intTypePromotion=1
ADSENSE

Module Giáo dục thường xuyên 30: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng - Đào Duy Thụ

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

127
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module này làm rõ cách điều tra thực trạng (điểm mạnh, điểm yếu) của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ở trung tâm học tập cộng đồng hiện nay; những vấn đề cần tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ này. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên GDTX biết thiết kế và có các kỹ năng tổ chức các chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên/báo cáo viên ở các trung tâm học tập cộng đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Giáo dục thường xuyên 30: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng - Đào Duy Thụ

 1. ĐÀO DUY THỤ MODULE gdtx 30 tæ chøc tËp huÊn N©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé qu¶n li¸ vµ gi¸o viªn trung t©m häc tËp céng ®ång XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 117
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Mô hình trung tâm h c tp cng ng (TTHTC) ã c th nghim và nhân rng " n#c ta t% n&m 1998 và ã c th* ch+ hoá trên toàn qu0c. Tính +n tháng 5 n&m 2011, c7 n#c ã có 10.936 TTHTC c t; ch
 3. B. MỤC TIÊU 1. MỤC TIÊU CHUNG H c xong module này GV (h c viên tp huAn): — Bi+t cách iRu tra thBc tr=ng vR n&ng lBc i ngS cán b qu7n lí và GV cHa trung tâm h c tp cng ng (TTHTC) t% ó xác @nh c nhu cPu cPn bi d_ng/tp huAn cho i ngS này. — Có kZ n&ng t; ch
 4. C. NỘI DUNG Nội dung 1 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thức điều tra thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí và GV TTHTCĐ. a. Nhim v Xác @nh các vAn R thBc tr=ng i ngS cán b qu7n lí và GV TTHTC là mt vic làm quan tr ng và cPn thi+t. * thBc hin ho=t ng 1, b=n hãy suy nghZ t% nhEng tr7i nghim cHa b7n thân và nghiên c
 5. Có th* nghiên c
 6. + Quan sát ph7i kín áo, tB nhiên. + Quan sát n+u k+t hp v#i chMp 7nh càng t0t. — To= àm, th7o lun nhóm: + Có th* ti+n hành th7o lun nhóm v#i các nhóm 0i tng khác nhau: thanh niên, phM nE, nam/nE, cán b lãnh =o... + Có th* ti+n hành th7o lun nhóm t=i các cuc h p, t=i gia ình, t=i nFi làm vic hoqc trên ?ng i. + Trong th7o lun nhóm, ph7i h+t s
 7. qu7n lí cAp trên vR m i ho=t ng cHa trung tâm. Giám 0c TTHTC do chH t@ch un ban nhân dân cAp huyn quy+t @nh trên cF s" R ngh@ cHa un ban nhân dân cAp xã. — Hai phó giám 0c là mt cán b cHa hi khuy+n h c và mt cán b lãnh =o cHa tr?ng ti*u h c hoqc trung h c cF s" cHa xã kiêm nhim. Phó giám 0c TTHTC là ng?i có phtm chAt chính tr@, có n&ng lBc qu7n lí do chH t@ch un ban nhân dân cAp huyn quy+t @nh theo R ngh@ cHa giám 0c TTHTC. * Nhim vM và quyRn h=n cHa cán b qu7n lí TTHTC: + Giám 0c TTHTC có nhEng nhim vM và quyRn h=n sau: + Lp k+ ho=ch và t; ch
 8. * GV cHa TTHTC: — GV cHa TTHTC gm: + GV c phòng giáo dMc và ào t=o bit phái * d=y chFng trình xoá mù chE và giáo dMc ti+p tMc sau khi bi+t chE, cHng c0 chAt lng ph; cp giáo dMc. + Báo cáo viên d=y các chuyên R; các cng tác viên, h#ng dvn viên và nhEng ng?i tình nguyn tham gia h#ng dvn h c tp t=i TTHTC theo hp ng thea thun v#i giám 0c trung tâm. — GV cHa TTHTC có nhim vM: + Gi7ng d=y theo ni dung, chFng trình và vi+t tài liu phMc vM gi7ng d=y — h c tp theo quy @nh. + Ch@u sB giám sát cHa các cAp qu7n lí vR chAt lng, ni dung và phFng pháp d=y h c. + H#ng dvn, giúp _ ng?i h c. + Rèn luyn t t"ng, =o 
 9. b. Thông tin phn hi B=n có th* c và tìm hi*u thông tin vR thBc tr=ng i ngS cán b qu7n lí và GV TTHTC cHa tynh Hoà Bình c trình bày trong phM lMc 1. * c im i ng
 10. cán b qun lí và GV các TTHTCC: i ngS cán b qu7n lí, GV, h#ng dvn viên cHa TTHTC nhìn chung có qc i*m sau: — Trình chuyên môn, nghip vM rAt khác nhau. — iRu kin, hoàn c7nh cSng rAt khác nhau: NhEng ng?i ang công tác, làm vic t=i các cF quan, oàn th*, doanh nghip... bn công vic chuyên môn, ít có th?i gian tham gia vào công tác kiêm nhim t=i TTHTC. NhEng ng?i nghy hu th?ng s
 11. Nội dung 2 NỘI DUNG CẦN BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Hoạt động 1: Xác định những nội dung cần bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí và GV TTHTCĐ. a. Nhim v B=n ã hi*u rõ thBc tr=ng i ngS cán b qu7n lí và GV/báo cáo viên TTHTC. Nhng vic quan tr ng và cPn thi+t là b=n ph7i xác @nh c nhEng ni dung cPn bi d_ng cho i ngS này nh th+ nào. NghZa là b=n ph7i i tìm l?i gi7i áp cho các câu hei sau ây: — Làm th+ nào * xác @nh và phân lo=i nhóm 0i tng tham gia bi d_ng, tp huAn? — MMc tiêu, yêu cPu và ni dung bi d_ng, tp huAn cho các nhóm 0i tng nh th+ nào? — NhEng ki+n th
 12. + KZ n&ng qu7n lí và lãnh =o. + Xác @nh nhu cPu cng ng. + Phát ng và t=o phong trào. + KZ n&ng iRu hành các cuc h p, hi th7o + KZ n&ng chH to= các cuc h p. — i ngS GV, h#ng dvn viên, tình nguyn viên: + Nhim vM, quyRn h=n, cách t; ch
 13. • Giúp _ chung vR qu7n lí iRu hành. + Tình nguyn viên: • Giúp _ vic t; ch
 14. i tng Nhng kin th c, k# n$ng c%n bi d'ng — H c viên ng?i l#n có qc i*m gì khác bit? — H c viên ng?i l#n có thun li, khó kh&n gì khi i h c? — Ng?i l#n h c t0t nhAt khi nào? — CPn quán trit các nguyên tXc gì khi h#ng dvn ng?i l#n h c? GV và h1ng d2n viên c4a — H#ng dvn ng?i l#n h c nh th+ nào? TTHTC — Ki+m tra, ánh giá vic h c cHa ng?i l#n nh th+ nào? — CPn các kZ n&ng gì khi h#ng dvn ng?i l#n h c? (KZ n&ng ng viên, giao ti+p, t vAn...) Hoạt động 2: Thực hành. a. Nhim v — H c viên c tài liu tham kh7o " phM lMc 3. — Thi+t k+ mt chFng trình tp huAn cho i ngS cán b qu7n lí và GV TTHTC " @a phFng mình. b. Thông tin phn hi * Ví dM 1 Ch5ng trình t#p hu&n v8 qun lí và i8u hành TTHTC dành cho lãnh ;o 
 15. Ngày Ni dung Th*i gian — B7n chAt, qc i*m, ch
 16. Ngày Ni dung Th*i gian — Chia sz nhEng thun li/khó kh&n cHa các GV/h#ng — 1 gi? dvn viên trong d=y h c ng?i l#n " TTHTC. — qc i*m, thun li, khó kh&n cHa ng?i l#n trong — 1 gi? 30 h c tp. — Ý nghZa và tác dMng cHa phFng pháp d=y h c tích cBc. — 1 gi? — Mt s0 phFng pháp tích cBc th?ng c s dMng — 2 gi? trong d=y h c ng?i l#n " cng ng. — Mt s0 kZ n&ng cPn thi+t 0i v#i GV/HLV trong d=y h c — 1 gi? ng?i l#n " cng ng. — ThBc hành phFng pháp tích cBc th?ng c s dMng — 4 gi? 2 trong d=y h c ng?i l#n " cng ng. — Th7o lun, chia sz kinh nghim. — 1 gi? — T;ng k+t l#p tp huAn. — 30 phút Hoạt động 3: Thực hành lập kế hoạch cho chương trình tập huấn/ huấn luyện. a. Nhim v Ho=t ng này nhkm bi d_ng, tp huAn GV bi+t cách xây dBng k+ ho=ch và lBa ch n mt vài chFng trình tp huAn cho các nhóm 0i tng phù hp v#i tình hình qc i*m cHa @a phFng. Tp huAn viên s\ c t&ng c?ng kZ n&ng lp k+ ho=ch và t; ch
 17. * chFng trình ào t=o phù hp v#i nhu cPu cPn ph7i xem xét, ánh giá và phân lo=i nhu cPu theo t%ng nhóm 0i tng. Nhu cPu cHa nhóm 0i tng vR cF b7n c lit kê trong b7ng d#i ây: i tng Nhu c%u v, -ào t.o — S dMng CNTT * nâng cao hiu qu7 công tác hành chính, công v&n, giAy t?, truy vAn h th0ng thông tin qu7n lí… — T; ch
 18. * xác @nh nhu cPu cHa t%ng nhóm 0i tng, các nhà t; ch
 19. T;ng k+t, ánh giá k+t qu7 ào t=o. B1c 7: Cu0i khoá h c cPn thu thp các thông tin ph7n hi, c7m nhn t% phía h c viên. NhEng ý ki+n ó s\ giúp TTHTC trong vic: — ánh giá k+t qu7 h c viên =t c. — Lp k+ ho=ch cho các ho=t ng ti+p theo. — Rút kinh nghim t; ch
 20. — KZ n&ng lXng nghe: KZ n&ng lXng nghe còn c g i là kZ n&ng giao ti+p không l?i. Giao ti+p không l?i t
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2