intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
151
lượt xem
27
download

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học giúp người học trình bày khái niệm và cách thức tiến hành của kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành và xác định các biện pháp rèn kĩ năng đánh giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

 1. 16 | cäh uÓit ë pËt cäh ¶uq tÕk ¸IG HN¸§ ,ART MÓIK TËUHT ÜK 52 HT ELUDOM GNART NỀYUH NỄYUGN – ÀOH CỨĐ ÓHP
 2. 52 HT ELUDOM | 26 .áig hná gn n k nèr páhp n ib các hn cáX — .hnàh c ht art m ik ,gn im art m ik ,tás nauq t uht k a c hnàh n it c ht hcác àv m in iáhk yàb hnìrT — cứh t nếi K .1 UÊI T CỤM .B .SH ohc áig hná t gn n k nèr páhp n ib các àv hnàh c ht art m ik ,gn im art m ik ,tás nauq t uht k :m g oab ,p t c h uq t k áig hná cát gnôc rt b t uht k các c h u it VG ohc p c gnuc n um gnom iôt gnúhc ,yàn eludom gnorT .c d oáig gn l t hc oac gnân c b gn t i ht gn ar c h y d uêit c m c t ó auQ .nâht n b a c c h gn t oh hn hc u i ,n ihk u i t SH nòc ;c h y d gn t oh hn hc u i àv n ihk u i ) VG( nêiv oáig ohc púig áig hná t àv áig hná .áig hná t àv áig hná t ib i hp c h i gn àv y d i gn i h iò ,c h nôm c ht irt gn v m n u c uêy n ih c ht ,y v hN .i n ih nâd gnôc i gn a c t iht n c t r c l gn n gn hn gnort t m — áig hná t c l gn n c h i gn ohc hnàht hnìh i ht gn ,nâht n b a c c l gn n oàv nit m in ,hn nêik gnòl c gn c ;c h i gn ohc p t c h c l gn ar o t s áig hná ,art m ik c iv t t n ih c ht , ht gn hn gnôhK .hnìm a c p t c h páhp gn hp hn hc u i t s c , c n c óc i ht gn ,nâht n b a c c l gn n n irt táhp àv o x k ,gn n k các n iht nàoh ,c h ã c ht n ik gn hn c gn c i h c óc c h i gn ,áig hná ,art m ik c iv auq gnôhT .c d oáig n n i m ohc c c hcít gn cát gn hn i l me s nauq hcáhk àv gn b gnôc hcác t m hnàh n it c c ht irt áig hná c i V .p h ùhp ohc y d gn t oh àv c h gn t oh hn hc u i páhp gn hp óc ó t ,yàn gn rt c ht a c nâhn nêyugn ar n ih táhp ,p t c h uq t k gn rt c ht c m n ,c h i gn aíhp t c gn u ih nít gn hn c uht m hp s àhn ohc púig áig hná .c h y d hnìrt áuq gnort u iht ht gnôhk n hp t m àl hn mex c c ht irt áig hná nV NA UQ GNỔ T/UỆIH T IỚ IG .A
 3. 36 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC . ht c íhc uêit các nêrt a d n c ,m hp n s téx n hn ihK .gn t oh uas SH a c m hp n s áig hná ,téx mex àL :m hp n s tás nauQ — .p t c h gnort oàn n hk óhk gn hn p g ,ìg màl gna me các t ib ,móhn c hc t yah nâhn ác c h me các hcác ;p t c h v m ihn các t yuq i ig ihk SH a c gn n hp , x c hcác c t ib VG ohc s hnìrt áuq tás nauQ .p t c h gn t oh các n ih c ht gna SH ihk gnort ehgn gn l c oh iõd oeht àL :hnìrt áuq tás nauQ — :tás nauq u ik iah óC tás nauq u ik cáC .2.1 .SH a c p t c h uq t k áig hná c iv ohc v c hp t iht n c nit gnôht các p ht uht ht óc VG ,p t c h gn t oh n nauq nêil t u y các i l péhc ihg àv cáig irt hnìrt áuq auq gnôhT .art m ik iàb các gn b gn l hn áig hná páhp gn hp ohc rt h nit gnôht p c gnuc ,c d oáig áig hná hnìrt áuq gnort gn rt nauq hnít hn páhp gn hp t m àl tás nauQ tás nauq m in iáhK .1.1 ni t gnôhT .1 c d oáig áig hná gnort tás nauq u ik các àv tás nauq m in iáhk hcít nâhP :1 gn t oH C D OÁIG ÁIG HNÁ GNORT TÁS NAUQ T UHT K 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .SH gn t i gn t i v p h ùhp áig hná gnort rt b t uht k các gn d s c iv gnort c c hcít iáht óC ộđ iáhT .3 .SH a c p t c h uq t k áig hná gn t oh gnort gn d s hnàh c ht áig hná t uht k gn hn c gn d n V g năn ĩ K .2
 4. 52 HT ELUDOM | 46 .c ht cáx , ht c hn hnìh ,nit gnôht các p c gnuc tás nauQ + .c h i gn a c t c ht p t c h gn t oh các i v p it c rt n c p it t hn hnahn gn noc àl tás nauQ + :m i u— tás nauq páhp gn hp a c m i c hn ,u )b .SH a c p t c h uq t k áig hná c iv ohc v c hp t iht n c nit gnôht các p ht uht ht óc VG ,p t c h gn t oh n nauq nêil t u y các i l péhc ihg àv cáig irt hnìrt áuq auq gnôhT — .art m ik iàb các gn b gn l hn áig hná páhp gn hp ohc rt h nit gnôht p c gnuc ,c d oáig áig hná hnìrt áuq gnort gn rt nauq hnít hn páhp gn hp t m àl tás nauQ — tás nauq m in iáhK )a :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 ?c h u it c h y d gnort tás nauq páhp gn hp gn b áig hná ht óc oàn uêit c m gn hn , hc/hna oehT :4 p t iàB ?oàn ht hn yàn n v v hc/hna a c m i nauQ .SH a c p t c h c l gn n c áig hná ht óc àl gn t oh uas m hp n s tás nauq n c hc ,áig hná hnìrt áuq gnort ,gn r ohc n ik ý óC :3 p t iàB .tás nauq i ol gn t i v oh hnim d ív ohC .c d oáig áig hná gnort tás nauq i ol nâhP :2 p t iàB .tás nauq páhp gn hp a c m i c hn ,u .tás nauq m in iáhk yàb hnìrT :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .c h u it c h y d gnort tás nauq páhp gn hp gn b áig hná ht óc uêit c m gn hn v hnìm a c t ib u ih s yàb hnìrt )p l c( móhn 4 c t T :3 v m ihN .tás nauq páhp gn hp a c m i c hn ,u hcít nâhp )4( ,)3( móhn ;c d oáig áig hná gnort tás nauq i ol nâhp )2( ,)1( móhN .móhn 4 hnàht p l nâhP :2 v m ihN .tás nauq m in iáhk v yàb hnìrt àv u il iàt u c nêihgN :1 v m ihN ụv mệi hN .2
 5. 56 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC .p h ùhp ohc hnìm a c c h y d páhp gn hp hn hc u i ó t ,uâ n m hp n s hnàht o t c b các c m n àv iàb u ih SH t ib ht óc VG ,c màl SH m hp n s nêrt a D .áig hná ó c rt ar a ã íhc uêit các oàv c n c n c VG ,c h t it uas SH a c gnôc ht m hp n s téx n hn ,tás nauq ihK : d í V . ht c íhc uêit các nêrt a d n c m hp n s téx n hn ihK .gn t oh uas SH a c m hp n s áig hná ,téx mex àL :m hp n s tás nauQ — .p h ùhp ý i g i h uâc gn hn ar a ó t SH a c n hk óhk c y ht i ht gn me các a c móhn gn t oh gn n k ,p t c h c l gn n y ht ht óc VG ,ó T .hnás os uq t k ar a hnìh t m a c hcít n id v c ht n ik gn d n v me các hcác ,hnìh péhg p l hnàh n it ihk me các a c yud t hcác y ht móhn gnort SH a ig i oart àv hnìh péhg t c gn t oh tás nauQ .hnàht o t i m hnàh hnìb hnìh hcít n id i v cáig mat 2 a c hcít n id hnás oS .hnàh hnìb hnìh hnàht o t cáig mat 2 péhg t c hcác mìt ,n ul o ht SH u c uêy VG ,)5 p l( cáig mat hnìh hcít n iD iàb y d ihK : d í V .p t c h gnort oàn n hk óhk gn hn p g ,ìg màl gna me các t ib ;móhn c hc t yah nâhn ác c h me các hcác ;p t c h v m ihn các t yuq i ig ihk SH a c gn n hp , x c hcác c t ib VG ohc s hnìrt áuq tás nauQ .p t c h gn t oh các n ih c ht gna SH ihk gnort ehgn gn l c oh iõd oeht àL :hnìrt áuq tás nauQ — :c d oáig áig hná gnort tás nauq u ik iah óC :2 p t iàB .naig gnôhk ,naig i ht i b n h i ig b tás nauq gn t oH + .tás nauq i gn nâht n b a c …m ihgn hnik ,íl mât iáht gn rt hn nauq hc t u y các a c gn h hn u hc tás nauq gn t oH + .cáx hníhc hcác t m nit gnôht p ht uht ht óc gn t n ih a c t hc n b ,gn rt c u ih u d các i t ý úhc ,mât gn rt õr hn cáx n c ,tás nauq hnìrt áuq gnort ,y v ìv hníhC .iàogn nêb t ôm ,hnít hn nit gnôht gn hn i l me gn ht tás nauq ,ó oD .cáig hníht àv cáig ht àl u y hc ,cáig m c nauq c các oàv hn i gn noc a c c ht n ih ht m c gn n hk àl tás nauQ + :m i c hN — .gn l hn áig hná uq t k các ohc rt h ,t iht n c u ih u d gn hn i l me tás nauq t nit gnôhT +
 6. 52 HT ELUDOM | 66 .tás nauq rt h n it gn hp àv áig hná íhc uêit các hn cáX :2 c B — .tás nauq c iv n gn h hn ht óc gn uh hnìt s t m n ik D + .)?uâ ,oàn m i i ht oàv tás nauq( tás nauq iv m hp ,)?oàn nit gnôht gn hn n hn ihg s( gnud i n hn cáX + .tás nauq gn t i hn cáX + .)?tás nauq ihk ìg u i u ih mìt s( tás nauq hcí c m hn cáX + :ý u l n c ,tás nauq hc oh k p l ihK .tás nauq hc oh k p L :1 c B — :tás nauq hnàh n it c b cáC ni t gnôhT .1 tás nauq hnàh n it c b các u ih mìT :2 gn t oH … m m ht có óc ,c h nôm hcíht uêy ,t uht hgn ,nêihn nêiht hcíht uêY m m ht iáhT .)…i l rt hcác mìt ,i h uâc t t p tc h iáhT ,i h( c h aohk ihgn iàoh có óc ,i m iác uht p it gnàs n S .)…èb n b púig ,gn c gnôc i n aoh iáh gnôhk ,cáhk i gn a cc y l gnôhk : hn ht c iv hnàh các auq gnôht n ih ht( …cáhk i gn a c u h s n yuq gn rt nôt ,i h i h ãx iáhT ãx n v i v m c y hn , ht p t gnort c iv màl n um gnom óc ;t ul páhp ,gnôc a c gn rt nôt ,cáhk i gn n mât nauQ …o t gnás có ,ìrt nêik ,p t c h gnùd gn d s ,íl p h p t c h naig i ht p x p S p t c h neuq ióhT …c d ht , c c hn i hc ,táh , v ,m ihgn íht màl ,t iv ,ióN gn n K hnìh n i iv hnàh cáC gnud i N : hn c h y d gnort tás nauq páhp gn hp gn b áig hná ht óc uêit c m s t M :4 p t iàB .cáx hníhc àv nauq hcáhk áig hná uq t k ar a ht óc tás nauq i ol iah c p h t k i hp n c ,áig hná hnìrt áuq gnort y v ì V .ó m hp n s ar o t c ht hcác õr t ib ht gnôhk àm p t c h hnìrt áuq a c uq t k n hp t m c y ht ht óc hc VG ,SH a c m hp n s tás nauq ihK .t hn u i t hcác àl i hp gnôhk hc SH a c p t c h c l gn n áig hná ht óc hcác t m àl hc gn t oh uas m hp n s tás nauq c i V :3 p t iàB
 7. 76 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC .SH a c p t c h uq t k áig hná gnort tás nauq gn t oh oh hnim d ív t m y l yãh hc/hnA :3 p t iàB .tás nauq n ul t k ar a gnud i n àv gn t i ,hcí c m hn cáX )e àv nit gnôht p h gn T )5 .tás nauq hnìrt áuq gnort c tás nauq hníhc nit gnôht các péhc ihg àv tás nauQ )d nit gnôht các íl X )4 .n ul t k ar a c rt áig hná tás nauq uq t k i v u ihc i ,nit gnôht p h gn T )c gnud i n péhc ihG )3 .i m n ih táhp các ý u l ,cáhk u il tás nauq rt h d ,nit gnôht n ugn các i v u ihc i ,hnás n it gn hp àv áig hná os ;c p ht uht nit gnôht các c l móT )b íhc uêit các hn cáX )2 .áig hná íhc uêit các ar a hc oh k p L )1 àv tás nauq rt h n it gn hp b n uhC )a B A :p h ùhp ohc oas B t c t m c các i v A t c t m c các i n yãH :2 p t iàB .áig hná gnort tás nauq hnàh n it c b các yàb hnìrT :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .áig hná gnort tás nauq hnàh n it c b các ar a móhn n ul o hT ụv mệi hN .2 .c h u it SH áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht s oàv SH téx n hn ihg àv iõd oeht VG ,ó s c nêrT .o t oà àv c d oáiG B a c t gnôht oeht c h u it SH i ol p x áig hná v t it ihc n d gn h nit gnôht các t hn p c àv u ihc maht nêyux gn hT .SH a c p t c h gn t oh hn hc u i c oh yuh táhp gn h ar a ht óc VG ,ó T .me các a c p t c h hnìrt n it y ht ht óc yâ c rt áig hná uq t k i v u ihc i n c ,c p ht uht ihg u il d các êk gn ht ihk uaS .n ul t k ar a àv nit gnôht p h gn T :5 c B — .c tás nauq nit gnôht các íl X :4 c B — .nauq hcáhk hnít o b m ,u il d các p ht uhT + .tás nauq rt h n it gn hp các gn d S + .tás nauq gnud i n péhc ihG :3 c B—
 8. 52 HT ELUDOM | 86 .n yuh/n uq các o t oà àv c d oáig gnòhp a c gnuhc u m oeht t hn gn ht c gn ht m ihn hc S .m i hc gn hn oeht SH v tás nauq gn hn n hn ihg nòc VG ,ar iàogN .c h m n gnort p l a c u y hc gn t oh gn hn , hc a ,hnì aig v n b c nit gnôht gn hn oeht mèk SH hcás hnad :m g oab gn ht m ihn hc s a c gnud i N m ihn hc S .1.1 .tás nauq uq t k n hn ihg c gnôc các gn d s n c VG ,áig hná hnìrt áuq ohc nit gnôht rt u l àv p ht uht ht óc ni t gnôhT .1 tás nauq uq t k n hn ihg c gnôc u ih mìT :3 gn t oH .)m hp n s yàb hnìrt ihk SH a c o t gnás S ?oàn ht hn nád ,éx t uht K ?gnôhk yah àoh iàh c s uàM ?a hc yah n iht nàoh m hp n S( SH a c nád ,éx aoh l m hp n s tás nauQ — .SH a c aoh l nád ,éx m hp n s n ih c ht hnìrt áuq tás nauQ — .)n ig n aoh l nád ,éx c b các c yàb hnìrt( SH a c iàb u ih ,t ib n ih u ib gn hN — .)…i h uâc các t t ,móhn gn t oh aig maht c c hcít ,u ib táhp iáh gn h( p t c h hnìrt áuq gnort SH a c gn hc ,c c hcít s tás nauQ — .hnàh c ht c gn d ,u il nêyugn ,p t c h gnùd b n uhc s tás nauQ — :1 p l SH a c n ig n aoh l nád ,éx gn t oh tás nauQ : d í V :3 p t iàB .)c i v )5 i N — .)b i v )4 i N — .)d i v )3 i N — .)a i v )2 i N — .)e i v )1 i N — :ná pá :2 p t iàB .n ul t k ar a àv nit gnôht p h gn T :5 c B .c tás nauq nit gnôht các íl X :4 c B .tás nauq gnud i n péhc ihG :3 c B .tás nauq rt h n it gn hp àv áig hná íhc uêit các hn cáX :2 c B .tás nauq hc oh k p L :1 c B :àl áig hná gnort tás nauq hnàh n it c b cáC :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4
 9. 96 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC K C m c n id c K C ht iàb nàot táol u l ,n rt c K C gnú c : t ôm c gn n k ohc )gnôhk( K c oh )óc( C hc oàv nòrt hnaohK : d í V . VG a c hn n hn i l ihg i l n it àv n ig n n it gn hp gn hn gnort t m àl yâ .SH a c iv hnàh t m ohc gnôhk c oh óc hn n hn àl n ig n u c uêy hc m ik gn B .tás nauq các n hn ihg ,téx mex ,iõd oeht n d gn h gn b hn gnùd c àv hn cáx u c uêy i v mèk …t hc hnít ,iv hnàh gn hn êk t il gn b àl m ik gn B m ik gn B .5.1 ...áhk i v gn gn t 3 ;hnìb gnurt i v gn gn t 2 ;mék i v gn gn t 1 :n h gn hC . c m i m i v s noc c yuq ht óc ,p h gn rt gn t oàv c uht uT ...hnìb gnurt ,áhk ,i ig ,c s t ux : hn hnít hn áig hná gn hn i v p l cáx c gn ht c m gnahT .p t c hp yah n l gn r art m ik gnud i n t m nêrt c tás nauq u i các oác oáb àv n hn ihg i l n it páhp gn hp t m VG ohc p c gnuc c m gnahT .hn t hn áig hná gnud i n t m gnort c t SH àm c m các ar hc óN .art m ik iàb các téx n hn ihg yah m i ohc c iv n d gn h c m gnahT c m gnahT .4.1 .SH a c iõd oeht s gnort c ht hníhc àv c ht cáx hn n hn gn hn ar a ht óc VG c n c àl s c péhc ihg nit gnôht gn hN . VG a c ík t hn s hn t gn t oác oáb n b ,t hc c ht V .SH gn t ohc hnàd t ib gnêir y ig gnart i m i v s n uc gnort ihg ht óc t ôm cáC .ar n id c iv s ihk uas yagn n g n gn péhc ihg gn hn àl ó .c tás nauq VG àm SH a c gn t oh gnort a hgn ý óc n ik s gn hn v t ôm các m g oác oáb n B oác oáb n B .3.1 .o t oà àv c d oáiG B a c n d gn h oeht m ik hn h v àv )téx n hn gn b áig hná nôm gn hn àv s m i gn b áig hná nôm gn hn( c l c h v SH a c c h m n gnort c t uq t k ihg s VG .hnàh nab o t oà àv c d oáiG B od t hn gn ht u m oeht p c gnuc c )m i s àl i g nòc yah( SH a c p t c h uq t k áig hná ,iõd oeht S )m i s ( áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht S .2.1
 10. 52 HT ELUDOM | 07 .oác oáb n B )e .m ik gn B )d . c m gnahT )c .m i S )b .SH áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht S )a :c uq nàot nêrt t hn gn ht u m gn d s u c uêy tás nauq uq t k n hn ihg c gnôC :t hn p h ùhp àl ohc hc/hna àm i l rt uâc oàv × u d hná :4 p t iàB .c h u it c d oáig áig hná gnort oh hnim d ív ohC .m ik gn b àv c m gnaht a ig t ib cáhk s ar hC .m ik gn b àv c m gnaht v yàb hnìrT :3 p t iàB .c d oáig áig hná gnort oác oáb n B gn d s c iv a c m i c hn ,u ar hC .oác oáb n B tás nauq uq t k n hn ihg c gnôc hcít nâhP :2 p t iàB .SH áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht s àv m ihn hc s v yàb hnìrT :1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .c h u it c d oáig áig hná gnort m ik gn b àv c m gnaht ohc oh hnim d ív 1 ar a móhn i M :3 v m ihN .y d i gn a c u c uêy oeht 1 v m ihn a c n v các v nâhn ác hnìrt t yuhT :2 v m ihN .)i h n hp móhn àv yàb hnìrt móhn( i h n hp — nit gnôht :c ht hnìh oeht n ul o ht uq t k yàb hnìrt móhn 4 C — .m ik gn b àv c m gnaht v u ih mìT :4 móhN — .oác oáb n b v u ih mìT :3 móhN — .SH áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht s v u ih mìT :2 móhN — .m ihn hc s v u ih mìT :1 móhN — :1 v m ihN ụv mệi hN .2
 11. 17 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC gn hn óc i l p l gnort g yâg yah ,m gn hc hgn SH t m hn n h gn hC .a hgn ý óc gn hn l i ogn nit gnôht các c p ht uht púig oác oáb n B .SH a c iv hnàh gnort i yaht gn hn hn cáx púig ,cáhk páhp gn hp gn hn gn b áig hná uq t k i l art m ik hcí u h c gnôc àl yâ .SH a c nêihn t hn c nàoh gnort ar n id t c ht iv hnàh các c ht cáx t ôm ht óc oác oáb n B :áig hná gnort oác oáb n b gn d s c iv a c m i u — .n id nàot hcác t m n irt táhp SH ohc n ik u i o t m hn c l n hc óc hcác t m n ik s các péhc ihg ,tás nauq ý úhc àm c d oáig hcí c m oàv a d n c ,ó oD .c t h péhc ihg àv tás nauq ht gnôhk VG gn hn aig maht ht óc SH àm yàgn gn h ar n id gn t oh u ihn t r óc , t c ht gnorT .SH a c iõd oeht s gnort c ht hníhc àv c ht cáx hn n hn gn hn ar a ht óc VG c n c àl s c péhc ihg nit gnôht gn hN . VG a c ík t hn s hn t gn t oác oáb n b ,t hc c ht V — .SH gn t ohc hnàd t ib gnêir y ig gnart i m i v s n uc gnort ihg ht óc t ôm cáC .ar n id c iv s ihk uas yagn n g n gn péhc ihg gn hn àl ó .c tás nauq VG àm SH a c gn t oh gnort a hgn ý óc n ik s gn hn v t ôm các m g oác oáb n B — :2 p t iàB .o t oà àv c d oáiG B a c n d gn h oeht m ik hn h v àv )téx n hn gn b áig hná nôm gn hn àv s m i gn b áig hná nôm gn hn( c l c h v SH a c c h m n gnort c t uq t k ihg s VG .hnàh nab o t oà àv c d oáiG B od t hn gn ht u m oeht p c gnuc c )m i s àl i g nòc yah( SH a c p t c h uq t k áig hná ,iõd oeht S :)m i s( áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht S — .n yuh/n uq các o t oà àv c d oáig gnòhp a c gnuhc u m oeht t hn gn ht c gn ht m ihn hc S .m i hc gn hn oeht SH v tás nauq gn hn n hn ihg nòc VG ,ar iàogN .c h m n gnort p l a c u y hc gn t oh gn hn , hc a ,hnì aig v n b c nit gnôht gn hn oeht mèk SH hcás hnad :m g oab gn ht m ihn hc s a c gnud i N :m ihn hc S — :1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4
 12. 52 HT ELUDOM | 27 ar a hc m ik gn B .n h n ig n c m m ik gn b ,nêihn yuT . c m gnaht hn t gn t gn c m ik gn b ,gn d s àv c ht hnìh t m V . VG a c hn n hn i l ihg i l n it àv n ig n n it gn hp gn hn gnort t m àl yâ .SH a c iv hnàh t m ohc gnôhk c oh óc hn n hn àl n ig n u c uêy hc m ik gn B .tás nauq các n hn ihg ,téx mex ,iõd oeht n d gn h gn b hn gnùd c àv hn cáx u c uêy i v mèk …t hc hnít ,iv hnàh gn hn êk t il gn b àl m ik gn B :m ik gn B — ...áhk i v gn gn t 3 ;hnìb gnurt i v gn gn t 2 ;mék i v gn gn t 1 :n h gn hC . c m i m i v s noc c yuq ht óc ,p h gn rt gn t oàv c uht uT ...hnìb gnurt ,áhk ,i ig ,c s t ux : hn hnít hn áig hná gn hn i v p l cáx c gn ht c m gnahT .p t c hp yah n l gn r art m ik gnud i n t m nêrt c tás nauq u i các oác oáb àv n hn ihg i l n it páhp gn hp t m VG ohc p c gnuc c m gnahT .hn t hn áig hná gnud i n t m gnort c t SH àm c m các ar hc óN .art m ik iàb các téx n hn ihg yah m i ohc c iv n d gn h c m gnahT : c m gnahT — :3 p t iàB .uahn cáhk hn c nàoh àv gn t oh u ihn gnort SH tás nauq n c VG ,n gnú hn n hn gn hn ar a ht óc ,ó oD .hn t hn n ik s t m gnort nit gnôht péhc ihg ht óc hc oác oáb n b ,ó ihk gnorT .hn c nàoh oeht i yaht ht óc nâhn ác a c iv hnàH + .nauq hcáhk hnít o b m gnôhk ó od ,nâhn ác hník gn l auq hná n hp c péhc ihg gn hn àl oác oáb n b gnort nit gnôhT + .naig i ht u ihn t r n t yàn màl c i V . y u il d các gn ht h t m óc n c VG ,cáx hníhc áig hná s c óc ,ó oD .n ik s u ihn tás nauq auq péhc ihg các p h p t àl oác oáb n B + :áig hná gnort oác oáb n b gn d s c iv a c m i c hN — .tás nauq àv péhc ihg d t r VG ,ó oD .hn c nàoh oeht nêihn t x gn gn h ux óc me các ìv gn d u h tás nauq uq t k péhc ihg c gnôc t m àl s c ht oác oáb n b ,c h u it SH i V … s aihc t ib gnôhk , k hcí iáht óc i l gn hn cáhk i gn n mât nauq ión nôul SH t m c oh ,n b púig gn hnàh
 13. 37 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC .c d oáig áig hná gnort gn im art m ik a c hcí i l ar a n ul o ht ,nàb i rt n hk t uht k gn d S :2 v m ihN .gn im art m ik m in iáhk yàb hnìrT :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .i ht p k ,gnóhc hnahn p t c h gnort SH púig c oh hcíhk n yuhk ,nêiv gn ht óc VG ,y v hN .c h i gn a c hnìrt v tén õr hn hnìh p c gnuc ón n h gn rt nauq àm ,c n hn uht SH o x k ,gn n k ,c ht irt áig hná hcí c m m hn hc gnôhk gn im art m iK — .ar ã c d oáig uêit c m c t m hn hnìm a c c h páhp gn hp hn gn c y d páhp gn hp v i ht p k àv c t nêil hn hc u i gn hn óc SH àv VG púig yàn u i .c t nêil hcác t m me các a c yud t c l gn n n irt táhp àv i h hn l hnìrt áuq iõd oeht ht óc i ht gn ,SH a c c ht n hn hnìrt v gnóhc hnahn àv p it c rt i h n hp gn hn c óc VG púig gn im art m iK — áig hná gnort gn im art m i k a c òrt iaV .2.1 .c n hn uht ã SH àm o t gnás gn t oh àv o x k ,gn n k ,c ht n ik gn l o m hn SH nâhn ác gn t àv VG a ig p it c rt àv nêyux gn ht áig hná gn t oh àl gn im art m iK g n im art m ik m in iáhK .1.1 ni t gnôhT .1 áig hná gnort gn im art m ik a c òrt iav àv m in iáhk hcít nâhP :1 gn t oH C H U IT HNIS C H A C P T C H UQ T K ÁIG HNÁ GNORT GN IM ART M IK 2 g nud i ộN .SH áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht S )a × :àl c uq nàot nêrt t hn gn ht u m gn d s u c uêy tás nauq uq t k n hn ihg c gnôC :t hn p h ùhp àl ohc hc/hna àm i l rt uâc oàv × u d hná :4 p t iàB .)y l t nêiv c h( oh hnim d í V .iv hnàh a c nêyux gn ht c m c oh t hc hnít v áig hná c m các ar a i l c m gnaht ,ó ihk gnorT .iv hnàh a c t hc hnít ohc gnôhk c oh óc hn n hn
 14. 52 HT ELUDOM | 47 .c h i gn a c c ht n hn c l gn n gn l o m hn SH àv VG a ig p it c rt áig hná gn t oh àl gn im art m iK .C :t hn gnú àl ohc hc/hna àm ná pá c rt iác hc oàv nòrt hnaohK :2 p t iàB .gn l o )3( ;p it c rt )2( ;nêyux gn ht )1( :gn rt hc oàv p h ùhp t m c các n i yãh hc/hnA :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .i ht p k ,gnóhc hnahn p t c h gnort SH ..…)8(.… c oh ..…)7(.… ,…)6(… ht óc VG ,y v hN .c h i gn a c hnìrt v tén õr hn hnìh p c gnuc ..…)5(…… )b .ar ã c d oáig uêit c m c t m hn .…)4(.… hn gn c .…)3(… v i ht p k hn hc u i ht óc VG púig yàn u i .c t nêil hcác t m me các a c yud t c l gn n n irt táhp àv i h hn l hnìrt áuq iõd oeht ht óc i ht gn ,SH a c ..…)2(…… v gnóhc hnahn àv p it c rt …)1(… c óc VG púig gn im art m iK )a :yâ uas uâc các gnort m hc hc oàv p h hcíht t m c các n i yãH :4 p t iàB ?c h y d hnìrt áuq a c c gn h nêil i m o b m gn im art m ik ión oas i T :3 p t iàB .nêrt ná gn hp các c t T .D .c h i gn a c c ht n hn c l gn n gn l o m hn SH àv VG a ig p it c rt áig hná gn t oh àl gn im art m iK .C .p it c rt pá n v i h uâc các auq gnôht SH a c c ht n hn c l gn n áig hná m hn gn t oh àl gn im art m iK .B .c h t it u ar n id áig hná gn t oh àl gn im art m iK .A :t hn gnú àl ohc hc/hna àm ná pá c rt iác hc oàv nòrt hnaohK :2 p t iàB .c n hn uht ã SH àm o t gnás gn t oh àv o x k ,gn n k ,c ht n ik .....)3(... m hn SH àv VG a ig .......)2(.... àv .......)1(.... áig hná gn t oh àl gn im art m iK :gn rt hc oàv p h ùhp t m c các n i yãh hc/hnA :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3
 15. 57 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC :uas hn ht óC .c h u it p t c h uq t k áig hná gnort gn d s c gn ht gn im art m ik c ht hnìh các õr màl àv hcít nâhp n ul o ht ,móhn 4 hnàht p l aihC ụv mệi hN .2 .hnàh c ht p t iàB — .yàb hnìrt/n ul o ht/gn uh hnìt/i hc òrT — .nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc gn hn i v pá — i H — ) hc n h n ul t u ik( m c oh gnó i h uâc gn hn i v pá — i H — :c h u it p t c h uq t k áig hná gnort gn d s c gn ht gn im art m ik c ht hnìh s t m àl yâ i D .uahn cáhk gn im art m ik c ht hnìh u ihn gn d s ht óc VG ,art m ik c ihk SH ohc iám i oht ht mât ar o t i ht gn cáx hníhc hcác t m c h i gn a c c l gn n áig hná ht óc .art m ik c SH a c gn n k àv c ht n ik hnìrt t hc c ht õr y ht VG i gn púig n b c t u y gn hn àl p h gn rt u ihn gnort m hp s m c y hn àv hn t s ,SH hnít ác v VG a c t ib u ih S .gn im art m ik ihk gnort n l ot a hgn ý óc SH i v i VG a c x gn hcác àv iáhT ni t gnôhT .1 gn im art m ik c ht hnìh s t m u ih mìT :2 gn t oH púig )8( c h páhp gn hp )4( hcíhk n yuhk )7( y d páhp gn hp )3( nêiv gn )6( c ht n hn hnìrt )2( gn im art m iK )5( )b i h n hp )1( )a :yâ uas uâc các gnort m hc hc oàv p h hcíht t m c các n i yãH :4 p t iàB .ar c h y d uêit c m c t m hn p h ùhp ohc c h páhp gn hp hn hc u i SH púig àv y d páhp gn hp v hn hc u i gn hn ar a VG s c àl yâ .c h y d hnìrt áuq gnort c t nêil i h n hp nit gnôht c n hn ht óc VG ,ó oD .SH àv VG a ig p it c rt àv nêyux gn ht ar n id áig hná gn t oh àl gn im art m iK :3 p t iàB
 16. 52 HT ELUDOM | 67 .nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc n os c iv oàv u ihn t r c uht hp cáx hníhc áig hná c iv ó oD .c ht n hn uq t k c áig hná hc àm art m ik c i gn a c c ht n hn hnìrt áuq c áig hná gnôhk nauq hcáhk m ihgn c rT .p h ùhp ná pá n hc i hp c h i gn u c uêy ,uahn cáhk i l rt uâc các i v hn m các ar a m hp s àhn ,nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i V .nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc các gn d s ht óc VG ,n gn naig i ht gn ohk gnort SH a c c ht n hn uq t k art m ik n um ihK .nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc gn hn i v pá — i H — .uahn cáhk i h uâc i ol các gn d s n hc a l ht óc VG àm áig hná hcí c m oàv c uht uT .SH a c náhp êhp yud t n irt táhp m hn uahn cáhk i l rt ná gn hp u ihn ar a ht óc i h uâc i ol àL : m i h uâC + .SH a c n ih iát yud t c gn c hc u y hc yàn i h uâc i oL .t hn yud ná pá t m óc hc i h uâc i ol àL :gnó i h uâC + .) hc n h n ul t u ik( m c oh gnó i h uâc gn hn i v pá — i H — .c h u it p t c h uq t k áig hná gnort gn d s c gn im art m ik c ht hnìh u ihn óC :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .nêrt uên gn im art m ik c ht hnìh gn t i v c h u it p t c h uq t k áig hná gnort oh hnim d ív y l yãh hc/hnA :2 p t iàB .c h u it p t c h uq t k áig hná gnort gn d s c gn ht gn im art m ik c ht hnìh các yàb hnìrT :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 1 móhN hnàh c ht p t iàB :4 móhN 4 móhN gn uh hnìt/i hc òrT :3 móhN 3 móhN nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc gn hn i v pá — i h c ht hnìH :2 móhN 2 móhN m c oh gnó i h uâc gn hn i v pá — i h c ht hnìH :1 móhN i h n hp móhN yàb hnìrt móhN
 17. 77 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC .yud t c l gn n a c n ig n ,nêit u c m àl yâ .c n hn uht c ht n ik gn hn cáx hníhc i l c hn àv hn SH u c uêy hc yàn c m :n ig n n ih iát — hn ihg gn im art m iK — : cm 3 hnàht gn im art m ik aihc ht óc ,c ht n hn a c t hc hnít oàv c n C gn im art m ik gn t oh a c t hc hníT .1.1 ni t gnôhT .1 gn im art m ik gn t oh a c c t nêyugn àv t hc hnít u ih mìT :3 gn t oH .gnôuv hnìh 2 hnàht uahn u cáig mat 4 péhG : d í V .SH a c c ht n hn áig hná p t iàb ar a :hnàh c ht iàB — .”?ìg màl s me ó cúL .i r b 000.05 n it t t m y ht nìhn ìht v c h i gn nêrt gna mE“ :gn uh hnìt ar a ht óc VG ,t m hná i gn rt i r a c c t hn c iv v y d ihk ,n h gn hC .t yuq i ig hcác ar a SH m gn uh hnìt gn d s c oh ,t yuq i ig hcác áig hná SH gnó gn uh hnìt t m ar a :gn uh hnìt/i hc òrT — .t gn oàgn m ht gn h àv s c s c s uàM .E ?ìg m i c óc gn ht gnùrt nôc hn n hp ht aoH :t hn gnú i l rt uâc c rt iác hc oàv nòrt hnaohK :nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i v pá — i h c ht hnìH — .”ìht — u N“ h nauq hc t m c gn d s óc péhg uâc t m t yãH : m i h uâC + ?péhg uâc àl oàn hT :gnó i h uâC + : m c oh gnó i h uâc i v pá — i h c ht hnìH — : oh hnim d í V :2 p t iàB .hnàh c ht p t iàB — .yàb hnìrt/n ul o ht/gn uh hnìt/i hc òrT —
 18. 52 HT ELUDOM | 87 .gn im art m ik hnàh n it ihk c t nêyugn các yàb hnìrt àv u il iàt u c nêihgN :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .hnìm a c i l rt uâc i v n h m ihn hcárt óc me các n ihk i ht gn ,SH ohc nit m in ,úht gn h o t yàn u i .t hn cáx hníhc n ul t k c óc me các a c gn t oh tás nauq c iv i v p h t k ,i l rt SH ihk ehgn gn l ý úhc n c VG — .c h u it SH ohc n hk óhk ,nát nâhp s hnárt mât gn rt ,n g n gn nên ar t i h uâc cáC — .n h c ht tás nên rt me các a c c ht n hn hnìrt áig hná c iv ,ó hN .i l rt uâc gn l t hc oac gnân a v ,SH ohc gnàs n s ht mât ar o t a v yàn u i .i l rt uâc b n uhc t iht n c naig i ht gn ohk t m SH ohc ý u l n c ,gn im art m ik ihK — gn im art m ik hnàh n it ihk ý u l s t M .3.1 .n it c ht gn uh hnìt các t yuq i ig oàv c h ã gn n k ,c ht n ik gn hn gn d n v ht óc SH …?oàn ht hN ?oas i T : hn n v uên i h uâc các gn d s gn c gn T — .c rt y d gn ig hnìrt áuq gnort gnùd c ã p t iàb ,i h uâc gn hn n v nêyugn i l gn d s hnárT — .SH ohc u i n s hnárt m hn art m ik t uht k ,c ht hnìh u ihn p h i hp gn d S — .p l cáx ã art m ik gnud i n s c nêrt áig hná gn t oh các c l n hC — .) iáht/gn n k/c ht n ik( art m ik n c gnud i n õr m N — :gn im art m ik hnàh n it ihk uas c t nêyugn các o b m i hp n c VG ,áig hná gnort nauq hcáhk àv cáx hníhc hnít o b m gn im art m ik gn t oh a c c t nêyugN .2.1 .art m ik hnìrt áuq gnort ar a VG àm gn uh hnìt các t yuq i ig àl gn ht ,t oh hnil hcác t m c h ã c ht n ik các gn d s i hp c h i gn i h iò yàn c M : n v t yuq i ig — gn d n v — hn ihg gn im art m iK — .gnêir t n id hcác gn b c n hn uht c ht n ik gn hn n ih ht àv u ih n c àm cóm yám hcác t m c ht n ik n ih iát hc gnôhk c h i gn u c uêy yàn c m :o t gnás n ih iát — hn ihg gn im art m iK —
 19. 97 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK GNORT ỢRT ỔB TẬUHT ĨK CÁC .)b i v )3 i N .)a i v )2 i N .)c i v )1 i N :ná pá :1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .hnìm a c i l rt uâc i v n h m ihn hcárt óc me các n ihk i ht gn ,SH ohc nit m in ,úht gn h o t yàn u i .t hn cáx hníhc n ul t k c óc me các a c .…)5(… c iv i v p h t k ,i l rt SH ihk …)4(… n c VG — .c h u it SH ohc n hk óhk ,nát nâhp s hnárt .…)3(… ,…)2(… nên ar t i h uâc cáC — ...)1(… t iht n c naig i ht gn ohk t m SH ohc n c VG — :ý u l n c gn im art m ik hnàh n it hnìrt áuq gnorT :gn rt hc oàv p h hcíht t m c các n i :4 p t iàB ?oas i T ?t hn gn rt nauq oàn c t nêyugn ,ó c t nêyugn các gnort , hc/hna oehT .gn im art m ik c t nêyugn các yàb hnìrt yãH :3 p t iàB .c h u it p t c h uq t k áig hná gnort gn im art m ik a c uahn cáhk c m các i v gn gn t oh hnim d ív y l yãh hc/hnA :2 p t iàB .c n hn uht c ht n ik gn hn cáx n v t yuq i ig — gn d n v hníhc i l c hn àv hn SH u c uêy hc )c — hn ihg gn im art m iK )3 .art m ik hnìrt áuq gnort ar a VG àm gn uh hnìt o t gnás n ih iát các t yuq i ig t oh hnil hcác t m c h — hn ihg gn im art m iK )2 ã c ht n ik các gn d s SH u c uêy )b .gnêir t n id hcác gn b c n hn n ig n n ih iát uht c ht n ik gn hn n ih ht àv u ih )a — hn ihg gn im art m iK )1 B A .iàb a c gnud i n i v p h ùhp ohc oas B t c t m c các i v A t c t m c các i n yãH :1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .gn im art m ik hnàh n it ihk ý u l s t m v nâhn ác hnìrt t yuht nâht n b a c m ihgn hnik i v p h t k u il iàt u c nêihgN :3 v m ihN . oh hnim d ív ohC .gn im art m ik a c t hc hnít các v móhn oeht yàb hnìrt àv n ul o hT :2 v m ihN
 20. 52 HT ELUDOM | 08 .gn t oh tás nauq )5( .ehgn gn l ý úhc )4( .mât gn rt )3( .n g n gn )2( .i l rt uâc các b n uhc )1( :ná pá :4 p t iàB .áig hná ,tás nauq SH a c gn t oh các c l n hc àv art m ik c ht hnìh n hc a l ,gn uh hnìt ,i h uâc các k t iht ht óc i m VG i gn ,oàn gn n k ,c ht n ik art m ik n c õr m n ihk hc ìv ,t hn gn rt nauq àl art m ik n c gnud i n õr m n c t nêyugN .n it c ht gn uh hnìt các t yuq i ig oàv c h ã gn n k ,c ht n ik gn hn gn d n v ht óc SH …?oàn ht hN ?oas i T : hn n v uên i h uâc các gn d s gn c gn T — .c rt y d gn ig hnìrt áuq gnort gnùd c ã p t iàb ,i h uâc gn hn n v nêyugn i l gn d s hnárT — .SH ohc u i n s hnárt m hn art m ik t uht k ,c ht hnìh u ihn p h i hp gn d S — .p l cáx ã art m ik gnud i n s c nêrt áig hná gn t oh các c l n hC — .) iáht/gn n k/c ht n ik( art m ik n c gnud i n õr m N — :gn im art m ik hnàh n it ihk c t nêyugn cáC :3 p t iàB ?c ht t yugn àv c ht t hn gn t n ih óc i l oas i t hcíht i ig yãh me ,t iárT àv gn rT t M ,i rT t M v c h ihK : d í V : n v t yuq i ig — gn d n v — hn ihg gn im art m iK — .hnìm a c i l gn b n yuhc uâc i l k SH u c uêy ht óc VG ,máC m T n yuhc uâc c h ihk uaS : d í V :o t gnás n ih iát — hn ihg gn im art m iK — . s u m gnùc s nâhp 2 gn c c t yuq i l c hn SH u c uêy ht óc VG , s u m gnùc s nâhp gn c c t yuq v gnox c h ihk uaS : d í V :n ig n n ih iát — hn ihg gn im art m iK — :gn im art m ik a c c m các i v gn gn t oh hnim d í V :2 p t iàB
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2