intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
1.408
lượt xem
55
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Modul 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học trình bày những đặc điểm cơ bản về dạy và học ở tiểu học; những yêu cầu đổi mới nội dung và ở tiểu học, đồng thời nêu một số giải pháp sư phạm nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

 1. NGUYỄN KẾ HÀO MODULE TH 1 Mét sè vÊn ®Ò vÒ t©m lÝ häc d¹y häc ë tiÓu häc | 7
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN — "# có th# d)y t+t , ti#u h/c thì giáo viên c7n hi#u 89:c h/c sinh c
 3. C. NỘI DUNG Hi"u tâm lí tr+ em - l.a tu0i h2c sinh ti"u h2c và hi"u 89:c chính bt Nam có B(Jc v" vang b(Lc tLi Bài vinh quang sánh vai vLi các c(Png quQc n3m châu B(Jc hay không chính là nhP mIt phSn lLn @ công h6c tTp c5a các em. NhiGm vI giáo dIc thO hG tr+ — sd nghiGp tr]ng ng9fi 8òi hgi - mhi giáo viên ph
 4. — Th$ng nh't trong nhóm v. t/ ch1c và k4 ho5ch h6c t7p, ph:;ng pháp h6c t7p. II. PHƯƠNG PHÁP — Làm vi@c cá nhân BC nhìn nh7n l5i k4t quH cIa ho5t BKng bMi d:Ong th:Png xuyên cIa giai Bo5n tr:Tc (nhVng giáo viên mTi có thC tìm hiCu qua nKi dung và k4 ho5ch bMi d:Ong còn l:u l5i). — Trao B/i, thHo lu7n, rút ra bài h6c và BZnh h:Tng cho vi@c th[c hi@n nKi dung ch:;ng trình theo k4 ho5ch bMi d:Ong cIa BK. III. NỘI DUNG CHÍNH — Xác BZnh vai trò cIa ho5t BKng bMi d:Ong th:Png xuyên theo k4 ho5ch chung và k4 ho5ch cá nhân trong vi@c nâng cao trình BK chuyên môn nghi@p v` cIa giáo viên. — Xem qua nKi dung cIa module qua các ho5t BKng, ta Bó phác thHo k4 ho5ch bMi d:Ong. — Tháo lu7n trong nhóm th$ng nh't v. m`c tiêu, nKi dung chính và ph:;ng pháp bMi d:Ong, nghiên c1u. — S:u tdm tài li@u có liên quan. — Xem xét, nhìn nh7n l5i vi@c th[c hi@n k4 ho5ch bMi d:Ong th:Png xuyên giai Bo5n tr:Tc BC rút kinh nghi@m, B. xu't bi@n pháp th[c hi@n. IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Vi@c Bánh giá k4t quH do cá nhân t[ Bánh giá là chính, h:Tng vào vi@c giHi Báp các v'n B. sau: 1. Nh7n th1c cIa cá nhân v. vai trò, vZ trí cIa giáo viên tiCu h6c, cIa c'p tiCu h6c trong h@ th$ng giáo d`c ph/ thông. 2. Xác BZnh trách nhi@m cIa bHn thân trong vi@c th[c hi@n k4 ho5ch bMi d:Ong theo s[ h:Tng dln cIa C`c Nhà giáo và Cán bK quHn lí giáo d`c. 10 | MODULE TH 1
 5. Hoạt động 2 TÌM HIỂU BƯỚC CHUYỂN (BƯỚC PHÁT TRIỂN) CỦA TRẺ EM TỪ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI SANG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP T! l$a tu(i m+u giáo l/n 12n tu(i h4c sinh ti7u h4c, 19c bi;t là n=m 1>u tiên vào l/p 1, C trE em có sH chuy7n bi2n 19c bi;t vJ tâm sinh lí. T( ch$c bN/c chuy7n cho trE em C thOi 1i7m này c>n có sH hi7u bi2t tNOng tPn vJ trE em, hi7u bi2t vJ sH chuy7n t! hoQt 1Rng vui chSi (hoQt 1Rng chU 1Qo) 12n hoQt 1Rng h4c tPp (hoQt 1Rng chU 1Qo). I. MỤC TIÊU — Xác 1Ynh 1NZc 19c 1i7m cS b[n cUa trE em trong bN/c chuy7n (bN/c phát tri7n) t! giai 1oQn có hoQt 1Rng vui chSi là hoQt 1Rng chU 1Qo 12n giai 1oQn có hoQt 1Rng h4c tPp là hoQt 1Rng chU 1Qo. — Liên h; v/i thHc ti]n dQy h4c C l/p 1 hi;n nay 17 hi7u rõ hSn vJ lí luPn và thHc ti]n dQy h4c C l/p 1. — `J xubt bi;n pháp t( ch$c dQy h4c C l/p 1 (vJ nRi dung, phNSng pháp, phNSng th$c t( ch$c và 1iJu ki;n). II. PHƯƠNG PHÁP — Th[o luPn, t(ng k2t kinh nghi;m. — DH giO, gi[i quy2t tình hugng sN phQm theo nhóm. III. NỘI DUNG CHÍNH 1. Từ hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo chuyển sang hoạt động học tập là chủ đạo * V! ho%t '(ng ch, '%o: `ây là khái ni;m thNOng 1NZc dùng trong tâm lí h4c, 1NZc các nhà chuyên môn vPn dkng trong nghiên c$u và trong các hoQt 1Rng thHc ti]n cUa mình. Theo A.H. Leônchep (nhà tâm lí h4c ngNOi Nga), thì hoQt 1Rng chU 1Qo cUa con ngNOi có 3 bi7u hi;n chính nhN sau: — HoQt 1Rng l>n 1>u tiên xubt hi;n 1ích thHc là nó (v/i 1>y 1U các 1i7m 19c trNng cUa hoQt 1Rng). M!T S% V'N )* V* T+M L- H/C D2Y H/C 4 TI6U H/C, NH9NG GI;I PH=P S> PH2M | 11
 6. — B#ng ho(t *+ng ch- *(o, ch- th/ ho(t *+ng t(o ra cái m5i trong tâm lí (nét tâm lí l;n *;u tiên xu?t hi@n hoAc nét tâm lí có phDm ch?t m5i). — Trong lòng c-a ho(t *+ng này có manh nha (m;m mKng) c-a ho(t *+ng ch- *(o kM tiMp. COng c;n chú ý r#ng trong mRi giai *o(n phát tri/n c-a *Si ngTSi thTSng có nhiUu ho(t *+ng và không phXi ho(t *+ng nào chiMm nhiUu thSi gian thì *TZc coi là ho(t *+ng ch- *(o mà ch[ có nh\ng bi/u hi@n nêu trên m5i là ho(t *+ng ch- *(o. * Tìm hi/u vU ho(t *+ng vui ch_i và ho(t *+ng h`c tap — Quan sát, mô tX ho(t *+ng vui ch_i c-a trd em trT5c tufi h`c qua m+t vài trò ch_i ch th/, ví dh nhT trò ch_i dân gian lTu truyUn j các *ka phT_ng, các trò ch_i phf biMn dành cho trd em j các trTSng m;m non, nhT trò ch_i *óng vai chú b+ *+i, trò ch_i h`c tap... — Quan sát m+t sK tiMt h`c *;u nlm c-a h`c sinh l5p 1, theo dõi ko */ có nhan xét c-a c-a mình vU vi@c thpc hi@n ho(t *+ng h`c c-a các em, phát hi@n nh\ng *i/m *Ac trTng. — Tìm ra m+t sK *i/m khác bi@t *áng chú ý gi\a ho(t *+ng vui ch_i và ho(t *+ng h`c tap c-a trd em (gi\a "ch_i mà h`c", "h`c mà ch_i"). 2. Những khó khăn tâm lí mà trẻ thường gặp * Khó khln bs ngs trong vi@c làm quen v5i vi@c tham gia m+t ho(t *+ng m5i *òi hti sp chú ý có ch- *knh, ghi nh5 có ch- *knh, sp nR lpc c-a ý chí. Trd thích thì ch_i, không thích thì bt cu+c — nMu thích ch_i thì trd có th/ theo "luat l@" m+t cách tp nhiên thoXi mái, không bk ép bu+c và kMt quX là trd *TZc thta mãn nhu c;u vui ch_i. Ho(t *+ng h`c *òi hti j trd em nh\ng *iUu phXi tuân th- có th/ là tp giác và cOng có th/ áp *At — nMu trd em ham muKn h`c thì tKt, nMu không thích cOng c;n tuân th- theo yêu c;u và hT5ng dwn c-a giáo viên. Trong d(y h`c giáo viên c;n chú ý *+ng viên khích l@ */ nuôi dTsng nhu c;u, hxng thú h`c tap c-a trd em. 12 | MODULE TH 1
 7. * Nh$ng ngày )*u t-i tr01ng nhi2u tr3 em ch0a )08c chu9n b; m
 8. 3. Biện pháp sư phạm giúp học sinh vượt qua những khó khăn tâm lí trong bước đầu thực hiện hoạt động học — Chu%n b( tâm lí s/n sàng h2c t4p cho tr8 em 5 tu;i: Nh?ng n@m gAn Bây BE Giáo dIc và Kào tLo có chN trOPng ph; c4p mQu giáo 5 tu;i. Kây là mEt chN trOPng Búng nhOng không thV thWc hiXn BOYc ngay [ t\t c] các B(a phOPng mà cAn BOYc triVn khai theo bO^c Bi thích hYp và hO^ng vào mIc tiêu cI thV dành cho tr8 em [ BE tu;i này. ViXc chu%n b( tâm lí cho tr8 em s/n sàng vào h2c l^p 1 [ mQu giáo l^n không nhO tr8 h2c l^p "vc lòng" trO^c Bây (trO^c 1981). L^p mQu giáo l^n có mIc tiêu cI thV có tính khoa h2c hPn, cao hPn mIc Bích có tính thWc dIng cNa l^p vc lòng trO^c Bây. k mEt sl qulc gia, tr8 em thuEc BE tu;i chu%n b( vào l^p 1 BOYc BOa vào trOnng tiVu h2c và BOYc t; choc dLy dp theo phOPng cách dành cho tr8 mQu giáo l^n. — Kào tLo bqi dOcng giáo viên Báp ong yêu cAu dLy h2c [ l^p 1, trong Bó có yêu cAu vr ngôn ng? (nói và vist), yêu cAu vr giao tisp btng lni nói và cu chv, yêu cAu vr tình c]m và c] yêu cAu vr ngoLi hình. Nh?ng yêu cAu có tính Bxc trOng này hiXn nay [ ViXt Nam ta vQn chOa thWc hiXn BOYc do nh?ng nguyên nhân khác nhau, trO^c hst là do nh4n thoc cNa ngành và cNa xã hEi chOa BOYc BAy BN vr "ngOni thAy BAu tiên" cNa mpi ngOni, chOa nh4n thoc BOYc BAy BN vr ý ngh|a cNa l^p 1 trong Bni ngOni, Bqng thni c}ng chOa có BOYc Biru kiXn vr kinh ts — xã hEi. — Vr t; choc hoLt BEng h2c t4p cho tr8 em, trO^c hst là s| sl h2c sinh trong mpi l^p h2c, theo quy B(nh kho]ng 30 h2c sinh, l^p nhiru c}ng không nên quá 40 h2c sinh nhOng nhiru nPi vQn ph]i ch\p nh4n quá nhiru h2c sinh trong mEt l^p. Ks hoLch h2c t4p và hoLt BEng dành cho h2c sinh (h2c 2 bu;i/ngày) v^i nEi dung và phOPng pháp thích hYp c}ng nhiru nPi chOa thWc hiXn BOYc. — Vr Biru kiXn cP s[ v4t ch\t thist b( nhiru nPi còn thisu thln, còn cAn BOYc t@ng cOnng BAu tO BV xây dWng BOYc phòng h2c, bàn ghs, Bq dùng thist b( h2c t4p, thO viXn, sân chPi bãi t4p phù hYp v^i h2c sinh l^p 1. — CAn tLo l4p BOYc môi trOnng giáo dIc h2c BOnng (v@n hoá h2c BOnng) phù hYp v^i tr8 em (trOnng h2c thân thiXn, h2c sinh tích cWc là mEt biVu hiXn). 14 | MODULE TH 1
 9. 4. Đánh giá hoạt động học của học sinh lớp 1 Vi"c %ánh giá k+t qu/ h0c t1p c3a h0c sinh l7p 1 c9n bám sát m
 10. !u vào l(p 1 Cu,i kì I Cu,i n2m ( !u ra) 2. Tr% em có s+ phát tri1n Có s+ phát tri1n bình bình th56ng v9 tâm sinh th56ng v9 viJc th+c hiJn lí nh5ng không ?5@c qua hoXt ?Zng h[c tTp. lDp mEu giáo 5 tuHi. 3. Tr% em trong ?i9u kiJn Có s+ khác biJt (khó khó khKn ch5a ?5@c làm khKn) v9 viJc th+c hiJn quen vDi tiMng ViJt, ch5a hoXt ?Zng h[c tTp. nói sõi tiMng phH thông. 4. Tr% em trong hoàn Có khó khKn trong viJc cRnh gia ?ình khó khKn. th+c hiJn hoXt ?Zng h[c tTp. 5. Tr% khuyMt tTt U nhVng G_p khó khKn nhi9u dXng khác nhau. trong viJc th+c hiJn hoXt ?Zng h[c tTp. `i9u ?áng chú ý là vDi trình ?Z phát tri1n cca ngh9 dXy h[c nh5 hiJn nay thì m[i tr% em bình th56ng ?9u có th1 h[c lDp 1 ?Xt kMt quR mà vEn cRm they nhf nhàng t+ nhiên, nh5 Hi Ng[c `Xi nói: “Tr% em nào cmng ?5@c h[c và ?9u h[c ?5@c” (Ai c$ng '()c h+c — Ai c$ng h+c '()c). `oa ph5png nào cmng chKm lo ?1 tr% em quê mình không em nào không ?5@c ?Mn tr56ng và không bq h[c, còn làm sao ?1 tr% em nào cmng h[c ?5@c (ít nhet ?Xt kMt quR nh5 chusn quy ?onh) là cR mZt ven ?9 lDn cca khoa h[c s5 phXm. Cmng chính công trình v9 dXy tiMng ViJt cca Hi Ng[c `Xi ?ã ?5a ra ?5@c giRi pháp khoa h[c ?1 giúp tr% em nào cmng h[c ?5@c. `Mn nKm h[c 2011 — 2012 ?ã có gwn 50.000 tr% em thuZc các dân tZc thi1u sx mi9n núi và tr% em vùng sâu, vùng xa h[c theo ph5png án này và t{ng b5Dc ?Xt kMt quR ch|c ch|n, không có hiJn t5@ng tái mù. HiJn nay, ph5png án dXy TiMng ViJt lDp 1 này ?ang dwn ?5@c các tr56ng ti1u h[c áp d}ng. NKm 1994, BZ GD&`T có Quy '0nh v2 vi3c 4ánh giá k7t qu: h+c t;p c=a h+c sinh lAp 1, xác ?onh rõ: 16 | MODULE TH 1
 11. V! nguyên t)c (1) Phù h'p v*i m-c tiêu giáo d-c c- th6, theo 9:nh h
 12. áng %&c khen th%,ng, m/t ph1n th%,ng ích áng nh3t, giá tr6 nh3t c7a m9i cu/c ;i (trong m/t l?p, trong m/t tr%;ng có 100% hDc sinh %&c khen th%,ng cFng không phHi là nhiJu mà là niJm hKnh phúc c7a m9i trM em, m9i gia ình, niJm vui hKnh phúc c7a giáo viên, nhà tr%;ng và toàn xã h/i). C!n $u tiên )!u t$ v+ giáo viên và các )i+u ki2n t3t nh5t cho l7p 1 GiVa nhVng nWm 90 c7a thY kZ XX, Giám \c S, Giáo d_c và `ào tKo Tây Ninh có ch7 tr%eng úng và có giá tr6 thfc tign, ông yêu c1u t3t cH các tr%;ng tihu hDc trong tZnh lfa chDn giáo viên dKy l?p 1 theo m/t s\ tiêu chí c_ thh, trong ó có hai tiêu chí nh% là iJu kiin t\i thihu, ó là viYt chV jp và không nói ngDng. G1n ây S, Giáo d_c và `ào tKo Hà N/i có m/t J tài nghiên clu r3t thiYt thfc, sm r3t có ích cho viic dKy và hDc , l?p 1 nói riêng và cho giáo d_c nói chung, ó là "Ch\ng nói ngDng". IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Cá nhân tf ánh giá qua viic thfc hiin các viic sau: 1. Trao ri theo nhóm vJ thfc trKng l?p 1 , tr%;ng mình, 6a ph%eng mình, ts ó rút ra m/t s\ ý kiYn nhun xét, ánh giá vJ cái %&c và cái ch%a %&c trong viic dKy hDc , l?p 1. 2. Tsng cá nhân quan sát, tìm hihu hoKt /ng dKy và hDc , m/t vài l?p qua df gi; thWm l?p, ts ó rút ra cái %&c và cái ch%a %&c. 3. `J xu3t biin pháp nâng cao ch3t l%&ng dKy hDc , l?p 1 trong nhVng nWm t?i , tr%;ng mình, 6a ph%eng mình. Hoạt động 3 NHẬN THỨC VỀ CÁC CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ VÀ HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC I. MỤC TIÊU — Nhun thlc %&c tính quy luut c7a sf hình thành và phát trihn hoKt /ng hDc c7a hDc sinh tihu hDc theo các c3p /. — Xác 6nh biin pháp tr chlc hoKt /ng hDc tup cho hDc sinh tihu hDc. 18 | MODULE TH 1
 13. — Có ý th'c h)n trong vi0c v1n d3ng thích h5p nh7ng 8i9u thu nh1n 8;5c vào d=y h?c và quAn lí d=y h?c C tr;Dng, lFp mình ph3 trách. II. PHƯƠNG PHÁP — KhAo sát thMc tiNn, quan sát, tPng kRt kinh nghi0m. — ThAo lu1n, giAi quyRt tình huTng theo nhóm. III. NỘI DUNG CHÍNH 1. Gia tốc phát triển của trẻ em TrV em C l'a tuPi h?c sinh tiWu h?c có sM phát triWn nhanh v9 tâm sinh lí và 8=t m'c 8Y cao h)n so vFi trV em các thR h0 tr;Fc, cái thDi mà mZi chúng ta còn C cùng 8Y tuPi, hi0n t;5ng này 8;5c các nhà chuyên môn g?i là "gia tTc phát triWn". Gia tTc phát triWn là khái ni0m khoa h?c, 8ó là biWu hi0n dN nh1n thcy C trV em khi ta theo dõi quan sát hành vi cea các em, 8fng thDi có sM hfi t;Cng 8Ti chiRu vFi hành vi cea chính mình cách 8ây nhi9u ngm, khi còn C 8Y tuPi t;)ng 8fng. hó là nh7ng hành vi biWu hi0n nh1n th'c cea trV v9 thR giFi tM nhiên, xã hYi và con ng;Di, nh7ng hành vi thW hi0n sM giao tiRp trong các mTi quan h0 cea trV vFi nh7ng ng;Di thân và trong cYng 8fng, là kk ngng 'ng xl cea trV em 8Ti vFi môi tr;Dng, hoàn cAnh sTng. Nh7ng biWu hi0n này 8;5c ng;Di lFn g?i là sM thông minh cea trV em, sM lFn khôn cea trV em, cái mà vài ch3c ngm tr;Fc 8ây ta không có 8;5c. Nguyên nhân — Tn môi tr;Dng xã hYi và gia 8ình, 8áng chú ý là các ph;)ng ti0n thông tin tuyên truy9n bong nhi9u lo=i hình dành cho cA trV em và ng;Di lFn 8ó có nh7ng nYi dung, nh7ng hình Anh kích thích nhu cpu, h'ng thú, nh1n th'c cea trV. — Chính bAn thân trV có sM phát triWn do mYt sT tác 8Yng tn chR 8Y gn uTng, sinh ho=t, các chct kích thích có trong l;)ng thMc, thMc phqm,... — Tác 8Yng cea môi tr;Dng tM nhiên, nh; sM ô nhiNm môi tr;Dng, bão tn, các chct phóng x= có trong không khí,... M!T S% V'N )* V* T+M L- H/C D2Y H/C 4 TI6U H/C, NH9NG GI;I PH=P S> PH2M | 19
 14. Nh"ng &i(m v+a nêu dù mu1n hay không c6ng tác &9ng &:n m;i tr= em (nhi@u ít có khác nhau), cE tác &9ng tích cFc và tác &9ng tiêu cFc, trong &ó có tác &9ng tIo gia t1c phát tri(n. 2. Quá trình phát triển của học sinh tiểu học Tr= em M lOa tuPi hQc sinh ti(u hQc (t+ 6 &:n 11 — 12 tuPi) &ang trong quá trình tYng trZMng, phát tri(n và hoàn thi[n v@ c\ th( (v@ sinh lí), &ang di]n ra quá trình phát tri(n tâm lí, hình thành nhân cách. Quá trình phát tri(n c`a hQc sinh ti(u hQc có th( phân thành 3 cbp &9 xét theo trình &9 hình thành hoIt &9ng hQc vei tZ cách là hoIt &9ng ch` &Io và &fc &i(m tâm sinh lí t+ng &9 tuPi. Các cbp &9 &ó Ong vei các giai &oIn sau: * Giai $o&n $(u — l,p 1 (trình &9 1) hoIt &9ng hQc c`a tr= em &Zjc manh nha t+ tuPi mku giáo len, &:n 6 tuPi bZec vào lep 1 thì hoIt &9ng hQc c`a các em bmt &nu &Zjc hình thành, trình &9 phát tri(n này có ý nghpa &fc bi[t trong &qi ngZqi: — Lep hQc "&nu &qi" — "vIn sF khMi &nu nan" — lpnh h9i m9t phZ\ng pháp hành xt mei; — MM ra chân trqi mei, khE nYng mei do &:n cu1i lep 1 tr= em có khE nYng mei: bi:t &Qc, bi:t vi:t, bi:t làm phép tính c9ng và tr+ trong giei hIn v@ s1, có m9t s1 hi(u bi:t và kp nYng s1ng thi:t y:u phù hjp vei lOa tuPi; — TIo lwp hành trang ban &nu trên con &Zqng hQc vbn. Nh"ng gì tr= có &Zjc t+ vi[c hQc m9t cách khoa hQc, theo mxc tiêu và nh"ng chuyn mFc quy &znh s{ theo m;i em trong su1t cE cu9c &qi (&Qc, vi:t, tính nhym,...). M9t s1 &i(m v+a nêu nói lên ý nghpa và tnm quan trQng &fc bi[t c`a lep hQc &nu &qi &1i vei m;i con ngZqi. Trên thFc t:, cbp ti(u hQc thqi xZa ch| thFc hi[n trong 4 nYm nhZng trZec khi vào lep 1 tr= phEi hQc qua lep "V lòng". Sau này khi không còn lep v lòng, tr= 6 tuPi vào ngay lep 1 vei cbp ti(u hQc 5 nYm thì vi[c hQc ch" ("Xoá nIn mù ch"") là vbn &@ &Zjc ngành giáo dxc và toàn dân quan tâm; luôn là vbn &@ nPi c9m gây bOc xúc nhi@u ngZqi. …ó là nh"ng trZqng hjp nhi@u tr= em thbt bIi ngay t+ nYm hQc &nu tiên, nhi@u tr= em phEi hQc 2 — 3 nYm mei qua &Zjc lep 1, hofc nh"ng hi[n tZjng nhZ 20 | MODULE TH 1
 15. "sáng 6 chi*u 1". Nguyên nhân có nhi*u nh3ng nguyên nhân chính v6n thu8c v* nhà tr3;ng, t= n8i dung, ph3@ng pháp, Ai*u kiCn và ADc biCt là t= ng3;i thGy. GiIa nhIng nKm 90 cOa thP kQ tr3Rc, Giám ASc SU Giáo dWc và Xào tYo Tây Ninh có chO tr3@ng 3u tiên ch[n giáo viên dYy lRp 1 vRi m8t sS tiêu chí, trong Aó có tiêu chí chính là không nói ng[ng và viPt chI A]p. Công trình nghiên c`u cOa Giáo s3 Hb Ng[c XYi trong nhi*u nKm Aã AYt A3dc m8t sS thành teu v* khoa h[c giáo dWc, thành teu tiêu bifu nhgt là "Công nghC dYy TiPng ViCt lRp 1", nay Aã trU thành m8t ph3@ng án cOa B8 Aang A3dc chuyfn giao dGn APn nhi*u tr3;ng h[c dành cho h[c sinh các dân t8c thifu sS, h[c sinh mi*n núi vùng sâu, vùng xa. Theo ph3@ng án này trn em, nh3 Hb Ng[c XYi cho biPt, "h[c gì A3dc ngy, h[c APn Aâu choc APn Agy", APn cuSi nKm lRp 1 h[c sinh A*u ít nhgt AYt chupn v* A[c và viPt, Aáng chú ý là không còn hiCn t3dng tái mù chI. HiCn ph3@ng án dYy TiPng ViCt lRp 1 cOa B8 GD&XT (t= công nghC dYy TiPng ViCt 1 cOa Hb Ng[c XYi) Aang A3dc trifn khai ngày càng nhi*u h@n, cho thgy trn em ViCt Nam 6 tuwi h[c lRp 1 A*u có thf h[c TiPng ViCt AYt kPt quy. * Giai $o&n l)p 2 và l)p 3 (trình A8 2) X|nh hình hoYt A8ng h[c (nom A3dc cách h[c) Af l}nh h8i nhi*u h@n kiPn th`c khoa h[c, nhIng k} nKng sSng, theo Aó là thái A8 và cách `ng x~ Aúng. Giai AoYn này cách h[c trU thành công cW Af h[c sinh chiPm l}nh (l}nh h8i) n8i dung h[c tp, Abng th;i qua viCc l}nh h8i n8i dung h[c tp, cách h[c cOa các em c€ng A3dc hoàn thiCn h@n. Lên lRp 2, h[c sinh Aã biPt A[c biPt viPt (A[c thông, viPt thYo U trình A8 ban AGu), biPt làm các phép tính c8ng tr=, các bài toán AS A@n giyn, m8t sS hifu biPt v* khoa h[c th3;ng th`c (v* te nhiên, xã h8i và con ng3;i) và nhIng k} nKng sSng phù hdp vRi l`a tuwi cOa các em. Ch3@ng trình h[c tp dành cho h[c sinh lRp 2, lRp 3 còn A@n giyn, gGn g€i, các em lYi Aã s~ dWng A3dc ngôn ngI (nghe, nói, A[c, viPt) và ph3@ng pháp h[c tp tSi thifu nh3 nhIng công cW c@ byn, thiPt yPu nên trên thec tP hiCn nay, lRp 2 và lRp 3 là các lRp h[c có phGn nh] h@n các lRp khác U cgp tifu h[c. M!T S% V'N )* V* T+M L- H/C D2Y H/C 4 TI6U H/C, NH9NG GI;I PH=P S> PH2M | 21
 16. * Giai $o&n cu*i c+p ti.u h0c — l3p 4 và l3p 5 (trình '( 3) Giai 'o/n cu2i c3p ti5u h6c, h6c sinh l:nh h(i n(i dung h6c t=p và các ho/t '(ng giáo dAc, hoàn thiBn phCDng thEc ho/t '(ng h6c — t=p theo mAc tiêu giáo dAc cA th5 cJa tKng môn h6c, tKng lo/i hình ho/t '(ng giáo dAc. KOt thúc c3p ti5u h6c, h6c sinh t2i thi5u 'Qu có th5 '/t 'CSc mAc tiêu cA th5 vQ h6c lTc theo chuUn kiOn thEc và k: nWng các môn h6c, '/t 'CSc yêu cYu vQ k: nWng s2ng và các ho/t '(ng giáo dAc khác, 'Zng th[i '/t '( chín muZi vQ sinh lí '5 chuy5n lên h6c c3p THCS vai ho/t '(ng chJ '/o mai, 'ó là ho/t '(ng giao tiOp, còn ho/t '(ng h6c t=p vcn là ho/t '(ng 'dc trCng nhC là ho/t '(ng cD bfn cJa lEa tugi h6c sinh THCS. Cf c3p ti5u h6c, h6c sinh có ho/t '(ng chJ '/o là ho/t '(ng h6c – t=p, là ho/t '(ng lYn 'Yu tiên xu3t hiBn i con ngC[i vai mAc 'ích (khác vai trò chDi h6c t=p i tugi mcu giáo lan) t/o ra cái mai trong tâm lí h6c sinh, ho/t '(ng mà trong lòng cJa nó có chEa mYm m2ng cJa ho/t '(ng mai khác (ho/t '(ng giao tiOp). Nét mai trong tâm lí, 'ó là nhmng nét tâm lí mai xu3t hiBn hodc bi5u hiBn tâm lí 'ã có, còn i d/ng sD khai nay 'CSc hiBn rõ nét hodc có sT tWng trCing và tCDi mai hDn vQ ch3t lCSng, 'ó là sT gia tWng m(t cách có ý thEc hDn vQ tr/ng thái tâm lí (chú ý có chJ 'qnh), hình thành phCDng pháp ghi nha có chJ 'qnh cùng vai sT hình thành tKng bCac tC duy khoa h6c. sZng th[i, 'On cu2i c3p ti5u h6c, h6c sinh 'ã dYn dYn nh=n thEc 'CSc nhmng giá trq vQ sT h6c, vQ cu(c s2ng cJa bfn thân, gia 'ình, xã h(i và tT nhiên, nói cách khác là các em dYn dYn nh=n thEc 'CSc giá trq cJa cá nhân và môi trC[ng sinh s2ng, h6c t=p. sOn cu2i c3p ti5u h6c thì h6c sinh tuy vcn coi giáo viên nhC m(t thYn tCSng nhCng ngC[i thYy không còn là thYn tCSng '(c tôn trong các em nhC trCac nma (ctng là thu=n theo lôgic phát tri5n). u c3p ti5u h6c, h6c sinh có ho/t '(ng chJ '/o là ho/t '(ng h6c — t=p, h6c và t=p gvn vai nhau bwng g/ch n2i "H6c — T=p", chy ra rwng h6c và t=p luôn 'i 'ôi vai nhau, vKa là mAc 'ích vKa là phCDng tiBn cJa nhau. Theo phCDng thEc này thì h6c sinh h6c 'iQu gì thì phfi luyBn t=p '5 có k: 22 | MODULE TH 1
 17. n!ng; quá trình luy.n t/p 12 có k6 n!ng c7ng chính là quá trình h:c. Chính vì th> mà nhiAu nhà chuyên môn coi cEp ti2u h:c là cEp h:c cFa cách h:c, cEp h:c k6 n!ng. DJy h:c K ti2u h:c tuy nLi dung ki>n thNc không nhiAu nhOng khó thành công vì cEp h:c này 1/m 1Pc tính sO phJm, 1òi hSi K giáo viên tính chuyên nghi.p cao. HoJt 1Lng dJy (giVng dJy) cFa giáo viên và hoJt 1Lng h:c — t/p cFa h:c sinh ti2u h:c diYn ra theo t[ng 1\n v] th^i gian sO phJm (ti>t h:c hay là ti>t giVng dJy), trong 1ó nh_ng ti>t h:c vA ki>n thNc m`i không nhiAu vì mai ki>n thNc m`i 1Obc h:c sinh ti>p nh/n không d[ng lJi K dJng lí thuy>t, không chc yêu cdu h:c sinh diYn 1Jt se hi2u bi>t 1iAu mình h:c 1Obc bgng ngôn t[ mà nh_ng hi2u bi>t 1ó cdn 1Jt t`i mNc thao tác hoá, te 1Lng hoá, ngh6a là trK thành k6 n!ng, k6 xVo. Theo lôgic 1ó h:c sinh 1i t[ ki>n thNc m`i (gjn v`i ý thNc) này 1>n k6 n!ng tO\ng Nng (1>n 1ây ý thNc sm lùi vA phía sau) roi lJi t[ 1ó 1i ti>p t`i ki>n thNc m`i, k6 n!ng m`i theo lôgic phát tri2n cFa chO\ng trình h:c. piAu này 1Obc nhà tâm lí h:c ngO^i Nga nêu thành lu/n 1i2m mà ông g:i là "vùng phát tri2n gdn nhEt". Vùng phát tri2n gdn nhEt, mLt cách thec tiYn, có th2 1Obc hi2u 1ó là 1iAu mà K th^i 1i2m này, ngay ngày hôm nay trt em chOa có, chOa 1Jt 1Obc nhOng v`i se giúp 1v cFa ngO^i l`n (thdy giáo) thì ngày mai trt 1Jt 1Obc. Ví dw nhO buxi h:c ngày hôm nay trt chOa vi>t 1Obc ch_ "a", nhOng 1Obc h:c vi>t theo hO`ng dyn cFa giáo viên thì ngày mai trt bi>t vi>t con ch_ a và vài ba ngày sau 1ó trt có k6 n!ng vi>t con ch_ này, roi cN nhO th> 1>n cuzi l`p 1 trt vi>t 1Obc, 1:c 1Obc. Lu/n 1i2m vA "vùng phát tri2n gdn nhEt" không chc 1Obc v/n dwng K Nga mà còn 1Obc các nhà chuyên môn K M6 và mLt sz nO`c khác quan tâm. Có th2 nói rgng 1ây là lu/n 1i2m khoa h:c rEt có ý ngh6a trong ti>n trình phát tri2n cFa mai ngO^i nói riêng và 1zi v`i giáo dwc, dJy h:c nói riêng. Se h:c là k> th[a và phát tri2n k> ti>p, h:c sinh phVi h:c qua l`p 1 1Jt k>t quV m`i có th2 h:c lên l`p 2... và h:c l`p 5 1Jt k>t quV m`i có th2 h:c lên l`p 6 và cN nzi ti>p nhO th> cho 1>n h>t b/c phx thông roi m`i có th2 h:c lên b/c h:c cao h\n, tr[ mLt sz rEt hi>m hoi 1i nh_ng bO`c 1i chF y>u bgng con 1O^ng te h:c. M!T S% V'N )* V* T+M L- H/C D2Y H/C 4 TI6U H/C, NH9NG GI;I PH=P S> PH2M | 23
 18. 3. Hoạt động học của học sinh Ho"t %&ng h*c (h*c — t.p) là ho"t %&ng ch3 %"o c3a h*c sinh ti7u h*c và %:;c nghiên c=u nhi>u c?ng nh: có thành tAu %áng tin c.y D trong và ngoài n:Fc. Ho"t %&ng h*c do h*c sinh tA thAc hiIn theo sA tK ch=c dLn dMt c3a giáo viên. Thông qua ho"t %&ng h*c mRi h*c sinh tA biTn %Ki bUn thân mình theo h:Fng phát tri7n %"t mXc tiêu giáo dXc dành cho tYng môn h*c, tYng lFp h*c và cU c[p h*c. ViIc tK ch=c ho"t %&ng h*c cho h*c sinh %:;c giáo viên thiTt l.p thành bài bUn cX th7 theo truy>n th]ng g*i là so"n giáo án, nay %:;c g*i là thiTt kT bài d"y. _i7m gi]ng nhau và khác nhau gi`a giáo án theo truy>n th]ng (theo công nghI 5 b:Fc lên lFp %:;c cUi tiTn) và thiTt kT bài d"y theo tinh thbn %Ki mFi, có th7 chc ra m&t s] %i7m chung nh: sau: — _>u cbn xác %fnh rõ mXc %ích — yêu cbu (mXc tiêu) cX th7 c3a tYng bài h*c, tiTt h*c dành cho h*c sinh. — _>u cbn xác %fnh cX th7 ho"t %&ng d"y c3a giáo viên và ho"t %&ng h*c c3a h*c sinh. — _>u cbn xác %fnh viIc ki7m tra %ánh giá kTt quU h*c t.p c3a h*c sinh và h:Fng dLn các em tA h*c. MRi tiTt h*c dLn dMt h*c sinh tYng b:Fc trên con %:jng phát tri7n. Các tiTt h*c D ti7u h*c có th7 phân thành 3 lo"i, %ó là: — TiTt h*c hình thành cái mFi (kiTn th=c mFi lbn %bu tiên trm tiTp c.n và cbn lnnh h&i), ví dX nh: "phép tính c&ng", mXc %ích c3a tiTt h*c này là trm %bu nqm lFp 1 lnnh h&i %:;c thT nào là phép c&ng — thao tác c&ng 2 s] (khái niIm c&ng). — TiTt luyIn t.p th:jng chiTm tc lI nhi>u htn trong quá trình h*c t.p c3a h*c sinh ti7u h*c, vì phUi luyIn t.p nhi>u thì mFi có kn nqng, ví dX nh: sau tiTt h*c hình thành khái niIm phép tính c&ng nêu trên h*c sinh %:;c thAc hiIn phép tính c&ng trên nhi>u v.t liIu vFi s] l:;ng trong ph"m vi 10, lúc %bu h*c sinh thAc hiIn thao tác g&p 2 s] %ã cho rxi %Tm hoyc thAc hiIn theo cách %Tm tiTp, nhi>u lbn luyIn t.p nh: thT trm sz có kn 24 | MODULE TH 1
 19. n!ng r%i '(t '*n m,c t. '/ng hoá, nh4 2 + 3 = ? tr: không c=n th.c hi>n qua thao tác mà bi*t ngay '4Ec k*t quF là 5 (thao tác nhJm trong '=u diLn ra rMt mau lN). Tính nhJm mau lN trong giSi h(n nhMt 'Tnh rMt có ích cho cu/c sWng bình th4Yng cZa m[i ng4Yi. — Vi>c v_n d`ng ki*n th,c và ka n!ng 'ã hcc '4Ec diLn ra trong quá trình hcc sinh lanh h/i ki*n th,c mSi và trong quá trình luy>n t_p, 'ec bi>t là trong nhfng ti*t luy>n t_p tgng hEp. Trong quá trình hcc t_p nêu trên, 'Wi vSi hcc sinh cái mSi (ki*n th,c mSi) lúc '=u là m`c 'ích (m`c tiêu) nh4ng khi 'ã có ka n!ng thì nó 'ã trj thành ph4kng ti>n 'l ph`c v` cho m`c 'ích mSi — lanh h/i ki*n th,c mSi. 4. Biện pháp sư phạm — Vi>c phân công giáo viên ph` trách các lSp (chZ nhi>m lSp) j tr4Yng tilu hcc nên theo h4Sng chuyên môn hoá theo tong chu kì (khoFng 3 — 5 n!m) theo lSp 1, lSp 2 và 3, lSp 4 và 5. — Vi>c b%i d4rng chuyên môn nghi>p v` nên gsn vSi vi>c nghiên c,u, tìm hilu 'ec 'ilm tâm sinh lí, ch4kng trình hcc cZa hcc sinh, ph4kng pháp d(y hcc và vi>c t. b%i d4rng cZa tong giáo viên 'l nâng cao trình '/ chuyên môn và s. hilu bi*t r/ng vt khoa hcc và xã h/i. — Nên t(o 'itu ki>n bW trí các lSp 1 có sW l4Eng hcc sinh phù hEp vSi sa sW khoFng 24 '*n 30 hcc sinh/lSp, nhfng lSp trên m[i lSp có thl nhitu hcc sinh hkn nh4ng czng không nên quá 40 hcc sinh/lSp. — T(o 'itu ki>n vt ck sj v_t chMt — thi*t bT ph`c v` cho ho(t '/ng d(y và hcc phù hEp vSi l,a tugi hcc sinh, phù hEp vSi n/i dung và ph4kng pháp d(y hcc. Tg ch,c các ho(t '/ng giáo d`c, ho(t '/ng vui chki dành cho hcc sinh 'l các em '4Ec h4jng s. giáo d`c toàn di>n, phát triln phong phú, hài hoà, không bT quá tFi. IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Cá nhân t. 'ánh giá qua vi>c th.c hi>n các vi>c sau: 1. ThFo lu_n, tìm hilu và trình bày quan ni>m cZa mình vt các cMp '/ phát triln ho(t '/ng hcc cZa hcc sinh tilu hcc. M!T S% V'N )* V* T+M L- H/C D2Y H/C 4 TI6U H/C, NH9NG GI;I PH=P S> PH2M | 25
 20. 2. Nh%n xét v+ lí thuy0t và th2c ti5n c6a ho9t :;ng d9y c6a giáo viên và ho9t :;ng h@c c6a h@c sinh, trên cD sE :ó phát hiHn nhIng :iJm tích c2c và nhIng :iJm còn bNt c%p. 3. P+ xuNt biHn pháp tQi Ru (có lTi) cho viHc tV chWc d9y h@c và phân công giáo viên phZ trách l[p. Hoạt động 4 HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN VÀ GIẢI PHÁP SƯ PHẠM I. MỤC TIÊU — Xác :^nh :RTc n;i dung và phRDng pháp d9y h@c cD b_n E tiJu h@c. — Phát hiHn :RTc m;t sQ :iJm tích c2c và nhIng h9n ch0 v+ n;i dung và phRDng pháp d9y h@c E tiJu h@c. — Bi0t thu nh%n thông tin tb th2c ti5n, phân tích, :ánh giá viHc d9y h@c c6a giáo viên và k0t qu_ h@c t%p c6a h@c sinh. II. PHƯƠNG PHÁP — Nghiên cWu tài liHu, trao :Vi, th_o lu%n nhóm. — D2 gif thgm l[p, qua :ó vi0t thu ho9ch cá nhân. — Th2c hành, áp dZng k0t qu_ h@c t%p, bii dRjng vào th2c ti5n d9y h@c. III. NỘI DUNG CHÍNH 1. Giáo viên tiểu học Giáo viên tiJu h@c có thJ coi là nhà giáo "tVng thJ", :9i diHn toàn quy+n c6a nhà trRfng tV chWc quá trình phát triJn c6a trn em, bEi lp h@ là ngRfi: — Ch^u trách nhiHm giáo dZc h@c sinh c_ l[p 30 — 40 em (sQ lRTng h@c sinh trong m;t l[p có thJ nhi+u hDn houc ít hDn). Có giáo viên d9y h@c sinh m;t l[p rii d9y ti0p nhIng l[p trên, có giáo viên d9y h@c sinh m;t l[p :0n khi k0t thúc ngm h@c bàn giao cho giáo viên khác rii ti0p nh%n h@c sinh m[i. — D9y hwu h0t các môn h@c và tV chWc các ho9t :;ng giáo dZc cho h@c sinh l[p h@c mà mình :RTc phân công. HiHn :ã có nhi+u trRfng có giáo viên 26 | MODULE TH 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2