i ig íl t ,u ih hnis c h ohc màl s yàn u i . t c ht gn s c uc oàv c ht n ik gn d n v àv u ih gnôht ,c ht n hn hnis c h púig hnìrt áuq àl hníhc ó ,c ht n ik téhn i hn c iv ohc yaht n it c ht a c n v t yuq i ig oàv c ht n ik gn d pá ,n it c ht a c n v các tás máb c h y D
 16. 31 HT ELUDOM | 44 ,p l c c iv màl hcác n yul nèr t ,c l t ,c c hcít hnít oac yuh táhp m hn hnis c h a c úht gn h ,mât nauq s n gn rt úhc c h àv y D .i h ãx n it c ht gn s c uc gnort ó c ht n ik gn hn a c t iht n c s ,gn d cát , rt áig c u ih c h i gn àv oac gn d gn hnít óc c ht n ik ohc màl yàn u i .i h ãx n it c ht a c hn gn c c h i gn a c hcí i l ,u c uhn i v n g n c gnud i n cáC .gn h hn ,u iht i ig nêiv oáig od gnud i n các s gnort n hc a l c oh t ux t hnis c h od ht óc u c nêihgn ,u ih mìt gnud i n cáC . hn móhn c oh nâhn ác oeht ht óc u c nêihgn c i V .yàn gn t uht a c y a hgn oeht mât gnurt màl hnis c h y l gn rt c àl hníhc ó . uq t k yàb hnìrt àv n v t yuq i ig u c nêihgn hnàh n it c l t ,hcíht mah ,mât nauq hnìm àm n v n hc a l gn hc c hnis c h ,nêiv oáig a c n d gn h s i D :hnis c h a c úht gn h àv mât nauq s n gn rt úhc c h y d gn t oh k t ihT — cực hcít cọh yạd gnớưh oeht pật cọh gnud iộn ếk tếiht hcáC .4 .p t c h gnort gn hnìb i h c o t àv p t c h gn t oh áoh c c hcít ,i h ãx p it oaig gn n k ,c ht n hn gn n k gn hn hnis c h n irt táhp m hn cát p h S .móhn a c nêiv hnàht các t c uht u il nêyugn gn hn i v p t c h àv c iv màl hnis c h i h iò cát p h p t c h c i V .p t c h gnort cát p h c m n ih ht móhn gnort c iv gnôc àv v m ihn aihc nâhp S .hnis c h các a ig uahn n l c ub gnàr àv cát gn t s oac nòc ,uahn gnùc c iv màl hnis c h hnìrt áuq gnort nâhn ác gn t oh a c gn rt nauq òrt iav hn m n hn c iv iàogn ,cát p h p t c h m in iáhK . uq u ih mék ,naig i ht t m cát p h gn t oh ohc màl ”i r áhp“ ,cát p h gnôhk n ih u ib gn hn óc c oh i l ,m d a d gn rt hnìt hnárt hnìm a c m ihn hcárt , v m ihn õr hn cáx ,gnôc nâhp c u móhn gnort nêiv hnàht i M . ht c ,gnàr õr i hp oaig c v m ihn i ht gn .uahn n l púig ,gn rt nôt ,cáig t p t c h neuq ióht c h i gn ohc hnàht hnìh n c nêiv oáig , uq u ih óc cát p h p t c h nêihn yuT .n iht nâht p t c h gn rt iôm o t àv ... n v t yuq
 17. 54 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK nòc àm hnis c h a c p t c h gn t oh hn hc u i àv gn rt c ht hn n hn hcí c m m hn hc gnôhk áig hná c iv ,c c hcít c h y d gnorT .i h ãx a c u c uhn c gn pá gnôhk ,mék uq u ih t c h y d uq t k n n d art m ik c iv i v óhp i c h , t c h ,t v c h ,gn ht c h hcác ,ó od y v hn áig hná hcáC .art m ik iàb các a c s m i auq hnis c h a c p t c h uq t k oàv gnurt p t áig hná .áig hná c gn t i àl hnis c h ,nêiv oáig a c c iv àl áig hná ,gn ht c h y d gnorT :òrt a c áig hná t àv y ht a c áig hná s i v p h t k c h y d gn t oh k t ihT — .c c hcít p iht nac gn hn àl nêiv oáig a c rt h S .hnis c h ohc i ht p k rt h tás nauq ý úhc n c nêiv oáig ,n ih c ht ihK .hnis c h i v i rt h n c u c uhn ar o t s c ht hcáht v m ihn t M .péhp ohc n ik u i gnort hnis c h hnìrt gn t ,gn t i gn t ohc k t iht àv gn d a n c v m ihn các ìht gn b nâc s c t ht ì V .hnis c h i v i i b t ht s íl mât àl t ib c ,gn l ol gnam gnaoh íl mât yâg ìht óhk áuq u n nòc ,náhc màhn s c h i gn ohc yâg s d áuq d u n l i b ,óhk áuq nên gnôhk gn c àv d áuq nên gnôhk ar a nêiv oáig àm v m ihN .c h i gn i v i c ht hcáht ar t v m ihn àl t t p t c h v m ihn t M .nêiv oáig a c púig s óc u n c h u it hnis c h ohc yagn gn d pá ht óc yàn gn rt c u ih u D .gn t oh auq gnôht c h páhp gn hp c c h ht óc hnis c h gn r hn m n hn àv n v t yuq i ig gn n k n irt táhp hnis c h ohc púig àl iòt mìt n d gn h gn rt ioc p t c h gn t oh k t iht c i V :iòt mìt n d gn h gn rt ioc p t c h gn t oh k t ihT — .c h y d gnort áoh nâhp c t nêyugn o b m àv c h i gn a c hc t ,c c hcít aig maht s c n uc iôl ,hcíht hcík ohc oas p t c h gn uh hnìt các k t iht i hp n c nêiv oáig ,c h y d gn t oh k t iht ihk ,yàn c iv c n ih c ht .hnis c h a c uq t k yàb hnìrt ,c iv gnôc c hc t gn n k ,o t gnás yud t n irt táhp
 18. 31 HT ELUDOM | 64 .hnis c h a c c h gn t oh rt h m hn nêiv oáig a c y d gn t oh àl ó uas ,hnis c h a c c h gn .nêiv oáig a c t oh oàv hn m n hn àv gnurt p T y d gn t oh oàv t h c rt gnurt p T .hnis c h a c t ib u ih m ihgn hnik n v i v p h t k .aohk oáig hcás gnort c h iàb uêit c m t táhp t ux gn hT p t c h gnud i n t táhp t ux gn hT c c hcít c h y d gnort c hc T gn ht c h y d gnort c hc T gnộđ ụht cọh yạd àv cực hcít cọh yạd gnort gnộđ tạoh cứhc ổt hcác tệib nâhP .5 .oac gnân c s n hc c hc c h àv y d uq t k , ht hN .hnìm a c c h hcác i l mex gn c hnis c h i ht gn .i ht p k hn hc u i àv hnìm a c y d hcác i l n hn nìhn àv hgn yus n c nêiv oáig ,ó s c nêrT .p h ùhp a hc nêiv oáig a c y d hcác yah iàb c h gnôhk hnis c h od àl ar t n v y v hN .iàb u ih gnôhk hnis c h s a y ht ohc ,nêiv oáig a c áig hná àv hnis c h a c uahn n l áig hná ,áig hná t uq t k oàv c n C : d í V .c h hnìrt áuq gnort hnis c h rt h gnùd u y hc yàn páhp gn hP .uahn n l p t c h uq t k áig hná s p l gnùc c oh i ut gnùc hnis c h móhn các ó gnort àm hnìrt áuq t m àl gn gn áig hná .”gn gn “ áig hná àl i g nòc yah ,uahn n l áig hná hnis c h gn t oh k t iht n c nêiv oáig ,áig hná t i v gnùC .hnìm a c hnìrt áuq i l i h n hp ht óc hnis c h àl n h oac c m , uq t k àv hnìrt áuq ,c l n gn hn áig hná s àl nòc àm s m i ohc hnìm t àl n uht n hc gnôhk áig hná T .nâht n b n iht nàoh i yaht n c m i gn hn n ih táhp àv hnìrt áuq i l nìhn , b n it c l n các áig hná hcác c h s hnis c H .p t c h hnìrt áuq a c uêit c m các i v n ih c ht ã v m ihn n hp h nêil t hnis c h àm áig hná c ht hnìh t m àl áig hná T .nêiv oáig a c y d gn t oh hn hc u i àv gn rt c ht hn n hn n ik u i o t i ht gn
 19. 74 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK ...p h ùhp t yuq i ig hcác óc gnôhk u n ar y x ht óc uq u h gn hn ,p g gn ht m l ias gn hN + ;t yuq i ig c h ã iáht ,gn n k ,c ht n ik gn d n v ht óc n it c ht gn uh hnìt gn hN + ;c h iàb gnort hnis c h a c iáht ,gn n k ,c ht n ik gnud i N + :õr n ih ht n c nêiv oáig a c n ul t K — .t yuq i ig n c ná gn hp các àv hnis y n ht óc gn uh hnìt các ,p g d hnis c h àm n hk óhk gn hn n ik d c m g oab ,gn t oh hnàh n it hcáC — .)aohk oáig hcás gnort óc ã gn ht i h uâc( hnis .gn t oh n ih c ht gn l i hT — c h a c i l rt uâc n s b n uhc àv .gn t oh uêit c M — i h uâc b n uhc nêiv oáig :n h gn hC .gn t oh nêT — .t pá hnít gnam gn ht ìht óc u n :õr hc gn ,hnis c h a c p t c h gn t oh n t oh i m i v ,hnis c h a c p t c h ý úhc tí ,nêiv oáig a c y d gn t oh gn t oh các c ht hcác oàv gnurt p T iahk n irt c ht hcác oàv gnurt p T .c h y d hnìrt áuq gnort uahn nex na àv t oh hnil n ih c ht c c ht n ik c gn c ,p t c h uq t k .àhn v áig hná , c iàb art m ik ,c hc t hn p t iàb oaig , c gn c ,i m iàb c h , c n c b cáC .hnis c h a c p t c h iàb art m ik ,p l hn n :p l nêl c b gn t oh các oeht c h y d hnìrt n iT 5 oeht n ih c ht c h y d hnìrt n iT c c hcít c h y d gnort c hc T gn ht c h y d gnort c hc T
 20. 31 HT ELUDOM | 84 .) v n 7 àv c hc 8 m g 78 s( ? v n y m àv c hc y m m g 78 S :i h uâc i l rt móhn C .)i r hnít euq 7 àv hnít euq 01 ób i m ,ób 8 c oh c hc ht 8 m g( hnít euq 78 y l móhn i m ,uas n L + .) v n 2 àv c hc 8 m g 28 s( ? v n y m àv c hc y m m g 28 S :i h uâc i l rt móhn C .)i r hnít euq 2 àv hnít euq 01 ób i m ,ób 8 c oh c hc ht 8 m g( hnít euq 28 y l móhn i m ,u n L + : hn móhn oeht c iv màl hnis c h ohc nêiv oáiG — )78 < 28 g n d ( u a h n g n i g c h c g nà h s h c ó c à v s h c ia h ó c s c á c h n á s o S .a U Y HC GN T OH CÁC ốs ữhc iah óc ốs các hnás oS :1 iàB :uas n v các i v i hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i v i oart ht óc n B .i m c ht n ik gn d yâx iàb gnort n ih c ht ihk páhp gn hp cáC — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol ohc hc oh k p l ihk ý u l s t M — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol ohc hc oh k p l c b cáC — :uas nit gnôht s t m t ib ohc àv yâ i d iàb s t m u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I iớm cứht nếik gnựd yâx iàb iạol ohc hcạoh ếk pậl cệiv uểih mìT :1 gnộđ tạoH :H NÌRT NẾIT .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol i v i hc oh k p l u c uêy c m N — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol hc oh k c p L — :gn n hk óc c h i gn ,yàn gnud i n hnàht nàoh ihk uaS :UÊIT CỤM IỚM CỨHT NẾIK GNỰD YÂX IÀB IẠOL IAHK NỂIRT HCÁC 3 gnud iộ N
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2