intTypePromotion=1

Module Giáo dục thường xuyên 17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên - Lại Thị Thu Thúy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
279
lượt xem
35
download

Module Giáo dục thường xuyên 17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên - Lại Thị Thu Thúy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Giáo dục thường xuyên 17 gồm có 5 nội dung lớn, giới thiệu những vấn đề chung về phương pháp dạy học tích cực, một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực cụ thể có thể áp dụng vào dạy học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Giáo dục thường xuyên 17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên - Lại Thị Thu Thúy

 1. LẠI THỊ THU THUÝ Module GDTX 17 MéT Sè PH¦¥NG PH¸P D¹Y HäC TÝCH CùC PHï HîP VíI GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 123
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Phng pháp d y h c tích cc là mt thut ng rút g n, c dùng nhi!u n"c # ch$ nhng phng pháp d y h c theo h"ng phát huy tính tích cc, ch' ng, sáng t o c'a ng*i h c. Phng pháp d y h c tích cc h"ng t"i vi-c ho t ng hoá, tích cc hoá ho t ng nhn th.c c'a ng*i h c, ngh/a là tp trung vào phát huy tính tích cc c'a ng*i h c ch. không ph2i “là tp trung vào phát huy tính tích cc c'a ng*i d y”. Tuy nhiên, # d y h c theo phng pháp tích cc, GV ph2i n9 lc nhi!u so v"i d y theo phng pháp th: ng. Phng pháp d y h c tích cc là chìa khoá giúp cho vi-c nâng cao ch=t lng giáo d:c. ># nâng cao ch=t lng d y và h c trong các c s GDTX, v=n ! Ai m"i phng pháp d y h c và sB d:ng các phng pháp nào cho phù hp v"i Ci tng cDng nh i!u ki-n c'a GDTX ã và ang là v=n ! Ft ra Ci v"i các c s GDTX. Module này gi"i thi-u nhng v=n ! chung v! phng pháp d y h c tích cc, mt sC phng pháp, k/ thut d y h c tích cc c: th# có th# áp d:ng vào d y h c t i các c s GDTX. Module này gIm nhng ni dung chính sau: Ni dung 1: Gi"i thi-u mt sC v=n ! chung v! phng pháp d y h c tích cc (2 tiMt). Ni dung 2: Gi"i thi-u mt sC phng pháp và k/ thut d y h c tích cc (3 tiMt). Ni dung 3: Mt sC phng pháp d y h c phù hp v"i Ci tng GDTX (2 tiMt). Ni dung 4: Gi"i thi-u minh ho mt sC phng pháp d y tích cc h c trong GDTX vào các môn h c c: th# (3 tiMt). Ni dung 5: Thc hành sB d:ng các phng pháp, k/ thut d y h c tích cc phù hp v"i tPng ni dung d y h c trong mt tiMt h c c: th# (5 tiMt). 124 | MODULE GDTX 17
 3. B. MỤC TIÊU Sau khi h c xong module này, h c viên có kh2 nTng: — BiMt và hi#u c thM nào là phng pháp d y h c tích cc; b2n ch=t, Fc i#m Fc trng và ý ngh/a c'a phng pháp d y h c tích cc. — BiMt c mt sC phng pháp d y h c tích cc có th# .ng d:ng trong d y h c trong các c s GDTX. — Nhn th.c và kh[c ph:c c nhng h n chM, yMu kém hi-n nay trong vi-c tA ch.c d y h c. — BiMt vn d:ng linh ho t các phng pháp, k/ thut d y h c, Fc bi-t là các phng pháp d y h c tích cc # áp d:ng vào môn h c c: th# do mình ph: trách trong các c s GDTX. — Tin tng vào hi-u qu2 giáo d:c c'a phng pháp d y h c tích cc và có ý th.c vn d:ng các phng pháp d y h c này vào môn h c c: th#. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 125
 4. C. NỘI DUNG Nội dung 1 GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Hoạt động 1. Tìm hiểu một số vấn đề chung về phương pháp dạy học tích cực 1. NHIỆM VỤ Da vào hi#u biMt c'a b2n thân v! phng pháp d y h c tích cc, b n hãy viMt ra suy ngh/ # tr2 l*i mt sC câu h^i sau: 1) B n hi#u thM nào là phng pháp d y h c tích cc? B2n ch=t c'a phng pháp d y h c tích cc là gì? — Khái ni-m phng pháp d y h c tích cc — B2n ch=t c'a phng pháp d y h c tích cc 2) B n có quan tâm Mn vi-c vn d:ng phng pháp d y h c tích cc vào thc tibn d y h c c'a b2n thân không? Vì sao? 126 | MODULE GDTX 17
 5. B n hãy Ci chiMu nhng ni dung ã viMt v"i nhng thông tin d"i ây và t hoàn thi-n nhng ni dung các câu tr2 l*i. 2. THÔNG TIN PHẢN HỒI 2.1. Khái niệm về phương pháp dạy học Có r=t nhi!u quan ni-m khác nhau v! phng pháp d y h c, cho Mn nay cha có s thCng nh=t v! dnh ngh/a phng pháp d y h c. Tuy nhiên, ta có th# hi#u mt cách khái quát phng pháp d y h c là nhng hình th.c, cách th.c hành ng c'a ng*i d y và ng*i h c nhem thc hi-n m:c tiêu d y h c, phù hp v"i ni dung và i!u ki-n d y h c c: th#. TP ó, có th# nhn th=y, phng pháp d y h c có nhng Fc i#m sau: — Phng pháp d y h c có vai trò quan tr ng trong dnh h"ng ch=t lng. — Phng pháp d y h c là s thCng nh=t c'a phng pháp d y và phng pháp h c. — Phng pháp d y h c là s thCng nh=t c'a cách th.c hành ng và phng ti-n d y h c. 2.2. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực Thut ng “Phng pháp d y h c tích cc” c dùng # ch$ nhng phng pháp giáo d:c/d y h c nhem phát huy tính tích cc, ch' ng, sáng t o c'a ng*i h c. Phng pháp d y h c tích cc ! cp Mn các ho t ng d y và h c nhem tích cc hoá ho t ng h c tp và phát tri#n tính sáng t o c'a ng*i h c. Trong ó, các ho t ng h c tp c tA ch.c, dnh h"ng bi GV, ng*i h c không th: ng ch* i mà t lc, tích cc tham gia vào quá trình tìm kiMm, khám phá phát hi-n kiMn th.c, vn d:ng kiMn th.c MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 127
 6. # gi2i quyMt v=n ! trong thc tibn, qua ó l/nh hi ni dung h c tp và phát tri#n sáng t o. Trong d y h c tích cc, ho t ng h c tp c thc hi-n trên c s hp tác m.c cao. Phng pháp d y h c tích cc không ph2i là mt phng pháp d y h c c: th#, mà là mt khái ni-m, bao gIm nhi!u phng pháp, hình th.c, k/ thut khác nhau nhem tích cc hoá tTng c*ng s tham gia c'a ng*i h c, t o i!u ki-n cho ng*i h c phát tri#n tCi a kh2 nTng h c tp, nTng lc sáng t o, nTng lc gi2i quyMt v=n !. Phng pháp d y h c tích cc em l i cho ng*i h c h.ng thú, ni!m vui trong h c tp. Nó phù hp v"i Fc tính a thích ho t ng c'a ngi hc. Vi-c h c Ci v"i HS khi ã tr thành ni!m h nh phúc si giúp ng*i h c t khjng dnh mình và nuôi dkng lòng khát khao sáng t o. Nh vy, d y h c tích cc nh=n m nh Mn tính tích cc ho t ng c'a ng*i h c và tính nhân vTn c'a giáo d:c. Hi-n nay, vln còn nhi!u quan ni-m khác nhau trong vi-c a ra mt dnh ngh/a hoàn toàn úng cho câu h^i “phng pháp dy hc tích cc là gì?” hay “phng pháp dy hc nào là tích cc?”. Trong d y h c, m9i phng pháp d y h c !u có i#m m nh và i#m yMu. Mt sC phng pháp r=t tCt cho vi-c hình thành kiMn th.c. Mt sC phng pháp khác l i có tác d:ng tCt Ci v"i vi-c thay Ai thái , hành vi c'a ng*i h c... Tr"c tiên cmn khjng dnh, trong mt sC tình huCng c: th#, các phng pháp d y h c truy!n thCng ki#u thông báo — thu nhn, ki#u thuyMt trình, gi2ng gi2i, nh=t là phng pháp làm mlu — luy-n tp, tái t o da trên luy-n tp vln còn giá trd. Tuy nhiên, phng pháp d y h c truy!n thCng cmn ph2i c c2i tiMn, hoàn thi-n theo h"ng hoàn thi-n k/ nTng trình bày kMt hp v"i to àm, th2o lun và vi-c sB d:ng các d:ng c: trc quan, các phng ti-n d y h c hi-n i, nhem t c m:c tiêu d y h c mt cách hi-u qu2 nh=t Ci v"i mt tr*ng hp/hoàn c2nh c: th#. Mt phng pháp d y h c nào ó c cho là phng pháp d y h c tích cc khi nó tích cc hoá c ho t ng nhn th.c c'a HS trong quá trình l/nh hi tri th.c m"i và phát tri#n nhng tri th.c mà h ã có, ngh/a là phng pháp d y h c ó ph2i phù hp v"i Ci tng ng*i h c. 2.3. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực — Quá trình d y h c bao gIm hai ho t ng có quan h-, tác ng hu c v"i nhau, ó là ho t ng d y c'a GV và ho t ng h c c'a HS. 128 | MODULE GDTX 17
 7. Ho t ng h c c'a HS ch$ có hi-u qu2 khi HS tích cc, ch' ng, t giác v"i mt ng c ho t ng tP bên trong. MuCn Ai m"i cách h c ph2i Ai m"i cách d y. Cách d y c'a GV ch$ o cách h c c'a HS. Ngc l i, thói quen h c tp c'a HS có 2nh hng l"n Mn cách d y c'a GV. Trong thc tM d y h c, m9i GV có th# sB d:ng nhi!u phng pháp d y h c khác nhau nh àm tho i, v=n áp, gi2i thích, nêu v=n !... M9i phng pháp !u có nhng u i#m riêng và !u ít nhi!u có kh2 nTng sau: + Phát huy tính tích cc, ch' ng, sáng t o c'a HS. + T o c hi cho HS tìm tòi, khám phá, tr2i nghi-m, phát tri#n t duy. + T o mCi quan h- giao tiMp gia GV và HS. + KhuyMn khích HS tích cc ho t ng cá nhân. Nh vy, phng pháp d y h c tích cc không ph2i là ph' nhn các phng pháp d y h c truy!n thCng. Phng pháp d y h c tích cc chính là vi-c sB d:ng và phCi hp mt cách khéo léo và hp lí các phng pháp d y h c khác nhau nhem phát huy tCi a ho t ng tích cc, ch' ng, sáng t o c'a HS. Phng pháp d y h c tích cc không ph2i là mt phng pháp d y h c c: th# mà là mt t tng, quan i#m giáo d:c, mt cách tiMp cn quá trình d y h c chi phCi t=t c2 quá trình d y h c v! m:c tiêu, ni dung, phng pháp, phng ti-n, tA ch.c, ánh giá... mt thut ng rút g n, c dùng nhi!u n"c # ch$ nhng phng pháp giáo d:c, d y h c theo h"ng phát huy tính tích cc, ch' ng, sáng t o c'a ng*i h c. Phng pháp d y h c tích cc h"ng t"i vi-c ho t ng hoá, tích cc hoá ho t ng nhn th.c c'a ng*i h c, ngh/a là tp trung vào phát huy tính tích cc c'a ng*i h c ch. không ph2i là tp trung vào phát huy tính tích cc c'a ng*i d y. — B2n ch=t c'a phng pháp d y h c tích cc là phát huy tính tích cc, ch' ng, sáng t o c'a HS. Beng cách: + Da vào vCn kinh nghi-m c'a HS, khai thác h.ng thú, ng lc h c tp c'a HS, t o m i c hi cho HS phát tri#n kh2 nTng t khám phá, tìm tòi, tr2i nghi-m. + Tôn tr ng, Ing c2m v"i nhu cmu, li ích c'a HS, t o c hi, i!u ki-n # lôi cuCn HS vào các ho t ng, t o các tình huCng có v=n ! # HS phát tri#n t duy sáng t o. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 129
 8. Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học tích cực 1. NHIỆM VỤ TP nhng kiMn th.c c'a ho t ng 1 và thc tibn d y h c c'a b2n thân, b n hãy tr2 l*i nhng câu h^i sau: 1) Theo b n, phng pháp d y h c tích cc có nhng Fc i#m gì khác v"i phng pháp d y h c truy!n thCng? 2) Da vào nhng hi#u biMt c'a b2n thân v! phng pháp d y h c tích cc # rút ra nhng Fc i#m gì c'a phng pháp d y h c tích cc? 130 | MODULE GDTX 17
 9. B n hãy Ci chiMu nhng ni dung ã viMt v"i nhng thông tin d"i ây và t hoàn thi-n nhng ni dung các câu tr2 l*i. 2. THÔNG TIN PHẢN HỒI 2.1. Đặc điểm của các phương pháp dạy học tích cực * Th nht, d y h
 10. c thông qua t chc các ho t ng h
 11. c tp ca HS Trong quá trình d y h c, HS — Ci tng c'a ho t ng “d y”, Ing th*i là ch' th# c'a ho t ng “h c” — c cuCn hút vào các ho t ng h c tp do GV tA ch.c và ch$ o. Thông qua ó, h t lc khám phá nhng i!u mình cha rõ ch. không ph2i th: ng tiMp thu nhng tri th.c c GV cung c=p. D*ng nh c Ft vào nhng tình huCng c'a *i sCng thc tM, HS trc tiMp quan sát, th2o lun, làm thí nghi-m, gi2i quyMt v=n ! Ft ra theo cách suy ngh/ c'a mình. TP ó, n[m c kiMn th.c, k/ nTng m"i v! khoa h c, Ing th*i n[m c phng pháp “làm ra” kiMn th.c, k/ nTng ó, không rp theo nhng khuôn mlu srn có. Nh vy, HS c phát huy ti!m nTng sáng t o c'a mình trong h c tp. D y theo cách này, GV không ch$ gi2n n truy!n t tri th.c mà còn h"ng dln ho t ng. Ni dung và phng pháp d y h c không ch$ giúp cho tPng HS biMt n[m vng kiMn th.c mà còn tích cc vn d:ng nhng gì ã h c tham gia các chng trình hành ng c'a cng Ing. * Th hai, d y và h
 12. c theo h!"ng chú tr
 13. ng vi%c rèn luy%n ph!(ng pháp t) h
 14. c Phng pháp tích cc xem vi-c rèn luy-n phng pháp h c tp cho HS không ch$ là mt bi-n pháp nâng cao hi-u qu2 d y h c mà còn là mt m:c tiêu d y h c. Trong xã hi hi-n nay, thông tin, khoa h c, k/ thut, công ngh- phát tri#n nh vD bão. Vì vy, không th# cung c=p cho HS mt khCi lng kiMn th.c ngày càng nhi!u, mà ph2i quan tâm d y cho HS phng pháp h c tp ngay tP c=p ti#u h c và càng lên c=p h c cao, phng pháp t h c càng ph2i c chú tr ng. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 131
 15. Phng pháp t h c là cCt lõi c'a phng pháp h c tp. NMu rèn luy-n cho ng*i h c có c phng pháp, k/ nTng, thói quen, ý chí t h c thì si t o cho h lòng ham h c, khi dy ni lc vCn có trong m9i con ng*i, kMt qu2 h c tp si nhân lên g=p bi. Vì vy, ngày nay ng*i ta nh=n m nh ho t ng h c trong quá trình d y h c, vi-c n9 lc t o ra s chuy#n biMn t h c tp th: ng sang t h c ch' ng, Ft v=n ! phát tri#n t h c ngay trong tr*ng phA thông, không ch$ t h c nhà sau bài lên l"p mà t h c c2 trong tiMt h c có s h"ng dln c'a GV. * Th ba, t+ng c!,ng h
 16. c tp cá th-, k/t h0p v"i h
 17. c tp h0p tác Trong mt l"p h c mà trình kiMn th.c, t duy c'a HS không th# Ing !u tuy-t Ci thì khi áp d:ng phng pháp d y h c tích cc buc ph2i ch=p nhn s phân hoá v! c*ng , tiMn hoàn thành nhi-m v: h c tp, nh=t là khi bài h c c thiMt kM thành mt chu9i công tác nhng ho t ng c lp. Áp d:ng phng pháp d y h c tích cc c vn d:ng các l"p có trình càng cao thì s phân hoá này càng l"n. Vi-c sB d:ng các phng ti-n công ngh- thông tin trong nhà tr*ng càng yêu cmu vi-c cá th# hoá ho t ng h c tp theo nhu cmu và kh2 nTng c'a m9i HS. Tuy nhiên, trong h c tp, không ph2i m i tri th.c, k/ nTng, thái !u c hình thành beng nhng ho t ng c lp c'a m9i cá nhân. L"p h c là môi tr*ng giao tiMp thmy — trò, trò — trò, t o nên mCi quan h- hp tác gia các cá nhân trên con *ng chiMm l/nh ni dung h c tp. Thông qua th2o lun, tranh lun trong tp th#, ý kiMn m9i cá nhân c bc l, khjng dnh hay bác b^, qua ó ng*i h c nâng mình lên mt trình m"i. Bài h c vn d:ng c vCn hi#u biMt và kinh nghi-m sCng c'a thmy giáo # h"ng dln HS c lp làm vi-c. Trong quá trình h c tp, phng pháp hc t"p h#p tác c tA ch.c các hình th.c tP nhóm, tA, l"p hoFc tr*ng c sB d:ng phA biMn trong d y h c là ho t ng hp tác trong nhóm h c tp tP 4 Mn 6 ng*i. H c tp hp tác làm tTng hi-u qu2 h c tp, nh=t là lúc ph2i gi2i quyMt nhng v=n ! gay c=n, lúc xu=t hi-n thc s nhu cmu phCi hp gia các cá nhân # hoàn thành nhi-m v: chung. Trong ho t ng theo nhóm cmn kh[c ph:c tình tr ng da dlm, x l i, ph2i làm cho nTng lc c'a m9i thành viên c bc l, uCn n[n, phát tri#n tình b n, ý th.c tA ch.c, tinh thmn tng tr. Mô hình hp tác trong xã hi a vào *i sCng h c *ng si làm cho các thành viên quen dmn v"i s phân công hp tác trong lao ng xã hi. 132 | MODULE GDTX 17
 18. Trong s phát tri#n c'a thM gi"i ngày nay v"i nhu cmu hp tác xuyên quCc gia, liên quCc gia, nTng lc hp tác ph2i tr thành mt m:c tiêu giáo d:c mà nhà tr*ng ph2i chuyn bd cho HS. * Th t!, k/t h0p vi%c ánh giá ca th1y v"i t) ánh giá ca trò Tr"c ây, GV gi c quy!n ánh giá HS. HS là Ci tng c ánh giá. >ánh giá tp trung vào kMt qu2 h c tp c'a HS qua i#m sC c'a các bài ki#m tra, thi cB. Cách ánh giá này dln Mn cách HS th: ng, h c vzt, h c t' Ci phó v"i ki#m tra, thi cB dln Mn kMt qu2 giáo d:c yMu kém, không áp .ng yêu cmu xã hi. Trong phng pháp d y h c tích cc, vi-c ánh giá HS không ch$ nhem m:c ích nhn dnh thc tr ng và i!u ch$nh ho t ng h c c'a trò mà còn Ing th*i t o i!u ki-n nhn dnh thc tr ng và i!u ch$nh ho t ng d y c'a thmy. Trong phng pháp d y h c tích cc, GV ph2i h"ng dln HS phát tri#n k/ nTng t ánh giá # t i!u ch$nh cách h c. Liên quan v"i i!u này, GV cDng cmn t o i!u ki-n thun li # HS c tham gia ánh giá lln nhau. T ánh giá úng và i!u ch$nh ho t ng kdp th*i là nTng lc r=t cmn cho s thành t trong cuc sCng mà nhà tr*ng ph2i trang bd cho HS. Theo h"ng phát tri#n các phng pháp d y h c tích cc # ào t o nhng con ng*i nTng ng, s"m thích nghi v"i *i sCng xã hi, thì vi-c ki#m tra, ánh giá không th# dPng l i yêu cmu tái hi-n các kiMn th.c, lFp l i các k/ nTng ã h c mà ph2i khuyMn khích trí thông minh, óc sáng t o trong vi-c gi2i quyMt nhng tình huCng thc tM. KMt hp ánh giá c'a GV v"i ánh giá c'a trò không nhng giúp HS nhìn nhn chính mình # i!u ch$nh cách h c mà GV cDng có i!u ki-n nhìn nhn chính mình và i!u ch$nh cách d y. D y h c tích cc nhem áp .ng m:c tiêu ào t o ng*i lao ng nTng ng, sáng t o, thích nghi v"i m i hoàn c2nh trong *i sCng xã hi. Do vy, vi-c ki#m tra, ánh giá không ch$ dPng yêu cmu ghi nh" tái hi-n kiMn th.c, lFp l i các k/ nTng ã h c mà ph2i phát tri#n ng*i h c t duy logic, t duy phê phán, kh2 nTng phân tích, tAng hp, ánh giá, gi2i quyMt v=n ! mà thc tibn cuc sCng Ft ra. V"i s tr giúp c'a các thiMt bd k/ thut, ki#m tra, ánh giá si không còn là mt công vi-c nFng nh c Ci v"i GV, mà l i cho nhi!u thông tin kdp th*i hn # linh ho t i!u ch$nh ho t ng d y, ch$ o ho t ng h c. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 133
 19. Hình th.c ki#m tra, ánh giá a d ng và phong phú, nh bài tp t lun, câu h^i tr[c nghi-m khách quan, bài tp thc hành... Tuy vy, vi-c sB d:ng các lo i bài tp, hình th.c ki#m tra, ánh giá ph2i phù hp v"i m:c tiêu, ni dung, Fc trng môn h c. TP phng pháp d y h c th: ng sang phng pháp d y h c tích cc, GV không còn óng vai trò n thumn là ng*i truy!n t kiMn th.c, GV tr thành ng*i thi$t k$, t' ch(c, h)ng d*n các ho t ng c lp hoFc theo nhóm nh^ # HS t lc chiMm l/nh ni dung h c tp, ch' ng t các m:c tiêu kiMn th.c, k/ nTng, thái theo yêu cmu c'a chng trình. Trên l"p, HS ho t ng là chính, GV khi so n giáo án ph2i mu t công s.c, th*i gian r=t nhi!u m"i có th# thc hi-n bài lên l"p v"i vai trò là ng*i g#i m,, h)ng d*n, -ng viên, c0 v1n, trng tài trong các ho t ng tìm tòi hào h.ng, tranh lun sôi nAi c'a HS. GV ph2i có trình chuyên môn sâu rng, có trình s ph m lành ngh! m"i có th# tA ch.c, h"ng dln các ho t ng c'a HS. M9i mt phng pháp d y h c dù cA i#n hay hi-n i !u nh=n m nh mt khía c nh nào ó c'a c chM d y — h c hoFc vai trò c'a ng*i thmy. Cho dù các phng pháp th# hi-n hi-u qu2 nh thM nào thì nó vln tIn t i mt vài khía c nh mà ng*i h c và ng*i d y cha khai thác hMt. Chính vì thM mà không có mt phng pháp d y h c nào c cho là tuy-t Ci lí tng. M9i phng pháp !u có u i#m và h n chM c'a nó. Do vy, ng*i thmy nên xây dng cho mình mt phng pháp riêng phù hp v"i m:c tiêu, b2n ch=t c'a v=n ! cmn trao Ai, phù hp v"i thành phmn nhóm l"p h c, các nguIn lc, công c: d y — h c srn có và cuCi cùng là phù hp v"i s thích c'a mình. M:c ích c'a phng pháp d y h c tích cc so v"i phng pháp d y h c truy!n thCng là: — H c có hi-u qu2 hn — bài h c ph2i sinh ng hn. — Ho t ng c'a HS ph2i phong phú hn — HS c ho t ng nhi!u hn. — GV ph2i t o ra nhi!u tình huCng, c hi # HS t chiMm l/nh kiMn th.c. — Quan tâm nhi!u hn Mn s phát tri#n cá nhân, tính sáng t o c'a ng*i h c. 134 | MODULE GDTX 17
 20. Ho t ng c'a GV và HS trong d y h c tích cc c th# hi-n s I sau: Ng i d y Ng i hc >dnh h"ng/h"ng dln Nghiên c.u, tìm tòi TA ch.c Thc hi-n Tr ng tài, cC v=n, kMt lun, T ki#m tra, ki#m tra t i!u ch$nh 2.2. Các điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực >Ai m"i phng pháp d y h c theo h"ng tích cc òi h^i ng*i d y ph2i biMt kM thPa, phát huy nhng u i#m, kh[c ph:c nhng nhc i#m c'a các phng pháp d y h c truy!n thCng và cp nht các phng pháp d y h c hi-n i sao cho phù hp v"i hoàn c2nh, i!u ki-n d y h c c'a các nhà tr*ng, c'a da phng. Chúng ta ph2i thc hi-n Ing b các i!u ki-n sau: — Nâng cao trình , nTng lc c'a i ngD GV. — >Ai m"i chng trình, sách giáo khoa cho phù hp v"i thc tM giáo d:c, i!u ki-n hoàn c2nh c'a da phng. — >2m b2o các i!u ki-n d y h c tCi thi#u, các trang thiMt bd và c s vt ch=t theo quy dnh. — >Ai m"i công tác ki#m tra, ánh giá. — Nâng cao nTng lc, trình qu2n lí cho i ngD cán b qu2n lí, Ai m"i công tác ch$ o, qu2n lí các c=p. ># thc hi-n tCt phng pháp d y h c tích cc trong GDTX, yêu cmu Ci v"i GV: — Linh ho t, sáng t o trong vi-c vn d:ng các phng pháp d y h c, tA ch.c các ho t ng d y và h c 2m b2o s tng tác gia ng*i d y và ng*i h c, gia ng*i h c v"i ng*i h c. GV óng vai trò quan tr ng, quyMt dnh Mn ch=t lng giáo d:c. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC PHÙ HỢP VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 135
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2